Rada pre kvalitu

Rada pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Rada pre kvalitu LF UK je poradným orgánom dekana LF UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu ako aj kvality riadenia LF UK v súlade s ustanoveniami zákona č. 269/2018 Z. z.  

Rada pre kvalitu LF UK  má nasledovné zloženie:

Predseda:

  • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, prodekan pre rozvoj a modernizáciu vzdelávania,

Členovia:

  • prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH, prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a pre sociálnu starostlivosť o študentov,
  • prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku a pre zahraničné vzťahy,
  • MUDr. Bohuslav Novák, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a pre IIKS,
  • prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., prodekan pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a ŠVOČ,
  • doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka Anatomického ústavu LF UK,
  • prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., prednosta Psychiatrickej klinky LF UK a UNB,
  • Ing. Adela Kubíniová, tajomníčka LF UK,
  • Jozef Jursa, študent 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo.

 

Zloženie Rady pre kvalitu UK bolo schválené vo Vedení LF UK dňa 24. 4. 2019 a Rozhodnutie dekana nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2019.