Rada pre kvalitu

Rada pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave je poradným orgánom dekana Lekárskej fakulty UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu ako aj kvality riadenia LF UK v súlade s ustanoveniami zákona č. 269/2018 Z. z.  

Zloženie Rady pre kvalitu LF UK:

Predseda:

 • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
  prodekan pre rozvoj fakulty, kvalitu a modernizáciu vzdelávania

Členovia:

 • prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH
  prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a pre sociálnu starostlivosť o študentov
 • prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
  prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku a pre zahraničné vzťahy
 • MUDr. Bohuslav Novák, PhD.
  prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a pre IIKS
 • prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.
  prodekan pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a ŠVOČ
 • doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
  prednostka Anatomického ústavu LF UK
 • prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD.
  prednosta Psychiatrickej klinky LF UK a UNB
 • Ing. Adela Kubíniová
  tajomníčka LF UK
 • Jozef Jursa
  predseda ŠČAS LF UK

Zloženie Rady pre kvalitu LF UK bolo schválené vo Vedení LF UK dňa 24. apríla 2019 a Rozhodnutie dekana (Vnútorný predpis č. 10/2019) nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2019.

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK sa konalo 1. júla 2019 za účasti prorektorky UK pre rozvoj a kvalitu a predsedkyne Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. V. Štvrtinovej, CSc. 

Informácie Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave sú na webovej stránke Rektorátu UK.

Výročné správy Lekárskej fakulty UK

Výročná správa o činnosti Lekárskej fakulty UK za rok 2019

Výročná správa o hospodárení Lekárskej fakulty UK za rok 2019

Výročná správa o hospodárení Lekárskej fakulty UK za rok 2019 - príloha

 

Výročná správa o činnosti Lekárskej fakulty UK za rok 2018

Výročná správa o hospodárení Lekárskej fakulty UK za rok 2018

Výročná správa o hospodárení Lekárskej fakulty UK za rok 2018 - príloha

 

Výročná správa o činnosti Lekárskej fakulty UK za rok 2017

Výročná správa o hospodárení Lekárskej fakulty UK za rok 2017 

 

Predchádzajúce výročné správy o činnosti Lekárskej fakulty UK z rokov 2008 - 2016 nájdete na tomto linku.

----------------

POZNÁMKA:
Výročná správa o činnosti Lekárskej fakulty UK obsahuje podkapitoly
1) vzdelávanie (pregraduálne, postgraduálne, špecializačné);
2) vedecko-výskumná činnosť;
3) riadenie a ľudské zdroje.