Rada pre kvalitu

AKREDITÁCIA

Materiály k procesu akreditácii Lekárskej fakulty UK nájdete TU.

Zosúladenie študijných programov s akreditačnými štandardami sú TU.

 

 

Rada pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave je poradným orgánom dekana Lekárskej fakulty UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu ako aj kvality riadenia LF UK v súlade s ustanoveniami zákona č. 269/2018 Z. z.  

Zloženie Rady pre kvalitu LF UK:

Predseda:

 • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM

Členovia:

 • prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH
 • prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
 • doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA
 • prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.
 • doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD.
 • Ing. Adela Kubíniová
 • MUDr. Ivan Fuljer, MPH
 • Vanessa Kiššová

Zloženie Rady pre kvalitu LF UK bolo schválené vo Vedení LF UK dňa 24. apríla 2019 a Rozhodnutie dekana o zriadení Rady pre kvalitu LF UK (Vnútorný predpis LF UK č. 10/2019) nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2019.
V októbri 2021 bolo Dodatkom č. 1 upravené zloženie Rady pre kvalitu LF UK (Vnútorný predpis LF UK č. 25/2021).
Vo februári 2023 bolo Dodatkom č. 2 upravené zloženie Rady pre kvalitu LF UK (Vnútorný predpis LF UK č. 3/2023).

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK sa konalo 1. júla 2019 za účasti prorektorky UK pre rozvoj a kvalitu a predsedkyne Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. V. Štvrtinovej, CSc. 

Informácie Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave sú na webovej stránke Rektorátu UK.

Základné predpisy a dokumenty

Rada kvality LF UK

Rozhodnutie dekana LF UK v Bratislave o zriadení Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave (VP LF UK č. 10/2019)

Štatút Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave  (VP LF UK č. 18/2019)

Rokovací poriadok Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave  (VP LF UK č. 19/2019)

 

Dlhodobé zámery LF UK a UK

Dlhodobý zámer rozvoja Lekárskej fakulty UK na roky 2021 - 2027
Dokument prerokovaný vo Vedeckej rade LF UK dňa 16. 12. 2021
a schválený v Akademickom senáte LF UK dňa 21. 12. 2021 uznesením č. 1/13/2021.

Dlhodobý zámer rozvoja UK na roky 2021 - 2027
Dokument schválený Akademickým senátom UK v Bratislave dňa 05.05.2021.

Dlhodobý zámer Lekárskej fakulty UK v Bratislave na roky 2014 - 2024 Dokument schválený Akademickým senátom LF UK v Bratislave dňa 24.04.2014.

 

Vnútorný systém kvality

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK (VP UK č. 23/2021)
Dokument schválený Vedeckou radou UK v Bratislave dňa 8.11.2021.
Príloha

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK (VP UK č. 24/2021). Predpis schválený Vedeckou radou UK v Bratislave, platný od 08. 11. 2021 a účinný od 01. 09. 2022.

Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na UK (VP UK č. 25/2021). Predpis schválený Vedeckou radou UK v Bratislave, platný od 08. 11. 2021 a účinný od 01. 09. 2022.

 

Akreditačná rada

Akreditačná rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave (VP LF UK č. 7/2022). Predpis prerokovaný v Akademickom senáte LF UK dňa 15. 2. 2022 a schválený Vedeckou radou LF UK dňa 17. 2. 2022.

 • Dodatok č. 1 (VP LF UK č. 4/2023). Predpis prerokovaný v Akademickom senáte LF UK dňa 14. 2. 2023 a schválený Vedeckou radou LF UK dňa 2. 3. 2023.
 • Dodatok č. 2 (VP LF UK č. 29/2023). Predpis prerokovaný v Akademickom senáte LF UK dňa 12. 9. 2023 a schválený Vedeckou radou LF UK dňa 4. 10. 2023.

Dočasná akreditačná rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Dočasná návrhová rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Dočasná akreditačná rada UK v Bratislave (VP UK č. 3/2021)

 

 

Rady študijných programov na LF UK

Rady študijných programov pre všetky stupne štúdia poskytovaného na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (VP LF UK č. 8/2022) zriadené 16.3.2022.

 

Všeobecné predpisy

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 410/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 345/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 410/2020 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Akreditačné štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy

Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

Výročné správy Lekárskej fakulty UK

Rok 2022

Výročná správa o činnosti Lekárskej fakulty UK za rok 2022

Výročná správa o hospodárení Lekárskej fakulty UK za rok 2022

Rok 2021

Výročná správa o činnosti Lekárskej fakulty UK za rok 2021

Výročná správa o hospodárení Lekárskej fakulty UK za rok 2021

Rok 2020

Výročná správa o činnosti Lekárskej fakulty UK za rok 2020

Výročná správa o hospodárení Lekárskej fakulty UK za rok 2020

Rok 2019

Výročná správa o činnosti Lekárskej fakulty UK za rok 2019

Výročná správa o hospodárení Lekárskej fakulty UK za rok 2019

Rok 2018

Výročná správa o činnosti Lekárskej fakulty UK za rok 2018

Výročná správa o hospodárení Lekárskej fakulty UK za rok 2018

Rok 2017

Výročná správa o činnosti Lekárskej fakulty UK za rok 2017

Výročná správa o hospodárení Lekárskej fakulty UK za rok 2017 

 

Predchádzajúce výročné správy o činnosti Lekárskej fakulty UK z rokov 2008 - 2016 nájdete na tomto linku.

----------------

POZNÁMKA:
Výročná správa o činnosti Lekárskej fakulty UK obsahuje podkapitoly
1) vzdelávanie (pregraduálne, postgraduálne, špecializačné);
2) vedecko-výskumná činnosť;
3) riadenie a ľudské zdroje.

Inovácia výučby na LF UK a zmeny fungovania LF UK

V nadväznosti na zvyšovanie kvality výučby a procesov na LF UK pristúpilo vedenie LF UK k mnohým zmenám o ktorých informujeme TU.

Ankety a dotazníkové prieskumy na LF UK

V zmysle vnútorného systému kvality UK zavádzame pravidelné dotazníkové prieskumy pre študentov a zamestnancov.

Aktuálne ankety a výsledky prebehnutých ankiet sú dostupné TU.

Komisia pre praktickú klinickú výučbu LF UK

Vedenie LF UK si je plne vedomé, že praktická klinická výučba je jeden z hlavných pilierov pregraduálneho štúdia a neodmysliteľnou súčasťou špecializačného štúdia a kontinuálneho vzdelávania lekárov. Napĺňanie vysokej kvality praktickej klinickej výučby na LF UK je možné len vďaka spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami.

Cieľom LF UK je neustále zlepšovať súčasný stav práve v spolupráci s výučbovými nemocnicami. Preto dekan LF UK si zriaďuje poradný orgán dekana LF UK „Komisiu pre praktickú klinickú výučbu LF UK“.

Stálymi členmi komisie sú nominovaní členovia vedenia LF UK a zástupcovia hlavných zdravotníckych zariadení, v ktorých prebieha klinická výučba LF UK, jednak pregraduálnych ale aj postgraduálnych študijných programov a špecializačného štúdia či certifikovanej pracovnej činnosti.  

Predseda komisie:   

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
dekan Lekárskej fakulty UK
    
Členovia komisie za Vedenie LF UK:   

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
prvý prodekan pre zastupovanie dekana a grantovú problematiku

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
prodekan pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu, pre kvalitu a informačné technológie

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
prodekan pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami a pre zdravotnú starostlivosť

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MHA, MPH
prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo

Stáli členovia za hlavné zariadenia pre klinickú výučbu:

Univerzitná nemocnica Bratislava:

 • MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ
 • doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH, medicínsky námestník

Národný ústav detských chorôb            

 • MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ
 • MUDr. Igor Béder, PhD., námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Národný onkologický ústav                 

 • Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.    

 • Ing. Mongi Msolly, MBA, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
 • doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, poverený funkciou námestníka generálneho riaditeľa pre LPS - nechirurgické odbory a SVaLZ

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.:            

 • prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH, MHA, delegovaný riaditeľom a konateľom OÚsA

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s.r.o.:            

 • MUDr. Juraj Longauer, riaditeľ, konateľ
 • MUDr. František Špaček, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou:    

 • MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH, zástupca predsedníčky úradu

MEDIREX GROUP:                    

 • Ing. Jozef Gavlas, MSc., riaditeľ laboratórnej divízie, predseda predstavenstva Medirex a.s.

Zápisnice zo stretnutí:

Zápisnica 2.5.2023