Inovácia výučby na LF UK

Rozvrhová komisia na LF UK

Dekan LF UK na zefektívnenie tvorby rozvrhov zriaďuje Rozvrhovú komisiu na LF UK

Aktuálne rozvrhy a informácie na webe

Ciele a úlohy komisie:

 • vytvoriť efektívny systém tvorby rozvrhov
 • vytvoriť efektívny systém sledovania obsadenosti výučbových miestností
 • navrhnúť projekty na zlepšenie prednášok a vybavenie prednáškových miestností

Predseda komisie:

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MHA, MPH
prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku

Vedúca pracovnej skupiny:

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.
(zodpovedná za: 2.ročník ZL, Zla, VL, VLa)

Členovia komisie:

Ing. Janka Bábelová PhD.
(zodpovedná za: jazyky, prednáškové miestnosti)

MUDr. Matej Bendžala PhD.
(zodpovedný za: 5.ročnik VL, VLa)

doc. MUDr. Martin Čaprnda PhD.
(zodpovedný za: 3.ročník VL, VLa)

RNDr. Katarína Hirošová PhD. 
(zodpovedná za: 4.ročník VL, VLa)

MUDr. Hisham El Falougy PhD.
(zodpovedný za: 1.ročník ZL, Zla, VL, VLa)

MDDr. Marek Matajs, PhD.
(zodpovedný za: 3. - 6. ročník ZL, ZLa)

Mgr. Veronika Važanová
fakultný správca AIS na LF UK

Mgr. Katarína Mazancová
vedúca Študijného oddelenia LF UK

Komisia pre prijímacie skúšky na LF UK

Dekan LF UK s cieľom zvýšenia kvality prijímacích pohovorov na LF UK zriaďuje Komisiu pre prijímacie skúšky na LF UK.

Informácie o prijímacom konaní na webe LF UK

Ciele a úlohy komisie:

 • zadefinovať nový princíp prijímacích pohovorov na LF UK
 • tvorba otázok na prijímacie pohovory 
 • tvorba vnútorných predpisov a informačných materiálov k prijímacím pohovorom na všetky študijné programy LF UK
 • sprostredkovanie spolupráce s firmou SCIO
 • organizácia a zadefinovanie náplne Prípravného kurzu

Predsedkyňa komisie:

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku pre 1. – 3. ročník a pre rozvoj  teoretických ústavov

Predsedníctvo komisie:

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku pre 1. – 3. ročník a pre rozvoj  teoretických ústavov

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA 
prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku

Členovia komisie:

prof. MUDr. Ladislav Turecký CSc.
prednosta Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

prof. RNDr. Jana Muchová PhD.
zástupkyňa prednostu Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
zástupkyňa prednostu Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava

doc. RNDr. Ľuboš Danišovič PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava

Mgr. Katarína Mazancová
vedúca Študijného oddelenia LF UK

 

 

 


 

 

Vznik Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK

V októbri 2023 dekan LF UK rozhodol o zriadení Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK (Vnútorný predpis LF UK č. 25/2023), ktorý vznikol transformáciou Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK, ktorý fungoval na LF UK od 1. septembra 2013.

5 pilierov pôsobenia ústavu

 • Inovácia a reforma výučby pre študentov
 • Rozvoj pedagogických zručností učiteľov
 • Technická podpora/ simulačné centrum
 • Veda a výskum v medicínskom vzdelávaní
 • Spolupráca medzi ústavmi, medzi klinikami, medzi fakultami a medzi univerzitami

Aktuálne sa kreujú pracovné skupiny na inováciu výučby na LF UK:

 • Pracovná skupina študentov pre kvalitu a rozvoj medicínskeho vzdelávania
 • Pracovná skupina pedagógov pre kvalitu a rozvoj medicínskeho vzdelávania

Všetky informácie získate na webovej stránke ústavu.