Získané granty

Získané granty

2016-2019 KEGA: Online a tlačená vysokoškolská učebnica dermatovenerológie   s autodidaktickým testom.

 

2012-2015 Operačný program výskum a vývoj, Európsky fond regionálneho rozvoja, Štúdia o vplyve systémovej liečby s alebo bez úpravy životosprávy a životného štýlu na komorbidity u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy. ITMS 26240220065 Partner. Vedúca  prof. MUDr. Mária Šimaljková, PhD.

 

2014 Grant UK UK/107/2014: Izolácia vysoko rizikových HPV zo vzoriek tkaniva papilomatóznych lézií kože a slizníc. Vedúca: MUDr. Martina Part

 

2014 Grant UK UK/82/2014: „Psychosociálne aspekty kožných ochorení.“ Vedúca: MUDr. Zuzana Rajczyová

2009 – 2011 VEGA 1/0145/09 Imunogenetická determinácia obyvateľstva so psoriasis vulgaris, pemphigus vulgaris , v spolupráci s Imunologickým ústavom LFUK

2009-2011 VEGA 1/0446/09 ,,Monitorovanie zmien v hladine cytokínov v krvi a v kožných léziách počas liečby psoriázy biologikami v korelácii s klinickým obrazom." Vedúci projektu: prof. MUDr. Mária Šimaljková, PhD.

2006 - 2008 VEGA  1/3437/06 ,,Genetická predispozícia k vývoju autoimunitiných chorôb" - v spolupráci s Imunologickým ústavom LFUK a Virologickým ústavom SAV. Vedúci projektu Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

2000 - 2002 VEGA 1/7359/20 ,, Imunomodulačné a protizápalové účinky prírodných fenolov." v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK.

 1996 – 1998 VEGA 1/3189/96 ,, Životné prostredie a jeho vplyv na vznik a šírenie mykotických infekcií.“

 1998 – 2000 VEGA 1/5162 ,,Aktuálne ohrozenie obyvateľstva najčastejšou antropozoonózou – lymskou boreliózou.“

 2000 grant KEGA ,, Učebnica dermatovenerológie.“