Granty a publikačná činnosť

Aktuálne prebiehajúce výskumné projekty:

 

Prevalencia vybraných sexuálne a krvou prenosných infekcií v komunitách migrantov SR, so zvláštnym zreteľom na skupinu odídencov z Ukrajiny. Grant Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Trvanie projektu: 2023. Zodpovedná riešiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

 

Analýza psychoneuroimunologických parametrov zdravia vo vybraných skupinách slovenskej populácie. Grant APVV (APVV-22-0160). Trvanie projektu: 2023-2027. Zodpovedná riešiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

 

Priama detekcia a subtypizácia legionel z klinických vzoriek – podklad pre epidemiologické vyšetrovanie a prevenciu. Grant VEGA (1/0761/22). Trvanie projektu: 2019-2021. Zodpovedná riešiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

 

Epidemiológia pre prax: Vypracovanie novej náplne praktických cvičení predmetu epidemiológia v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo, vypracovanie učebnice v slovenskom a anglickom jazyku. Grant KEGA

Trvanie projektu: 2019-2021. Zodpovedná riešiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

 

Promega grant: Dobudovanie Centra pre výskum a prevenciu pádov. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

 

Vplyv psychologickej intervencie na imunologický profil pacientiek v dlhodobej remisii po kuratívnej liečbe karcinómu prsníka a genetické aspekty taxánovej neuropatie. Grant VEGA. Zodpovedné riešiteľky: Prof. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc. a MUDr. Mária Rečková, PhD.

 

Ukončené výskumné projekty za posledných 5 rokov:

 

Analýza dynamiky šírenia Covid- 19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie. Grant APVV (PP-Covid-20-0102). Trvanie projektu: 2020-2021. Zodpovedná riešiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

 

Séroepidemiologická štúdia na prítomnosť protilátok voči SARS-CoV-2 vo vybraných regiónoch Slovenska. Grant Ministerstva zdravotníctva SR (COVIMEP) Trvanie projektu: 2021. Zodpovedná riešiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

 

GUK 389/2021: Dopad pandémie covid-19 na duševné zdravie obyvateľov Slovenskej republiky.