Ústav epidemiológie LF UK

Informácie o pracovisku

Informácie o pracovisku

Ústav epidemiológie sa vo výučbe orientuje na epidemiológiu infekčných a neinfekčných chorôb (nádorových, diabetes mellitus, obehového systému), ich výskyt vo svete a u nás, príčiny vzniku a prednostne na ich prevenciu s využitím  epidemiologických metód. Vo výskumnej oblasti sa ústav dlhodobo zameriava na štúdium epidemiológie vybraných infekčných chorôb, ako sú zoonózy (leptospirózy, tularémia, v minulosti aj lymská borelióza) a legionelové infekcie. V problematike epidemiológie niektorých civilizačných  chorôb  a porúch zdravia sa orientuje na ich výskyt, rizikové faktory, populačnú záťaž s návrhom metodologických postupov na ich štúdium a prevenciu.

Pracovisko sa špecializuje na štúdium epidemiologických aspektov zoonóz - leptospiróz, tularémie, v minulosti Lymskej boreliózy ako aj legionelových infekcií. Pri vypracovaní preventívnych prístupov a opatrení bolo významné, z iniciatívy tunajšieho pracoviska, zavedenie do praxe komplexného systému surveillance zoonóz v SR s konečným cieľom zníženia rizika infekcie pre ľudí. Viac ako 40 rokov sa na pracovisku vykonáva a publikuje surveillance  uvedených prírodnoohniskových nákaz - leptospiróz, tularémie, s výskumom ich prírodných ohnísk na Slovensku. Na ústav sa viažu aj prvé zistenia premorenosti kliešťov boréliami, začiatky diagnostiky Lymskej boreliózy na Slovensku a prvé diagnostikované ochorenia.

Pracovisko ako jediné na Slovensku vykonáva diagnostiku leptospiróz a legionelových infekcií. Výsledky surveillance týchto nákaz ako aj tularémie sa v ostatnom čase každý rok publikujú v Správach o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v SR vydávaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre odbornú verejnosť aj pre potreby EU.

Vedecko-výskumné aktivity ústavu sú prepojené s praxou pri tvorbe návrhov opatrení v spolupráci s klinickými pracoviskami, hygienicko-epidemiologickou službou (UVZ SR, RUVZ), vedeckými inštitúciami (SAV), inými fakultami a veterinárnou službou.

Unikátne metódy vykonávané len na tomto pracovisku:

Medzi tieto metódy patria sérologické krížové absorpčné testy na identifikáciu kmeňov leptospír. Na pracovisku sa nachádza jedna z niekoľkých medzinárodných zbierok leptospír vo svete (vyše 200 sérovarov kmeňov). Vykonávajú sa tiež  testy na stanovenie subspecies a biovarov Francisella tularensis. Diagnostika legionelóz priamymi aj nepriamymi testami ako aj identifikácia a subtypizácia legionel v biologických vzorkách ako aj v životnom prostredí patrí medzi unikátne zameranie pre celé Slovensko. V ostatnom čase sa zavádza PCR do diagnostiky uvedených troch nákaz.

U všetkých troch infekcií pracovisko disponuje unikátnymi zbierkami typových kmeňov ale aj endemických izolátov udržiavaných za štandardných podmienok (pri -70⁰ C).

Najvýznamnejšie vedecko-výskumné výsledky pracoviska:

Významný prínos pracoviska spočíva v odkrytí prírodných a antropourgických ohnísk leptospiróz v SR a v izolácii nových sérovarov leptospír s identifikáciou ich rezervoárov. Z výsledkov dlhoročných výskumov vyplýva, že ľudské ochorenia na Slovensku spôsobuje 18 sérovarov leptospír. Unikátne bolo tiež štúdium variability antigénovej štruktúry leptospír  a taxonomické štúdie leptospír s využitím sérologických krížových absorpčných testov na identifikáciu kmeňov leptospír a vypracovanie ich klasifikačného systému. V súčasnosti sa validuje využitie PCR a ELISA pre diagnostické účely. Vypracovala sa aj schéma identifikácie kmeňa leptospír izolovaného v strednej Európe molekulovo-biologickou metódou.

Dlhoročným výskumom sa podarilo zistiť ekologické a epidemiologické charakteristiky tularémie na Slovensku, identifikovali sa rezervoáre a vektory Francisella tularensis, pričom sa poznatky využili na úspešné tlmenie aktivity prírodného ohniska v endemickej oblasti na západe SR. Ojedinelé bolo aj experimentálne štúdium transštadiálneho prenosu F. tularensis u rôznych druhov kliešťov. Výskum bol zameraný na charakterizáciu antigénovej štruktúry F. tularensis, typizáciu izolovaných kmeňov fenotypovými a molekulovo-biologickými metódami a potvrdila sa aj prvá izolácia F. tularensis subspecies tularensis v Starom svete.

V minulosti, krátko po identifikácii pôvodcu Lymskej boreliózy, sa pracovníci ústavu zaslúžili o zisťovanie premorenosti kliešťov Borrelia burgdorferi sensu lato na území SR a charakterizovanie osobitne exponovaných regiónov pomocou tzv. ekologického indexu. V rámci uvedených sledovaní sa dokázal na území Slovenska výskyt genospecies borélií B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garini, B. valaisianaB. lusitaniae.

Dlhodobým výskumom ekológie legionel v človekom vytváraných vodných systémoch a komplexnou diagnostikou a epidemiologickou analýzou legionelových infekcií sa rozpoznali epidemiologické charakteristiky legionelóz na Slovensku a zaviedlo sa hlásenie ochorení v SR a ECDC. Významné bolo mapovanie legionelovej kolonizácie vodovodných systémov nemocníc v súvislosti s možnosťou akvirovania nozokomiálnej legionelózy. Vykonáva sa aj epidemiologické vyšetrenie v súvislosti so vznikom tzv. cestovných legionelóz a poradenstvo pre preventívne a represívne opatrenia. Pracovisko sa podieľalo na tvorbe legislatívnych návrhov pre prevenciu legionelovej kolonizácie a prípustných limitov osídlenia pre zdravotnícke zariadenia.

V oblasti tzv. neinfekčných chorôb ústav spolupracoval na viacerých štúdiách, napr. výskytu orofaciálnych rázštepov na Slovensku,  výskytu osteoporózy a jej rizikových faktorov a epidemiológii myastenia gravis na Slovensku. Získali sa cenné informácie o incidencii a prevalencii uvedených chorôb v našej krajine. Pribudla problematika epidemiológie duševných porúch, úrazov a samovrážd. Analýzou výskytu duševných porúch v SR a medzinárodným porovnaním sa odhalili nedostatky v informovanosti, využívaní a dostupnosti odbornej zdravotnej starostlivosti. Poznatky zo štúdií pomôžu vypracovať návrhy na prevenciu týchto celosvetovo rozšírených porúch duševného zdravia.  

 Doplnkové informácie

Doc. Špaleková  je členkou európskej pracovnej skupiny pre legionelové infekcie (ESGLI). Je národný reprezentant pre hlásenie legionelóz do informačných systémov nákaz na  Slovensku (EPIS) a do Európskeho Centra pre Kontrolu Chorôb (ECDC) do európskej surveillance nákaz (TESSY). Pracovisko zabezpečuje diagnostiku legionelóz ako aj návrh opatrení na elimináciu rizika expozície a infekcie a prevenciu kolonizácie vodovodných systémov v komunite a v nemocniciach. Pri podozrení vzniku cestovnej legionelózy u našich občanov ale najmä u cudzincov na našom území (ELDSNet) navrhuje v mieste pravdepodobnej  expozície  represívne opatrenia, zabezpečuje ich kontrolu a hlási ich efektivitu (ELDSNet).

Doc. Bražinová  je členkou medzinárodnej pracovnej skupiny Global Burden of Disease, ktorá celosvetovo mapuje záťaž populácie rôznymi ochoreniami s publikovanými  výstupmi    (The Lancet).  Je  aj členkou medzinárodnej pracovnej skupiny Living Systematic Review Network. S tým súvisí aj  autorstvo  jedného z celosvetovo prvých  systematických prehľadov, ktoré sa pravidelne aktualizujú a prinášajú prehľad najnovších poznatkov z danej problematiky (Brazinova et al.:  Epidemiology of Traumatic Brain Injury in Europe: A Living Systematic Review. J Neurotrauma. 2016 Aug 25.)

Doc. Bazovská, bývalá prednostka ústavu,  je predsedom Komisie pre certifikáciu eradikácie poliomyelitídy v Slovenskej republike.

 

 

História

 

      V roku 2019 oslávil  Ústav epidemiológie LF UK  57. výročie svojho vzniku a 67 rokov výučby epidemiológie v medicínskom štúdiu na Slovensku.

      Zárodky Ústavu epidemiológie LF UK vznikali na Ústave hygieny LF UK, kde v roku 1951 bolo založené Laboratórium epidemiológie. Vedúci Katedry hygieny prof. MUDr. Vojtech Mucha poveril v šk. roku 1952/53 MUDr. Emila Kmetyho viesť prednášky z epidemiológie ako samostatného predmetu. Zavedenie tejto výučby si vyžiadala nepriaznivá epidemiologická situácia infekčných chorôb, najmä výskyt epidémií s vysokou letalitou hlavne u detí. Epidemiológia sa vyučovala v VI. ročníku medicínskeho štúdia spolu s infekčným lekárstvom. V r. 1956 bol MUDr. Kmety habilitovaný pre odbor epidemiológie a boli vydané  aj prvé učebné texty. V roku 1958 vznikol v rámci Katedry  hygieny LFUK Ústav mikrobiológie a epidemiológie a neskôr, po odčlenení jeho mikrobiologickej časti, samostatný Ústav epidemiológie, resp. Katedra epidemiológie pod vedením doc.  Kmetyho. Jej prvé  zasadnutie sa uskutočnilo  19. septembra 1962.

      Od 1. 2. 1991 bolo pracovisko premenované opäť na Ústav epidemiológie. Epidemiológia sa dnes vyučuje v blokoch v 5. ročníku všeobecného lekárstva v rozsahu 12/24, v 6. ročníku stomatológie, neskôr zubného lekárstva v rozsahu 12/12 a od šk. r. 1996/1997 aj v anglickom jazyku. V šk. rokoch 2003/2004 - 2010/2011 sa realizovala aj výučba nelekárskych smerov: Verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo,  Pôrodná asistencia a Fyzioterapia, kde  epidemiológia tvorila podstatnú časť výučby.                                  

      V roku 1986 až do roku 2000 prebral vedenie ústavu prof. Bakoss, následne doc. Bazovská a od roku 2010 doc. Špaleková.  Na ústave  sa  habilitovali 6 docenti (v r. 1956 Kmety, v r. 1967 Pleško a Bakoss, v r. 1987 Bazovská, v r. 1994 Guryčová, v r. 2009 Špaleková) a boli menovaní 2 profesori (v r. 1978 Kmety, v r. 1986 Bakoss). Pracovníci obhájili 10 kandidátskych dizertačných prác a 2 doktorské dizertačné práce. Sedem pedagógov získalo atestácie I. a II. stupňa. Pracovníci ústavu absolvovali 5 dlhodobých a 8 krátkodobých zahraničných študijných pobytov a štyrikrát sa podieľali na expertíznej činnosti v zahraničí. Na ústave sa celkovo riešilo 50 výskumných úloh, z toho v 38 projektoch boli hlavnými riešiteľmi pracovníci ústavu.

    Podnetom pre jedno z prvých dlhoročných vedeckovýskumných zameraní ústavu bola prvá izolácia  kmeňa leptospír v SR v  40. rokoch  minulého storočia prof. V. Muchom, ktorý týmto inicioval výskum leptospiróz a ich pôvodcov. Vedením tohto výskumu poveril MUDr. E. Kmetyho a tým položili základy  leptospirológie na Slovensku. Neskôr sa výskum rozšíril aj o štúdium ďalších zoonóz, v 60. rokoch tularémie, v 80. rokoch lymeskej boreliózy a po roku 2 000 sa riešili aj niektoré otázky anaplazmózy v spolupráci s pracovníkmi SAV. Od roku 1980 sa pracovisko venuje aj výskumu legionelóz. Dodnes Ústav epidemiológie zabezpečuje diagnostiku a hlásenie humánnych leptospiróz a legionelóz pre SR ako jediné na Slovensku.

     Vďaka systematickému štúdiu leptospiróz sa na Slovensku potvrdila cirkulácia 18 sérovarov leptospír, pričom 4 z nich (sérovary Istrica, Jalna, Bratislava, Sorexjalna) boli identifikované ako nové, dovtedy vo svete neznáme sérovary leptospír. Už v roku 1956 sa MUDr. Kmety stal členom expertného výboru SZO pre leptospirózy a členom taxonomickej subkomisie pre leptospíry, od r. 1990 bol jej členom aj doc. Bakoss. V roku 1974 sa pracovisko stalo Národným referenčným centrom pre leptospirózy a až do roku 1999 spolupracujúcim centrom pre epidemiológiu leptospiróz  FAO/WHO. Rozsiahle taxonomické štúdie leptospír zásluhou prof. Kmetyho a prof. Bakossa vyústili do návrhu nového spôsobu identifikácie sérovarov  leptospír pomocou faktorových sér. Doc. Pleško vyvinul vakcínu proti leptospíram, ktorá našla aj praktické využitie. V prácach doc. Bazovskej sa študovali  exoprodukty leptospír (hemolyzín, lipáza, fosfolipázy) a ich biologická aktivita. Prof. Bakoss uskutočnil štúdie o premenlivosti vlastností leptospír (antigénova štruktúra, enzýmy, virulencia) a rozpracoval aj otázky vplyvu antibiotickej terapie na tvorbu protilátok pri leptospirózach.  Ďalej sa dosiahli významné výsledky v sledovaní prírodných ohnísk leptospír na Slovensku, odhalila sa  variabilita cirkulujúcich sérovarov a riziko infekcie pre človeka a  bola potvrdená cirkulácia ďalších dvoch sérovarov leptospír (Hardjo, Mozdok) na našom území. V práci  MUDr. Jarekovej sa zhodnotil význam stanovenia protilátok metódou ELISA pre potreby praxe. Výsledky slovenských leptospirológov boli prezentované na mnohých medzinárodných sympóziách a konferenciách leptospirológov, kde si zaslúžili medzinárodné uznanie a  oficiálne sa začalo hovoriť o Bratislavskej leptospirologickej škole. O medzinárodnom uznaní slovenskej leptospirológie aj v súčasnosti, menovite profesora Kmetyho, svedčí skutočnosť, že po ňom bol v roku 2009 pomenovaný novo identifikovaný genospecies leptospír  Leptospira kmetyi. Od roku 1970 dodnes sa pracovisko (prof. Bakoss, MUDr. Macháčová, MUDr. Jareková) v spolupráci s veterinárnou službou a ďalšími odborníkmi podieľajú na pravidelnej epidemiologickej surveillance leptospiróz v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Národný Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA) a získané údaje za každý kalendárny rok sa pravidelne uverejňujú.

     Cenné výsledky priniesol i výskum tularémie v SR od r. 1963 (doc. Guryčová, MUDr. Lisý), odkryli sa prírodné ohniská a v rámci dlhodobej surveillance sa zistili nové aspekty meniacej sa epidemiológie tejto nákazy (doc. Guryčová, MUDr. Výrosteková).  Ďalšie štúdie venované laboratórnej diagnostike, izolačným postupom, typizácii podľa biologických vlastností, antigénovej štruktúre virulentných a atenuovaných kmeňov priniesli nové poznatky významné pre sérologickú diferenciálnu diagnostiku a štúdium premenlivosti kmeňov.  Experimentálne štúdium prenosu F. tularensis rôznymi druhmi kliešťov potvrdilo ich významnú úlohu pre perzistenciu a aktivitu prírodných ohnísk tularémie (MUDr. Výrosteková). Koncom 80. rokov sa podarilo izolovať z roztočov a bĺch z drobných  hlodavcov v okolí  Bratislavy  kmene F. tularensis subsp. tularensis (type A)  po prvýkrát v Európe, neskôr našimi pracovníkmi  aj z kliešťov Ixodes  ricinus zozbieraných v Rakúsku. Opätovná aktivácia prírodných ohnísk na západnom Slovensku v rokoch 1995-1996 a  v  r. 2002 poukázali na zmenu základných epidemiologických charakteristík tohto ochorenia (prameňov nákazy, prenosu, sezonality a iných).

     Už prvé zistenia prof. Kmetyho a spol. o značnej premorenosti kliešťov boréliami poukázali na riziko lymskej boreliózy ako prírodnoohniskovej nákazy na Slovensku a potvrdila sa cirkulácia všetkých troch patogénnych druhov borélií, ako aj ďalších 2 nepatogénnych druhov. Ďalšie sledovania boli zamerané na  niektoré problémy zložitej laboratórnej diagnostiky tejto nákazy (prof. Kmety, doc. Bazovská) v spolupráci s  klinickými pracovníkmi, najmä so zameraním na neurologických pacientov a na štúdium prevalencie protilátok u zdravých osôb.

     Zavedením diagnostických metód legionelóz, predovšetkým v prácach doc. Bazovskej a doc. Špalekovej a štúdiom ekológie legionel v našich podmienkach sa odhalila relatívne bežná kolonizácia vodovodných systémov nemocníc, obytných budov, podmienky a faktory pre odhad rizika tzv. legionárskej choroby a diagnostikovali sa sporadické  prípady ochorení na celom Slovensku. Dodnes ústav ako jediné pracovisko na Slovensku diagnostikuje legionelové ochorenia, je zodpovedné za hlásenie legionelóz do epidemiologického informačného systému (EPIS) Slovenska a vyšetrenie miesta pravdepodobnej nákazy pri riešení tzv. cestovateľských legionelóz. Ústav spolupracuje s európskou pracovnou skupinou pre legionelózy (EWGLI) a hlási ochorenia do ECDC (doc. Špaleková).

     K epidemiológii nevyhnutne patrilo aj štatistické oddelenie, ktoré postupne zhromažďovalo základné údaje o výskyte infekčných chorôb (Ing. Dimitrová, MUDr. Macháčová) potrebné pre pedagogickú a výskumnú činnosť. Analýza pracovnej neschopnosti a  podiel infekčných ochorení na nej v práci MUDr. Macháčovej poukázala na vysoké ekonomické straty v dôsledku infekčných ochorení a vysokú efektívnosť preventívnych opatrení, podobne ako aj ekonomické straty v dôsledku ošetrovania člena rodiny. Ďalšie epidemiologické štúdie sa týkali sledovania výskytu a etiológie vrodených orofaciálnych rázštepov v spolupráci s  Klinikou plastickej chirurgie, štúdia výskytu kardiovaskulárnych ochorení, najmä hypertenzie, ich niektorých rizík, osobitne fajčenia a v ostatnom čase prevalencii osteoporózy a jej rizikových faktorov.

     V súčasnosti sa výskum zameriava na dve prírodnoohniskové nákazy (leptospirózu, tularémiu), na sapronózu – legionársku chorobu s využitím novších metód molekulárnej biológie (PCR) pre epidemiologické účely (výskumné projekty, surveillance nákaz, medzinárodné hlásenie), na štúdium príčin vzniku nozokomiálnych nákaz a významu očkovania v prevencii nákaz. Postupne sa zapájajú do výskumu uvedených problematík študentky doktorandského štúdia v externej forme (RNDr. Perželová, MUDr. Mgr. Fulová).

Kandidátske práce pracovníkov Ústavu epidemiológie LF UK

 1. Bakoss, P.: Premenlivosť leptospír a jej epidemiologický význam, 1964
 2. Pleško, I.:  Profesionálne leptospirózy zamestnancov mäsopriemyslu a ich špecifická profylaxia, 1964
 3. Chorváth, B.: Niektoré vlastnosti lipázy leptospír, 1970
 4. Dimitrova, E.: Spoločenský význam infekčných ochorení, 1970
 5. Bazovská, S.: Pokusy o transformáciu leptospír, 1971
 6. Guryčová, D.: Štúdium biologických vlastností a antigénnej štruktúry F. tularensis, 1975
 7. Výrosteková, V.: Význam niektorých ektoparazitov v prírodnej ohniskovosti tularémie, 1984
 8. Macháčová, E.: Spoločenský význam podpory pri ošetrovaní člena rodiny s osobitným zreteľom na infekčné choroby, 1989
 9. Špaleková, M.: Legionelózy – laboratórna diagnostika a epidemiologické aspekty, 1990
 10. Jareková, J.: ELISA v sérologickej diagnostike leptospiróz – epidemiologické aspekty, 1992
 11. Kotrbancová, M.: Využitie polymerázovej reakcie v diagnostike legionelových infekcií, 2017
 12. Perželová, J.: Epidemiológia a diagnostika leptospiróz - novšie prístupy, 2018

Habilitačné práce pracovníkov Ústavu epidemiológie LF UK

 1. Bakoss, P.: Tvorba protilátok pri leptospirózach v podmienkach antibiotickej terapie, 1967
 2. Pleško, I.: Problémy skríženej postinfekčnej a postvakcinačnej imunity u leptospiróz, 1967
 3. Guryčová, D.: Prírodná ohniskovosť tularémie na Slovensku, 1993
 4. Špaleková, M.: Legionelózy na Slovensku, výskyt a riziko infekcie, 2009
 5. Bražinová A: Epidemiologické prístupy k hodnoteniu výskytu úrazov mozgu – dizajn, limitácie, využitie, 2017  

Doktorské práce

 1. Kmety, E.:  Faktorová analýza sérologickej skupiny Icterohaemorrhagiae a niektorých príbuzných skupín, 1967
 2. Bakoss, P.: K otázke variability antigénnej štruktúry leptospír, 1981

Diplomové práce

- pre študentov všeobecného lekárstva s vyučovacím jazykom slovenským:

šk. rok 2013/2014

1.  Epidemiológia vírusovej hepatitídy C na Slovensku.

Školiteľka: MUDr. J. Jareková, PhD.

Diplomantka: Zuzana Esmaildokht-Mamaghani

 

šk. rok 2014/2015

1. Výskyt kardiovaskulárnych rizikových faktorov v slovenskej populácii 40-ročných

Školiteľ: MUDr. B. Vohnout, PhD.

Diplomantka: Zuzana Vojtašková

2. Tuberkulóza na Slovensku - epidemiologická situácia a prevencia

Školiteľka: MUDr. V. Výrosteková, PhD.

Diplomantka: Dominika Slezáková

 

šk. rok 2015/2016

1. Vývoj výskytu vrodených chýb  u živonarodených detí v SR  

Školiteľka: MUDr. M. Macháčová, PhD.

Diplomantka: Katarína Tužinská                                                                

2. Výskyt osteoporózy vo svete a rizikové factory  

Školiteľka: MUDr. M. Macháčová, PhD.

Diplomantka: Martina Urbanová

3. Epidemiológia sexuálne prenosných nákaz na Slovensku

Školiteľka: MUDr. V. Výrosteková, PhD.

Diplomantka:  Bc. Alexandra Kollárová

4. Chronické komplikácie diabetes mellitus                        

Školiteľ: MUDr. B. Vohnout, PhD.

Diplomantka: Lenka Dunčková

 

- pre študentov všeobecného lekárstva s vyučovacím jazykom anglickým:

šk. rok 2015/2016

1. Fibrates and microvascular complications in diabetes

Školiteľ: MUDr. B. Vohnout, PhD.

Diplomant: Ioannis Speggos  

2. Effect of reduction diets on risk factor of metabolic and cardiovascular diseases

Školiteľ: MUDr. B. Vohnout, PhD.

Diplomant: Panagiota Louizaki    

 

      Výskumné aktivity pracoviska sú zachytené v záverečných správach výskumných úloh rezortného plánu MZ SR, z plánu, ŠPZV, APVT, VEGA a iných grantových projektov. Celkove bolo ukončených a oponovaných 38 správ, kde hlavným riešiteľom bolo naše pracovisko. Okrem toho boli naši pracovníci spoluriešitelia aj ďalších 12 výskumných úloh či grantových projektov iných pracovísk, najmä SAV.

Výskumné projekty Ústavu epidemiológie LF UK

riešené od roku 1970

1. Guryčová, D.: Výskum štruktúry prírodných ohnísk tularémie na západnom Slovensku. Záverečná správa štátnej výskumnej úlohy č. II - 5 - 4 - 7a, 1966 - 1970,  Bratislava, 1970

2. Guryčová, D.: Výskum antropozoonóz. Tularémia. Štúdium antigénnej štruktúry F. tularensis. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy č. III-014-2-22, Bratislava, LF UK 1970, 8 s.

3. Chorváth, B.: Lipáza, fosfolipáza a hemolyzín leptospír. Záverečná správa  úlohy štátneho plánu výskumu č. VII - 6 - 4 / 7,  Bratislava, 1970

4. Bazovská, S.: Pokusy o transformáciu leptospír. Záverečná správa čiastkovej úlohy rezortného výskumu odborového plánu lekárskeho a farmaceutického výskumu na roky 1971 – 1975, č. III - 4 -1 / 4, Bratislava, 1975 

5. Guryčová, D.: Štúdium antigénnej štruktúry F. tularensis. Záverečná správa čiastkovej úlohy rezortného plánu výskumu č . III-4-1/9 1971 - 1975, Bratislava, 1975

6. Hlavatá, Z.: Štúdium biologických vlastností saprofitárnnych kmeňov leptospír.   Záverečná správa čiastkovej úlohy rezortného plánu výskumu č. III-4-1/5 1971 - 1975, Bratislava, 1975

7.  Bakoss, P. : Sledovanie zmien antigénnej štruktúry leptospír. Záverečná správa  čiastkovej úlohy odbor. plánu MZ SSR č.  III-4-1/2,  Bratislava, 1976

8. Kmety, E., Guryčová, D., Výrosteková, V., Rak, J.: Štúdium cirkulácie zárodkov tularémie a leptospiróz vo vybranom ohnisku a možnosti jej ovplyvnenia. Záverečná správa výskumnej úlohy Z - plánu č. 561 - 003 - 02/ 2, 1975 - 1980,  Bratislava, 1980

9.  Bakoss, P.: Vplyv protilátok na antigénnu štruktúru leptospír in vivo. Záverečná správa čiastkovej úlohy odbor. plánu MZ SSR č. 42 - 06 - 04, Bratislava, 1980

10. Bazovská, S.: Exoprodukty leptospír a ich podiel v patogenéze  / Hemolyzíny a fosfolipázy. Záverečná správa čiastkovej úlohy rezortného plánu MZ číslo 42 - 06 05,  Bratislava, 1980

11. Bazovská, S.: Diferenciácia patogénnych a saprofytárnych kmeňov leptospír. Záverečná správa čiastkovej úlohy odborového plánu výskumu MZ SSR č. 42 - 04 - 06, Bratislava, 1983

12. Guryčová, D.: Štúdium niektorých sérologických vlastností F. tularensis. výskumu MZ SSR č. 42 - 04 - 02, Záverečná správa čiastkovej úlohy odborového plánu Bratislava, 1985

13. Guryčová, D., Výrosteková, V.: Štúdium zákonitostí cirkulácie F. tularensis v prírodných ohniskách v oblasti Záhoria a možnosti ich ovplyvnenia. Záverečná správa výskumnej úlohy Z - plánu č. 107 - 217 - 07, 1980 - 1985, Bratislava, 1985, s. 19 – 55

14. Jareková, J., Kmety, E.: Sledovanie vývoja prírodnej ohniskovosti leptospiróz vo vybraných lokalitách Záhorskej nížiny. Záverečná správa výskumnej úlohy Z - plánu č. 107 - 217 - 07, 1980 - 1985,  Bratislava, 1985

15. Kmety, E., Řeháček, J., Výrosteková, V., Kocianová, E., Guryčová, D.: Štúdium premorenosti kliešťov B. burgdorferi a F. tularensis na Slovensku. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy MZ SR č. 42 - 03 - 06, Bratislava, 1989

16. Bakoss, P., Jareková, J., Kmety, E.: Premorenosť bratislavských psov pôvodcami niektorých zoonóz – Leptopsirózy. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy MZ SR č. 42-03-05, 1986 - 1990, Bratislava, 1990, 18 s.

17. Bazovská, S., Špaleková, M.: Problémy epidemiológie a diagnostiky legionelóz. Záverečná správa výskumnej úlohy č. 42 - 04 - 04 rezortného plánu MZ SR  1986 - 1990, Bratislava, 1990

18. Kmety, E., Bakoss, P., Jareková, J.: Štúdium premorenosti rezervoárových zvierat leptospírami. Záverečná správa štátnej výskumnej úlohy č. VI-5-7-04-4, 1986 - 1988, Bratislava, 1990

19. Guryčová, D.: Sledovanie premorenia bratislavských psov F. tularensis. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy MZ SR č. 42 - 03 - 05, 1986 - 1990, Bratislava, 1990

20. Guryčová, D.: Sledovanie premorenia rezervoárových zvierat a ektoparazitov F. tularensis. Záverečná správa štátnej výskumnej úlohy č. VI - 5 - 7 - 04 /5, 1986 - 1990, Bratislava, 1990

21. Výrosteková, V.: Experimentálne štúdium prenosu Franciselly tularensis vybranými druhmi kliešťov. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy č. 42-03-03, 1986 – 1990, Bratislava, 1990

22. Bakoss, P., Guryčová, D., Bazovská, S., Jareková, J., Kmety, E., Macháčová, E., Špaleková, M. a spol.: Štúdium epidemiologických a ekologických aspektov vybraných zoonóz na západnom Slovensku. Záverečná správa výskumnej úlohy projektu GAV č. 1/54/92, 1992 - 1994, Bratislava, 1995

23. Kmety, E., Bakoss, P., Bazovská, S., Výrosteková, V. a spol.: Prevencia lymskej boreliózy. Záverečná správa výskumnej úlohy projektu GAV č. 1/ 990503 /92, 1992 - 1994, Bratislava, 1995

24. Bazovská, S., Kmety, E., Výrosteková, V., Řeháček, J., Kocianová, E.: Štúdium ekologických vzťahov determinujúcich vysokú premorenosť kliešťov Ixodes ricinus pôvodcom Lymeskej boreliózy a možnosti ich ovplyvnenia. Záverečná správa výskum. projektu VEGA 1/2131/95,  Bratislava, 1998

25. Bakoss, P., Guryčová, D., Jareková, J., Kmety, E., Macháčová, E. a spol.: Štúdium  ekologických vzťahov v meniacich sa prírodných podmienkach a ich vplyv na prírodné ohniská niektorých zoonóz v oblasti DVD Gabčíkovo. Záverečná správa výskumnej úlohy projektu VEGA č 1/ 2132 /95, 1995 - 1997,  Bratislava, 1998

26. Řeháček, J., Výrosteková, V., Kocianová, E.: Rozšírenie rickettsií a rickettsiám podobných organizmov v Slovenskej republike a v niektorých vybraných oblastiach strednej Európy a sledovanie ich základných biologických vlastností. Záverečná správa výskumnej úlohy projektu VEGA č. 2/ 1251 /97, 1994 - 1997, Bratislava, 1998

27. Kocianová, E., Řeháček, J., Výrosteková, V. a spol.: Úloha kliešťov pri šírení Q horúčky. Záverečná správa výskumnej úlohy projektu VEGA č. 2/5031/98, 1998 - 2000,  Bratislava, 2000

28. Bakoss, P., Guryčová, D., Bazovská, S., Jareková, J., Kmety, E., Macháčová, E., Výrosteková, V.: Komplexný epidemiologický výskum vybraných prírodnoohniskových nákaz na Slovensku so zameraním na významné faktory ovplyvňujúce cirkuláciu ich pôvodcov vo vytipovaných  ohniskách.

Záverečná správa výskumnej úlohy projektu VEGA č. 1/ 5160 /98, 1998 - 2000, Bratislava, 2001

29. Bakoss, P. a  kol.: Štúdium epidemiologických a ekologických charakteristík vybraných prírodnoohniskových nákaz vo vzťahu k ochoreniam ľudí na Slovensku (roky 2001 - 2003), VEGA 1/8293/01

30.  Špaleková, M. a kol.: Riziko legionelóz v nemocniciach (2005), Grant OMV RUK 262/2005

31. Bakoss, P. a kol.: Komplexná epidemiologická štúdia niektorých významných zoonóz na Slovensku so zreteľom na ekologické vzťahy v ich prírodných ohniskách (r. 2004 – 2006), VEGA 1/1166/04

32. Trnovcová, M.: Optimalizácia laboratórnej diagnostiky u neurologických pacientov s podozrením na lymskú boreliózu, so zameraním na pacientov s negatívnymi protilátkami, grant na podporu riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov (2007), UK/415/2007

33.  Guryčová, D. a kol.: Komplexný epidemiologický výskum vybraných prírodnoohniskových nákaz na Slovensku v ére genomiky (2007 – 2009), VEGA 1/4281/07

34. Novohradská, S.: Porovnanie rôznych metód extrakcie DNA Legionella pneumophila z biologického materiálu (2011), GUK 239/2011

35. Guryčová, D., Špaleková, M., Jareková, J., Výrosteková, V. a kol.: Epidemiológia a diagnostika vybraných infekčných ochorení – tularémie, leptospiróz, legionelóz klasickými a molekulárne biologickými metódami (2011 – 2014), VEGA 1/0426/11

36.  Kotrbancová, M.: Validita detekcie legionel v PCR v podmienkach in vitro/in vivo (2013), GUK 395/2013

37. Kotrbancová, M.: Využitie hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF ako novej metódy pre identifikáciu Legionella spp. (2015), GUK 106/2015

38. Perželová, J.: PCR – jej validácia na detekciu DNA patogénnych leptospír in vitro a v biologickom materiáli (2015), GUK 49/2015

Spolupráca Ústavu epidemiológie na vedecko-výskumných projektoch

1. VEGA 1/7526/20: Analýza zdravotných rizík, intervencia a primárna prevencia   somatických a psychosenzorických porúch u školských detí (roky 2000 - 2002),  vedúci  projektu: Ševčíková, Ľ., spoluriešitelia: Ághová, Ľ., Jurkovičová, J., Rapantová, H., Štefániková, Z., Sekretár, S., Macháčová, E., Kakalejčíková-Sabolová, M., Ružanská-Botlíková, S.

2. VEGA 1/8114/01: Štúdium významu voľne žijúcej a lovnej zveri ako rezervoárov nákazy pri udržiavaní prírodných ohnísk vybraných zoonóz na východnom Slovensku (2001 – 2003), vedúci projektu: Trávniček, M. a kol., Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice, spoluriešitelia: Bakoss, P., Guryčová, D.

3. VEGA 2/1059/21: Výskyt niektorých kliešťami prenášaných mikroorganizmov  (rickettsie, borelie) vo vybraných lokalitách Slovenska a ich vzťah k prenášačom a rezervoárom (2001 – 2003), vedúci projektu: Kocianová, E. a kol., Virologický ústav SAV, spoluriešiteľ: Výrosteková, V.

4. APVT 51-004702: Vybrané zoonózy na Slovensku v ére genomiky s  dôrazom  na  kliešte  a kliešťami prenášané nákazy (2002 – 2005), vedúci projektu: Labuda, M. a kol.,  Zoologický ústav SAV, Bratislava, spoluriešitelia: Bakoss, P., Bazovská, S., Guryčová, D., Jareková, J., Špaleková, M. a Výrosteková, V.

5. VEGA 1/0541/03: Štúdium vybraných environmentálnych a genetických determinantov vývoja detí a mládeže a tvorba rastových referenčných štandardov (r. 2003 – 2005),  vedúci  projektu:  Ševčíková, Ľ.,  Ústav hygieny LF UK, spoluriešiteľ: Macháčová, E.

6. VEGA 2/4045/04: Biodiverzita pôvodcov kliešťami prenášaných nákaz vo vzťahu k dynamike výskytu ich prenášačov a rezervoárov (r. 2004 – 2006), vedúci projektu: Kocianová, E. a kol., Virologický ústav SAV,  spoluriešiteľ: Výrosteková, V.

7. VEGA 1/3433/07: Štúdium somatického vývinu detí a mládeže vo vzťahu k vybraným  genetickým a psychosociálnym faktorom (2006 – 2008), vedúci  projektu: Ševčíková,  Ľ.,  Ústav  hygieny LF UK, spoluriešiteľ: Macháčová, E.

8. VEGA 2/7020/7: Druhová kompetencia vektorov v cirkulácii kliešťami prenášaných  mikroorganizmov (2007 - 2009), vedúci projektu: Kocianová, E. a kol., Virologický ústav SAV, spoluriešiteľ: Výrosteková, V.

9. VEGA 1/4282/7: Genotypizácia Borrélia burgdorferi sensu lato u pacientov s Lymskou boreliózou (2007 - 2009), vedúci projektu: Pancák, J., I. Neurologická klinika LF UK, spoluriešitelia: Bazovská, S., Trnovcová, M.

10. MZd 2006/31-SAV-02: Molekulárna epidemiológia ehrlichiózy na Slovensku (2007 – 2009), vedúci projektu: Peťko, B., Ústav parazitológie SAV, Košice, spoluriešitelia: Bazovská, S., Špaleková, M.

11. VEGA 2/0142/10: Význam ektoparazitických článkonožcov (roztočov a kliešťov) v    cirkulácii intracelulárnych proteobaktérií (rickettsie, anaplasmy, Francisella tularensis)  v prírodných ohniskách nákaz (2010 - 2011), vedúci projektu: Kocianová, E. a kol.,  Virologický ústav SAV, spoluriešitelia: Výrosteková, V., Guryčová, D.

12. Projekt NFP 26140230009 v rámci výzvy OPV-2012/4.2/04-SORO: Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku. Špaleková, M., Výrosteková, V., Vohnout, B., Kotrbancová, M.

Zamestnanci

Zoznam pracovníkov

Automatická ústredňa: 00421-2-90119+klapka                       VoIP 31xxx xxx je klapka

Prednostka ústavu:

 

 

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

epidemiologia.sekretariatfmed.uniba.sk

alexandra.brazinovafmed.uniba.sk

kl. 493

Zástupkyňa prednostky ústavu:

 

 

MUDr. Mgr. Miriam Fulová, PhD.

 

miriam.fulova@fmed.uniba.sk

kl. 487

Tajomníčka ústavu:

 

 

Mgr. Martina Kotrbancová, PhD.

martina.kotrbancova@fmed.uniba.sk

kl. 488

Sekretárka ústavu:

 

 

Helena Beluská

epidemiologia.sekretariatfmed.uniba.sk

helena.beluskafmed.uniba.sk

kl. 489

Profesori:

 

 

Prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH - odbor Hygiena, Epidemiologia, Verejné zdravotníctvo

Docenti:

Doc. MUDr. Branislav Vohnout,      PhD. - odbor Verejné zdravotníctvo (0,33)

 

 

 

bvohnoutyahoo.com

Odborní asistenti:

 

 

MUDr. Vanda Výrosteková, PhD.

 

Mgr. Martina Kotrbancová, PhD.

 

RNDr. Jana Perželová, PhD.

 

MUDr. Mgr. Miriam Fulová, PhD.

vanda.vyrostekovafmed.uniba.sk

kl. 485

martina.kotrbancovafmed.uniba.sk

kl. 488

jana.perzelovafmed.uniba.sk

kl. 488

miriam.fulovafmed.uniba.sk

kl. 487

Asistenti:

Mgr. Kristína Doležalová

 

Mgr. Terézia Mračková

 

Mgr. Peter Gába

kristina.dolezalovafmed.uniba.sk

kl. 491

terezia.mrackovafmed.uniba.sk

 

peter.gabafmed.uniba.sk

Ostatní zamestnanci:

 

 

 

Pavol Cáder

kl. 507

Jana Makýšová

 

jana.makysovafmed.uniba.sk

kl. 486

Božena Pavlovičová

 

bozena.pavlovicovafmed.uniba.sk

kl. 496

Mgr. Miroslava Vaneková

 

Ing. Mária Makúchová

 

miroslava.vanekova@fmed.uniba.sk

kl. 492

maria.makuchovafmed.uniba.sk

kl. 494

Marta Dojčanová

Emília Biháryová

 

 

Granty

 

 

Názov projektu: Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie

Grantová schéma: APVV (PP-COVID-20-0102)

Roky realizácie: 2020-2021

Projektový rozpočet: 284 977 Eur

Pozícia: Žiadateľ

 

Názov projektu: Séroepidemiologická štúdia na prítomnosť protilátok voči SARS-CoV-2 vo vybraných regiónoch Slovenska

Grantová schéma: Ministerstvo zdravotníctva SR

Roky realizácie: 2020-2021

Projektový rozpočet: 400 000 Eur

Pozícia: Žiadateľ

 

Názov projektu: ORCHESTRA – európska kohortová štúdia na zlepšenie poznania a odpovede na pandémiu Covid-19

Grantová schéma: Horizon 2020, Európska komisia (Grant č. 101016167)

Roky realizácie: 2020-2023

Projektový rozpočet: 30 mil. Eur

Pozícia: Člen riešiteľského kolektívu

 

Názov projektu: Priama detekcia a subtypizácia legionel z klinických vzoriek – podklad pre epidemiologické vyšetrovanie a prevenciu

Grantová schéma: Vega (Grant č. 1/0761/22)

Roky realizácie: 2019-2021

Projektový rozpočet: 82 800 Eur

Pozícia: Žiadateľ

 

Názov projektu: Epidemiológia pre prax

Grantová schéma: KEGA (Grant č. 044UK-4/2019).

Roky realizácie: 2019-2021

Projektový rozpočet: 45 000 Eur

Pozícia: Žiadateľ

 

Názov projektu: COST: CA18218 European Burden of Disease Network

Grantová schéma: COST Action – European Cooperation in Science and Technology      

Roky realizácie: 2019-2021

Pozícia v projekte: Člen riešiteľského kolektívu

 

Názov projektu: Reprezentatívny populačný prieskum výskytu depresívnych a úzkostných porúch v slovenskej populácii

Grantová schéma: vlastné prostriedky organizácie - Liga za duševné zdravie

Roky realizácie: 2021

Projektový rozpočet: 12 000 Eur

Pozícia: Odborný garant

 

 

Názov projektu: ISMAIL – medzinárodná štúdia postojov študentov medicíny k ľuďom s duševnou poruchou. Projekt bol realizovaný v krajinách Česko, Slovensko, Maďarsko a Poľsko.    

Grantová chéma: bez dotácie

Roky realizácie: 2018-2019

Rozpočet projektu: -

Pozícia v projekte: Člen riešiteľského kolektívu

 

Publikačná činnosť

 

Učebnice:

Bazovská, S.,  Badalík, L.,  Bakoss, P.,  Baška, T.,  Buchvald, J.,  Čatár, G.,  Čisláková, L.,  Dubinský, P., Guryčová, D., Hudečková, H.,  Jalili, N., Jareková, J., Kmeťová, M., Kocianová, E., Krištúfková, Z., Labuda, M., Maďar, R., Macháčová, E.,  Mikas, J.,  Mitrová, E.,  Straka, Š.,  Štefkovičová, M.,  Špaleková, M., Tomášik, E., Volleková, A., Výrosteková, V.: Špeciálna epidemiológia, 1. vydanie. Univerzita Komenského Bratislava, 2007. - 337 s. ISBN 978-80-223-2301-7

Bazovská, S.,  Bakoss, P.,  Baráková, A.,  Guryčová, D.,  Jareková, J., Macháčová, E.  Pleško,  I.,  Špaleková, M., Výrosteková, V.:  Epidemiológia pre študentov zubného lekárstva.  Univerzita Komenského Bratislava, 2010.  136 s. ISBN 978-80-223-2716-9

Bakoss, P., Badalík, L., Baráková, A., Baška, T., Bazovská, S., Brozman, M., Čisláková, L., Guryčová, D., Hlava, P., Jareková, J., Maďar, R., Macháčová, E., Michalková, D., Pleško, I., Prokopčáková, H., Riečanský, I., Straka, Š., Špalek, P., Špaleková, M., Urban, Š., Vozár, J., Výrosteková, V.: Epidemiológia. 4. vydanie. Univerzita Komenského Bratislava, 2013. 520 s. ISBN 978-80-223-3499-0

Bazovská, S.,  Bakoss, P.,  Baráková, A.,  Guryčová, D.,  Jareková, J., Macháčová, E.  Pleško,  I.,  Špaleková, M., Výrosteková, V.: Epidemiológia pre študentov zubného lekárstva. 2. vydanie.  Univerzita Komenského Bratislava, 2016. 136 s. ISBN 978-80-223-3973-5

Bazovská, Sylvia - Badalík, Ladislav - Bakoss, Pavol - Baška, Tibor - Buchvald, Jozef - Čatár, Gustáv - Čisláková, Lýdia - Dubinský, Pavol - Guryčová, Darina - Hudečková, Henrieta - Jalili, Nasir - Jareková, Jana  - Kmeťová, Marta - Kocianová, Elena - Krištúfková, Zuzana - Labuda, Milan - Maďar, Rastislav - Macháčová, Erika - Mikas, Ján - Mitrová, Eva - Straka, Štefan  - Solovič Ivan - Štefkovičová, Mária - Špaleková, Margita - Volleková, Anna - Výrosteková, Vanda: Špeciálna epidemiológia. - 2. doplnené a aktualizové vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - 366 s.                  ISBN 978-80-223-4179-0

Špaleková, M.: EPIDEMIOLOGY FOR STUDY OF PUBLIC HEALTH - Vol. 1, 1. vydanie, Comenius University in Bratislava, 2015, 162 s, ISBN: 978-80-223-3933-9

Špaleková, M.: EPIDEMIOLOGY FOR STUDY OF PUBLIC HEALTH - Vol. 2, 1. vydanie, Comenius University in Bratislava, 2015, 86 s, ISBN: 978-80-223-3934-6

Publikačná činnosť:

Awad-Masalmeh, M., Resch, G., Bakoss, P., Jareková, J.: DNA relatedness and serotyping of Leptospira strains. In: Bratislavské lekárske listy, 2012, 113, č. 2, s. 70 - 72

Guryčová, D., Maďarová, L., Výrosteková, V., Bottková, E., Kocianová, E., Klement, C.: Molekulárne biologické metódy – PCR v diagnostike tularémie. In: Zborník príspevkov, Bratislava 2013, s.18 - 21 (Vedecká konferencia III. Labudove dni, Bratislava 24. - 25. 4. 2013)

Výrosteková, V., Guryčová, D., Kocianová, E., Bottková, E., Maďarová, L.,  Slovák, M.: Kliešte v oblasti povodia Dunaja a riziko tularémie. In: Zborník príspevkov, Bratislava 2013, s. 1 - 3 (Vedecká konferencia III. Labudove dni, Bratislava 24. - 25. 4. 2013)

Špaleková, M., Kotrbancová, M.: Surveillance legionelóz v EU a význam laboratórnych testov v ich diagnostike. In: Zborník abstraktov, Bratislava 2013,  (X. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 19. 3. 2013)

Bakoss, P., Macháčová, E., Jareková, J., Gacíková, E., Čisláková, L., Halánová, M., Kováčová, D.: Surveillance zoonóz. Slovenská republika. Leptospirózy 2009 - 2011, Ornitóza-Psitakóza a cicavčie chlamydiózy 2004 - 2011. Bratislava 2013, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ISBN 978-80-7148-064-8

Guryčová, D., Výrosteková, V., Gacíková, E.: Surveillance zoonóz. Tularémia Slovenská republika 2009 - 2012. Bratislava 2013, Univerzita Komenského, ISBN 978-80-223-3518-8

Kotrbancová, M., Špaleková, M., Balážfyová, Z.: Riziko legionelózy z vody – kazuistiky.  In: Životné podmienky a zdravie. Zborník  vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013: s. 380 - 385. ISBN 978-80-7159-215-0.

Guryčová, D.: Epidemiológia tularémie na Slovensku. Zborník príspevkov, Bratislava 2013 (Vedecká konferencia III. Labudove dni, Bratislava 24. - 25. 4. 2013)

Ševčíková, Ľ., Argalášová-Sobotová, Ľ., Babjaková, J., Jurkovičová, J., Štefániková, Z., Macháčová, E., Hirošová, K., Weitzman, M.: ETS in Households – The Risk Factor for Phsysical and Mental Health of Children. In: Abstracts of the 2013 Conference of the International Society of Environmental Epidemiology (ISEE), the International Society of Exposure Science (ISES), and the International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ), August 19 – 23, 2013, Basel, Switzerland. 2013. Environ Health Perspect; 777 http://dx.doi.org/10.1289/ehp.ehbasel13

Ševčíková, Ľ., Argalášová-Sobotová, Ľ., Jurkovičová, J., Štefániková, Z., Babjaková, J., Macháčová, E., Weitzman, M.: Exposure to Environmental Tobacco Smoke and the Health of Slovak School Children (7th International Conference on Childrenʼs health and Environment, 20 - 22 November 2013, Jerusalem, Israel) http://www.journalhealthpollution.org/userimages/ContentEditor/1384525000273/INCHES_2013_Abstracts.pdf

Guryčová, D., Výrosteková, V., Gacíková, E.: THE OCCURRENCE OF TULAREMIA IN SLOVAK Republic. Abstracts (4th scientific congress with international participation – ZOONOSES-COMMON PROTECTION OF HUMAN AND ANIMAL HEALTH, Bratislava 16. - 18. 11. 2013) s. 38

Jareková, J., Špaleková, M., Kotrbancová, M.: Besnota a postexpozičná ochrana ľudí na Slovensku v rokoch 2007 - 2011. Pediatria, roč. 8, č. 1, 2013, s. 55

Macháčová, E., Jareková, J., Bakoss, P.: OCCURRENCE OF LEPTOSPIROSES IN THE SLOVAK REPUBLIC IN THE YEARS 1954 - 1963 and 2003 - 2012. Abstracts (4th scientific congress with international participation – ZOONOSES-COMMON PROTECTION OF HUMAN AND ANIMAL HEALTH, Bratislava 16. - 18. 11. 2013) s. 59

Výrosteková, V., Kocianová, E., Guryčová, D., Maďarová, L., Khanakah, G.: STUDIES ON THE ACTIVITY OF A NATURAL FOCUS OF TULAREMIA AND LYME BORRELIOSIS IN SOUTH-WEST SLOVAKIA, 1994 - 2012. Abstracts (4th scientific congress with international participation – ZOONOSES-COMMON PROTECTION OF HUMAN AND ANIMAL HEALTH, Bratislava 16. - 18. 11. 2013) s. 95

Kocianová, E., Špitálska, E., Výrosteková, V., Štefanidesová, K., Tarageľová, V., Kalúz S., Guryčová, D.: Význam ektoparazitických článkonožcov (roztočov a kliešťov) v cirkulácii intracelulárnych proteobaktérii (rickettsie, anaplasmy, Franisella tularensis) v prírodných ohniskách nákaz. Č. projektu 2/0142/10. Doba riešenia 01/2010 – 12/2013

Macháčová, E.: Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákazách v Slovenskej republike za rok 2012, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2013, ISBN 978-80-970552-9-5

Guryčová, D.: Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz a  alimentárnych nákazách v Slovenskej republike za rok 2012, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2013, ISBN 978-80-970552-9-5

Kotrbancová, M., Špaleková, M., Balážfyová, Z.: Využitie PCR v diagnostike legionelóz – kazuistiky. Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb v podmienkach eHealth, Evropská asociace pro fototerapii, 2013, s. 115  

Guryčová, D., Výrosteková, V., Gacíková, E.: OCCURRENCE AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TULAREMIA IN SLOVAKIA. Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb v podmienkach eHealth,  Evropská asociace pro fototerapii, 2013, s. 116  

Výrosteková, V., Guryčová, D., Maďarová, L., Klement, C.: LONGTERM STUDY OF TULAREMIA NATURAL FOCUS IN SOUTH-WEST SLOVAKIA. Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb v podmienkach eHealth, Evropská asociace pro fototerapii, 2013, s. 117

Špaleková, M.: Slovensko v kontexte eliminácie morbíl v Európe. Pediatria pre prax, 2014, 15(1), s. 24 - 26

Jareková, J., Špaleková, M., Kotrbancová, M., Perželová, J.: Vakcinácia v zrkadle vedomostí medikov - predbežné výsledky, V. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso, 16. - 18. 1. 2014. In: Pediatria - roč. 9/S (2014), s. 26, ISSN 1336-863X

Kotrbancová, M., Špaleková, M.: Validita detekcie DNA legionel v PCR. In: Zborník abstraktov, XI. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 18. 3. 2014, s. 44

Kotrbancová, M., Špaleková, M.: Význam PCR v diagnostike legionelóz. XIII. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou, Tále, 23. - 25. 4. 2014, recenzovaný zborník abstraktov, CD-ROM, ISBN 978-80-971096-3-9, s. 37

Perželová, J., Jareková, J., Špaleková, M.:  PCR na dôkaz leptospír - naše prvé skúsenosti, Zborník abstraktov, XI. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 18. 3. 2014, s. 40 - 41

Perželová, J., Jareková, J., Špaleková, M.: Diagnostika leptospiróz a PCR v SR. XIII. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou, Tále, 23. - 25. 4. 2014, recenzovaný zborník abstraktov, CD-ROM, ISBN 978-80-971096-3-9, s. 55 - 56

Špaleková, M., Kotrbancová, M.: Príspevok k eliminácii morbíl v Európe. V. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso, 16. - 18. 1. 2014. In: /Pediatria - roč. 9/S (2014), s. 28, ISSN 1336-863X

Špaleková, M., Kotrbancová, M.: Problematika komplexnej diagnostiky legionelóz. In: Zborník abstraktov, XI. Odborná konferencia národných referenčných centier re surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 18. 3. 2014, s. 22

Guryčová, D., Maďarová, L., Výrosteková, V., Bottková, E., Kocianová, E. Klement C.: Surveillance prírodného ohniska tularémie na západnom Slovensku. Infekčné a parazitárne choroby, Košice, 2014, s. 185 - 188

Macháčová, E., Špaleková, M., Ševčíková, Ľ.: Trendy vo výskyte orofaciálnych rázštepov u detí v SR. In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác, Bratislava. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014, s. 234 - 239. ISBN 978-80-7159-216-7

Výrosteková, V., Guryčová, D., Maďarová, L., Bottková, E., Khanakah, G., Kocianová, E., Klement, C.: Sledovanie prírodného ohniska tularémie a lymskej boreliózy na juhozápadnom Slovensku. Infekčné a parazitárne choroby, Košice, 2014, s. 400 - 444

Jareková, J., Perželová, J., Macháčová, E., Bakoss, P.: Leptospirózy na Slovensku - zmeny v epidemiologických ukazovateľoch. Zborník abstraktov, 26. Pečenkovy epidemiologické dny, ČR, Luhačovice, 16. - 18. 9. 2014, s. 97

Špaleková, M., Kotrbancová, M.: Diagnostika a epidemiológia legionelóz. Zborník abstraktov, 26. Pečenkovy epidemiologické dny, ČR, Luhačovice, 16. - 18. 9. 2014, s. 91

Macháčová, E.: Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákazách v Slovenskej republike za rok 2013, Leptospirózy, s. 60 - 65, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2014, ISBN 987-80-89738-00-7

Špaleková, M.: Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákazách v Slovenskej republike za rok 2013, Legionely, s. 85 - 88, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2014, ISBN 978-80-89738-00-7

Martinka, I., Fulová, M., Špaleková, M., Cibulčík, F., Sosková, M., Sitárová, K., Špalek, P.: Very late-onset myasthenia gravis in Slovak Republic. In: Neurológia pre prax, roč. 16, Suppl. 1 (2015), s. 38 - 40. ISSN 1337-4451. (VIII. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou, 16. - 17. 4. 2015, Bratislava)

Kotrbancová, M., Špaleková, M., Fulová, M., Boledovičová, J., Klučková, K., Šimonyiová, D.: Výskyt legionelóz u detí na onkologickom oddelení. XX. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou, Tále, 27. - 29. 4. 2015, CD-ROM, ISBN 978-80-971836-8-4, s. 21

Perželová, J., Jareková, J., Špaleková, M.: Využitie komerčného testu ELISA na skrining akútnych leptospiróz. XX. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou, Tále, 27. - 29. 4. 2015, CD-ROM, ISBN 978-80-971836-8-4, s. 22

Novomeská, A., Šimaljaková, M., Špaleková, M.: Výskyt onychomykóz u starších pacientov. In: Zborník abstraktov, XII. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 19. 3. 2015, s. 37

Špaleková, M., Kotrbancová, M., Fulová, M., Perželová, J.: Importance of epidemiologic surveillance in prevention of infectious diseases. In: Current Public Health Problems and Strategies, Comenius University, Bratislava, 2015, s. 22 - 26, ISBN: 978-80-223-3977-3

Výrosteková, V.: Zoonoses epidemiologically important in Europe and their prevention. In: Current Public Health Problems and Strategies, Comenius University, Bratislava, 2015, s. 47 - 50, ISBN: 978-80-223-3977-3

Trnková, K., Kotrbancová, M., Šimonyiová, D., Špaleková, M. , Strhársky, J.: Výskyt Legionella pneumophila a jej hostiteľov - voľne žijúcich meňaviek v distribučných systémoch vybraných nemocníc na Slovensku. In: Mikrobiológia vody a životného prostredia, ČSM, Bratislava, 2015, s. 55 - 63, ISBN: 978-80-971422-4-7 (Mikrobiológia vody a životného prostredia, konferencia, Nový Smokovec, 23. - 25. 9. 2015.)

Jareková, J., Bakoss, P. , Račka, K., Šimek, B., Stanko, M.: Comparison of PCR and classic bacteriological methods in monitoring of leptospirosis in natural foci. In: 2nd ELS Meeting on Leptospirosis and other Rodent Borne Haemorrhagic Fevers, Royal Tropical Institute, Amsterdam, 16. - 18. 4. 2015, s. 71

Špalek, P., Fulová, M., Martinka, I., Špaleková, M., Sosková, M., Urminská, I.: Very late-onset myasthenia gravis in Slovakia: Epidemilogy and clinical characteristics. In: Neuromuscular Disorders, 20 th International Congress of the World Muscle Society, Brighton, 30. 9. - 4. 10. 2015, Vol. 25, Suppl. 2, s. 208 - 209

Klučková, K., Špaleková, M., Fulová, M., Kotrbancová, M. , Baníková, K., Mikesková, M., Petržalková, D., Kolenová, A.: Výskyt legionelovej pneumónie na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave v roku 2014. In: Zborník abstraktov, 25. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, Masarykova Univerzita, Brno, 16. - 18. 10. 2015, s. 153, ISBN 978-80-210-7958-8

Martinka, I., Schnorrer, M., Janík, M., Fulová, M., Cibulčík, F., Sosková, M., Sitárová, K., Špaleková, M., Špalek, P.: Myasténia gravis asociovaná s tymómom (MGAT) - súbor pacientov v Slovenskej republike (1978 - 2014). In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - roč. 78/111, Suppl. (2015), s. 36 - 37. (29. Slovenský a český neurologický zjazd, Košice, 21. - 24. 10. 2015) (43. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Košice, 21. - 24. 10. 2015)

Výrosteková, V., Guryčová, D., Gacíková, E., Kocianová, E.: Epidemiology and epizootology of tularemia in Slovakia, 2005-2014. In: 4. Labudove dni. Zborník z  vedeckej konferencie v Smoleniciach, 4. - 6. 11. 2015, s. 74, ISBN: 978-80-972111-0-3

Antolová, D., Avdičová, M., Bedriová, M., Belay, Girma - Bhide, K., Kotrbancová, M. , Macháčová, E. , Schwarzová, K., Špaleková, M., Výrosteková, V.: Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2014, 1. vyd., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava, 2015, 122 s., ISBN: 978-80-89738-05-2

Fulová, M., Špaleková, M.: Problematika nozokomiálnych nákaz na Slovensku. Lek Obzor (Med Horizon), 65, 2016, č. 2, s. 70 - 73

Macháčová, E., Jareková, J., Výrosteková, V., Perželová, J.: Vedomosti a postoje študentov medicíny k povinnému očkovaniu. Lek Obzor (Med Horizon), 65, 2016, č. 2, s. 74 - 76

Perželová, J., Jareková, J., Špaleková M.: ELISA v diagnostike akútnych leptospiróz na Slovensku. In: Zborník abstraktov, XIII. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 15. 3. 2016, s. 36. ISBN 978-80-89797-12-7

Špaleková, M., Kotrbancová, M.: Slovensko a eliminácia morbíl v Európe. Monitor Medicíny SLS, 2016, č. 1-2, s. 13. ISSN 1338-2551

Martinka, I., Fulová, M., Schnorrer, M., Cibulčík, F., Špalek, P.: Myasténia gravis asociovaná s tymómom – súbor pacientov v Slovenskej republike (1978-2015) In: ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, 2016, 79/112, č. 5, s. 552-559

Fulová, M., Špaleková, M.: Príspevok k epidemiológii nozokomiálnych nákaz na Slovensku. In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác, Bratislava 2016. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2016, s. 249 - 254. ISBN 978-80-7159-225-9

Kotrbancová, M., Špaleková, M., Trnková, K., Fulová, M.: Legionely vo vodách nemocníc – ich detekcia a identifikácia. In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác, Bratislava 2016. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2016, s. 229 - 232. ISBN 978-80-7159-225-9

Perželová, J., Jareková, J., Špaleková, M.: Leptospirózy na Slovensku a životné prostredie. In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác, Bratislava 2016. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2016, s. 224 - 228. ISBN 978-80-7159-225-9

Kotrbancová, M., Výrosteková, V., Guryčová, D.,  Špaleková, M.: Laboratory Diagnostics of  Legionellosis and Tularemia – Serological Testing and PCR- In: 5th SCIENTIFIC CONGRESS ZOONOSES – PROTECTION OF PUBLIC AND ANIMAL HEALTH, Bratislava 2016, SLOVAK MEDICAL UNIVERSITY IN BRATISLAVA, 2016 s. 212 - 217, ISBN 978-80-89702-30-5   

Perželová J., Macháčová E., Bakoss P., Špaleková M., Jareková J.: Leptospiroses in Slovakia in 2006 – 2015. In: 5th SCIENTIFIC CONGRESS ZOONOSES –PROTECTION OF PUBLIC AND ANIMAL HEALTH, Bratislava, 2016, SLOVAK MEDICAL UNIVERSITY IN BRATISLAVA, 2016,  s. 238 - 241, ISBN 978-80-89702-30-5    

Výrosteková, V., Guryčová, D., Gacíková, E., Strišková, K., Kocianová, E.: TULAREMIA IN SLOVAKIA - EPIDEMIOLOGIC AND EPIZOOTIC ISSUES, 2005 – 2014. In: 5th SCIENTIFIC CONGRESS  ZOONOSES –PROTECTION OF PUBLIC AND ANIMAL HEALTH, Bratislava 2016, SLOVAK MEDICAL UNIVERSITY IN BRATISLAVA, 2016, s. 297 - 301, ISBN 978-80-89702-30-5    

Perželová J., Macháčová E., Bakoss P., Špaleková M., Jareková J.: LEPTOSPIRÓZY U ZVIERAT – RIZIKO HUMÁNNYCH INFEKCIÍ. In: Zborník príspevkov, 2016, s.57, IX. Vedecká konferencia Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, 6.7. december 2016, Bratislava, ISBN 978-80-89738-10-6

Polakovič, A., Strížencová, L., Kotrbancová, M., Petrželová, J., Fulová, M., Špaleková, M., Martišovitš, V., Machala, Z.:  Cold air plasma source for biomedical applications based on DC corona discharge. In: Book of Abstracts, 2016, s. 300, 6th international conference on plasma medicine, 4.-9. September, Bratislava, ISBN 978-80-8147-066-0

Antolová, Daniela - Avdičová, Mária - Bedriová, Marta - Belay, Girma – Bizub, Viliam - Bírošová, Lucia - Bírošová, Zuzana - Blaňarová, Lucia - Cabanová, Lenka - Čechová, Eva –Csank, Tomáš - Čisláková, Lýdia - Čuvalová, Zuzana – Derdáková, Markéta - .........Kotrbancová, Martina  - Macháčová, Erika  – Perželová, Jana  - Špaleková, Margita  – Výrosteková, Vanda: Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2015,  1.vyd. – Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2016. - 116 s.   

Špaleková M., Kotrbancová, M., Šimonyiová, D., Fulová, M.: Príspevok v cestovným legionelózam na Slovensku. In: Zborník abstraktov, XIII. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 15. 3. 2016, s. 27. ISBN 978-80-89797-12-7

Špaleková, M., Kotrbancová, M., Fulová, M.: Legionelová  infekcia, diagnostika a environmentálne riziko expozície. In: in Vitro, 2017, Roč. 5, č. 1, s. 157-163   ISSN 1339-5912

Kotrbancová, M. , Špaleková, M., Fulová, M.,  Trnková, K., Perželová, J.: Legionelózy a ich diagnostika. In: Epidemiologie Mikrobiologie Imunologie, 2017, r. 66, č. 3, s. 133-139  ISSN 1210-7913

Perželová, J., Jareková, J., Kotrbancová, M., Špaleková, M.:  Možnosti laboratórnej diagnostiky leptospiróz. In: Epidemiologie Mikrobiologie Imunologie, 2017, r. 66, č. 3, s. 140-144  ISSN 1210-7913

Maas AIR, Menon DK, Adelson PD, Andelic N, Bell MJ, Belli A, Bragge P, Brazinova A, et al. In : TBIR Participants and Investigators. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. Lancet Neurol. 2017 Dec;16(12):987-1048. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30371-X. Epub 2017 Nov 6. Review.

Antolová, Daniela - Avdičová, Mária - Bedriová, Marta - Belay, Girma – Bizub, Viliam - Bírošová, Lucia - Bírošová, Zuzana - Cabanová, Lenka - Čechová, Eva –Csank, Tomáš - Čisláková, Lýdia - Čuvalová, Zuzana – Derdáková, Markéta - .........Fulová, Miriam  - Kotrbancová, Martina  - Macháčová, Erika  – Perželová, Jana - Špaleková, Margita – Výrosteková, Vanda: Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2016,  1.vyd. – Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2017. - 114 s.    ISBN 978-80-89738-11-3

Martinka, I., Fulová, M. , Špaleková, M., Špalek, P.: Epidemiológia myasténie gravis v Slovenskej republike 1978 – 2015.In: Neurológia pre prax, Roč. 18, Suppl. 2 (2017), s. 10  ISSN 1337-4451 (X. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou, 27.-28.4.2017, Bratislava)

Bražinová, A., Breznoščáková, D.: Spotreba psychofarmák v Slovenskej republike v rokoch 2013 - 2016. In: Psychiatria pre prax, Odborný program a abstrakty, Suplement 1, s.14-15. Smolenice 23.-25.11.2017 ( XV. Psychofarmakologické sympózium s medzin. účasťou), ISSN 1337-446X

Bražinová, A.: Suicides in the Slovak Republic: trend- and cross-sectional analysis. In: Book of Abstracts, Praha 2017, 3rd V4 Conference on Public Health, ČR,Bratislava 19.-21.10.2017

Bražinová, A.: Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím – dôsledky pre psychiatriu. In: Spoločne za zmenami v psychiatrii, Sborník abstrakt, s.13, Bratislava 19.-21.10.2017 (17. Česko-Slovenský psychiatrický zjazd), ISBN 978-80-7492-328-9

Bražinová, A.: Epidemiológia najčastejších duševných porúch v Slovenskej republike – medzera v liečbe. In: Spoločne za zmenami v psychiatrii, Sborník abstrakt, Bratislava 19.-21.10.2017, s.13-14. (17. Česko-Slovenský psychiatrický zjazd), ISBN 978-80-7492-328-9

Fulová, M., Kotrbancová, M.,  Boledovičová, J., Trnková, K., Záborská, M., Špaleková, M.: Kolonizácia vodovodného systému nemocnice legionelami – monitorovanie a prevencia. In: Surveillance nemocničných nákaz. Zborník abstraktov, Tále 2017, s. 19. ISBN 978-80-89797-28-8

I. Martinka, M. Fulova, M. Schnorrer, F. Cibulcik, M. Spalekova, Spalek, P.: Thymoma associated myasthenia gravis in Slovak Republic – a cohort of 129 patients (1978 – 2016). In: European Journal of Neurology, 2016, 24 (Suppl.1), p. 323 (3rd Congres of the European Academy of Neurology, Amsterdam, 24.27.6.2017, The Netherlands)

Kotrbancová, M.: Využitie polymerázovej reakcie v diagnostike legionelových infekcií, Bratislava 2017, 118 s.

Perželová, J.: Epidemiológia a diagnostika leptospiróz - novšie prístupy, Bratislava 2018, 91 s.

Huijben, J.A., Volovici, V., Cnossen, M.C., Haitsma, I.K. , Stocchetti, N., Maas, A.I.R., Menon, D.K., .......Brazinova, A.: Variation in general supportive and preventive intensive care management of traumatic brain injury: a survey in 66 neurotrauma centers participating in the Collaborative European Neuro Trauma Effectiveness Research in Traumatic Brain Injury (CENTER-TBI) study. In: Crit Care, 2018, 22, (1):90. https://www.nebi.nlm.nih.gov/pubmed/29650049

I. Martinka, M. Fulova, M. Spalekova, P. Spalek: Epidemiology of Myasthenia Gravis in Slovakia in the Years 1977-2015. In. Neuroepidemiology, 2018, 50: pp.153-159

Pathare, S., Brazinova, A., Levav, I.: Care gap: a comprehensive measure to quantify unmet needs in mental health. In: Epidemiology and Psychiatric Sciences, 2018, pp. 1-5 https://doi.org/10.1017/S2045796018000100

Trnková, K., Kotrbancová, M., Špaleková, M., Fulová, M., Boledovičová, J., Vesteg, M.: MALDI-TOF MS analysis as a useful tool for an identification of Legionella pneumophila, a facultatively pathogenic bacterium interacting with free-living amoebae: A case study from water supply system of hospitals in Bratislava (Slovakia). Experimental Parasitology 184 (2018) pp. 97-102. https://doi.org/10.1016/j.exppara.2017.12.002

Bražinová, A.: Duševné zdravie obyvateľov Slovenska a možnosti jeho podpory. In: Surveillance chronických chorôb, Zborník abstraktov, Banská Bystrica 2018, (VIII.Vedecko-odborná konferencia, 15.-16.5.2018)

Bražinová, A., Levav, I., Pathare, S., Hašto, J.: MENTAL HEALTH CARE GAP IN THE SLOVAK REPUBLIC. In: Book of Abstracts, Vienna 2018, 19th  Congres of the Section of Epidemiology and Social Psychiatry, Vienna, Austria, 4.-7.4.2018

Bražinová, A., Majdan, M.: Epidemiologische Fakten des SHT in Ősterreich – ein reality check. Vienna 2018, TBI in Austria – Reality Check, Vienna, Austria, 19.4.2018

Bražinová, A., Fitz, O., Fabiánová, K., Csibová, V., Avdičová, M., Špaleková, M.: Protiepidemické opatrenia RÚVZ v riešení epidémie vírusovej hepatitídy typu A v Bratislavskom kraji. In: XV. vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - Bratislava : 2018. s. 32. - ISBN 978-80-89797-30-1 (Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR., Bratislava, 20.3.2018)

Bražinová, A., Somorčík, J., Kynčl, J., Krištúfková, Z., Avdičová, M., Špaleková, M.: Hodnotenie zvýšenej celkovej úmrtnosti počas chrípkovej sezóny v Slovenskej republike v rokoch 2007-2017.  In: Zborník abstraktov, Štrbské Pleso 2018, s.25. (IX.Slovenský vakcinologický kongres, 26.-28.4.2018), ISBN 978-80-89797-31-8

Bražinová, A.: Epidemiológia chronických ochorení vo výučbe na Lekárskej fakulte je popoluška s veľkým potenciálom pre prevenciu a liečbu. In: Zborník abstraktov,  Hotel Chopok, Demänovská  Dolina 2018, s.66. (Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu, 21.-22.6.2018), ISBN 978-80-972285-7-6

Bražinová, A., Fitz, O., Fabiánová, K., Csibová, V., Avdičová, M.: Výskyt vírusovej hepatitídy typu A v Bratislavskom kraji v roku 2017 – riešenie a výzvy zo strany RÚVZ . In: Zborník abstraktov, Štrbské Pleso 2018, s.34. (IX.Slovenský vakcinologický kongres, 26.-28.4.2018), ISBN 978-80-89797-31-8

Fulová, M., Kotrbancová, M., Perželová, J., Jareková, J., Macháčová, E., Špaleková, M.: Význam očkovania – poznatky a postoje medikov.  Zborník abstraktov, Štrbské Pleso 2018, s.29. (IX.Slovenský vakcinologický kongres, 26.-28.4.2018), ISBN 978-80-89797-31-8

Dicker D, Nguyen G, Abate D, Abate KH, Abay SM, Abbafati C, Abbasi N,..... Brazinova A, et al. Global, regional, and national age-sex-specific mortality and life expectancy, 1950-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. In.: Lancet. 2018 Nov 10;392(10159):1684-1735. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31891-9. Epub 2018 Nov 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496102

James SL, Theadom A, Ellenbogen RG, Bannick MS, Montjoy-Venning W,..... Brazinova A, et al. Global, regional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. In: Lancet Neurol. 2018 Nov 26. pii: S1474-4422(18)30415-0. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30415-0. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30497965

James SL, Abate D, Abate KH, Abay SM, Abbafati C, Abbasi N,...... Brazinova A, et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. In.: Lancet. 2018 Nov 10;392(10159):1789-1858. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32279-7. Epub 2018 Nov 8.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496104
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kyu%20HH

Kyu HH, Abate D, Abate KH, Abay SM, Abbafati C, Abbasi N, Abbastabar H, Abd-Allah F,...... Brazinova A, et al. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. In.: Lancet. 2018 Nov 10;392(10159):1859-1922. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32335-3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30415748?log$=activity

Lozano R, Fullman N, Abate D, Abay SM, Abbafati C,........ Brazinova A, et al. Measuring progress from 1990 to 2017 and projecting attainment to 2030 of the health-related Sustainable Development Goals for 195 countries and territories: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. In.: Lancet. 2018 Nov 10;392(10159):2091-2138. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32281-5. Epub 2018 Nov 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496107

Murray CJL, Callender CSKH, Kulikoff XR, Srinivasan V, Abate D, ..... Brazinova A, et al. Population and fertility by age and sex for 195 countries and territories, 1950-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. In.: Lancet. 2018 Nov 10;392(10159):1995-2051. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32278-5. Epub 2018 Nov 8.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496106

Naghavi M, Bražinova, A. et al. Global Mortality From Firearms, 1990-2016. Global Burden of Disease 2016 Injury Collaborators, JAMA. 2018 Aug 28;320(8):792-814. doi: 10.1001/jama.2018.10060. Erratum in: JAMA. 2018 Sep 25;320(12):1288.

Roth GA, Abate D, Abate KH, Abay SM, Abbafati C, Abbasi N,...... Brazinova A, et al. Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018 Nov 10;392(10159):1736-1788. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32203-7. Epub 2018 Nov 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496103

Stanaway JD, Afshin A, Gakidou E, Lim SS, Abate D, Abate KH, ..... Brazinova A, et al. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. In.: Lancet. 2018 Nov 10;392(10159):1923-1994. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32225-6. Epub 2018 Nov 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496105

van Veen E, van der Jagt M, Cnossen MC, Maas AIR, de Beaufort ID, Menon DK, Citerio G, Stocchetti N, Rietdijk WJR, van Dijck JTJM, Kompanje EJO, Brazinova A, et al.  Brain death and postmortem organ donation: report of a questionnaire from the CENTER-TBI study. In.: Crit Care. 2018 Nov 16;22(1):306. doi: 10.1186/s13054-018-2241-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30446017

L. Sevcikova, J. Babjakova, J. Jurkovicova, M. Samohyl, Z.Stafanikova, E. Machacova , D. Vondova, E. Janekova, K. Hirosova, A. Filova, M. Weitzman and L. Argalasova. Exposure to Environmental Tobacco Smoke in relation to Behavioral, Emotional, Social and Health indicators of Slovak School Children. In.: International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018,15, 1374; doi:10.3390/ijerph15071374

Bakoss, P., Awad-Masalmeh, M., Resch, G., Jareková, J., Stanko, M., Perželová, J.: Human mozdok leptospirosis first diagnosed by serum agglutinin-absorption tests in the Slovak Republic. In.: Epidemiologie Mikrobiologie Imunologie, 2018, r. 67, č. 3, s. 114-120  ISSN 1210-7913

Bražinová, A., Kusá, J., Kráľovská, V.: Stres a duševné zdravie. ÚVZ SR, 2018, 34 s. ISBN 978-80-7159-236-5

M.Fulová, M. Kotrbancová, J. Boledovičová, K. Trnková, M. Špaleková: LEGIONELLAE SPP. IN THE HOSPITALʹS WATER SYSTEM – INFECTION RISK AND PREVENTION. In:New Frontiers in the Research of Ph.D. Students, 15th INTERNATIONAL MEDICAL POSTGRADUATE CONFERENCE, Hradec Králové, 22.-23.11.2018, ČR, s. 39-42

Alexandra Bražinová: Epidemiológia chronických ochorení vo výučbe na lekárskej fakulte. In.: Zborník príspevkov. Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu, 2018, Chopok, s 52-64 (21.-22.jún 2018, Kongres Hotel Chopok), ISBN: 83-89884-07-0

Kotrbancová, M., Fulová, M., Špaleková, M.: Využitie novších diagnostických metód v laboratórnej diagnostike legionelóz. Zborník príspevkov. (VI. Ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody – spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat a Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018), Banská Bystrica, ISBN: 978-80-89738-13-7

Perželová, J., Jareková, J., Bakoss, P., Špaleková, M.: Možnosti diagnostiky humánnych leptospiróz na Slovensku pomocou PCR a ELISA. Zborník príspevkov. (VI. Ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody – spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat a Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018), Banská Bystrica, ISBN: 978-80-89738-13-7

Výrosteková, V., Guryčová, D., Gacíková, E., Stríšková, K.: OCCURRENCE OF TULAREMIA IN SLOVAKIA, 2013-2017. V. LABUDOVE DNI, Abstract Book, 2018, s. 58,  Smolenice, 12.-14.9.2018, ISBN 978-80-972111-3-4

Antolová, Daniela - Avdičová, Mária - Bedriová, Marta - Belay, Girma – Bizub, Viliam -Bírošová, Lucia - Bírošová, Zuzana - Cabanová, Lenka - Čechová, Eva –Csank,´-.........Fulová, Miriam  - Kotrbancová, Martina  - Macháčová, Erika  - Špaleková, Margita  – Výrosteková, Vanda: Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2017,  1.vyd. – Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. - 118 s.   ISBN 978-80-8143-231-6

A. Bražinová, V. Zelinková, K. Grendová. Vedecké dôkazy a ich sila. In.: Propedeutika epidemiológie, 2018, s.295-310, Trnavská univerzita, 400 s. 1. vydanie

A. Bražinová, V. Zelinková, K. Grendová. Využitie dôkazov v praxi. In.: Propedeutika epidemiológie, 2018, s.311-323, Trnavská univerzita, 400 s. 1. vydanie

Bražinová, Alexandra, Hašto, Jozef,  Levav, Itzhak,  Pathare, Soumitra: Mental Health Care Gap: The Case of the Slovak Republic In: Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. - Roč. 46, č. 6 (2019), s. 753-759. - ISSN (print) 0894-587X

Van Essen, Thomas A., Den Boogert, Hugo F., Cnossen, Maryse C., De Ruiter, Godard C.W., Haitsma, Iain K., Majdan, Marek , Rusnák, Martin , Taylor, Mark Steven, Bražinová, Alexandra: Variation in neurosurgical management of traumatic brain injury : a survey in 68 centers participating in the CENTER-TBI study Correction to: Variation in neurosurgical management of traumatic brain injury: a survey in 68 centers participating in the CENTER-TBI study. In: Acta Neurochirurgica: the European journal of neurosurgery. ISSN 0001-6268. ISSN (online) 0942-0940. Roč. 161, č. 3 (2019), s. 451-455 In: Acta Neurochirurgica. - Roč. 161, č. 3 (2019), s. 435-449. - ISSN (print) 0001-6268

James, Spencer L. G., Theadom, A., Ellenbogen, R.G., Bannick, Marlena S., Montoy-Venning, W., Bražinová, Alexandra,  Majdan, Marek: Global, regional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 In: The Lancet Neurology. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 56-87. - ISSN (print) 1474-4422

Gratz, Johannes, Güting, H., Thorn, Sophie, Bražinová, Alexandra, Görlinger, Klaus, Schäfer, Nadine, Schöchl, Herbert, Stanworth, Simon J., Maegele, Marc G.: Protocolised thromboelastometric-guided haemostatic management in patients with traumatic brain injury: a pilot study In: Anaesthesia. - Roč. 74, č. 7 (2019), s. 883-890. - ISSN (print) 0003-2409

Xu, Peng, Korcová, Jana, Baráth, Peter, Čížová, Alžbeta, Valariková, Jana, Quadri, Firdausi, Kelly, Meagan O'Connor, Robert D., Ryan, Edward T., Bystrický, Slavomír, Kováč, Pavol: Isolation, purification, characterization and direct conjugation of the lipid A-free lipopolysaccharide of Vibrio cholerae O139 In: Chemistry - A European Journal. - Roč. 25, č. 56 (2019), s. 12946-12956. - ISSN (print) 0947-6539

Špaleková, Margita, Kotrbancová, Martina, Fulová, Miriam, Šimonyiová, Danka: Risk of legionellosis from exposure to water aerosol from industrial cooling tower In: International Archives of Public Health and Community Medicine [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 1 (2019), s. [1-8], Art. No. 020 [print]. - ISSN (print) 2643-4512 URL: https://clinmedjournals.org/articles/iaphcm/international-archives-of-public-health-and-community-medicine-iaphcm-3-020.pdf

Zelinková, Veronika, Bražinová, Alexandra, Taylor, Mark Steven, Rusnák, Martin, Plančíková, Dominika, Melichová, Juliana, Majdan, Marek: Location of traumatic brain injury-related deaths: epidemiological analysis of 11 European countries In: Brain Injury [elektronický dokument]. - Roč. 33, č. 7 (2019), s. 830-835 [print]. - ISSN (print) 0269-9052 URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02699052.2019.1605622

Bakoss, Pavol,  Hudecová, H., Jareková, Jana, Perželová, Jana: Human Hardjo leptospirosis detected in the Slovak Republic by using serum antibody absorption test In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 3 (2019), s. 171-176. - ISSN (print) 0006-9248

Bražinová, Alexandra: Duševné zdravie obyvateľov Slovenskej republiky In: Zdravotno-sociálne a ošetrovateľské aspekty civilizačných ochorení : zborník abstraktov. - Michalovce : Detašované pracovisko Bl. Metoda Dominika Trčku Michalovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2019. - S. 36-37. - ISBN 978-80-8132-207-5 [Zdravotno-sociálne a ošetrovateľské aspekty civilizačných ochorení. 6, Michalovce, 15.11.2019]

Bražinová, Alexandra: Výskyt duševných porúch na Slovensku - medzera v liečbe = Prevalence of mental disorders in the Slovak republic - treatment gap In: Integrácia. - Roč. 30, č. 1-2 (2019), s. 18-19. - ISSN (print) 1336-2011 [Duševné zdravie a zmysluplný život. Bratislava, 05.09.2019 - 07.09.2019]

Bražinová, Alexandra, Avdičová, Mária: Výskyt rizikových faktorov civilizačných ochorení u klientov poradní zdravia v Slovenskej republike v období 1993-2017 In: Zdravotno-sociálne a ošetrovateľské aspekty civilizačných ochorení : zborník abstraktov. – Michalovce : Detašované pracovisko Bl. Metoda Dominika Trčku Michalovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2019. - S. 24-25. - ISBN 978-80-8132-207-5 [Zdravotno-sociálne a ošetrovateľské aspekty civilizačných ochorení. 6, Michalovce, 15.11.2019]

Bražinová, Alexandra, Fulová, Miriam, Kotrbancová, Martina, Perželová, Jana, Korcová, Jana, Sivčová, Veronika, Špaleková, Margita:Epidemiológia pre prax - príprava absolventov lekárskej fakulty pre terénnu a klinickú epidemiológiu a výskum In: 24. Červenkove dni preventívnej medicíny : program a zborník abstraktov. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. [1-2]. - ISBN 978-80-89797-52-3 [Červenkove dni preventívnej medicíny. 24, Tále, 21.10.2019 - 23.10.2019]

Bražinová, Alexandra, Maďarová, Lucia, Špaleková, Margita, Klement, Cyril, Avdičová, Mária: Hodnotenie systému surveillance invazívnych pneumokokových infekcií na Slovensku In: 10. Slovenský vakcinologický kongres : program a zborník abstraktov. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. 33-33. - ISBN 978-80-89797-43-1 [Slovenský vakcinologický kongres. 10, Tatranská Lomnica, 11.04.2019 - 13.04.2019]

Bražinová, Alexandra, Somorčík, Ján, Krištúfková, Zuzana: Influenza-related circulatory system deaths in the Slovak Republic in 2007-2017 = Úmrtia na choroby obehovej sústavy pripísateľné chrípke v Slovenskej republike v období 2007-2017 In: Cardiology letters. - Roč. 28, č. S1 (2019), s. 13S-14S. - ISSN (print) 1338-3655 [Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. 24, Šamorín, 03.10.2019 - 05.10.2019]

Bražinová, Alexandra, Kontrošová, Silvia, Kľocová Adamčáková, Zora, Avdičová, Mária: Metabolický syndróm v súbore klientov poradni zdravia RÚVZ In: Trendy v hepatológii. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 24-24. - ISSN (print) 1337-9836 [Májové hepatologické dni 2019. 47, Donovaly, 23.05.2019 - 25.05.2019]

Bražinová, Alexandra, Sivčová, Veronika, Breznoščáková, Dagmar: Psychiatrická epidemiológia a sledovanie spotreby psychofarmák In: 16. psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Berlina, 2019. - S. 9-9. - ISBN 978-80-972674-4-5 [Psychofarmakologické sympózium. 16, Tatranská Lomnica, 17.10.2019 - 19.10.2019]

Bražinová, Alexandra, Somorčík, Ján, Fulová, Miriam, Špaleková, Margita, Krištúfková, Zuzana: Úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia súvisiace s chrípkou v Slovenskej republike v rokoch 2007-2017 In: 10. Slovenský vakcinologický kongres : program a zborník abstraktov. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. 32-32. - ISBN 978-80-89797-43-1 [Slovenský vakcinologický kongres. 10, Tatranská Lomnica, 11.04.2019 - 13.04.2019]

Bražinová, Alexandra, Kontrošová, Silvia, Kľocová Adamčáková, Zora, Avdičová, Mária: Výskyt metabolického syndrómu a hodnotenie zdravotných rizík u klientov Poradní zdravia pri RÚVZ v Slovenskej republike v období 1993-2017 In: 24. Červenkove dni preventívnej medicíny : program a zborník abstraktov. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. [1-2]. - ISBN 978-80-89797-52-3 [Červenkove dni preventívnej medicíny. 24, Tále, 21.10.2019 - 23.10.2019]

Bražinová, Alexandra, Maďarová, Lucia, Klement, Cyril, Avdičová, Mária: Význam hodnotenia systému surveillance invazívnych pneumokokových infekcií pre klinickú prax a zdravie verejnosti na Slovensku za obdobie 2004-2017 In: 24. Červenkove dni preventívnej medicíny : program a zborník abstraktov. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. [1-2]. - ISBN 978-80-89797-52-3 [Červenkove dni preventívnej medicíny. 24, Tále, 21.10.2019 - 23.10.2019]

Fulová, Miriam, Kotrbancová, Martina, Boledovičová, Jana, Trnková, Katarína, Špaleková, Margita: Monitoring legionelového osídlenia vodovodného systému nemocnice pre prevenciu nozokomiálnej infekcie In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : AMEDI, 2019. - S. [1-1]. - ISBN 978-80-8156-150-4 [Surveillance nemocničných nákaz. 19, Tále, 29.04.2019 - 30.04.2019]

Fulová, Miriam, Bražinová, Alexandra, Vitovič, Pavol, Kotrbancová, Martina, Perželová, Jana, Špaleková, Margita: Nozokomiálne nákazy vo výučbe medikov na LF UK v Bratislave In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : AMEDI, 2019. - S. [1-1]. - ISBN 978-80-8156-150-4 [Surveillance nemocničných nákaz. 19, Tále, 29.04.2019 - 30.04.2019]

Korcová, Jana, Kotrbancová, Martina, Perželová, Jana, Špaleková, Margita, Slimáková, A., Farkaš, Pavol, Bystrický, Slavomír : Anticholerové vakcíny - aktuálny stav a nové perspektívy vo vývoji vakcín voči cholere In: 10. Slovenský vakcinologický kongres : program a zborník abstraktov. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. 18-18. - ISBN 978-80-89797-43-1 [Slovenský vakcinologický kongres. 10, Tatranská Lomnica, 11.04.2019 - 13.04.2019]

Kotrbancová, Martina, Fulová, Miriam, Gičová, Anna, Boledovičová, Jana, Špaleková, Margita: Kontrola kolonizácie vodovodného systému legionelami pre elimináciu rizika nozokomiálnej infekcie In: 24. Červenkove dni preventívnej medicíny : program a zborník abstraktov. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. [1-2]. - ISBN 978-80-89797-52-3 [Červenkove dni preventívnej medicíny. 24, Tále, 21.10.2019 - 23.10.2019]

Martinka, Ivan, Fulová, Miriam, Špaleková, Margita, Špalek, Peter: Zmeny epidemiológie myasténie gravis v Slovenskej republike a vo svete In: Neurológia pre prax. Suplement. - Roč. 20, č. S2 (2019), s. 11-13. - ISSN (print) 1337-4451 [Slovenský a český neuromuskulárny kongres. 12, Bratislava, 25.04.2019 - 26.05.2019]

Perželová, Jana, Korcová, Jana: Zmeny v epidemiologických ukazovateľoch humánnych leptospiróz na Slovensku v rokoch 2008-2017 In: 24. Červenkove dni preventívnej medicíny : program a zborník abstraktov. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. [1-2]. - ISBN 978-80-89797-52-3 [Červenkove dni preventívnej medicíny. 24, Tále, 21.10.2019 - 23.10.2019]

Sivčová, Veronika, Breznoščáková, Dagmar, Bražinová, Alexandra: Spotreba anxiolytík v Slovenskej republike v období 2014-2017 In: 16. psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Berlina, 2019. - S. 51-51. - ISBN 978-80-972674-4-5 [Psychofarmakologické sympózium. 16, Tatranská Lomnica, 17.10.2019 - 19.10.2019]

Špalek, Peter, Kochanová, J., Mišáková, Ľubica, Kotrbancová, Martina, Špaleková, Margita: Akútna polyradikuloneuritída GBS - faryngo-cerviko-brachiálny variant s respiračným zlyhaním indukovaný Legionella pneumophila In: Via practica. Suplement. - Roč. 16, č. S2 (2019), s. 26-28. - ISSN (print) 1336-930X [Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách. 8, Bratislava, 14.11.2019 - 15.11.2019]

Špalek, Peter, Kochanová, Jaroslava,  Mišáková, Ľubica, Cimprichová, Adriana, Kotrbancová, Martina Špaleková, Margita: Faryngo-cerviko-brachiálny variant Guillain-Barrého syndrómu s akútnym respiračným zlyhaním indukovaný Lebionella pneumohpila In: Neurológia pre prax. Suplement. - Roč. 20, č. S2 (2019), s. 42-43. - ISSN (print) 1337-4451 [Slovenský a český neuromuskulárny kongres. 12, Bratislava, 25.04.2019 - 26.05.2019]

Špaleková, Margita, Kotrbancová, Martina, Fulová, Miriam, Perželová, Jana: Epidemiológia hlásených legionelóz na Slovensku v roku 2018 In: XVI. vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR : Program a Zborník Abstraktov. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2019. - S. 29-29. - ISBN 978-80-89797-42-4 [Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. 16, Bratislava, 20.03.2019]

Avdičová, Mária, Bedriová, Marta, Belay, Girma, Bírošová, Lucia, Blaňarová, Lucia, Fulová, Miriam, Kotrbancová, Martina, Macháčová, Erika, Perželová, Jana, Schwarzová, Katarína, Špaleková, Margita, Výrosteková, Vanda, Trnková, Katarína , Jacková, Anna, Csank, Tomáš, Korytár, Ľuboš, Peťko, Branislav: Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2018. - 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2019. - 126 s. [print] ISBN 978-80-972963-4-6

Špaleková, Margita: Ústav epidemiológie 1962 = Institute of Epidemiology In: 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - Praha : Grada Publishing, 2019. - S. 56-59. - ISBN 978-80-271-2006-2

Breznoščáková, Dagmar, Bražinová, Alexandra: Máme na čo nadviazať? In: 18. česko-slovenský psychiatrický sjezd : sborník abstrakt. - Praha : Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2019. - S. 28-28 [Česko-slovenský psychiatrický sjezd. 18, Brno, 25.09.2019 - 27.09.2019]

Fulová, Miriam, Gičová, Anna, Kotvasová, Barbora, Šimonyiová, Danka, Kotrbancová, Martina, Boledovičová, Jana, Špaleková, Margita: Legionnaire's disease in children's hospital in Slovakia: five-year fllow-up In: ESGLI Meeting. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. 56-56 [Meeting of the ESCMID Study Group for Legionella Infections. 6, Atény, 10.09.2019 - 12.09.2019]

Bražinová, Alexandra, Avdičová, Mária: Cardiovascular disease risk factors prevalence in clients of health counseling centers in the Slovak Republic - 25 years of monitoring In: Chronic Diseases and Integrated Care : Rethinking Health and Welfare Systems. - Košice : Equilibria, 2019. - S. 21-21 [International Conference on Chronic Diseases. Košice, 24.10.2019 - 25.10.2019]

Fulová, Miriam: Na prestížnej medzinárodnej lekárskej konferencii nechýbali ani naši doktorandi In: Naša univerzita. - Roč. 65, č. 5 (2019), s. 23-23. - ISSN (print) 1338-4163

 

 

Záverečné správy projektov:

Kocianová, E., Špitálska, E., Výrosteková, V., Tarageľová, V., Boldiš, V., Smetanová, K.: Druhotná kompetencia vektorov v cirkulácii kliešťami prenášaných mikroorganizmov. Záverečná správa projektu VEGA č. 2/7020/7, Virologický ústav SAV, Bratislava, 19. 1. 2010, 14 s.

Peťko, B., Nováková, M., Bullová, E., Štefančíková, A., Derdáková, M., Lenčáková, D., Majláthová, V., Čisláková, L., Dorko, E., Kalinová, Z., Točková, J., Bazovská, S., Špaleková, M., Trnovcová, M., Máliková, J., Mitura, J., Lesňáková, A., Pochybová, M., Stollárová, N., Hrkľová, G.: Molekulárna epidemiológia ehrlichiózy na Slovensku. Záverečná správa - GRANT MZ SR č. 2006/31-SAV-02, Košice, 31. 5. 2010, 15 s.

Novohradská   Silvia:   Porovnanie   rôznych  metód   extrakcie  DNA   Legionella pneumophila z biologického materiálu. Záverečná správa – GRANT UK 239/2011, október 2011, 19 s.

Kocianová, E., Špitálska, E., Výrosteková, V., Štefanidesová, K., Tarageľová, V., Kalúz, S., Guryčová, D.: Význam ektoparazitických článkonožcov (roztočov a kliešťov) v cirkulácii intracelulárnych proteobaktérií (rickettsie, anaplasmy, Francisella tularensis) v prirodných ohniskách nákaz. Záverečná správa projektu VEGA č. 2/0142/10. Doba riešenia 01/2010 – 12/2013

Kotrbancová, M.: Validita detekcie DNA legionel v PCR v podmienkach in vitro/in vivo. Záverečná správa – GRANT UK/395/2013, december 2013, 13 s.

Guryčová, D., Špaleková, M., Jareková, J., Výrosteková V., Macháčová, E., Bazovská S., Bakoss, P.,  Kotrbancová, M., Perželová, J.: Epidemiológia a diagnostika vybraných infekčných ochorení - tularémie, leptospiróz a legionelóz klasickými a molekulárne biologickými metódami. Záverečná správa projektu č. 1/0426/11. Doba riešenia 01/2011 - 12/2014, 18 s.

Kotrbancová, M.:  Využitie hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF ako novej metódy pre identifikáciu Legionella spp.. Záverečná správa - GRANT UK/106/2015, december 2015, 20 s.

Perželová, J.: PCR - jej validácia na detekciu DNA patogénnych leptospír in vitro a v biologickom materiáli. Záverečná správa - GRANT UK/49/2015, december 2015, 26 s.

Špaleková, M.: Riziko legionelóz pre detských onkologických pacientov, 2016

Diplomové práce

 

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Akademický rok  2020/2021

1. Sexuálne prenosné ochorenia v zubnom lekárstve, výskyt a stratégie prevencie

Sexully Transmitted Diseases in dentistry, Occurrence and Strategies of prevention

Školiteľka: MUDr. Vanda Výrosteková, CSc.

Diplomantka: Ema Jarošincová

 

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

Akademický rok  2019/2020

1. Kardiovaskulárna úmrtnosť v obdobiach chrípkovej sezóny v Slovenskej republike v období 2009 - 2018

Cardiovascular Mortality in Influenza Seasons in the Slovak Republic in 2009 - 2018

Školiteľka: doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

Diplomant: Miroslav Podolan

 

2. Využitie hodnotenia surveillance systému vybraného povinne hláseného infekčného ochorenia v Slovenskej republike pre zdravie verejnosti

Use of the Assessment of the Surveillance System of the Selected Notifiable

Communicable Disease in the Slovak Republic for the Public Health

Školiteľka: doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

Diplomantka: Kristína Sobeková

 

Akademický rok 2018/2019

   

1. Analýza výskytu nozokomiálnych nákaz vyvolaných Clostridium difficile v detskej nemocnici v r. 2008 – 2017

Occurrence of Nosocomial Infections Caused by Clostridium difficile in the Children Hospital  in the Years 2008 – 2017 - Analysis

Školiteľka: Mgr. Martina Kotrbancová, PhD.

Konzultantka: MUDr. Mgr. Miriam Fulová

Diplomantka: Laura Vitálošová   

 

GENERAL MEDICINE

Akademický rok  2021/2022

 

1.    Occurrence of Selected Zoonoses in Europe - Epidemiologic Situation and Prevention

Výskyt vybraných zoonóz v Európe - epidemiologická situácia a prevencia

Školiteľka: MUDr. Vanda Výrosteková, PhD.

Diplomant: Kazane Yoshimura

    

2.    Epidemiology of HIV/AIDS in Selected Countries

Epidemiológia HIV/AIDS vo vybraných krajinách

Školiteľ: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD. MPH

Diplomantka: Kathrin Tazreiter

 

 

Akademický rok  2020/2021

1. Infections Transmitted by Bloodsucking Arthropods - Epidemiologic Situation in Europe and in the World

Nákazy prenášané krvcicajúcimi článkonožcami - epidemiologická situácia v Európe a vo svete

Školiteľka: MUDr. Vanda Výrosteková, PhD.

Diplomant: Haran El Shamsy

Akademický rok  2019/2020 

1. Occurrence of Tetanus in Europe and in the World - Epidemiologic Situation and Prevention

Výskyt tetanu v Európe a vo svete - epidemiologická situácia a   prevencia

Školiteľka: MUDr. Vanda Výrosteková, PhD.

Diplomantka: Elvira Amler

 

Akademický rok  2018/2019

1. Epidemiology of Parotitis Epidemica in Europe

Epidemiológia Parotitis epidemica v Európe

Školiteľka: doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

Diplomant: Maximilian Constantin Echterbeck

 

2. Mortality Related to Influenza in People Aged 65 Years and More in    Selected European Union Countries

Úmrtnosť spojená s chrípkou u ľudí vo veku 65 a viac rokov vo vybraných krajinách Európskej únie

Školiteľka: doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD, MPH

Diplomant: Lukas Johannes Lauk.

 

3. Awareness, Opinions and Attitudes Related to Mental Disorders in Students and Employees of Faculty of Medicine Comenius University Bratislava – International  Questionnaire Survey

Povedomie, názory a postoje súvisiace s duševnými poruchami u zamestnancov a študentov  Lekárskej fakulty UK Bratislava  – medzinárodný dotazníkový prieskum  

Školiteľka: doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD, MPH.

Diplomant: Marlene Anne Franz

 

4. Statin Intolerance  

Intolerancia statínov

Školiteľ: doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

Diplomant: Christos Trikkaliaris

 

5. Tendon Xanthomatosis and Familial Hyperlipoproteinemias

Šlachová xantomatóza a familiárne hyperlipoproteinémie

Školiteľ: doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

Diplomant: Lidia Gelabert Yarosh

 

Doktorandi

Denná forma štúdia

od 1. 9. 2019

Mgr. Dorota Nováková: Duševné zdravie detí - evaluácia programu sociálneho a emocionálneho učenia

Školiteľ: Doc. MUDr. A. Bražinová, PhD., MPH.

od 1. 9. 2018

Mgr. Veronika Sivčová: Epidemiológia vybraných duševných porúch v Slovenskej republike, analýza rizikových faktorov a možnosti prevencie

Školiteľ: Doc. MUDr. A. Bražinová, PhD., MPH.

 

Externá forma štúdia

od 1. 9. 2019

MUDR. Ľudmila Kutáková: Epidemiológia vybraných onkologických ochorení v Slovenskej republike v rokoch 1978-2011

Školiteľ: Doc. MUDr. A. Bražinová, PhD., MPH.

od 1. 9. 2021

Mgr. Kristína Doležalová: Hodnotenie systému surveillance HIV/AIDS v Slovenskej republike

Školiteľ: Doc. MUDr. A. Bražinová, PhD., MPH