Ústav epidemiológie LF UK

Informácie o pracovisku

Informácie o pracovisku

Ústav epidemiológie sa zameriava na primárnu a sekundárnu prevenciu predovšetkým  infekčných a čiastočne aj  niektorých neinfekčných ochorení.

Pracovisko sa špecializuje na štúdium epidemiologických aspektov zoonóz - leptospiróz, tularémie, v minulosti Lymskej boreliózy ako aj legionelových infekcií. Pri vypracovaní preventívnych prístupov a opatrení bolo významné, z iniciatívy tunajšieho pracoviska, zavedenie do praxe komplexného systému surveillance zoonóz v SR s konečným cieľom zníženia rizika infekcie pre ľudí. Viac ako 40 rokov sa na pracovisku vykonáva a publikuje surveillance  uvedených prírodnoohniskových nákaz - leptospiróz, tularémie, s výskumom ich prírodných ohnísk na Slovensku. Na ústav sa viažu aj prvé zistenia premorenosti kliešťov boréliami, začiatky diagnostiky Lymskej boreliózy na Slovensku a prvé diagnostikované ochorenia.

Pracovisko ako jediné na Slovensku vykonáva diagnostiku leptospiróz a legionelových infekcií. Výsledky surveillance týchto nákaz ako aj tularémie sa v ostatnom čase každý rok publikujú v Správach o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v SR vydávaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre odbornú verejnosť aj pre potreby EU.

Vedecko-výskumné aktivity ústavu sú prepojené s praxou pri tvorbe návrhov opatrení v spolupráci s klinickými pracoviskami, hygienicko-epidemiologickou službou (UVZ SR, RUVZ), vedeckými inštitúciami (SAV), inými fakultami a veterinárnou službou.

Unikátne metódy vykonávané len na tomto pracovisku:

Medzi tieto metódy patria sérologické krížové absorpčné testy na identifikáciu kmeňov leptospír. Na pracovisku sa nachádza jedna z niekoľkých medzinárodných zbierok leptospír vo svete (vyše 200 sérovarov kmeňov). Vykonávajú sa tiež  testy na stanovenie subspecies a biovarov Francisella tularensis. Diagnostika legionelóz priamymi aj nepriamymi testami ako aj identifikácia a subtypizácia legionel v biologických vzorkách ako aj v životnom prostredí patrí medzi unikátne zameranie pre celé Slovensko. V ostatnom čase sa zavádza PCR do diagnostiky uvedených troch nákaz.

U všetkých troch infekcií pracovisko disponuje unikátnymi zbierkami typových kmeňov ale aj endemických izolátov udržiavaných za štandardných podmienok (pri -70⁰ C).

Najvýznamnejšie vedecko-výskumné výsledky pracoviska:

Významný prínos pracoviska spočíva v odkrytí prírodných a antropourgických ohnísk leptospiróz v SR a v izolácii nových sérovarov leptospír s identifikáciou ich rezervoárov. Z výsledkov dlhoročných výskumov vyplýva, že ľudské ochorenia na Slovensku spôsobuje 18 sérovarov leptospír. Unikátne bolo tiež štúdium variability antigénovej štruktúry leptospír  a taxonomické štúdie leptospír s využitím sérologických krížových absorpčných testov na identifikáciu kmeňov leptospír a vypracovanie ich klasifikačného systému. V súčasnosti sa validuje využitie PCR a ELISA pre diagnostické účely. Vypracovala sa aj schéma identifikácie kmeňa leptospír izolovaného v strednej Európe molekulovo-biologickou metódou.

Dlhoročným výskumom sa podarilo zistiť ekologické a epidemiologické charakteristiky tularémie na Slovensku, identifikovali sa rezervoáre a vektory Francisella tularensis, pričom sa poznatky využili na úspešné tlmenie aktivity prírodného ohniska v endemickej oblasti na západe SR. Ojedinelé bolo aj experimentálne štúdium transštadiálneho prenosu F. tularensis u rôznych druhov kliešťov. Výskum bol zameraný na charakterizáciu antigénovej štruktúry F. tularensis, typizáciu izolovaných kmeňov fenotypovými a molekulovo-biologickými metódami a potvrdila sa aj prvá izolácia F. tularensis subspecies tularensis v Starom svete.

V minulosti, krátko po identifikácii pôvodcu Lymskej boreliózy, sa pracovníci ústavu zaslúžili o zisťovanie premorenosti kliešťov Borrelia burgdorferi sensu lato na území SR a charakterizovanie osobitne exponovaných regiónov pomocou tzv. ekologického indexu. V rámci uvedených sledovaní sa dokázal na území Slovenska výskyt genospecies borélií B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garini, B. valaisianaB. lusitaniae.

Dlhodobým výskumom ekológie legionel v človekom vytváraných vodných systémoch a komplexnou diagnostikou a epidemiologickou analýzou legionelových infekcií sa rozpoznali epidemiologické charakteristiky legionelóz na Slovensku a zaviedlo sa hlásenie ochorení v SR a ECDC. Významné bolo mapovanie legionelovej kolonizácie vodovodných systémov nemocníc v súvislosti s možnosťou akvirovania nozokomiálnej legionelózy. Vykonáva sa aj epidemiologické vyšetrenie v súvislosti so vznikom tzv. cestovných legionelóz a poradenstvo pre preventívne a represívne opatrenia. Pracovisko sa podieľalo na tvorbe legislatívnych návrhov pre prevenciu legionelovej kolonizácie a prípustných limitov osídlenia pre zdravotnícke zariadenia.

V oblasti tzv. neinfekčných chorôb sa pracovisko venovalo epidemiologickej štúdii výskytu orofaciálnych rázštepov na Slovensku, v súčasnosti sa venuje výskytu osteoporózy a jej rizikových faktorov a epidemiológii myastenia gravis na Slovensku.

Doplnkové informácie

Jeden pracovník je člen európskej pracovnej skupiny pre legionelové infekcie (ESGLI) a národný  reprezentant pre hlásenie legionelóz do informačných systémov nákaz za Slovensko (EPIS) a do ECDC (TESSY) ako aj opatrení pri podozrení vzniku legionelózy u cudzinca na našom území (ELDSNet). Jeden bývalý pracovník je predsedom komisie pre certifikáciu eradikácie poliomyelitídy v SR.

História

 

      V roku 2012 oslávil  Ústav epidemiológie LF UK  50. výročie svojho vzniku a 60 rokov  výučby  epidemiológie v medicínskom štúdiu na Slovensku.

      Zárodky Ústavu epidemiológie LF UK vznikali na Ústave hygieny LF UK, kde v roku 1951 bolo založené Laboratórium epidemiológie. Vedúci Katedry hygieny prof. MUDr. Vojtech Mucha poveril v šk. roku 1952/53 MUDr. Emila Kmetyho viesť prednášky z epidemiológie ako samostatného predmetu. Zavedenie tejto výučby si vyžiadala nepriaznivá epidemiologická situácia infekčných chorôb, najmä výskyt epidémií s vysokou letalitou hlavne u detí. Epidemiológia sa vyučovala v VI. ročníku medicínskeho štúdia spolu s infekčným lekárstvom. V r. 1956 bol MUDr. Kmety habilitovaný pre odbor epidemiológie a boli vydané  aj prvé učebné texty. V roku 1958 vznikol v rámci Katedry  hygieny LFUK Ústav mikrobiológie a epidemiológie a neskôr, po odčlenení jeho mikrobiologickej časti, samostatný Ústav epidemiológie, resp. Katedra epidemiológie pod vedením doc.  Kmetyho. Jej prvé  zasadnutie sa uskutočnilo  19. septembra 1962.

      Od 1. 2. 1991 bolo pracovisko premenované opäť na Ústav epidemiológie. Epidemiológia sa dnes vyučuje v blokoch v 5. ročníku všeobecného lekárstva v rozsahu 12/24, v 6. ročníku stomatológie, neskôr zubného lekárstva v rozsahu 12/12 a od šk. r. 1996/1997 aj v anglickom jazyku. V šk. rokoch 2003/2004 - 2010/2011 sa realizovala aj výučba nelekárskych smerov: Verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo,  Pôrodná asistencia a Fyzioterapia, kde  epidemiológia tvorila podstatnú časť výučby.                                  

      V roku 1986 až do roku 2000 prebral vedenie ústavu prof. Bakoss, následne doc. Bazovská a od roku 2010 doc. Špaleková.  Na ústave  sa  habilitovali 6 docenti (v r. 1956 Kmety, v r. 1967 Pleško a Bakoss, v r. 1987 Bazovská, v r. 1994 Guryčová, v r. 2009 Špaleková) a boli menovaní 2 profesori (v r. 1978 Kmety, v r. 1986 Bakoss). Pracovníci obhájili 10 kandidátskych dizertačných prác a 2 doktorské dizertačné práce. Sedem pedagógov získalo atestácie I. a II. stupňa. Pracovníci ústavu absolvovali 5 dlhodobých a 8 krátkodobých zahraničných študijných pobytov a štyrikrát sa podieľali na expertíznej činnosti v zahraničí. Na ústave sa celkovo riešilo 50 výskumných úloh, z toho v 38 projektoch boli hlavnými riešiteľmi pracovníci ústavu.

    Podnetom pre jedno z prvých dlhoročných vedeckovýskumných zameraní ústavu bola prvá izolácia  kmeňa leptospír v SR v  40. rokoch  minulého storočia prof. V. Muchom, ktorý týmto inicioval výskum leptospiróz a ich pôvodcov. Vedením tohto výskumu poveril MUDr. E. Kmetyho a tým položili základy  leptospirológie na Slovensku. Neskôr sa výskum rozšíril aj o štúdium ďalších zoonóz, v 60. rokoch tularémie, v 80. rokoch lymeskej boreliózy a po roku 2 000 sa riešili aj niektoré otázky anaplazmózy v spolupráci s pracovníkmi SAV. Od roku 1980 sa pracovisko venuje aj výskumu legionelóz. Dodnes Ústav epidemiológie zabezpečuje diagnostiku a hlásenie humánnych leptospiróz a legionelóz pre SR ako jediné na Slovensku.

     Vďaka systematickému štúdiu leptospiróz sa na Slovensku potvrdila cirkulácia 18 sérovarov leptospír, pričom 4 z nich (sérovary Istrica, Jalna, Bratislava, Sorexjalna) boli identifikované ako nové, dovtedy vo svete neznáme sérovary leptospír. Už v roku 1956 sa MUDr. Kmety stal členom expertného výboru SZO pre leptospirózy a členom taxonomickej subkomisie pre leptospíry, od r. 1990 bol jej členom aj doc. Bakoss. V roku 1974 sa pracovisko stalo Národným referenčným centrom pre leptospirózy a až do roku 1999 spolupracujúcim centrom pre epidemiológiu leptospiróz  FAO/WHO. Rozsiahle taxonomické štúdie leptospír zásluhou prof. Kmetyho a prof. Bakossa vyústili do návrhu nového spôsobu identifikácie sérovarov  leptospír pomocou faktorových sér. Doc. Pleško vyvinul vakcínu proti leptospíram, ktorá našla aj praktické využitie. V prácach doc. Bazovskej sa študovali  exoprodukty leptospír (hemolyzín, lipáza, fosfolipázy) a ich biologická aktivita. Prof. Bakoss uskutočnil štúdie o premenlivosti vlastností leptospír (antigénova štruktúra, enzýmy, virulencia) a rozpracoval aj otázky vplyvu antibiotickej terapie na tvorbu protilátok pri leptospirózach.  Ďalej sa dosiahli významné výsledky v sledovaní prírodných ohnísk leptospír na Slovensku, odhalila sa  variabilita cirkulujúcich sérovarov a riziko infekcie pre človeka a  bola potvrdená cirkulácia ďalších dvoch sérovarov leptospír (Hardjo, Mozdok) na našom území. V práci  MUDr. Jarekovej sa zhodnotil význam stanovenia protilátok metódou ELISA pre potreby praxe. Výsledky slovenských leptospirológov boli prezentované na mnohých medzinárodných sympóziách a konferenciách leptospirológov, kde si zaslúžili medzinárodné uznanie a  oficiálne sa začalo hovoriť o Bratislavskej leptospirologickej škole. O medzinárodnom uznaní slovenskej leptospirológie aj v súčasnosti, menovite profesora Kmetyho, svedčí skutočnosť, že po ňom bol v roku 2009 pomenovaný novo identifikovaný genospecies leptospír  Leptospira kmetyi. Od roku 1970 dodnes sa pracovisko (prof. Bakoss, MUDr. Macháčová, MUDr. Jareková) v spolupráci s veterinárnou službou a ďalšími odborníkmi podieľajú na pravidelnej epidemiologickej surveillance leptospiróz v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Národný Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA) a získané údaje za každý kalendárny rok sa pravidelne uverejňujú.

     Cenné výsledky priniesol i výskum tularémie v SR od r. 1963 (doc. Guryčová, MUDr. Lisý), odkryli sa prírodné ohniská a v rámci dlhodobej surveillance sa zistili nové aspekty meniacej sa epidemiológie tejto nákazy (doc. Guryčová, MUDr. Výrosteková).  Ďalšie štúdie venované laboratórnej diagnostike, izolačným postupom, typizácii podľa biologických vlastností, antigénovej štruktúre virulentných a atenuovaných kmeňov priniesli nové poznatky významné pre sérologickú diferenciálnu diagnostiku a štúdium premenlivosti kmeňov.  Experimentálne štúdium prenosu F. tularensis rôznymi druhmi kliešťov potvrdilo ich významnú úlohu pre perzistenciu a aktivitu prírodných ohnísk tularémie (MUDr. Výrosteková). Koncom 80. rokov sa podarilo izolovať z roztočov a bĺch z drobných  hlodavcov v okolí  Bratislavy  kmene F. tularensis subsp. tularensis (type A)  po prvýkrát v Európe, neskôr našimi pracovníkmi  aj z kliešťov Ixodes  ricinus zozbieraných v Rakúsku. Opätovná aktivácia prírodných ohnísk na západnom Slovensku v rokoch 1995-1996 a  v  r. 2002 poukázali na zmenu základných epidemiologických charakteristík tohto ochorenia (prameňov nákazy, prenosu, sezonality a iných).

     Už prvé zistenia prof. Kmetyho a spol. o značnej premorenosti kliešťov boréliami poukázali na riziko lymskej boreliózy ako prírodnoohniskovej nákazy na Slovensku a potvrdila sa cirkulácia všetkých troch patogénnych druhov borélií, ako aj ďalších 2 nepatogénnych druhov. Ďalšie sledovania boli zamerané na  niektoré problémy zložitej laboratórnej diagnostiky tejto nákazy (prof. Kmety, doc. Bazovská) v spolupráci s  klinickými pracovníkmi, najmä so zameraním na neurologických pacientov a na štúdium prevalencie protilátok u zdravých osôb.

     Zavedením diagnostických metód legionelóz, predovšetkým v prácach doc. Bazovskej a doc. Špalekovej a štúdiom ekológie legionel v našich podmienkach sa odhalila relatívne bežná kolonizácia vodovodných systémov nemocníc, obytných budov, podmienky a faktory pre odhad rizika tzv. legionárskej choroby a diagnostikovali sa sporadické  prípady ochorení na celom Slovensku. Dodnes ústav ako jediné pracovisko na Slovensku diagnostikuje legionelové ochorenia, je zodpovedné za hlásenie legionelóz do epidemiologického informačného systému (EPIS) Slovenska a vyšetrenie miesta pravdepodobnej nákazy pri riešení tzv. cestovateľských legionelóz. Ústav spolupracuje s európskou pracovnou skupinou pre legionelózy (EWGLI) a hlási ochorenia do ECDC (doc. Špaleková).

     K epidemiológii nevyhnutne patrilo aj štatistické oddelenie, ktoré postupne zhromažďovalo základné údaje o výskyte infekčných chorôb (Ing. Dimitrová, MUDr. Macháčová) potrebné pre pedagogickú a výskumnú činnosť. Analýza pracovnej neschopnosti a  podiel infekčných ochorení na nej v práci MUDr. Macháčovej poukázala na vysoké ekonomické straty v dôsledku infekčných ochorení a vysokú efektívnosť preventívnych opatrení, podobne ako aj ekonomické straty v dôsledku ošetrovania člena rodiny. Ďalšie epidemiologické štúdie sa týkali sledovania výskytu a etiológie vrodených orofaciálnych rázštepov v spolupráci s  Klinikou plastickej chirurgie, štúdia výskytu kardiovaskulárnych ochorení, najmä hypertenzie, ich niektorých rizík, osobitne fajčenia a v ostatnom čase prevalencii osteoporózy a jej rizikových faktorov.

     V súčasnosti sa výskum zameriava na dve prírodnoohniskové nákazy (leptospirózu, tularémiu), na sapronózu – legionársku chorobu s využitím novších metód molekulárnej biológie (PCR) pre epidemiologické účely (výskumné projekty, surveillance nákaz, medzinárodné hlásenie), na štúdium príčin vzniku nozokomiálnych nákaz a významu očkovania v prevencii nákaz. Postupne sa zapájajú do výskumu uvedených problematík študentky doktorandského štúdia v externej forme (RNDr. Perželová, MUDr. Mgr. Fulová).

Kandidátske práce pracovníkov Ústavu epidemiológie LF UK

 1. Bakoss, P.: Premenlivosť leptospír a jej epidemiologický význam, 1964
 2. Pleško, I.:  Profesionálne leptospirózy zamestnancov mäsopriemyslu a ich špecifická profylaxia, 1964
 3. Chorváth, B.: Niektoré vlastnosti lipázy leptospír, 1970
 4. Dimitrova, E.: Spoločenský význam infekčných ochorení, 1970
 5. Bazovská, S.: Pokusy o transformáciu leptospír, 1971
 6. Guryčová, D.: Štúdium biologických vlastností a antigénnej štruktúry F. tularensis, 1975
 7. Výrosteková, V.: Význam niektorých ektoparazitov v prírodnej ohniskovosti tularémie, 1984
 8. Macháčová, E.: Spoločenský význam podpory pri ošetrovaní člena rodiny s osobitným zreteľom na infekčné choroby, 1989
 9. Špaleková, M.: Legionelózy – laboratórna diagnostika a epidemiologické aspekty, 1990
 10. Jareková, J.: ELISA v sérologickej diagnostike leptospiróz – epidemiologické aspekty, 1992
 11. Kotrbancová, M.: Využitie polymerázovej reakcie v diagnostike legionelových infekcií, 2017

Habilitačné práce pracovníkov Ústavu epidemiológie LF UK

 1. Bakoss, P.: Tvorba protilátok pri leptospirózach v podmienkach antibiotickej terapie, 1967
 2. Pleško, I.: Problémy skríženej postinfekčnej a postvakcinačnej imunity u leptospiróz, 1967
 3. Guryčová, D.: Prírodná ohniskovosť tularémie na Slovensku, 1993
 4. Špaleková, M.: Legionelózy na Slovensku, výskyt a riziko infekcie, 2009

Doktorské práce

 1. Kmety, E.:  Faktorová analýza sérologickej skupiny Icterohaemorrhagiae a niektorých príbuzných skupín, 1967
 2. Bakoss, P.: K otázke variability antigénnej štruktúry leptospír, 1981

 

Diplomové práce v študijnom programe Všeobecné lekárstvo

šk. rok 2011/2012

 

1.        Familiárna hypercholesterolémia – výskyt, rizikové factory,diagnostika a                  terapia na Slovensku                                                Jana Tarabčáková                     školiteľ: MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

 

šk. rok 2012/2013

 

1.      Rizikové faktory pri familiárnych dyslipoproteinémiách     Ľ. Staneková  

         školiteľ: MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

2.      Epidemiológia pertussis                                  J. Écsy                      

         školiteľ: doc. S. Bazovská, CSc.  

3.      Epidemiológia pneumónií                              I. Halászová                  

         školiteľ: doc. M. Špaleková, PhD.       

4.      Úroveň zaočkovanosti na Slovensku a význam kolektívnej imunity      
                                                                              S. Glotková            

         školiteľ: MUDr.V.Výrosteková, PhD.                                                                            

šk. rok 2013/2014                

 

Diplomové práce v študijnom programe General medicine

v anglickom jazyku

šk. rok 2012/2013

1.      Side effects of hypolipidemic treatment         A. Abeyratne                           

         školiteľ: MUDr. B. Vohnout, PhD.   

2.      Elimination of measles in Europe                   Karampal Mann                      

         školiteľ: doc. M. Špaleková, PhD.    

šk. rok 2013/2014  

1.      Vector borne diseases in Europe                  Eirik Wiborg Thom

         školiteľ: MUDr. V. Výrosteková, PhD.             

      Výskumné aktivity pracoviska sú zachytené v záverečných správach výskumných úloh rezortného plánu MZ SR, z plánu, ŠPZV, APVT, VEGA a iných grantových projektov. Celkove bolo ukončených a oponovaných 38 správ, kde hlavným riešiteľom bolo naše pracovisko. Okrem toho boli naši pracovníci spoluriešitelia aj ďalších 12 výskumných úloh či grantových projektov iných pracovísk, najmä SAV.

 

Výskumné projekty Ústavu epidemiológie LF UK

riešené od roku 1970

1. Guryčová, D.: Výskum štruktúry prírodných ohnísk tularémie na západnom Slovensku. Záverečná správa štátnej výskumnej úlohy č. II - 5 - 4 - 7a, 1966 - 1970,  Bratislava, 1970

2. Guryčová, D.: Výskum antropozoonóz. Tularémia. Štúdium antigénnej štruktúry F. tularensis. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy č. III-014-2-22, Bratislava, LF UK 1970, 8 s.

3. Chorváth, B.: Lipáza, fosfolipáza a hemolyzín leptospír. Záverečná správa  úlohy štátneho plánu výskumu č. VII - 6 - 4 / 7,  Bratislava, 1970

4. Bazovská, S.: Pokusy o transformáciu leptospír. Záverečná správa čiastkovej úlohy rezortného výskumu odborového plánu lekárskeho a farmaceutického výskumu na roky 1971 – 1975, č. III - 4 -1 / 4, Bratislava, 1975 

5. Guryčová, D.: Štúdium antigénnej štruktúry F. tularensis. Záverečná správa čiastkovej úlohy rezortného plánu výskumu č . III-4-1/9 1971 - 1975, Bratislava, 1975

6. Hlavatá, Z.: Štúdium biologických vlastností saprofitárnnych kmeňov leptospír.   Záverečná správa čiastkovej úlohy rezortného plánu výskumu č. III-4-1/5 1971 - 1975, Bratislava, 1975

7.  Bakoss, P. : Sledovanie zmien antigénnej štruktúry leptospír. Záverečná správa  čiastkovej úlohy odbor. plánu MZ SSR č.  III-4-1/2,  Bratislava, 1976

8. Kmety, E., Guryčová, D., Výrosteková, V., Rak, J.: Štúdium cirkulácie zárodkov tularémie a leptospiróz vo vybranom ohnisku a možnosti jej ovplyvnenia. Záverečná správa výskumnej úlohy Z - plánu č. 561 - 003 - 02/ 2, 1975 - 1980,  Bratislava, 1980

9.  Bakoss, P.: Vplyv protilátok na antigénnu štruktúru leptospír in vivo. Záverečná správa čiastkovej úlohy odbor. plánu MZ SSR č. 42 - 06 - 04, Bratislava, 1980

10. Bazovská, S.: Exoprodukty leptospír a ich podiel v patogenéze  / Hemolyzíny a fosfolipázy. Záverečná správa čiastkovej úlohy rezortného plánu MZ číslo 42 - 06 05,  Bratislava, 1980

11. Bazovská, S.: Diferenciácia patogénnych a saprofytárnych kmeňov leptospír. Záverečná správa čiastkovej úlohy odborového plánu výskumu MZ SSR č. 42 - 04 - 06, Bratislava, 1983

12. Guryčová, D.: Štúdium niektorých sérologických vlastností F. tularensis. výskumu MZ SSR č. 42 - 04 - 02, Záverečná správa čiastkovej úlohy odborového plánu Bratislava, 1985

13. Guryčová, D., Výrosteková, V.: Štúdium zákonitostí cirkulácie F. tularensis v prírodných ohniskách v oblasti Záhoria a možnosti ich ovplyvnenia. Záverečná správa výskumnej úlohy Z - plánu č. 107 - 217 - 07, 1980 - 1985, Bratislava, 1985, s. 19 – 55

14. Jareková, J., Kmety, E.: Sledovanie vývoja prírodnej ohniskovosti leptospiróz vo vybraných lokalitách Záhorskej nížiny. Záverečná správa výskumnej úlohy Z - plánu č. 107 - 217 - 07, 1980 - 1985,  Bratislava, 1985

15. Kmety, E., Řeháček, J., Výrosteková, V., Kocianová, E., Guryčová, D.: Štúdium premorenosti kliešťov B. burgdorferi a F. tularensis na Slovensku. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy MZ SR č. 42 - 03 - 06, Bratislava, 1989

16. Bakoss, P., Jareková, J., Kmety, E.: Premorenosť bratislavských psov pôvodcami niektorých zoonóz – Leptopsirózy. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy MZ SR č. 42-03-05, 1986 - 1990, Bratislava, 1990, 18 s.

17. Bazovská, S., Špaleková, M.: Problémy epidemiológie a diagnostiky legionelóz. Záverečná správa výskumnej úlohy č. 42 - 04 - 04 rezortného plánu MZ SR  1986 - 1990, Bratislava, 1990

18. Kmety, E., Bakoss, P., Jareková, J.: Štúdium premorenosti rezervoárových zvierat leptospírami. Záverečná správa štátnej výskumnej úlohy č. VI-5-7-04-4, 1986 - 1988, Bratislava, 1990

19. Guryčová, D.: Sledovanie premorenia bratislavských psov F. tularensis. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy MZ SR č. 42 - 03 - 05, 1986 - 1990, Bratislava, 1990

20. Guryčová, D.: Sledovanie premorenia rezervoárových zvierat a ektoparazitov F. tularensis. Záverečná správa štátnej výskumnej úlohy č. VI - 5 - 7 - 04 /5, 1986 - 1990, Bratislava, 1990

21. Výrosteková, V.: Experimentálne štúdium prenosu Franciselly tularensis vybranými druhmi kliešťov. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy č. 42-03-03, 1986 – 1990, Bratislava, 1990

22. Bakoss, P., Guryčová, D., Bazovská, S., Jareková, J., Kmety, E., Macháčová, E., Špaleková, M. a spol.: Štúdium epidemiologických a ekologických aspektov vybraných zoonóz na západnom Slovensku. Záverečná správa výskumnej úlohy projektu GAV č. 1/54/92, 1992 - 1994, Bratislava, 1995

23. Kmety, E., Bakoss, P., Bazovská, S., Výrosteková, V. a spol.: Prevencia lymskej boreliózy. Záverečná správa výskumnej úlohy projektu GAV č. 1/ 990503 /92, 1992 - 1994, Bratislava, 1995

24. Bazovská, S., Kmety, E., Výrosteková, V., Řeháček, J., Kocianová, E.: Štúdium ekologických vzťahov determinujúcich vysokú premorenosť kliešťov Ixodes ricinus pôvodcom Lymeskej boreliózy a možnosti ich ovplyvnenia. Záverečná správa výskum. projektu VEGA 1/2131/95,  Bratislava, 1998

25. Bakoss, P., Guryčová, D., Jareková, J., Kmety, E., Macháčová, E. a spol.: Štúdium  ekologických vzťahov v meniacich sa prírodných podmienkach a ich vplyv na prírodné ohniská niektorých zoonóz v oblasti DVD Gabčíkovo. Záverečná správa výskumnej úlohy projektu VEGA č 1/ 2132 /95, 1995 - 1997,  Bratislava, 1998

26. Řeháček, J., Výrosteková, V., Kocianová, E.: Rozšírenie rickettsií a rickettsiám podobných organizmov v Slovenskej republike a v niektorých vybraných oblastiach strednej Európy a sledovanie ich základných biologických vlastností. Záverečná správa výskumnej úlohy projektu VEGA č. 2/ 1251 /97, 1994 - 1997, Bratislava, 1998

27. Kocianová, E., Řeháček, J., Výrosteková, V. a spol.: Úloha kliešťov pri šírení Q horúčky. Záverečná správa výskumnej úlohy projektu VEGA č. 2/5031/98, 1998 - 2000,  Bratislava, 2000

28. Bakoss, P., Guryčová, D., Bazovská, S., Jareková, J., Kmety, E., Macháčová, E., Výrosteková, V.: Komplexný epidemiologický výskum vybraných prírodnoohniskových nákaz na Slovensku so zameraním na významné faktory ovplyvňujúce cirkuláciu ich pôvodcov vo vytipovaných  ohniskách.

Záverečná správa výskumnej úlohy projektu VEGA č. 1/ 5160 /98, 1998 - 2000, Bratislava, 2001

29. Bakoss, P. a  kol.: Štúdium epidemiologických a ekologických charakteristík vybraných prírodnoohniskových nákaz vo vzťahu k ochoreniam ľudí na Slovensku (roky 2001 - 2003), VEGA 1/8293/01

30.  Špaleková, M. a kol.: Riziko legionelóz v nemocniciach (2005), Grant OMV RUK 262/2005

31. Bakoss, P. a kol.: Komplexná epidemiologická štúdia niektorých významných zoonóz na Slovensku so zreteľom na ekologické vzťahy v ich prírodných ohniskách (r. 2004 – 2006), VEGA 1/1166/04

32. Trnovcová, M.: Optimalizácia laboratórnej diagnostiky u neurologických pacientov s podozrením na lymskú boreliózu, so zameraním na pacientov s negatívnymi protilátkami, grant na podporu riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov (2007), UK/415/2007

33.  Guryčová, D. a kol.: Komplexný epidemiologický výskum vybraných prírodnoohniskových nákaz na Slovensku v ére genomiky (2007 – 2009), VEGA 1/4281/07

34. Novohradská, S.: Porovnanie rôznych metód extrakcie DNA Legionella pneumophila z biologického materiálu (2011), GUK 239/2011

35. Guryčová, D., Špaleková, M., Jareková, J., Výrosteková, V. a kol.: Epidemiológia a diagnostika vybraných infekčných ochorení – tularémie, leptospiróz, legionelóz klasickými a molekulárne biologickými metódami (2011 – 2014), VEGA 1/0426/11

36.  Kotrbancová, M.: Validita detekcie legionel v PCR v podmienkach in vitro/in vivo (2013), GUK 395/2013

37. Kotrbancová, M.: Využitie hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF ako novej metódy pre identifikáciu Legionella spp. (2015), GUK 106/2015

38. Perželová, J.: PCR – jej validácia na detekciu DNA patogénnych leptospír in vitro a v biologickom materiáli (2015), GUK 49/2015

Spolupráca Ústavu epidemiológie na vedecko-výskumných projektoch

1. VEGA 1/7526/20: Analýza zdravotných rizík, intervencia a primárna prevencia   somatických a psychosenzorických porúch u školských detí (roky 2000 - 2002),  vedúci  projektu: Ševčíková, Ľ., spoluriešitelia: Ághová, Ľ., Jurkovičová, J., Rapantová, H., Štefániková, Z., Sekretár, S., Macháčová, E., Kakalejčíková-Sabolová, M., Ružanská-Botlíková, S.

2. VEGA 1/8114/01: Štúdium významu voľne žijúcej a lovnej zveri ako rezervoárov nákazy pri udržiavaní prírodných ohnísk vybraných zoonóz na východnom Slovensku (2001 – 2003), vedúci projektu: Trávniček, M. a kol., Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice, spoluriešitelia: Bakoss, P., Guryčová, D.

3. VEGA 2/1059/21: Výskyt niektorých kliešťami prenášaných mikroorganizmov  (rickettsie, borelie) vo vybraných lokalitách Slovenska a ich vzťah k prenášačom a rezervoárom (2001 – 2003), vedúci projektu: Kocianová, E. a kol., Virologický ústav SAV, spoluriešiteľ: Výrosteková, V.

4. APVT 51-004702: Vybrané zoonózy na Slovensku v ére genomiky s  dôrazom  na  kliešte  a kliešťami prenášané nákazy (2002 – 2005), vedúci projektu: Labuda, M. a kol.,  Zoologický ústav SAV, Bratislava, spoluriešitelia: Bakoss, P., Bazovská, S., Guryčová, D., Jareková, J., Špaleková, M. a Výrosteková, V.

5. VEGA 1/0541/03: Štúdium vybraných environmentálnych a genetických determinantov vývoja detí a mládeže a tvorba rastových referenčných štandardov (r. 2003 – 2005),  vedúci  projektu:  Ševčíková, Ľ.,  Ústav hygieny LF UK, spoluriešiteľ: Macháčová, E.

6. VEGA 2/4045/04: Biodiverzita pôvodcov kliešťami prenášaných nákaz vo vzťahu k dynamike výskytu ich prenášačov a rezervoárov (r. 2004 – 2006), vedúci projektu: Kocianová, E. a kol., Virologický ústav SAV,  spoluriešiteľ: Výrosteková, V.

7. VEGA 1/3433/07: Štúdium somatického vývinu detí a mládeže vo vzťahu k vybraným  genetickým a psychosociálnym faktorom (2006 – 2008), vedúci  projektu: Ševčíková,  Ľ.,  Ústav  hygieny LF UK, spoluriešiteľ: Macháčová, E.

8. VEGA 2/7020/7: Druhová kompetencia vektorov v cirkulácii kliešťami prenášaných  mikroorganizmov (2007 - 2009), vedúci projektu: Kocianová, E. a kol., Virologický ústav SAV, spoluriešiteľ: Výrosteková, V.

9. VEGA 1/4282/7: Genotypizácia Borrélia burgdorferi sensu lato u pacientov s Lymskou boreliózou (2007 - 2009), vedúci projektu: Pancák, J., I. Neurologická klinika LF UK, spoluriešitelia: Bazovská, S., Trnovcová, M.

10. MZd 2006/31-SAV-02: Molekulárna epidemiológia ehrlichiózy na Slovensku (2007 – 2009), vedúci projektu: Peťko, B., Ústav parazitológie SAV, Košice, spoluriešitelia: Bazovská, S., Špaleková, M.

11. VEGA 2/0142/10: Význam ektoparazitických článkonožcov (roztočov a kliešťov) v    cirkulácii intracelulárnych proteobaktérií (rickettsie, anaplasmy, Francisella tularensis)  v prírodných ohniskách nákaz (2010 - 2011), vedúci projektu: Kocianová, E. a kol.,  Virologický ústav SAV, spoluriešitelia: Výrosteková, V., Guryčová, D.

12. Projekt NFP 26140230009 v rámci výzvy OPV-2012/4.2/04-SORO: Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku. Špaleková, M., Výrosteková, V., Vohnout, B., Kotrbancová, M.

Zamestnanci

Zoznam pracovníkov

Automatická ústredňa: 00421-2-59357+klapka                       VoIP 31xxx xxx je klapka

Prednostka ústavu:

 

 

doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

epidemiologia.sekretariatfmed.uniba.sk

margita.spalekovafmed.uniba.sk

kl. 493

Zástupkyňa prednostky ústavu:

 

 

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.,MPH

 

alexandra.brazinova@fmed.uniba.sk

kl. 487

Tajomníčka ústavu:

 

 

MUDr. Erika Macháčová, PhD.

erika.machacovafmed.uniba.sk

kl. 486

Sekretárka ústavu:

 

 

Helena Beluská

epidemiologia.sekretariatfmed.uniba.sk

helena.beluskafmed.uniba.sk

kl. 489, fax: 5935 7506

Docenti:

 

 

doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.,

odbor Epidemiológia

doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

odbor Hygiena, Epidemiologia, Verejné zdravotníctvo

 

Odborní asistenti:

 

 

MUDr. Erika Macháčová, PhD.

 

erika.machacovafmed.uniba.sk

 

MUDr. Branislav Vohnout, PhD. (0,500)           

bvohnoutyahoo.com

 

MUDr. Vanda Výrosteková, PhD.

 

Mgr. Martina Kotrbancová, PhD.

vanda.vyrostekovafmed.uniba.sk

kl. 485

martina.kotrbancovafmed.uniba.sk

kl. 496

Asistenti:

 

 

MUDr. Mgr. Miriam Fulová

miriam.fulovafmed.uniba.sk

kl. 494

 

RNDr. Jana Perželová

jana.perzelovafmed.uniba.sk

kl. 492

Ostatní zamestnanci:

 

 

Jarmila Benčíková

 

kl. 496

Pavol Cáder

kl. 387

Jana Makýšová

 

jana.makysovafmed.uniba.sk

kl. 486

Božena Pavlovičová

 

bozena.pavlovicovafmed.uniba.sk

kl. 494

Ingrid Takáčová

ingrid.takacovafmed.uniba.sk

kl. 492

Anna Legatová, Alžbeta Rigová

kl. 430

 

Emeritní profesori:

 

 

prof. MUDr. Pavol Bakoss, DrSc.,

odbor Epidemiológia

pavol.bakossfmed.uniba.sk

kl. 488

Granty

Priznané granty a riešené projekty

 

Názov projektu:

 

 

Číslo projektu:

Vedúci projektu:

Doba riešenia:

 

Epidemiológia a diagnostika vybraných infekčných ochorení - tularémie, leptospiróz a legionelóz klasickými a molekulárne biologickými metódami.

VEGA 1/0426/11

doc. RNDr. Darina Guryčová, PhD.

2011 - 2014

Názov projektu:

 

Číslo projektu:

Vedúci projektu:

Doba riešenia:

Využitie hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF ako novej metódy pre identifikáciu Legionella spp.

UK/106/2015

Mgr. Martina Kotrbancová

2015

Názov projektu:

 

Číslo projektu:

Vedúci projektu:

Doba riešenia

PCR - jej validácia na detekciu DNA patogénnych leptospír in vitro a v biologickom materiáli.

UK/49/2015

RNDr. Jana Perželová

2015

Názov projektu:

 

Číslo projektu:

Vedúci projektu:

Doba riešenia

Projekt podporovaný Ligou proti rakovine SR: Riziko Legionelóz pre detských onkologických pacientov

 

doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

2016

 

Spolupráca na projektoch:

 

Názov projektu:

 

Číslo projektu:

Vedúci projektu:

Doba riešenia:

 

Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku.

26140230009

prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

2013 - 2015

Názov projektu:

 

Číslo projektu:

Vedúci projektu:

Doba riešenia:

Efekt lyofilizátu Cornus mas L. na kardiometabolické a zápalové parametre pri experimentálnom metabolickom syndróme

VEGA 2/0137/16 LF

MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

2016 - 2018

 

Publikačná činnosť

 

Učebnice:

Bazovská, S.,  Badalík, L.,  Bakoss, P.,  Baška, T.,  Buchvald, J.,  Čatár, G.,  Čisláková, L.,  Dubinský, P., Guryčová, D., Hudečková, H.,  Jalili, N., Jareková, J., Kmeťová, M., Kocianová, E., Krištúfková, Z., Labuda, M., Maďar, R., Macháčová, E.,  Mikas, J.,  Mitrová, E.,  Straka, Š.,  Štefkovičová, M.,  Špaleková, M., Tomášik, E., Volleková, A., Výrosteková, V.: Špeciálna epidemiológia, 1. vydanie. Univerzita Komenského Bratislava, 2007. - 337 s. ISBN 978-80-223-2301-7

Bazovská, S.,  Bakoss, P.,  Baráková, A.,  Guryčová, D.,  Jareková, J., Macháčová, E.  Pleško,  I.,  Špaleková, M., Výrosteková, V.:  Epidemiológia pre študentov zubného lekárstva.  Univerzita Komenského Bratislava, 2010.  136 s. ISBN 978-80-223-2716-9

Bakoss, P., Badalík, L., Baráková, A., Baška, T., Bazovská, S., Brozman, M., Čisláková, L., Guryčová, D., Hlava, P., Jareková, J., Maďar, R., Macháčová, E., Michalková, D., Pleško, I., Prokopčáková, H., Riečanský, I., Straka, Š., Špalek, P., Špaleková, M., Urban, Š., Vozár, J., Výrosteková, V.: Epidemiológia. 4. vydanie. Univerzita Komenského Bratislava, 2013. 520 s. ISBN 978-80-223-3499-0

Bazovská, S.,  Bakoss, P.,  Baráková, A.,  Guryčová, D.,  Jareková, J., Macháčová, E.  Pleško,  I.,  Špaleková, M., Výrosteková, V.: Epidemiológia pre študentov zubného lekárstva. 2. vydanie.  Univerzita Komenského Bratislava, 2016. 136 s. ISBN 978-80-223-3973-5

Špaleková, M.: EPIDEMIOLOGY FOR STUDY OF PUBLIC HEALTH - Vol. 1, 1. vydanie, Comenius University in Bratislava, 2015, 162 s, ISBN: 978-80-223-3933-9

Špaleková, M.: EPIDEMIOLOGY FOR STUDY OF PUBLIC HEALTH - Vol. 2, 1. vydanie, Comenius University in Bratislava, 2015, 86 s, ISBN: 978-80-223-3934-6

Publikačná činnosť:

Guryčová, D., Tináková, K., Výrosteková, V., Gacíková, E.: Výskyt tularémie na Slovensku v rokoch 1997 - 2008. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 59, 2010, č. 1, s. 39 - 44

Macháčová, E., Ševčíková, Ľ., Bánsky, R., Guzanin, S., Sabovčík, R.: Behaviorálne a genetické rizikové faktory pri orofaciálnych rázštepoch. In: Ochrana a podpora zdravia detí a mládeže v SR. Univerzita Komenského Bratislava, 2010, 214, s. 202 - 205. ISBN 978-80-223-2885-2

Bazovská, S., Guryčová, D., Výrosteková, V., Jareková, J., Bakoss, P., Macháčová, E., Špaleková, M.: Protilátky proti pôvodcom niektorých prírodne ohniskových nákaz v sérach darcov krvi zo západného Slovenska. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 59, 2010, č. 4, s. 168 - 171.

Výrosteková, V., Guryčová, D., Kocianová, E., Maďarová, L., Klement, C.: Monitorovanie aktivity prírodného ohniska tularémie na západnom Slovensku. In: Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Národné lesnícke centrum Zvolen. Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a Slovenská zdravotnícka univerzita, 2010: 25 - 31. ISBN 978-80-970523-0-0.

Špaleková, M.: Epidemiologické aspekty legionelóz na Slovensku. In: 9. Červenkove dni preventívnej medicíny - Brusno: (s.n.), 2010. - S (1) (9. Červenkove dni preventívnej medicíny. Brusno, 26. - 28. 5. 2010)

Výrosteková, V., Kocianová, E., Guryčová, D., Bazovská, S., Khanakan, G., Stanek, G.: Studies on the acitivity of a natural focus of tularemia and Lyme borreliosis in south-west Slovakia. In: Abstracts, Ljubljana - Slovenia 2010, s. 104 - 105 (12th International Conference on Lyme Borreliosis and other Tick-Borne Diseases, Ljubljana, Slovenia, 26. - 29. 9. 2010).

Špaleková, M.: Legionelózy - klinický obraz, epidemiológia, diagnostika a liečba = Legionelloses - clinical picture, epidemiology, diagnostics, therapy. In: Via Practica. - Roč. 7, č. 4 (2010), s. 155 - 158

Špaleková, M., Bazovská, S., Šimonyiová, D., Nagyová, V., Horecká, M.: Vyšetrenia rôznych druhov vodných systémov na prítomnosť legionel v našich podmienkach. In: Szárazová, M., Kavcová, E., Janušová, T.: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VII., Martin 2011, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2011, s. 107 - 113, ISBN 978-80-88866-93-0.

Guryčová, D., Výrosteková, V.: Výskyt tularémie na Slovensku - analýza kliešťami prenesených ochorení. In. Zborník abstraktov, Bratislava 2011, s. 50 - 51    (II. Labudove dni, Bratislava, 28. - 29. apríl 2011).

Jareková, J., Bakoss, P., Macháčová, E., Stanko, M., Kocianová, E.: Prírodné ohniská leptospír a humánne leptospirózy na Slovensku (Roky 1999 - 2008). In: Zborník abstraktov, Bratislava 2011, s. 37 - 38    (II. Labudove dni, Bratislava, 28. - 29. apríl 2011).

Výrosteková, V., Guryčová, D., Kocianová, E., Slovák, M.: Francisella tularensis v kliešťoch zozbieraných v oblasti juhozápadného Slovenska. In: Zborník abstraktov, Bratislava 2011, s. 51 - 52    (II. Labudove dni, Bratislava, 28. - 29. apríl 2011).

Špaleková, M., Šimonyiová, D.: Water aerosol from industrial cooling tower and risk of legionellosis. In: Programme and abstract book, Vienna - Austria 2011, s. 68 (26th Meeting of the European Working Group for Legionella Infections, Vienna, Austria, 25th - 27th May 2011).

Macháčová, E., Luha, J.: Názory študentov LF UK a FaF UK na fajčenie. Lit. 11 zázn. In: Forum Statisticum Slovacum. - č. 2 (2011), s. 103 - 108. ISSN 1336-7420

Macháčová, E., Luha, J.: 4 príspevky: Názory študentov LF UK a FaF UK na pasívne fajčenie. In: FORUM STATISTICUM SLOVACUM, Roč. VII,  č. 4, 2011, s. 52 - 60.  ISSN 1336 - 7420,  Názory študentov  LF UK a FaF UK na fajčenie zdravotníkov.  č. 5, 2011, s. 106 - 112.  Názory študentov  LF UK a FaF UK  na odvykanie od fajčenia.  č. 7, 2011, s. 130 - 137. Názory študentov LF UK a FaF UK na výučbu o fajčení na fakulte. č. 7, 2011, s. 138 - 143.  

Novohradská, S., Borecká, S.: Biofilm a jeho význam v klinickej praxi. In: SPRÁVY KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE, Roč. XI,  č. 4, 2011, s. 37 - 49.  ISSN 1335 - 8219 

Ševčíková, Ľ., Argalášová-Sobotová,  Ľ., Liu, Y.H.,  Jurkovičová,  J., Štefániková, Z., Macháčová,  E.,  Rosinský,  J.,  Šimko,  G.,  Gregušová,  A.,  Karpatová,  E., Kuruc, Š., Majzonová, M., Zajacová, M., Salamonová, M., Zenka, M., Weitzman, M.: Miera  rizika  pasívneho  fajčenia  u  slovenských  školákov.  XI.  Dni hygieny detí  a mládeže, Dunajská Streda, 19. – 20. máj 2011, Informačný bulletin hlavného hygienika Slovenskej republiky. Bulletin, 6, 2011, s. 122 –126.

Špaleková, M.: Výskyt a problematika legionelových infekcií v nemocničnom prostredí. In: ANTIBIOTIKÁ A REZISTENCIA, Roč. 10,  č. 1, 2011, s. 24 - 28.  ISSN 1336 - 1147 

Bakoss, P., Hudecová, H., Jareková, J., Macháčová, E.: Je ošípaná rezervoárom leptospír sérovaru mozdok. In: Zborník príspevkov a abstraktov, Košice 2011, s. 57 - 60

Ševčíková, Ľ.,  Argalášová - Sobotová, Ľ., Liu, Y.H., Jurkovičová, J., Štefániková, Z., Macháčová,  E.,  Rosinský,  J.,  Gregušová,  A.,  Karpatová,  E.,   Šimko,  G.,  Majzonová, M., Salamonová, M., Zajacová, M., Kuruc, Š., Zenka, M., Weitzman, M.: Expozícia pasívnemu fajčeniu u detí v SR.  In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2011: s. 202 - 207. ISBN 978-80-7159-208-2.

Sevcikova, L., Argalasova - Sobotova,  L., Liu, Y.H., Jurkovicova, J.,  Stefanikova, Z., Machacova,  E., Slobodyanyuk, K., Weitzman, M.: The impact of second hand smoke exposure on the health in Slovak schoolchildren. In Abstracts, Barcelona 2011, (23rd Annual Conference of the International Society of Environmental Epidemiology – ISEE,  September 13 - 16,  2011,  Barcelona,  Spain).  Environ  Health  Perspect.: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.isee2011 - online

Výrosteková, V., Guryčová, D., Kocianová, E., Slovák, M.:  Francisella tularensis in ticks from an endemic region of tularemia in Slovakia. In: Abstracts, Zaragoza 2011, s. 216 (7th Ticks and Tick-borne pathogens International Conference, Zaragoza,  28. 8. 2011 – 2. 9. 2011) - online

Kocianová, E., Špitálska, E., Sekeyová, Z., Výrosteková, V. : Prehľad kliešťami prenášaných rickettsií vyskytujúcich sa na Slovensku. In: Zborník abstraktov, Bratislava 2011, s. 50 - 51. (III. Kongres s medzinárodnou účasťou, Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat, Bratislava, 19. – 21. 10. 2011)

Bakoss, P., Macháčová, E., Jareková, J.: Long-term trends in the  epidemiology of human leptospirosis (Slovak Republic, 1954 - 2006). In: Eur J Clin Microbiol Infect Dis, ISSN 0934-9723, 2012, 31, p. 2167 - 2176

Luha, J., Macháčová, E.: Názory študentov Lekárskej fakulty UK Bratislava na fajčenie. In: ACADEMIA, Roč. XXII,  č. 4, 2011, s. 25 - 36

Awad-Masalmeh, M., Resch, G., Bakoss, P., Jareková, J.: DNA relatedness and serotyping of Leptospira strains. In: Bratislavské lekárske listy, 2012, 113, č. 2, s. 70 - 72

Jareková, J., Bakoss, P.: Regionálne rozdiely vo výskyte humánnych  leptospiróz a prírodné ohniská tejto infekcie na Slovensku (Roky 1999 – 2008). In: Zborník abstraktov, Banská Bystrica 2012, (XI. Červenkove dni preventívnej medicíny s medzinárodnou účasťou, 9.-11. 5. 2012)

Šimonyiová, D., Špaleková, M., Sirotná, A., Gičová, A., Pavleová, E.: Problematika legionel v súvislosti s nozokomiálnymi nákazami a cestovnými legionelózami. In: Zborník abstraktov, Bratislava 2012,  (IX. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 27. 3. 2012)

Špaleková, M.,  Šimonyiová, D., Kotrbancová, M.: Epidemiológia legionelóz na Slovensku. In: Zborník abstraktov, Banská Bystrica 2012, (XI. Červenkove dni preventívnej medicíny s medzinárodnou účasťou, 9. - 11. 5. 2012)

Ševčíková, Ľ.,  Argalášová, Jurkovičová, J., Štefániková, Z., Voleková, J., Macháčová,  E., Rosinský,  J.,  Gregušová,  A.,  Karpatová,  E., Šimko,  G., Majzonová, M., Salamonová, M., Zajacová, M., Kuruc, Š., Zenka, M., Weitzman, M.: Expozícia detí pasívnemu fajčeniu a ich správanie. In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác. Bratislava, Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012, s. 233 - 238, ISBN 978-80-7159-208-2. 

Guryčová, D., Výrosteková, V.: Tularémia – výskyt kliešťami prenesených ochorení na Slovensku. In:  Sborník Abstrakt, ČR, Mikulov 2012, s. 40 (XX. Moravsko-Slovenské mikrobiologické dny, Mikulov 5. - 7. 9. 2012)

Špaleková M., Kotrbancova, M.: Detection of Legionella DNA by PCR in experimentally infected mice – preliminary results. In: Abstract book, Germany, Dresden 2012, p. 67 ( 1st Meeting of the ESCMID Study Group for legionella Infections (ESGLI), Dresden 05th – 07th September 2012)

Výrosteková, V., Guryčová, D. Kocianová, E., Maďarová, L.: Francisella tularensis v kliešťoch z endemickej oblasti tularémie na juhozápadnom Slovensku, 2010 - 2011. In:  Sborník Abstrakt, ČR, Mikulov 2012, s. 34 (XX. Moravsko-Slovenské mikrobiologické dny, Mikulov 5. - 7. 9. 2012)

Bakoss, P., Macháčová, E., Jareková, J.: Leptospiróza ľudí – história, charakteristika ochorenia, situácia na Slovensku. In: ANTIBIOTIKÁ A REZISTENCIA, Roč. 11, č. 1 - 2, 2012, s. 15 - 19.  ISSN 1336-1147 

Bazovská, S., Ďurovská, J., Výrosteková, V., Pancák, J.: Lymská borelióza a protilátky proti B. burgdorferi u pacientov po poštípaní kliešťom. In: Zborník abstraktov, Komárno 2012, (XIII. Prowázkove dni, 25. - 26. 10. 2012)

Guryčová, D., Maďarová, L., Výrosteková, V., Bottková, E., Kocianová, E., Klement, C.: Molekulárne biologické metódy – PCR v diagnostike tularémie. In: Zborník príspevkov, Bratislava 2013, s.18 - 21 (Vedecká konferencia III. Labudove dni, Bratislava 24. - 25. 4. 2013)

Výrosteková, V., Guryčová, D., Kocianová, E., Bottková, E., Maďarová, L.,  Slovák, M.: Kliešte v oblasti povodia Dunaja a riziko tularémie. In: Zborník príspevkov, Bratislava 2013, s. 1 - 3 (Vedecká konferencia III. Labudove dni, Bratislava 24. - 25. 4. 2013)

Špaleková, M., Kotrbancová, M.: Surveillance legionelóz v EU a význam laboratórnych testov v ich diagnostike. In: Zborník abstraktov, Bratislava 2013,  (X. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 19. 3. 2013)

Bakoss, P., Macháčová, E., Jareková, J., Gacíková, E., Čisláková, L., Halánová, M., Kováčová, D.: Surveillance zoonóz. Slovenská republika. Leptospirózy 2009 - 2011, Ornitóza-Psitakóza a cicavčie chlamydiózy 2004 - 2011. Bratislava 2013, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ISBN 978-80-7148-064-8

Guryčová, D., Výrosteková, V., Gacíková, E.: Surveillance zoonóz. Tularémia Slovenská republika 2009 - 2012. Bratislava 2013, Univerzita Komenského, ISBN 978-80-223-3518-8

Kotrbancová, M., Špaleková, M., Balážfyová, Z.: Riziko legionelózy z vody – kazuistiky.  In: Životné podmienky a zdravie. Zborník  vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013: s. 380 - 385. ISBN 978-80-7159-215-0.

Guryčová, D.: Epidemiológia tularémie na Slovensku. Zborník príspevkov, Bratislava 2013 (Vedecká konferencia III. Labudove dni, Bratislava 24. - 25. 4. 2013)

Ševčíková, Ľ., Argalášová-Sobotová, Ľ., Babjaková, J., Jurkovičová, J., Štefániková, Z., Macháčová, E., Hirošová, K., Weitzman, M.: ETS in Households – The Risk Factor for Phsysical and Mental Health of Children. In: Abstracts of the 2013 Conference of the International Society of Environmental Epidemiology (ISEE), the International Society of Exposure Science (ISES), and the International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ), August 19 – 23, 2013, Basel, Switzerland. 2013. Environ Health Perspect; 777 http://dx.doi.org/10.1289/ehp.ehbasel13

Ševčíková, Ľ., Argalášová-Sobotová, Ľ., Jurkovičová, J., Štefániková, Z., Babjaková, J., Macháčová, E., Weitzman, M.: Exposure to Environmental Tobacco Smoke and the Health of Slovak School Children (7th International Conference on Childrenʼs health and Environment, 20 - 22 November 2013, Jerusalem, Israel) http://www.journalhealthpollution.org/userimages/ContentEditor/1384525000273/INCHES_2013_Abstracts.pdf

Guryčová, D., Výrosteková, V., Gacíková, E.: THE OCCURRENCE OF TULAREMIA IN SLOVAK Republic. Abstracts (4th scientific congress with international participation – ZOONOSES-COMMON PROTECTION OF HUMAN AND ANIMAL HEALTH, Bratislava 16. - 18. 11. 2013) s. 38

Jareková, J., Špaleková, M., Kotrbancová, M.: Besnota a postexpozičná ochrana ľudí na Slovensku v rokoch 2007 - 2011. Pediatria, roč. 8, č. 1, 2013, s. 55

Macháčová, E., Jareková, J., Bakoss, P.: OCCURRENCE OF LEPTOSPIROSES IN THE SLOVAK REPUBLIC IN THE YEARS 1954 - 1963 and 2003 - 2012. Abstracts (4th scientific congress with international participation – ZOONOSES-COMMON PROTECTION OF HUMAN AND ANIMAL HEALTH, Bratislava 16. - 18. 11. 2013) s. 59

Výrosteková, V., Kocianová, E., Guryčová, D., Maďarová, L., Khanakah, G.: STUDIES ON THE ACTIVITY OF A NATURAL FOCUS OF TULAREMIA AND LYME BORRELIOSIS IN SOUTH-WEST SLOVAKIA, 1994 - 2012. Abstracts (4th scientific congress with international participation – ZOONOSES-COMMON PROTECTION OF HUMAN AND ANIMAL HEALTH, Bratislava 16. - 18. 11. 2013) s. 95

Kocianová, E., Špitálska, E., Výrosteková, V., Štefanidesová, K., Tarageľová, V., Kalúz S., Guryčová, D.: Význam ektoparazitických článkonožcov (roztočov a kliešťov) v cirkulácii intracelulárnych proteobaktérii (rickettsie, anaplasmy, Franisella tularensis) v prírodných ohniskách nákaz. Č. projektu 2/0142/10. Doba riešenia 01/2010 – 12/2013

Macháčová, E.: Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákazách v Slovenskej republike za rok 2012, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2013, ISBN 978-80-970552-9-5

Guryčová, D.: Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz a  alimentárnych nákazách v Slovenskej republike za rok 2012, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2013, ISBN 978-80-970552-9-5

Kotrbancová, M., Špaleková, M., Balážfyová, Z.: Využitie PCR v diagnostike legionelóz – kazuistiky. Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb v podmienkach eHealth, Evropská asociace pro fototerapii, 2013, s. 115  

Guryčová, D., Výrosteková, V., Gacíková, E.: OCCURRENCE AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TULAREMIA IN SLOVAKIA. Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb v podmienkach eHealth,  Evropská asociace pro fototerapii, 2013, s. 116  

Výrosteková, V., Guryčová, D., Maďarová, L., Klement, C.: LONGTERM STUDY OF TULAREMIA NATURAL FOCUS IN SOUTH-WEST SLOVAKIA. Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb v podmienkach eHealth, Evropská asociace pro fototerapii, 2013, s. 117

Špaleková, M.: Slovensko v kontexte eliminácie morbíl v Európe. Pediatria pre prax, 2014, 15(1), s. 24 - 26

Jareková, J., Špaleková, M., Kotrbancová, M., Perželová, J.: Vakcinácia v zrkadle vedomostí medikov - predbežné výsledky, V. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso, 16. - 18. 1. 2014. In: Pediatria - roč. 9/S (2014), s. 26, ISSN 1336-863X

Kotrbancová, M., Špaleková, M.: Validita detekcie DNA legionel v PCR. In: Zborník abstraktov, XI. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 18. 3. 2014, s. 44

Kotrbancová, M., Špaleková, M.: Význam PCR v diagnostike legionelóz. XIII. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou, Tále, 23. - 25. 4. 2014, recenzovaný zborník abstraktov, CD-ROM, ISBN 978-80-971096-3-9, s. 37

Perželová, J., Jareková, J., Špaleková, M.:  PCR na dôkaz leptospír - naše prvé skúsenosti, Zborník abstraktov, XI. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 18. 3. 2014, s. 40 - 41

Perželová, J., Jareková, J., Špaleková, M.: Diagnostika leptospiróz a PCR v SR. XIII. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou, Tále, 23. - 25. 4. 2014, recenzovaný zborník abstraktov, CD-ROM, ISBN 978-80-971096-3-9, s. 55 - 56

Špaleková, M., Kotrbancová, M.: Príspevok k eliminácii morbíl v Európe. V. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso, 16. - 18. 1. 2014. In: /Pediatria - roč. 9/S (2014), s. 28, ISSN 1336-863X

Špaleková, M., Kotrbancová, M.: Problematika komplexnej diagnostiky legionelóz. In: Zborník abstraktov, XI. Odborná konferencia národných referenčných centier re surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 18. 3. 2014, s. 22

Guryčová, D., Maďarová, L., Výrosteková, V., Bottková, E., Kocianová, E. Klement C.: Surveillance prírodného ohniska tularémie na západnom Slovensku. Infekčné a parazitárne choroby, Košice, 2014, s. 185 - 188

Macháčová, E., Špaleková, M., Ševčíková, Ľ.: Trendy vo výskyte orofaciálnych rázštepov u detí v SR. In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác, Bratislava. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014, s. 234 - 239. ISBN 978-80-7159-216-7

Výrosteková, V., Guryčová, D., Maďarová, L., Bottková, E., Khanakah, G., Kocianová, E., Klement, C.: Sledovanie prírodného ohniska tularémie a lymskej boreliózy na juhozápadnom Slovensku. Infekčné a parazitárne choroby, Košice, 2014, s. 400 - 444

Jareková, J., Perželová, J., Macháčová, E., Bakoss, P.: Leptospirózy na Slovensku - zmeny v epidemiologických ukazovateľoch. Zborník abstraktov, 26. Pečenkovy epidemiologické dny, ČR, Luhačovice, 16. - 18. 9. 2014, s. 97

Špaleková, M., Kotrbancová, M.: Diagnostika a epidemiológia legionelóz. Zborník abstraktov, 26. Pečenkovy epidemiologické dny, ČR, Luhačovice, 16. - 18. 9. 2014, s. 91

Macháčová, E.: Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákazách v Slovenskej republike za rok 2013, Leptospirózy, s. 60 - 65, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2013, ISBN 987-80-89738-00-7

Špaleková, M.: Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákazách v Slovenskej republike za rok 2013, Legionely, s. 85 - 88, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2013, ISBN 978-80-89738-00-7

Martinka, I., Fulová, M., Špaleková, M., Cibulčík, F., Sosková, M., Sitárová, K., Špalek, P.: Very late-onset myasthenia gravis in Slovak Republic. In: Neurológia pre prax, roč. 16, Suppl. 1 (2015), s. 38 - 40. ISSN 1337-4451. (VIII. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou, 16. - 17. 4. 2015, Bratislava)

Kotrbancová, M., Špaleková, M., Fulová, M., Boledovičová, J., Klučková, K., Šimonyiová, D.: Výskyt legionelóz u detí na onkologickom oddelení. XX. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou, Tále, 27. - 29. 4. 2015, CD-ROM, ISBN 978-80-971836-8-4, s. 21

Perželová, J., Jareková, J., Špaleková, M.: Využitie komerčného testu ELISA na skrining akútnych leptospiróz. XX. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou, Tále, 27. - 29. 4. 2015, CD-ROM, ISBN 978-80-971836-8-4, s. 22

Novomeská, A., Šimaljaková, M., Špaleková, M.: Výskyt onychomykóz u starších pacientov. In: Zborník abstraktov, XII. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 19. 3. 2015, s. 37

Špaleková, M., Kotrbancová, M., Fulová, M., Perželová, J.Importance of epidemiologic surveillance in prevention of infectious diseases. In: Current Public Health Problems and Strategies, Comenius University, Bratislava, 2015, s. 22 - 26, ISBN: 978-80-223-3977-3

Výrosteková, V.: Zoonoses epidemiologically important in Europe and their prevention. In: Current Public Health Problems and Strategies, Comenius University, Bratislava, 2015, s. 47 - 50, ISBN: 978-80-223-3977-3

Trnková, K., Kotrbancová, M., Šimonyiová, D., Špaleková, M., Strhársky, J.: Výskyt Legionella pneumophila a jej hostiteľov - voľne žijúcich meňaviek v distribučných systémoch vybraných nemocníc na Slovensku. In: Mikrobiológia vody a životného prostredia, ČSM, Bratislava, 2015, s. 55 - 63, ISBN: 978-80-971422-4-7 (Mikrobiológia vody a životného prostredia, konferencia, Nový Smokovec, 23. - 25. 9. 2015.)

Jareková, J., Bakoss, P., Račka, K., Šimek, B., Stanko, M.: Comparison of PCR and classic bacteriological methods in monitoring of leptospirosis in natural foci. In: 2nd ELS Meeting on Leptospirosis and other Rodent Borne Haemorrhagic Fevers, Royal Tropical Institute, Amsterdam, 16. - 18. 4. 2015, s. 71

Špalek, P., Fulová, M., Martinka, I., Špaleková, M., Sosková, M., Urminská, I.: Very late-onset myasthenia gravis in Slovakia: Epidemilogy and clinical characteristics. In: Neuromuscular Disorders, 20 th International Congress of the World Muscle Society, Brighton, 30. 9. - 4. 10. 2015, Vol. 25, Suppl. 2, s. 208 - 209

Klučková, K., Špaleková, M., Fulová, M., Kotrbancová, M., Baníková, K., Mikesková, M., Petržalková, D., Kolenová, A.: Výskyt legionelovej pneumónie na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave v roku 2014. In: Zborník abstraktov, 25. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, Masarykova Univerzita, Brno, 16. - 18. 10. 2015, s. 153, ISBN 978-80-210-7958-8

Martinka, I., Schnorrer, M., Janík, M., Fulová, M., Cibulčík, F., Sosková, M., Sitárová, K., Špaleková, M., Špalek, P.: Myasténia gravis asociovaná s tymómom (MGAT) - súbor pacientov v Slovenskej republike (1978 - 2014). In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - roč. 78/111, Suppl. (2015), s. 36 - 37. (29. Slovenský a český neurologický zjazd, Košice, 21. - 24. 10. 2015) (43. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Košice, 21. - 24. 10. 2015)

Výrosteková, V., Guryčová, D., Gacíková, E., Kocianová, E.: Epidemiology and epizootology of tularemia in Slovakia, 2005-2014. In: 4. Labudove dni. Zborník z  vedeckej konferencie v Smoleniciach, 4. - 6. 11. 2015, s. 74, ISBN: 978-80-972111-0-3

Antolová, D., Avdičová, M., Bedriová, M., Belay, Girma - Bhide, K., Kotrbancová, M., Macháčová, E., Schwarzová, K., Špaleková, M., Výrosteková, V.: Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2014, 1. vyd., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava, 2015, 122 s., ISBN: 978-80-89738-05-2

Fulová, M., Špaleková, M.: Problematika nozokomiálnych nákaz na Slovensku. Lek Obzor (Med Horizon), 65, 2016, č. 2, s. 70 - 73

Macháčová, E., Jareková, J., Výrosteková, V., Perželová, J.: Vedomosti a postoje študentov medicíny k povinnému očkovaniu. Lek Obzor (Med Horizon), 65, 2016, č. 2, s. 74 - 76

Záverečné správy projektov:

Kocianová, E., Špitálska, E., Výrosteková, V., Tarageľová, V., Boldiš, V., Smetanová, K.: Druhotná kompetencia vektorov v cirkulácii kliešťami prenášaných mikroorganizmov. Záverečná správa projektu VEGA č. 2/7020/7, Virologický ústav SAV, Bratislava, 19. 1. 2010, 14 s.

Peťko, B., Nováková, M., Bullová, E., Štefančíková, A., Derdáková, M., Lenčáková, D., Majláthová, V., Čisláková, L., Dorko, E., Kalinová, Z., Točková, J., Bazovská, S., Špaleková, M., Trnovcová, M., Máliková, J., Mitura, J., Lesňáková, A., Pochybová, M., Stollárová, N., Hrkľová, G.: Molekulárna epidemiológia ehrlichiózy na Slovensku. Záverečná správa - GRANT MZ SR č. 2006/31-SAV-02, Košice, 31. 5. 2010, 15 s.

Novohradská   Silvia:   Porovnanie   rôznych  metód   extrakcie  DNA   Legionella pneumophila z biologického materiálu. Záverečná správa – GRANT UK 239/2011, október 2011, 19 s.

Kocianová, E., Špitálska, E., Výrosteková, V., Štefanidesová, K., Tarageľová, V., Kalúz, S., Guryčová, D.: Význam ektoparazitických článkonožcov (roztočov a kliešťov) v cirkulácii intracelulárnych proteobaktérií (rickettsie, anaplasmy, Francisella tularensis) v prirodných ohniskách nákaz. Záverečná správa projektu VEGA č. 2/0142/10. Doba riešenia 01/2010 – 12/2013

Kotrbancová, M.: Validita detekcie DNA legionel v PCR v podmienkach in vitro/in vivo. Záverečná správa – GRANT UK/395/2013, december 2013, 13 s.

Guryčová, D., Špaleková, M., Jareková, J., Výrosteková V., Macháčová, E., Bazovská S., Bakoss, P.,  Kotrbancová, M., Perželová, J.: Epidemiológia a diagnostika vybraných infekčných ochorení - tularémie, leptospiróz a legionelóz klasickými a molekulárne biologickými metódami. Záverečná správa projektu č. 1/0426/11. Doba riešenia 01/2011 - 12/2014, 18 s.

Kotrbancová, M.Využitie hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF ako novej metódy pre identifikáciu Legionella spp.. Záverečná správa - GRANT UK/106/2015, december 2015, 20 s.

Perželová, J.: PCR - jej validácia na detekciu DNA patogénnych leptospír in vitro a v biologickom materiáli. Záverečná správa - GRANT UK/49/2015, december 2015, 26 s.

Diplomové práce

 

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 Akademický rok 2015/2016

 

Názov:

Vedúci:

Študent:

Vplyv rastlinných diét na civilizačné ochorenia

MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

Zoltán Rák

 

GENERAL MEDICINE

Doktorandi

Externá forma štúdia

 

od 1. 9. 2013

RNDr. Jana Perželová: Epidemiológia a diagnostika leptospiróz - novšie prístupy

od 1. 9. 2015

MUDr. Mgr. Miriam Fulová: Epidemiologické aspekty výskytu nozokomiálnych

nákaz s dôrazom na legionelózy u detí hospitalizovaných v detskej fakultnej

nemocnici