GP MŠVVaŠ SR KEGA 026UK-4/2017 (2017-2019)

OPTIMALIZÁCIA FYZIKÁLNEHO KURIKULA - PREDPOKLAD PRE VYTVÁRANIE MODERNÝCH DIDAKTICKÝCH PROSTRIEDKOV V EDUKAČNOM PROCESE LEKÁRSKYCH A NELEKÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Hlavným zámerom projektu bola revízia a následná optimalizácia súčasného kurikula z predmetu lekárska fyzika a biofyzika v lekárskych aj nelekárskych študijných programoch, ktorá by zohľadňovala rastúce nároky na technickú gramotnosť lekárskych aj ostatných zdravotníckych pracovníkov a tým uľahčila ich ďalšie vzdelávanie a v neposlednom rade aj vstup absolventov do zdravotníckej praxe.

Nové optimalizované kurikulum z lekárskej fyziky a biofyziky akceptuje ako vedomostnú úroveň fyzikálnych poznatkov  absolventov SŠ, tak aj ich nie vždy pozitívny vzťah k fyzike. Vychádza zo špecifikácie  základných diagnostických a terapeutických prístrojov používaných v zdravotníctve. Projekt súčasne zahŕňa aj špecifikáciu a stanovenie cieľových požiadaviek zvlášť pre študentov všeobecného lekárstva a zvlášť pre študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti z predmetov biofyzika,  lekárska fyzika vrátane prístrojovej techniky , tak aby zodpovedali požiadavkám medicíny 21. storočia.

Nové kurikulum odráža potreby súčasnej modernej medicíny a je vo veľkej miere kompatibilné so študijnými plánmi všeobecného lekárstva aj nelekárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť v štátoch EU. Tvorí vhodnú bázu nielen pre  vytváranie, ale aj aplikovanie moderných didaktických prostriedkov (hmotných aj nehmotných) v edukačnom procese budúcich zdravotníckych pracovníkov, u ktorých sa predpokladá aspoň základný stupeň technickej gramotnosti.

 

Prirodzeným výstupom riešenia projektu sú:

  • metodické  materiály, ktoré slúžia nielen na oboznámenie pedagogických pracovníkov so skutočným stavom fyzikálnych vedomostí absolventov stredných škôl ale poukazujú aj na iné problémy, ktoré sa pri výučbe študentovvyskyujú. Výsledky boli prezentované na zahraničných aj domácich konferenciách a publikované v zahraničných časopisoch
  • motivačné materiály a materiály na štúdium, zamerané na pochopenie potreby fyzikálnych poznatkov pre úspešnú zdravotnícku prax. 

  

Vedúca projektu:

RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD., Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave

 

Riešitelia projektu:

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave LF UK v Bratislave:

RNDr. Eva Kráľová, PhD., Ing. Daniel Kosnáč, PhDr. Michal Trnka, PhD.

Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK a UN: Prof. MUDr. Oto Masár, CSc.

Ústav lekárskej biofyziky JLF UK v Martine: prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Katedra klinických disciplín a urgentnej zdravotnej starostlivosti FSVaZ UKF v Nitre:  PhDr. Monika Mankovecká, PhD.

Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre:  PhDr. Miroslava Líšková, PhD.