GP MŠVVaŠ SR KEGA 023UK-4/2021

Elektromagnetické polia v medicíne - učebný text

Predkladaný učebný text pre študentov zdravotníckych študijných programov (všeobecné a zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo) zahŕňa prehľad základných fyzikálnych pojmov z oblasti elektromagnetických polí a modernej prístrojovej techniky používanej v medicínskych zariadeniach, ktorá produkuje elektromagnetické polia rôznych frekvencií ako aj spôsoby bezpečného zaobchádzania s nimi, aby sa znížilo riziko ohrozenia zdravia zamestnancov a pacientov (jednotky intenzívnej zdravotnej starostlivosti, neonatologické jednotky intenzívnej starostlivosti).