GP MŠVVaŠ SR KEGA 003UK-4/2016 (2016-2018)

MOTIVAČNÉ FAKTORY ŠTUDENTOV MEDICÍNY NA LEPŠIE POCHOPENIE ZÁKLADNÝCH PRÍRODOVEDNÝCH POZNATKOV VO VZŤAHU K MEDICÍNSKYM DIAGNOSTICKÝM A TERAPEUTICKÝM METÓDAM

Projekt má ambíciu vypracovať funkčný model spätnoväzobného algoritmu pre zefektívnenie vzdelávacieho procesu v oblasti prírodovedných predmetov na lekárskych fakultách, ktorý podporí skvalitnenie vzdelanostnej úrovne a medzinárodnú konkurencieschopnosť absolventa lekárskej fakulty. Východiskovou podmienkou je nastavenie motivačných prístupov, stratégií a prostriedkov vo výučbe prírodovedných predmetov realizovaných vysokoškolskými učiteľmi na lekárskych fakultách tak, aby došlo k zmene postojov študentov medicíny k týmto predmetom v pozitívnom zmysle. Naplnenie tohto cieľa vyžaduje ďalšie vzdelávanie vysokoškolských učiteľov prírodovedných predmetov vo vysokoškolskej pedagogike.

Na realizáciu toho zámeru je nevyhnutné vyvinúť spoločné úsilie vysokoškolských učiteľov zabezpečujúcich výučbu prírodovedných predmetov na lekárskych fakultách s učiteľmi predklinických a klinických predmetov. Len na základe takýchto väzieb je možné vyšpecifikovať nevyhnutne potrebné jadro vedomostí z prírodovedných predmetov potrebné pre ďalšie štúdium na lekárskych fakultách, ale aj v nasledujúcej lekárskej praxi. V záujme naplnenia toho zámeru je aj hľadanie motivačných faktorov, ktoré ovplyvnia v pozitívnom zmysle postoje študentov k štúdiu prírodovedných predmetov, s pravdepodobným dosiahnutím lepších študijných výsledkov aj v predklinických a klinických predmetoch.

 

Vedúca projektu:

RNDr. Eva Kráľová, PhD., Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave

 

Riešitelia projektu:

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave LF UK v Bratislave:

RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD., RNDr. Beata Čunderlíková, PhD., Doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., Mgr. Barbora Filová, PhD., Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD.

Fyziologický ústav LF UK v Bratislave: MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

Rádiologická klinika LF UK a UN v Bratislave: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK a UN: Prof. MUDr. Oto Masár, CSc.

Akademická knižnica LF UK v Bratislave: PhDr. Miriam Pekníková, PhD.

JLF UK v Martine: Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc.

Ústav lekárskej fyziológie LF UPJŠ v Košiciach: Prof. MUDr. Viliam Donič, PhD.