S kým sa môžete stretnúť na UMVaS LFUK

MUDR. SILVIA HNILICOVÁ, PHD - prednosta ústavu, poverená vedením

MUDR. SILVIA HNILICOVÁ, PHD.

Prednosta ústavu, poverená vedením.

Pedagogická prax 

Od ukončenia 5. ročníka LFUK sa venuje pedagogike, už v 6. ročníku vyučovala študentov na Farmakologickom ústave.  

Od vtedy učila na niekoľkých fakultách a školách, okrem LFUK, kde vyučovala fyziológiu, farmakológiu, klinickú farmakológiu, internú medicínu, a klinické uvažovanie a simulácie na pediatrii, vyučovala neurofyziológiu na FSEV UK, verejné zdravotníctvo na Trnavskej univerzite, je garantom študijného odboru Kvalita zdravotnej starostlivosti na pre MSc. HMA pri Semmelweiss University. Venuje sa aj približovaniu vedy v oblasti porúch autistického spektra a prednáškam pre odbornú a laickú verejnosť. 

Spoluriešiteľka niekoľkých grantov APVV, KEGA, VEGA, rozvojový projekt MŠVVaŠ SR Going Global. 

Silvia Hnilicová (S.H.) sa prednostne venuje pedagogike, a to predovšetkým moderným metódam výučby v medicínskom vzdelávaní na LFUK. 

Ako jediná na Slovensku, študuje posledný ročník Masters of Medical Education, Univesity of Dundee, UK. 

S.H. ako prvá zavádzala simulačnú výučbu do kurikula na LFUK od októbra 2013. Od roku 2013 koordinovala z odborného medicínskeho pohľadu zavádzanie simulácií do výučby jednotlivých predmetov na LFUK (fyziológie, internej medicíny, pediatrie, patofyziológie, farmakológie, epidemiológie a iných), zavádzala OSCEs, medzinárodne uznávanú metódu na hodnotenie študentov na LFUK (vykonalo sa 510 OSCEs s 210 študentmi internej medicíny, pediatrie a fyziológie), integrácie TBL (Team-based learning) do prednášok (fyziológie, pediatrie, anestéziológie), výučby klinického rozhodovania (anglicky clinical reasoning) vo forme CBL (Case-based learning) a integrácii predmetov. 

S.H. sa podieľala na tvorbe a vedení viacerých kurzov o nových metódach vzdelávania pre pedagógov a kurzov o simuláciách, TBL, OSCEs a iných metódach v spolupráci s New York University.  S.H. absolvovala Kurz pre pedagógov v klinickom rozhodovaní sa tzv. Clinical reasoning (Faculty Development Academy,  USA). 

S.H. zaviedla nový povinne voliteľný predmet (PVP) o moderných formách výučby pre študentov - Principles of Medical Education 1 (od roku 2018/190) a  Principles of Medical Education 2 - Clinical reasoning (od roku 2022/23). Podieľa sa na predklinickej ako aj klinickej výučbe a na ich vzájomnej integrácii. 

S.H. bola zodpovedným riešiteľom za časť grantu na zavádzanie nových metód na LF UK: Going Global (MŠVVaŠ SR) a riešiteľom viacerých KEGA grantov so zameraním na zavádzanie nových metód výučby. Prezentovala úspechy LFUK na medzinárodných konferenciách AMEE (An International Association for Health Professions Education) o používaní nových metód výučby na fakulte. 

S.H. je spoluautorka jedinej slovenskej vysokoškolskej učebnice o nových metódach výučby v medicínskom vzdelávaní: Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov, Osveta, 2018, autorka kapitoly o simuláciách v pôrodníctve v novej učebnici Záhumenský: Pôrodníctvo, 2021 a  spoluautorka odborných článkov o vzdelávaní v medicíne. 

S.H. je školiteľka početných diplomových prác o moderných metódach výučby a vzdelávaní v medicíne(zoznam v prílohe). Viedla ŠVOČ práce o medicínskom vzdelávaní. 

 S.H. má úspešne absolvované špecializačné štúdium vo vzdelávaní v medicíne (AMEE), špecializačné štúdium vo vnútornom lekárstve (LFUK) a špecializačné štúdium vo Všeobecnom lekárstve (SZU). 

S.H. je dlhoročnou členkou AMEE (An International Association for Medical Education), pravidelne prezentuje na konferenciách AMEE. 

Certifikáty - výber: 

 • Harvard Center for Medical Simulation Specialist Trainer Simulation Course, NYU Simulation as a Teaching Tool, Instructor Course, USA 

 • Diploma in Medical Education, School of Medicine, University of Dundee, UK 

 • „Špecializácia -  Specialist in Medical Education“ od AMEE, UK 

 • AMEE Certificate in Essential Skills in Medical Education, UK 

 • AMEE Certificate in ESME in Medical Education Clinical Teaching, UK 

 • AMEE Certificate in ESME in Assesment in Medical Education Clinical Teaching, UK 

 • AMEE Certificate in ESME in Medical Education Research, UK 

 • AMEE Advanced Course in ESME in Medical Education Research, UK 

 • Advanced TBL Certificate, USA 

 • Faculty Development Course in Clinical reasoning,  in SIDM teachDx Faculty Development Academy,  USA 

 • TWE+ Enhancing the teaching mobility training, Budapest, Hungary 

 • Kurz medicínskeho vzdelávania - certifikát. Jesseniova Lekárska fakulta v Martine, 2022 

 • Simulation module, Center for Medical Education, University of Dundee, UK, Curriculum 

Planning and Evaluation Module, Center for Medical Education, University of Dundee, UK 

 S.H. sa venuje problematike vzdelávania v medicíne od roku 1997, kde prezentovala výsledky reformy výučby klinickej farmakológie. Odvtedy publikuje a prezentuje na domácich a zahraničných konferenciách na tému Vzdelávania v medicíne: 

Hanáček, Ján; Mokrý, Juraj; Antošová, Martina; Čáp, Juraj; Džuganová, Božena; Hnilicová, Silvia; Kvaltínyová, Eva; Meško, Dušan; Mokrá, Daniela; Osinová, Denisa; Plevková, Jana; Žiaková, Katarína; Zanovitová, Mária: Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov. Martin : Vydavateľstvo Osveta , 2018. ISBN 978-80-8063-460-5. 

Ostatníková, Daniela, Hopkins, M. A., Riles, T., Robinson, E., Hnilicová, Silvia:  Universities and their educational mission in the 21st century: Medical education innovations at Comenius University Faculty of Medicine, Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 9 (2019), s. 617-620, ISSN (print) 0006-9248 ISSN (online) 1336-0345 

Hnilicova, Silvia: Simulácie v pôrodníctve. In:Pôrodníctvo.Vysokoškolská učebnica. - : 1. vyd. ISBN 978-80-89797-72-1. - Bratislava : A-medi management, 2022. 

Fačkovcová, Danica; Hnilicová, Silvia; Jablonická, Kvetoslava; Božeková, Lýdia; Kriška, Milan: Experiences with problem-based learning at the Medical Faculty in Bratislava, European Journal of Clinical Pharmacology. - Vol. 52, Suppl. (1997), s. A 29   ISSN 0031-6970 

Hnilicová, Silvia; Daponte, A. I.; Vitovič, Pavol; Dal Grande, A.; Schmitt, Fabian Sylvester; Senno, Y.; Hnilica, Pavol; Ostatníková, Daniela: Near-peer teaching program in medical Physiology at Comenius University, Acta Physiologica - Vol. 221, Suppl. 713, Sp. Iss. (2017), s. 208-209. ISSN 1748-1716 

Hnilicová, Silvia;  Fačkovcová, Danica; Božeková, Lýdia; Kriška, Milan: Problémovoorientovaná výuka na Farmakologickom ústave LFUK; 1. Celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní : Výchova lekárov pre tretie tisícročie. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 30-31. 

Furdová, Adriána; Havran, Tomáš; Mareček, Stanislav; Jurík, Juraj; Debnár, David; Harinek, Andrej; Hnilicová, Silvia: Projekt fyzioHD - Videoprojekt praktických cvičení na predmet Fyziológia Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov - Bratislava : Preveda, 2015. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Abstract No. 1167 

Hnilicová, Silvia; Plevková, Jana; Piteková, Barbora; Filo, Johan; Hnilica, Pavol; Schmitt, Fabian Sylvester; Ostatníková, Daniela: Simulation-based learning in human physiology and pathophysiology at Comenius University. Pathophysiology. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 250-251, ISSN (print) 0928-4680 ISSN (online) 1873-149X 

Hnilicová, Silvia; Fačkovcová, Danica; Božeková, Lýdia; Kriška, Milan: Skúsenosti s problémovo-orientovanou výučbou na Farmakologickom ústave LF UK v Bratislave. Československá fyziologie. - Roč. 46, č. 4 (1997), s. 160, ISSN 1210-6313     

Hnilicová, Silvia; Fačkovcová, Danica; Božeková, Lýdia; Kriška, Milan 1940: Skúsenosti s problémovo-orientovanou výučbou na Farmakologickom ústave LFUK 47. farmakologické dni. - Košice : [s.n.], 1997. - S. 10 

Hnilicová, Silvia; Vitovič, Pavol; Schmitt, Fabian Sylvester; Ostatníková, Daniela: First OSCEs - Objective structured clinical exams in Faculty of Medicine, Comenius University MEFANET 2018 - : 1. vyd. Brno : Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University, 2018. - S. 35-36 

Hnilicová, Silvia; Plevková, Jana; Babinská, Katarína; Vitovič, Pavol; Hnilica, Pavol; Ostatníková, Daniela : High fidelity simulation in medical physiology: Slovak experience. AMEE 2018. - Dundee : Association for Medical Education in Europe, 2018. - S. 883-883 

Vitovič, Pavol; Laurovičová, Miroslava; Kosnáč, Daniel; Kosnáčová, Helena; Wagner, Alexandra; Hnilicová, Silvia: Implementation of the ultrasound simulation in the education at the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava. MEFANET 2018  : 1. vyd. Brno : Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University, 2018. - S. 31-32 

Hnilicová, Silvia; Babinská, Katarína; Filo, Johan; Szadocky, Sara; Hnilica, Pavol; Ostatníková, Daniela: Nové formy výučby vo fyziológii - skúsenosti na LFUK Bratislava 95. Fyziologické dny . - : 1. vyd. Praha : [s.n.], 2019. - S. 16-17 

Hnilicová, Silvia; Plevková, Jana; Ostatníková, Daniela: Simulation medicine as part of medical education at LFUK. Bratislava MEFANET 2017 : 11th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines. - Brno : Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University, 2017. - S. 22-23 

Hnilicová, Silvia; Babinská, Katarína; Vitovič, Pavol; Kráľová, Eva; Ostatníková, Daniela: Using different teaching formats during human physiology course to increase motivation and test performance in multicultural student population in Slovakia AMEE 2017. - Helsinky : [s.n.], 2017. - S. 483      

Hnilicová, Silvia; Plevková, Jana; Babinská, Katarína; Hnilica, Pavol (autor) (10%); Ostatníková, Daniela: Využitie simulácií a nových foriem vzdelávania pri výučbe fyziológie. Sborník abstraktů 94. fyziologických dnů - : 1. vyd. Plzeň : Česká fyziologická společnosť, 2018. S. 27-27 

Hnilicová, Silvia; Dallos, Tomáš; Schmitt, Fabian Sylvester; Podracká, Ľudmila; Ostatníková, Daniela: OSCEs- objektívne štruktúrované klinické simulácie a skúšky. Pracovná konferencia detskej kliniky LF UK a NÚDCH. - : 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 32-32       

Hnilicová, Silvia; Ostatníková, Daniela: Simulačná medicína ako súčasť medicínskeho vzdelávania na LFUK Bratislava. Pracovná konferencia detskej kliniky LF UK a DFNsP - Košice : Progress CA, 2017. 

Hnilicová, Silvia; Ostatníková, Daniela: Využitie simulácií vo výučbe fyziológie. SIMSYM 2015. - Martin : JLFUK, 2015. - S. 17-18                              

Babinská, Katarína; Babinský, Miroslav; Bakoš, Ján; Hnilicová, Silvia; Mravec, Boris; Ostatníková, Daniela; Pirník, Zdenko; Radošinská, Jana; Važan, Rastislav: Getting started with team based learning at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2019, 978-80-223-4850-8           

Bachárová, Ljuba; Hnilicová, Silvia; Bernadič, Marián: Študijný program New York University School of Medicine - možné inšpirácie pre vzdelávanie našich medikov Monitor medicíny SLS. - Roč. 7, č. 3-4 (2017), s. 30-31 ISSN (print) 1338-2551         

Dallos, Tomáš; Hnilicová, Silvia: Úvodné slovo - Nové metódy výučby. Pediatria pre prax. Roč. 21, č. 5 (2020), s. 187-189 ISSN (print) 1336-8168 ISSN (online) 1339-4231                        

Waczulíková, Iveta; Zvarík, Milan; Morvová, Marcela; Böhm, Radoslav; Bokes, Pavol; Melicherčík, Milan; Vitovič, Pavol; Hnilicová, Silvia: Analýza prínosu TBL (Team-Based Learning) a výučby štatistiky pre uplatnenie absolventov biomedicínskej fyziky v praxis. Zborník abstraktov 21. slovenská štatistická konferencia [elektronický dokument]. - : 1. vyd. ISBN 978-80-88946-93-9. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022. - S. 27-27 Hnilicová, Silvia; Drábek, Rudolf; Szadvári, Ivan; Babinská, Katarína; Ostatníková, Daniela: Integrácia výučby klinického myslenia a rozhodovania do predmetu fyziológia. 97. fyziologické dny [elektronický dokument] : Programový sborník s abstrakty. - : 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2022. - S. [73-73] [print] 

 

 

 

 

doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.

doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.

Vedúci technickej podpory simulačného centra

Absolvoval odbor „Fyzika – Biofyzika a Chemická fyzika“ na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave kde mu bol taktiež udelený titul PhD a Docent. V roku 2013 sa stal prednostom Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania kde sa podieľal na implementovaní simulačných technológií do medicínskeho vzdelávania. Od roku 2019 sa podieľa na výučbe predmetu „Medicínska biofyzika“ vyučovanom v 1. ročníku a taktiež aj v predmete „Medicínske vzdelávania“

Mgr. Miroslava Laurovičová, PhD.

Mgr. Miroslava Laurovičová, PhD.

Absolvovala odbor "Fyzika – Biofyzika a Chemická fyzika“ na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

PhD titul získala na Ústave Polymérov SAV v Bratislave, kde sa venovala výskumu polymérnych materiálov. Na ďalších pracoviskách v zahraničí - Japonsko, a na Chemickotechnologickej fakulte v Bratislave, kde aj učila predmet "chemické výpočty", si rozšírila obzor v oblasti výskumu kovov. Od roku 2018 pôsobí na Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania.

Mgr. Helena Kosnáčová, PhD.

Mgr. Helena Kosnáčová, PhD.

v.

 

 

MUDr. Martin Pekarčík

MUDr. Martin Pekarčík

Je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

 

 

 

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MHA, MPH

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MHA, MPH

.