Diplomové práce

Témy a okruhy diplomových prác

 • Sociálne determinanty zdravia a nerovnosť v zdraví
 • Sociálne aspekty rizikového správania - samovraždy, závislosti
 • Zdravotnícke systémy
 • Financovanie zdravotnej starostlivosti
 • Zdravotnícky manažment
 • Kvalita zdravotnej starostlivosti
 • Životný štýl onkologických pacientov
 • Empatia
 • Komunikácia
 • Kvalita života
 • Výchova k zdraviu
 • Zdravý životný štýl a jeho význam v podpore zdravia
 • Právna zodpovednosť v medicíne
 • Právna informovanosť, právne vedomie
 • Právne aspekty vybraných etických problémov v medicíne a zdravotníctve
 • Práva pacientov, ľudskoprávny prístup v zdravotnej starostlivosti
 • Pacientske organizácie
 • Stavovské organizácie v zdravotníctve (komory)
 • Profesia lekára (profesijné preferencie, ašpirácie, profesijná dráha)
 • Dejiny Lekárskej fakulty UK v Bratislave (vybraná problematika, napr. obdobie, osobnosť, mapovanie jednotlivých ústavov LF UK, zahraničnopolitický kontext, LF UK a situácia na území Slovenska v jednotlivých obdobiach vývoja, etc.)
 • Slovenské a všeobecné dejiny medicíny a zdravotníctva od formovania najstarších civilizácií do 20. storočia (vybraná problematika, napr. osobnosť, udalosť, hnutie, špecifiká v zdravotníctve v jednotlivých obdobiach, vývoj jednotlivých medicínskych odborov, etc.)
 • Vzťah lekár- pacient
 • Autonómia pacienta
 • Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti v súčasnej medicíne
 • Etické problémy na začiatku ľudského života
 • Etické dilemy na konci ľudského života
 • Paliatívna medicína a hospicová starostlivosť
 • Rizikové správanie nedospelých žien