Ročné zúčtovanie dane 2023

Zverejňujeme Vám: 

Vážení zamestnanci,

zamestnávateľ môže vykonať ročné zúčtovanie dane (RZD) iba na základe písomnej žiadosti a len zamestnancovi, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie. O vykonanie RZD môže zamestnanec požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa u ktorého pracoval  v roku 2023 a ktorý mal v roku 2023 len príjem zo závislej činnosti t. j. len zo zamestnania, najneskôr do 15. 2. 2024 vrátane odovzdania všetkých dokladov potrebných k vykonaniu zúčtovania.

Po tomto termíne nebude mzdová učtáreň prijímať žiadosti o RZD, zamestnancovi bude zaslané Potvrdenie o príjme za rok 2023.

Zamestnanec, ktorý mal v priebehu r. 2023 príjem zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov so sídlom na území SR, musí k žiadosti odovzdať aj Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti....za zdaňovacie obdobie 2023 od ostatných zamestnávateľov.

Postup a podmienky na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane (NČZD):

  • NČZD na manželku/manžela, s ktorou/ktorým zamestnanec žije v spoločnej domácnosti, pričom vlastné príjmy manžela/manželky nepresiahli sumu 4 500,86 €.. Za vlastný príjem manžela/manželky sa okrem iného považuje aj: materské (pozor!  nie rodičovský), nemocenské stačí uviesť výšku príjmu do „Žiadosti“. Dokladuje sa iba kópia sobášneho listu.
  • NČZD na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (najviac 180 EUR). Zamestnanec predloží k odpočtu potvrdenie z príslušnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Ak žiadate iného zamestnávateľa o vykonanie RZD, alebo si podávate Daňové priznanie na Daňovom úrade sami,  v tom prípade požiadajte Vašu mzdovú účtovníčku e-mailom alebo telefonicky o vystavenie "Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti.......za zdaňovacie obdobie 2023" najneskôr v termíne do 5. 2. 2024.  Potvrdenia budú zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo osobne do 12.02.2024 - Nie EMAILOM!!

V prípade, že nepožiadate o RZD najneskôr do 15. 2. 2024, mzdová účtovníčka Vám odošle poštou potvrdenie o príjmoch za rok 2023 v lehote do 11. 3. 2024. Následne ste povinný(á) podať daňové priznanie.

Tlačivo žiadosti o RZD je prílohou tohto e-mailu (vytlačiť 1. a 2. stranu obojstranne!). Po jeho vypísaní zabezpečte jeho doručenie na LFUK poštou, osobne na podateľňu LFUK,  resp., do schránky na dverách mzdovej učtárne LFUK, alebo prostredníctvom pani sekretárky ústavu/kliniky, ktorá ich hromadne doručí na LF najneskôr do 15. 2. 2024.

Žiadosť bude akceptovaná len s príslušnými potvrdeniami a dokladmi na preukázanie nároku, v deň podania žiadosti.

 Pokiaľ sa zmenili niektoré Vaše osobné údaje,  napr.  invalidita, preukaz ŤZP, zmenili ste  zdravotnú poisťovňu alebo Vám bol priznaný starobný dôchodok,  kontaktujte Vašu mzdovú účtovníčku.

Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti.... ostávajú v platnosti, ako ste ich mali podpísané za kalendárny rok 2023.  V prípade, že si želáte vyznačiť zmenu, je nutné sa dostaviť osobne do mzdovej učtárne.