Chirurgia

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, Heydukova 10, Bratislava

email: stefan.durdikousa.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

doc. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.

doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD. 

doc. MUDr. Jozef Babala, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

doc. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., email:  l.danihel@gmail.com, (osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov: 

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, doc. MUDr. Michal Hulman, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., doc. MUDr. Jozef Babala, PhD., doc. MUDr. Martin  Boháč, PhD., MPH, MHA, FEBOPRAS, doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH, doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., PHH, MHA, doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc., doc. MUDr. František Horn, PhD., prof. MUDr. Ján Koller, CSc., doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH, prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., prof. MUDr. Viktor Matejčík, CSc., doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., doc. MUDr. Martin Sabol, PhD., doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc., prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS, doc. MUDr. Ján Trnka, CSc., doc. MUDr. Marián Vician, CSc., doc. MUDr. Luděk Vrtík, CSc., doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Absolvent ovláda poznatky na úrovni súčasného stavu vedeckého poznania v odbore chirurgia a ovláda vedecké metódy výskumu. Tieto schopnosti nadobudol štúdiom a samostatnou tvorivou vedeckou činnosťou pod vedením školiteľa. Absolvent sa vie orientovať v najnovších poznatkoch svojho odboru, vie vedecky formulovať odborný problém, posúdiť etickú stránku vedeckej práce, plánovať a realizovať vedecký výskum, štatisticky a dokumentačne spracovať získané údaje, správne ich interpretovať a prezentovať a navrhnúť ich aplikáciu v praxi. Absolvent v odbore chirurgia má schopnosti prispievať k rozvoju svojho odboru vedeckou, pedagogickou i publikačnou činnosťou

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva (UN-  I. chirurgická klinika, II chirurgická klinika, III. chirurgická klinika, IV. chirurgická klinika, Klinika onkologickej chirurgie OUSA a LFUK, NOU, NUSCH, NÚDCH, NÚDCH). Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo a biológiu.

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu. Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní, patria lekár – chirurg, onkochirurg, cievny chirurg, kardiochirurg, neurochirurg, plastický chirurg.

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.