Oznámenie obhajob dizertačných prác

oznámenie obhajob dizertačných prác

 

 


 

 

OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 31/2023 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 27. júna 2024 sa konajú v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

o 9.00 h MUDr. Pavol Kusenda , študent v externej forme doktorandského štúdia na Klinike oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Faktory asociované s prerušením intravitreálnej liečby blokátormi cievneho endotelového rastového faktora pri ochoreniach makuly"

Školiteľka: doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
Predsedníčka komisie: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc.,FEBO     

Oponenti:  

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

doc. MUDr. Martin Černák, PhD.

MUDr.  Pavol Veselý, PhD., FWCRS

o 10.00 h MUDr. Veronika Popová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Klinike detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Využitie rohovkovej topografie v detskej oftalmológii"

Školiteľ: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Predsedníčka komisie: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc.,FEBO   

Oponenti:  

 prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

 doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH

 MUDr.  Pavol Veselý, PhD., FWCRS

o 11.00 h MUDr. Zuzana Šulavíková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Klinike oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Sledovanie vybraných zrakových parametrov u pacientov s edémom makuly liečených afliberceptom"

Školiteľ: doc. MUDr.  Vladimír Krásnik, PhD.
Predsedníčka komisie: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc.,FEBO   

Oponenti:  

 prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc., FEBO

 prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., FEBO

 doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH

Práce sú vystavené na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmané problematiky a obhajoby dizertačných prác možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajob predsedovi komisie pre obhajoby posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobách. 


 

 

                                                                                                                                                  OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 31/2023 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 14. júna 2024  sa kkoná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

o 10.45h  MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc., študentka v externej forme doktorandského štúdia na  III. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Bioenergetika mitochondrií a oxidačný stres u pacientov so zníženou funkciou obličiek."

Školiteľ:  doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Oponenti:  

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., FERA

doc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD.

doc. RNDr. Marta Mydlárová Blaščáková, PhD.


 

                                                                                                                                                       OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 31/2023 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 20. mája 2024  sa kkoná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

o 11.30 h MUDr. Branislav Bezák, , študent v externej forme doktorandského štúdia na  Kardiochirurgickej klinike LF UK a NÚSCH, a. s. v Bratislave. Téma dizertačnej práce "ECMO terapia a jej komplikácie."

Školiteľ:  doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.
Predseda komisie: Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH, MHA

Oponenti:  

prof. MUDr. Juraj Pechan, PhD.

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

doc. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 31/2023 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 15. apríla 2024 sa konajú v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

o 12.30 h Mgr. Jakub Benko , študent v dennej forme doktorandského štúdia na  LF UK a v Ústave normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, v. v . i. v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Crosstalk of Metabolic Factors and Neurogenic Signalling in Experimental Models of Depression"

Školiteľ:  RNDr. Stanislava Vranková, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

Oponenti:  

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

doc. MUDr. Lucia Kršková, PhD.

RNDr. Michal Dubovický, CSc.

o 13.30 h Mgr. Katarína Kmeťová , študentka v dennej forme doktorandského štúdia v Ústave molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Caffeine as an Immunomodulator in Sterile and Infectious Inflammation"

Školiteľ:  doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

Oponenti:  

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jaseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA

doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.

doc. RNDr. Ivana Shawkatová, PhD.

Práce sú vystavené na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmané problematiky a obhajoby dizertačných prác možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajob predsedovi komisie pre obhajoby posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobách. 

 

 


 

OZNÁMENIE

 

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 12. apríla 2024 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo

o 9.30 h MDDr. Bronislava Dvoranová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Postavenie kondylárnych výbežkov a funkcia temporomandibulárneho kĺbu po sagitálnej osteotómii mandibuly"

Školiteľ:  doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, PhD.

 

 


 

OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 15. februára 2024 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo

o 13.00 h MUDr. Viera Belušáková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Ovariálna rezerva v reprodukčnej medicíne"

Školiteľ:  prof. MUDr. Peter Štencl, CSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Jozef Záhumenský Ph.D.

Oponenti:  

prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH

doc. MUDr. Ivan Hollý, PhD.

doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD.

 

 


 

OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje, že dňa 1. decembra 2023 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia

o 9.00 h MSc. Jakub Janko, študent v dennej forme doktorandského študijného programu v Ústave molekulárnej biomedicíny LF UK  v Bratislave. Téma dizertačnej práce "The Role of Fever in the Innate Immune Response"

Školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.

Predseda skúšobnej komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC                                                                                                                                                                                                                                         

Oponenti:

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

Mgr. Jan Frič, Ph.D.


 

OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje, že dňa 13. novembra 2023 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia

o 14.30 h MUDr. Ingrid Meňkyová, študentka v dennej forme doktorandského študijného programu na II. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Poruchy rovnováhy u pacientov so sclerosis multiplex".

Školiteľ: prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Predseda skúšobnej komisie: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN                                                                                                                                                                                                                                            

Oponenti:

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

 


OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 28. augusta 2023 sa konajú v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

o 9.00 h MUDr. PhDr. Mária Vargová , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Závažná akútna materská morbidita v Slovenskej republike vyžadujúca intenzívnu               multimultidisciplinárnu starostlivosť."

Školiteľ:  doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Ivana Kacerovská Musilová, Ph. D.

prof. MUDr. Jozef Višňovský, PhD.

doc.. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

 

o 10.00 h MUDr. Adam Adamec , študent v dennej forme doktorandského štúdia na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Analýza peripartálnych hysterektómii v Slovenskej republike."

Školiteľ:  doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Marián Kacerovský, Ph. D.

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc..

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.

11.00 h MUDr. Zuzana Chválna , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Prevalencia  a rizikové faktory závažných obáv z pôrodu v neselektovanej populácii rodičiek."

Školiteľ:  prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.
Predseda komisie: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

12.00 h MUDr. Lívia Melníková , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Rizikové faktory poranenia svalov panvového dna žien po vaginálnom pôrode po cisárskom reze."

Školiteľ:  prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.
Predseda komisie: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH

doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph. D., MBA

doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph. D.

Práce sú vystavené na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmané problematiky a obhajoby dizertačných prác možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajob predsedovi komisie pre obhajoby posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobách.


 

                                                                                          OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 25. augusta 2023 sa konajú v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

o 10.30 h Mgr. Milan Mitka , študent v dennej forme doktorandského štúdia na  LF UK a v Ústave normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, v. v . i. v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Electrophysiological correlates of visual working memory."

Školiteľ:  MUDr. Igor Riečanský, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

doc. MUDr. Monika Klírová, Ph. D.

o 11.15 h Mgr. Lucia Mihalovičová , študentka v dennej forme doktorandského štúdia v Ústave molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Electrophysiological correlates of visual working memory."

Školiteľ:  doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc..
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph. D.

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

prof. MUDr. Mária Belovičová, Ph. D.

Práce sú vystavené na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmané problematiky a obhajoby dizertačných prác možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajob predsedovi komisie pre obhajoby posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobách. 

 

 


                                                                         OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 25. augusta 2023 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

o 9.00 h MUDr. Patrik Karapin , študent v dennej forme doktorandského štúdia na I. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Korelácia kognitívneho deficitu a zobrazovacích  met´d v skorých štádiách Alzheimerovej choroby."

Školiteľ:  prof. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN

Oponenti:  

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph. D.

prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph. D.

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Práca je vystavená na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.


 

                                                                                  OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 24. augusta 2023 sa konajú v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom programe pediatria v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

o 13.00 h MUDr. Katarína Krivošíková , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Detskej klinike LF UK a NÚDCH v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Nové biomarkery v modeli akútneho zápalu."

Školiteľka:  prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Predseda komisie: doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph. D.

doc. MUDr. Terezie Šuláková, Ph. D.

o 14.00 h MUDr. Ivana Hulínková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Detskej klinike LF UK a NÚDCH v Bratislave. Téma dizertačnej práce: " Klinická, laboratórna a molekulárno-genetická diagnostika ťažkej kombinovanej imunodeficiencie"

Školiteľ:  doc. MUDr, Peter Čižnár, CSc.
Predsedníčka komisie: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph. D.

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

doc. MUDr. Darina Chovancová, PhD.

Práce sú vystavené na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmané problematiky a obhajoby dizertačných prác možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajob predsedovi komisie pre obhajoby posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobách.


 

                                                                            OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 23. augusta 2023 sa konajú v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom programe onkológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

o 12.00 h MUDr. Ján Slopovský , študent v externej forme doktorandského štúdia na Klinike onkohematológie LF UK a NOÚ v Bratislave. Téma dizertačnej práce "Biomarkery urotelových karcinómov."

Školiteľ:  doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Oponenti:  

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

o 13.00 h MUDr. Gabriela Chowaniecová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na I. onkologickej klinike LF UK a OÚSA v Bratislave. Téma dizertačnej práce: " Klinický význam menej častých EGFR mutácií u nemalobunkového karcinómu pľúc."

Školiteľ:  prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

prof. MUDr. Jana Skříčková, CSc.

doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.

o 14.00 h MUDr. Jozef Chovanec, študent v externej forme doktorandského štúdia na II. onkologickej klinike LF UK a NOÚ v Bratislave. Téma dizertačnej práce: " Hladiny NT-proBNP a troponínu T u pacientov s nádorovým ochorením."

Školiteľ:  prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.

 Práce sú vystavené na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmané problematiky a obhajoby dizertačných prác možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajob predsedovi komisie pre obhajoby posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobách.


 

                                                                           OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 22. augusta 2023 sa konajú v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom programe hygiena v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

o 12.00 h Mgr. Dorota Nováková , študentka v dennej forme doktorandského štúdia v Ústave hygieny LF UK  v Bratislave. Téma dizertačnej práce: " Duševné zdravie detí - evaluácia programu sociálneho a emociálneho učenia."

Školiteľka:  prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Predsedníčka komisie: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH

Oponenti:  

prof. PhDr. Robert Babeľa, PhD., MBA, MSc., FISAC

doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH

o 13.00 h Mgr. Veronika Sivčová , študentka v dennej forme doktorandského štúdia v Ústave hygieny LF UK  v Bratislave. Téma dizertačnej práce: " Hodnotenie duševného zdravia populácie Slovenskej republiky na základe výstupov štatistického zisťovania."

Školiteľka:  prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Predsedníčka komisie: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH

Oponenti:  

prof. PhDr. Marek Majdan, PhD., MSc.

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD.

 

Práce sú vystavené na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmané problematiky a obhajoby dizertačných prác možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajob predsedovi komisie pre obhajoby posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobách.


                                                                 OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 22. augusta 2023 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

o 9.00 h MUDr. Martin Chudý , študent v dennej forme doktorandského štúdia na Kardiologickej klinike LF UK a NÚSCH, a. s. v Bratislave. Téma dizertačnej práce: " Prediktory zlepšenia systolickej funkcie ľavej komory u pacientov s novodiagnostikovaným srdcovým zlyhávaním na podklade redukovanej ejekčnej frakcie."

Školiteľka:  doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
Predseda komisie: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Oponenti:  

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph. D.

doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, PhD.

Práca je vystavená na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.


                                                                        OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 21. augusta 2023 sa konajú v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

o 9.00 h MUDr. Ľubomír Mikuláš , študent v externej forme doktorandského štúdia v Ústave súdneho lekárstva LF UK v Bratislave. Téma dizertačnej práce: " Využitie entomológie v súdnom lekárstve."

Školiteľ:  prof. MUDr. Jozef Šidlo. PhD., MPH, FIALM
Predseda komisie: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannacone, PhD.

o 9.45 h MUDr. Lucia Krivošíková, študentka v externej forme doktorandského štúdia v Ústave patologickej anatómie LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce: "Diagnostika a klinicko-patologická korelácia u pacientov s letálnym priebehom COVID-19."

Školiteľ:  prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Jozef Šidlo, PhD., MPH, FIALM.

Oponenti:

prof. MUDr. Katarína Adamicová, CSc.

Dr. h. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

MUDr. Andrea Černá, PhD.

o 10.30 h RNDr. Miriama Juhosová, študentka v externej forme doktorandského štúdia v Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce: "Kauzálne a rizikové faktory cerebrovaskulárnych ochorení."

Školiteľ:  doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc..
Predseda komisie: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Oponenti:

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, PhD.

doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD.

 o 11.15 h Mgr. Lucia Krasničanová, študentka v externej forme doktorandského štúdia v Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce: "Skúmanie potenciálu využitia metód neinvazívneho skríningu nádorových ochorení pre klinickú prax." 

školiteľka: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Oponenti:

prof. MUDr. Ján Bernadič, CSc.

doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, PhD.

Mgr. Lenka Dolešová, PhD.

o 11.15 h Mgr. Jakub Styk, študent v externej forme doktorandského štúdia v Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce: "Kvantitatívna a kvalitatívna molekulárna variabilita pri menej invazívnej molekulárnej diagnostike závažných patológií." 

školiteľka: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Oponenti:

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

MUDr. Georgína Kolníková, PhD

o 12.00 h Mgr. Rami Saade, študent v externej forme doktorandského štúdia v Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce: "Prevalencia zriedkavých variantov mismatch opravných génoch vo vzorke slovenskej populácie a v rodinách s Lynchovým syndrómom." 

školiteľka: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Oponenti:

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

MUDr. Andrea Černá, PhD.

 

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe lekárska biológia a klinická genetika v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

o 13.30 h Mgr. Daniela Klimová, študentka v dennej  forme doktorandského štúdia v Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB v Bratislave.Téma dizertačnej práce: "Study of the incorporation of anti-cancer drugs into human mesenchymal stem/stromal exsomes: development of innovative tumor cell-targeted drugs."

školiteľka: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Predseda komisie: doc. MUDr. Daniel Bohmer, PhD.

Oponenti:

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

RNDr. Katarína Kozics, PhD.

Práce sú vystavené na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmané problematiky a obhajoby dizertačných prác možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajob predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobách


 

                                                                                                                                                               OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 11. augusta 2023 sa konajú v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom programe röntgenológia a rádiológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

o 9.00 h MUDr. Peter Mikula , študent v externej forme doktorandského štúdia na Rádiologickej klinika LFUK, SZU a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce: " Úloha MR pri sledovaní úbytku mozgovej hmoty u pacientov so sclerosis multiplex."

Školiteľka:  doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph. D., MBA

MUDr. Monika Daňová, PhD.

o 9.45 h MUDr. Dominik Juskanič, študent v externej forme doktorandského štúdia na Rádiologickej klinika LFUK, SZU a UNB v Bratislave. Téma dizertačnej práce: "Neinvazívne stanovenie IDH statusu gliových tumorov CNS pomocou spektroskopie 2-hydroxyglutarátu na 3T MR."

Školiteľka:  doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Oponenti:

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph. D.

doc. MUDr. Zuzana Košutzká. PhD.

doc. RNDr. Marek Chmelík, PhD., univ. doc.

 

Práce sú vystavené na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmané problematiky a obhajoby dizertačných prác možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajob predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobách


                                                                                                                                   OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 3. augusta 2023 o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Zuzana Šimková Gabrielová, študentka v externej forme doktorandského študijného programu chirurgia na Klinike plastickej chirurgie LF UK a UNB  v Bratislave,  na tému "Efektívnosť liečby Dupuytrenovej kontraktúry kolagenázou."

Školiteľ:  doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.
Predseda komisie: Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH, MHA

Oponenti:  

prof. MUDr. Mgr. Marián Vidiščák, PhD., MPH, FEBPS

doc. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

doc. MUDr. Marián Bakoš, PhD.

Práca je vystavená na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.


 

                                                                                                                                        OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 3. augusta 2023 o 10.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Martin Kukučka, študent v externej forme doktorandského študijného programu chirurgia na III. chirurgickej klinike      LF UK a UNMB v Bratislave,  na tému "Nové trendy v liečbe karcinómu stredného a distálneho rekta."

Školiteľ:  doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
Predseda komisie: Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH, MHA

Oponenti:  

prof. MUDr. Mgr. Marián Vidiščák, PhD., MPH, FEBPS

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.,

doc. MUDr. Marián Bakoš, PhD.

Práca je vystavená na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.

 


                                                                           OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 3. augusta 2023 o 9.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Luis Arciniegas Rodriguez, študent v externej forme doktorandského študijného programu chirurgia na Klinike onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave,  na tému "Význam diagnostickej biopsie sentinelovej uzliny z laterálneho kompartmentu pri chirurgickej liečbe karcinómu štítnej žľazy."

Školiteľ:  Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH, MHA
Predseda komisie: doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MPH, MHA

Oponenti:  

prof. MUDr. Mgr. Marián Vidiščák, PhD., MPH, FEBPS

doc. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

doc. MUDr. Marián Bakoš, PhD.

Práca je vystavená na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.

 


                                                                              OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 3. augusta 2023  o 8.30 h  sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Viktor Rekeň, študent v externej forme doktorandského študijného programu chirurgia na Klinike onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave,  na tému "Riziko hepatálnej insuficiencie po veľkých resekciách pečene pre skundárne malignity."

Školiteľ:  Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH, MHA
Predseda komisie: doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MPH, MHA

Oponenti:  

prof. MUDr. Mgr. Marián Vidiščák, PhD., MPH, FEBPS

doc. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

doc. MUDr. Marián Bakoš, PhD.

Práca je vystavená na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.


                                                                                      OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 12. júla 2023  o 12.00h  sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe dermatovenrológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Natália Andrýsková, študentka v externej forme doktorandského študijného programu dermatovenerológia na Dermatovenerologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave,  na tému "Využitie cieleného transportu a uvoľnenia liečiv v terapii psoriázy."

Školiteľka:  prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH, MHA
Predsedníčka komisie: prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD.

Práca je vystavená na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia  LF UK. V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.

 


                                                                         OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 29.júna 2023  o 12.15h h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Mária Kachlíková, študentka v externej forme doktorandského študijného programu vnútorné choroby na Klinike infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB v Bratislave,  na tému "Fekálna transplantácia v liečbe infekcie vyvolanej Clostridiodes defficile."

Školiteľ:  doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP FEFIM

Oponenti:  

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK


 

                                                                     OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 29.júna 2023  o 11.30h h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Lenka Tarabčáková, študentka v externej forme doktorandského študijného programu vnútorné choroby na I. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave,  na tému "Úloha K v rozvoji aterosklerózy a jeho vplyv na osteoformáciu."

Školiteľ:  doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP FEFIM

Oponenti:  

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK

 


                                                                                     OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 29.júna 2023  o 10.45h h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Igor Bartl, študent v externej forme doktorandského študijného programu vnútorné choroby na V. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave,  na tému "Úloha vitamínu D pri androgénnych a gonadálnych funkciách."

Školiteľ:  prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP FEFIM
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej, Dukát, CSc., FRCP

Oponenti:  

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.,  FRCP

PhDr. Katarína Jandová, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK

     


                                   

                                                                                       OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 29.júna 2023  o 10.00h h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Dušan Pávai, študent v externej forme doktorandského študijného programu vnútorné choroby na V. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave,  na tému "Zmeny pohybového aparátu pri akromegálii."

Školiteľ:  doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej, Dukát, CSc., FRCP

Oponenti:  

prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD.

MUDr. Zlata Kmečová, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK

                                                                                                                                          OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 29.júna 2023  o 9.15 h  sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Zuzana Kužmová, študentka v externej forme doktorandského študijného programu vnútorné choroby na V. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave,  na tému "Kvalita kosti u chronického ochorenia obličiek."

Školiteľ:  prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM.
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

Oponenti:  

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph. D.

MUDr. Pavol Masaryk, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.

 

                                                                                                                             OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 29.júna 2023  o 8.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Juraj Smaha, študent v externej forme doktorandského študijného programu vnútorné choroby na V. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave,  na tému "Analýza  rizikových faktorov mortality u pacientov hospitalizovaných pre ochorenie Covid-19. Postavenie vitamínu D v kontexte pandémie ochorenia Covid-19".

Školiteľ:  doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM
Predseda komisie: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM.

Oponenti:  

prof. MUDr. Michal Kršek, DrSc., MBA

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.


 

                                                                                                                                       OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 19.júna 2023  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore vzubné lekárstvo.

MDDr. Michal Vavro, študent v externej forme doktorandského študijného programu zubné na Klinike oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave,  na tému "Sialoendoskopia v liečbe obštrukčných sialoadenitíd."

Školiteľ:  doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph. D.

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph. D.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.

 


 

                                                                                                                           OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 15.júna 2023  o 15.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Juraj Sekáč, študent v externej forme doktorandského študijného programu oftalmológia na Klinike oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave,  na tému "Možnosti chirurgickej liečby sekundárnych glaukómov."

Školiteľka:  prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc. FEBO
Predseda komisie: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH

doc. MUDr. Martin Černík, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.

 


 

OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 15.júna 2023  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Pavol Veselý, študent v externej forme doktorandského študijného programu oftalmológia na Klinike oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave,  na tému "Súčasný algoritmus liečby ektatických ochorení rohovky."

Školiteľka:  prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc. FEBO
Predseda komisie: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Frederik Raiskup, DrSc.

doc. MUDr. Pavel Studený, Ph. D.

doc. MUDr. Martin Černík, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.

 


OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 15. marca 2023  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Jana Švantnerová, študentka v externej forme doktorandského študijného programu neurológia na II. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave,  na tému "Genetika extrapyramidových ochorení."

Školiteľ:  doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN

Oponenti:  

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph. D. MBA, FEAN

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.

 


 

OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 10. marca 2023  o 10.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Zuzana Dean, MRCP, študentka v externej forme doktorandského študijného programu normálna a patologická fyziológia v Ústave klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i. v Bratislave, na tému "Vplyv diéty s nízkym obsahom saturovaných tukov na priebeh ochorenia skleróza multiplex."

Školiteľka:  doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko,CSc.

Oponenti:  

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph. D.

doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

MUDr. Anna Petrovičová, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.

V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.

OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 10. marca 2023  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

RNDr. Veronika Melišková, študentka v externej forme doktorandského študijného programu normálna a patologická fyziológia vo Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave, na tému "Morfologické a funkčné dôsledky inaktivácie génov spojených s neurovývinovými ochoreniami."

Školiteľ:  doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko,CSc.

Oponenti:  

prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

RNDr. Mojmír Mach, PhD. 

Mgr. Zuzana Ševčíková Tomášková, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.

V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.


 

OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 22. februára 2023  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Arpád Panyko, študent v externej forme doktorandského študijného programu chirurgia na  IV. chirurgickej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému "Chirurgická liečba akútnych diverztikulitíd - význam prognostických faktorov."

Školiteľ:  doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Predseda komisie: Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Oponenti:  

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.

V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.


 

OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 22. februára 2023  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr.Martin Dubovský,  študent v externej forme doktorandského študijného programu chirurgia na  IV. chirurgickej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému "Vplyv pandémie ochorenia COVID 19 na chirurgickú liečbu."

Školiteľ:  doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Predseda komisie: Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Oponenti:  

doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.

prof. MUDr. Mgr. Marián Vidiščák, PhD. FEBPS

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.

V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.


 

OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 20. decembra 2022  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Katarína Juríčková,  študentka v externej forme doktorandského študijného programu pediatria na  Detskej klinike LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému "Klinická a molekulovo-genetická charakteristika lyzozómových chorôb u detí."

Školiteľka:  doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Predsedníčka komisie: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph. D.

doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph. D.

doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.

V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.


OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 7. decembra 2022  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Médico Diego Ignacio Sánchez Chicharro,  študent v externej forme doktorandského študijného programu oftalmológia na klinike oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave, na tému "Structural Changes of the Retina and the Interface between vitreous and Macula in Patients after Pars Plana Vitrectomy."

Školiteľ:  doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD., mim. prof.
Predsedníčka komisie: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH

Oponenti:  

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

prof. MUDr. Frederik Raiskup, DrSc. FEBO

doc. MUDr. Martin Černák, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.

V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.


 

OZNÁMENIE

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave v zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave  oznamuje,  že dňa 28. novembra 2022  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe psychiatria v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Eduard Višňovský, študent v externej forme doktorandského študijného programu psychiatria na Psychiatrickej klinike  LF UK a UNB v Bratislave, na tému "Predikcia zotrvania v liečbe u pacientov so závislosťou od alkoholu."

Školiteľ:  prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

Oponenti:  

prof. PhDr. Anton Heretik, sr., PhD.

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph. D.

doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.

Práca je vystavená na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia  a zahraničných stykov LF UK.

V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi komisie na obhajobu posudok alebo vyjadrenie, alebo možno poznámky predniesť ústne pri obhajobe.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 31. augusta 2022  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe otorinolaryngológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Zuzana Pavlenková, študentka v dennej forme doktorandského študijného programu otorinolaryngológia na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku  LF UK a UNB v Bratislave, na tému "Molekulárno-genetické analýzy multiplexných rodín s dedičnými poruchami sluchu."

Školiteľ:  prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Predseda komisie: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

Oponenti:  

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph. D.

prof. MUDr. Dr. med. Ivo Šlapák, CSc.

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph. D.                                      

 


                                                                                     

                                                                                                                

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  31. augusta 2022  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe otorinolaryngológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

PhDr. Žofia Frajková, študentka v dennej forme doktorandského študijného programu otorinolaryngológia na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave, na tému "Diagnostika a liečba dysfágie u dospelých."

Školiteľ:  doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH
Predseda komisie: prof. MUDr. Profant, CS.

Oponenti:  

prof. MUDr. Viktor Chrobok, Ph. D.

doc. MUDr. Pavel Doležal,CSc., mimoriadny profesor                                             

doc. MUDr. Michal Minár, PhD.                                                                                                                                                                                                                                                            


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  30. augusta 2022  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe ortopédia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Juraj Masaryk, študent v externej forme doktorandského študijného programu ortopédia na II. klinike ortopedicko-traumatologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému "Možnosti ovplyvnenia krvných strát po totálnej náhrade bedrového kĺbu a kolenného kĺbu."

Školiteľ:  doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Martin Repko, Ph. D.

doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.

MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.

                                                                                                                                                                     


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 30. augusta 2022  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe urológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Michal Korček, študent v externej forme doktorandského študijného programu urológia na na Urologickej klinike LF UK, SZU a UNB v Bratislave, na tému "Konzervatívny management karcinómu prostaty."

Školiteľ:  Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, PhD., MPH., MHA
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


                           

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 30. augusta 2022  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Simona Stanková, študentka v dennej forme doktorandského študijného programu neurológia na II. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému "Biomarkery pokročilej Parkinsonovej choroby."

Školiteľ:  doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN

Oponenti:  

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

prof. PharmDr. Ján Kyslovič, PhD.

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.                                                 

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 25. augusta 2022  o 10.45 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MDDr. Marek Matajs, študent v externej forme doktorandského študijného programu zubné lekárstvo na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave, na tému "Manažment erózií tvrdých zubných tkanív."

Školiteľ:  prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.

doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.                                                       


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 24. augusta 2022  o 15.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Ľubomír Soják, študent v externej forme doktorandského študijného programu vnútorné choroby na Klinike onkohematológie LF UK  a NOÚ v Bratislave, na tému "Reaktivácia hepatitídy B u imunokompromitovaných pacientov".

Školiteľ:  doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Oponenti:  

Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír krčméry, DrSc.

doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph. D.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 24. augusta 2022  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Martin Tkáčik, študent v externej forme doktorandského študijného programu vnútorné choroby na V. internej klinike LF UK  a UNB v Bratislave, na tému "Nové terapeutické možnosti pacientov s  Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou".

Školiteľ:  prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Oponenti:  

prof. MUDr. Peter Mĺkvy,  CSc.

doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, CSc.

MUDr. Miloš Greguš, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa   24. augusta 2022  o 11.20 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Samuel Golas, študent v dennej forme doktorandského študijného programu normálna a patologická fyziológia v Ústave normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, v. v. i. v Bratislave, na tému "Úloha interakcie plynných transmiterov, NO a H2S ako movej signálnej dráhy v regulácii cievneho tonusu izolovaných artérií potkana a človeka."

Školiteľka: RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

RNDr. Ružena Sotníková, PhD.                                                         

                                                                                                                         


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 24. augusta 2022  o 10.10 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Kristína  Bartakovičová, študentka v externej forme doktorandského študijného programu normálna a patologická fyziológia vo Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave, na tému "Poruchy spánku u detí s autizmom a ich vzťahy s biologickými markermi a behaviorálnymi ukazovateľmi."

Školiteľka: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

RNDr. Zuzana  Bačová, PhD.                                                                                                                                                                                       


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa   24. augusta 2022  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Dagmar Nemcsicsová, študentka v dennej forme doktorandského študijného programu normálna a patologická fyziológia vo Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave, na tému "Štúdium potenciálnych biomarkerov gastrointestinálnej dysfunkcie pri poruchách autistického spektra."

Školiteľka: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

prof. Ing. Zdeňka  Ďuračková, PhD.

doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

MUDr. Igor Riečanský, PhD                                                                                                                                                                                                


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa   23. augusta 2022  o 13.45 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Katarína Brennerová, študentka v externej forme doktorandského študijného programu pediatria na Detskej klinike    LF UK  a NÚDCH  v Bratislave, na tému "Metabolizmus vitamínu B12."

Školiteľ: doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Predsedníčka komisie: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Mirko Zibolen, PhD.

prof. MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph. D.

doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.                                                                                                                                                      


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa             23. augusta 2022  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna  a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Marta Kollárová, študentka v dennej forme doktorandského študijného programu normálna a patologická fyziológia v o Fyziologickom ústave  LF UK   v Bratislave, na tému: "Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení."

Školiteľka: doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

doc. MUDr. Jozef Török, CSc.                                                                                                                                                                                                   


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa             23. augusta 2022  o 11.20 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna  a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Veronika Šarayová, študentka v dennej forme doktorandského študijného programu normálna a patologická fyziológia v Ústave molekulárnej biomedicíny  LF UK   v Bratislave, na tému: "Prenatal determinants of postnatal metabolism."

Školiteľka: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph. D.

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.                                                       

                                                                                                                             


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa              23. augusta 2022  o 10.10 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna  a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Nikoleta Alchus Laiferová, študentka v dennej forme doktorandského študijného programu normálna a patologická fyziológia v Ústave patologickej fyziológie  LF UK   v Bratislave, na tému: "Štúdium epigenetických mechanizmov benefičných účinkov cvičenia v ľudskom kostrovom svale a svalových bunkách in vivo, ex vivo a in vitro štúdie."

Školiteľka: prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

RNDr. Silvia Tyčiaková, PhD.                                                                  

                                                                                                                             


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  23. augusta 2022  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna  a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Miriam Pillerová, študentka v dennej forme doktorandského študijného programu normálna a patologická fyziológia vo Fyziologickom ústave  LF UK   v Bratislave, na tému: "Steroid Hormones in Development of Anxiety and Depression."

Školiteľka: doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph. D.

doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.

prof. DDr. Belinda Pletzer                                                                       

                                                                                                                              

                                                                                                                                                               


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  22. augusta 2022  o 13.45 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe lekárske neurovedy v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Miroslav Tibenský, študent v dennej forme doktorandského študijného programu lekárske neurovedy vo Fyziologickom ústave  LF UK   v Bratislave, na tému: "Neurobiology of Cancer: the Role of Neuroimmune interactions."

Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Predsedníčka komisie: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.                                                     

                                                                                                                              


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  22. augusta 2022  o 11.20 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Peter Stanko, študent v dennej forme doktorandského študijného programu normálna a  patologická fyziológia v Ústave patologickej fyziológie  LF UK   v Bratislave, na tému: "Protektívny efekt simultánnej inhibície neprilyzínu a AT2 receptora pre angiotenzín II na hypertenzné a zlyhávajúce srdce."

Školiteľ:  prof. MUDr. Fedor Simko, CSc.
Predsedníčka komisie: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

MUDr. RNDr. Angelika Púzserová, PhD.

MUDr. Ľuboš Urban PhD, MSc.                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                       


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  22. augusta 2022  o 10.10 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Ján Urban, študent v externej forme doktorandského študijného programu normálna a  patologická fyziológia v Imunologickom ústave  LF UK   v Bratislave, na tému: „Úloha nových zápalových markerov v imunopatogenéze a diagnostike difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb."

Školiteľka: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mimoriadna profesorka
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

prof. MUDr. František Mrázek, Ph. D.

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.                                                                 

                                                                                                                              

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  22. augusta 2022  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

RNDr. Zuzana Szentesiová, študentka v dennej forme doktorandského študijného programu normálna a  patologická fyziológia v Ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK   v Bratislave, na tému: „Vplyv prírodných látok na biomarkery zápalu a oxidačného stresu u pacientov po transplantácii obličky."

Školiteľka: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.                                                  

                                                                                                                                   


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  18. augusta 2022  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Ivan Grgáč, študent v externej forme doktorandského študijného programu chirurgia na I. chirurgickej klinike LF UK a UNB a Anatomickom ústave LF UK  v Bratislave, na tému: „Možnosti perioperačného využitia lokálnych anestetík."

Školiteľka: doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH
Predseda komisie: Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Oponenti:  

doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.

prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS

doc. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  18. augusta 2022  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Katarína Kneppová, študentka v externej forme doktorandského študijného programu chirurgia na I. chirurgickej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Manažment pooperačnej bolesti u geriatrických pacientov po brušných operáciách  a sledovanie hladín glykémie a kortizolu."

Školiteľ: doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MPH., MHA
Predseda komisie: Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Oponenti:  

doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.

prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS

doc. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  18. augusta 2022  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Juraj Mišovič, študent v externej forme doktorandského študijného programu chirurgia na Neurochirurgickej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: Prognostický význam načasovania chirurgickej liečby pri herniáciách medzistavcových platničiek driekovej chrbtice."

Školiteľ: doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD.
Predseda komisie: Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Oponenti:  

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, PhD., mim. prof.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  18. augusta 2022  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Ján Kozák, študent v externej forme doktorandského študijného programu chirurgia na Neurochirurgickej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: Diagnostické a terapeutické algoritmy po poraneniach lebkovej spodiny."

Školiteľ: doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD.
Predseda komisie: Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Oponenti:  

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, PhD., mim. prof.


 

 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  22. júla 2022  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Martin Alföldi, študent v dennej forme doktorandského študijného programu gynekológia a pôrodníctvo na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: Aktívna liečba previabilného odtoku plodovej vody."

Školiteľ: doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.

prof. MUDr. Marián Kacerovský, Ph. D.

doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.


 

 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  22. júla 2022  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Paula Drabiščáková, študentka v dennej forme doktorandského študijného programu gynekológia a pôrodníctvo na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: Poruchy novnováhy v súvislosti s tehotenstvom."

Školiteľ: prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.

doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA

doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. 


 

 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  28. júna 2022  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Alžbeta Čagalová, študentka v externej forme doktorandského študijného programu pediatria na Detskej klinike LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému: Význam denzitometrického vyšetrenia u detí."

Školiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

doc. MUDr. Štěpán Kutílek, PhD.

doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.    


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  28. júna 2022  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Kristína Podoláková, študentka v externej forme doktorandského študijného programu pediatria na Detskej klinike LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému: Kožná autofluorrescencia a jej využitie v neinvazívnej diagnostike a monitoringu v pediatrii."

Školiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Predseda komisie:  doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.    


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  27. júna 2022  o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Pavel Kotouček, FRCPath., študent v externej forme doktorandského študijného programu onkológia v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave a LF UK v Bratislave, na tému: Meranie profilu imunitného systému pacientov s ,mnohopočetným myelómom počas aktívnej observácie alebo imunochemoterapie s psychoonkologickou intervenciou."

Školiteľ: RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Oponenti:  

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.    


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 27. júna 2022 o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Verona Buociková, študentka v dennej forme doktorandského študijného programu onkológia v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave a LF UK v Bratislave, na tému: Nanocarrier Mediated Multimodal Anticancer Therapy."

Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Oponenti:  

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD.    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  27. júna 2022  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Zuzana Piňáková,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu onkológia na I. onkologickej klinike LF UK a OÚSA v Bratislave, Na tému: Využitie rádioterapie v manažmente karcinómu prostaty."

Školiteľ: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 24. júna 2022 o 12.45 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Jana Malinová, študentka v externej forme doktorandského študijného programu vnútorné choroby na I. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: Význam a možnosti diagnostiky a liečby latentnej tuberkulózy u imunokompromitovaných pacientov"

Školiteľ: doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Oponenti:  

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 24. júna 2022 o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Khanimana Maresch, študentka v externej forme doktorandského študijného programu vnútorné choroby na I. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: Differential Diagnosis of Leg Ulcers"

Školiteľ: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Oponenti:  

prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM

MUDr. Andrej Džupina, PhD.

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 24. júna 2022 o 10.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Yashar Jalali, študent v externej forme doktorandského študijného programu vnútorné choroby na V. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: Long-Term Outcomes and Role of The Therapeutic Drug Monitoring of Infliximab in Course of Treatment of Patients with Inflamatory Bowel disease"

Školiteľ: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Oponenti:  

prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. 

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 24. júna 2022 o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Petra Vrbová, študentka v dennej forme doktorandského  študijného programu vnútorné choroby na V. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Vplyv nutričného stavu na komplikácie a prognózu cirhózy"

Školiteľ: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Oponenti:  

prof. MUDr. Viera Kupčová, PhD.

doc. MUDr. Martin Janičko, PhD.

MUDr. Marek Rácz, PhD. 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  23. júna 2022  o 10.45 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MUDr. Rastislav Edelstein,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu zubné lekárstvo na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave, na tému: „Dlahovanie zubov ako súčasť terapie parodontitíd."

Školiteľ: prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Neda Markovská, PhD.

doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.

doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.


     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  20. júna 2022  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Karolína Benca Kapitánová, FEBO,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu oftalmológia na Klinike oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave, Na tému: „Prednosegmentová optická koherentná tomografia a jej diagnostický význam ektatických ochorení rohovky."

Školiteľka: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc, FEBO
Predseda komisie:  doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc..

prof. MUDr. Frederik Raiskup, DrSc.

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  24. februára 2022  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Petra Pšenková,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu gynekológia a pôrodníctvo na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave, Na tému: „Analýza súboru rodičiek na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike podľa Robsonovej klasifikácie a možnosti ovplyvnenia frekvencie abdominálnych operačných pôrodov"

Školiteľ: prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph. D.

doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph. D., MBA


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa 25. januára  2022  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava,   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Eva Korňanová,  študentka v dennej forme doktorandského  študijného programu gynekológia a pôrodníctvo na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave, Na tému: „Má zmysel vyšetrovať šijové prejasnenie v prvom trimestri?"

Školiteľ: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           11. novembra  2021  o 10.30 h sa koná  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe röntgenológia a rádiológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Maroš Rudnay,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu röntgenológia a rádiológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „MR spektroskopia nádorov CNS."

Školiteľka: doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph. D.

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

verejnosť sa môže pripojiť https://www.fmed.uniba.sk/online-prenosy/


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           29. septembra  2021  o 13.00 h sa koná v  zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe ortopédia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Boris Ševcech,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu ortopédia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „Rozšírené indikácie retrográdneho femorálneho klinca"

Školiteľ: doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

Oponenti:  

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

doc. MUDr. Vladimír Masaryk, PhD., MBA, MPH

MUDr. Martin Trepáč, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           20. septembra  2021  o 13.00 h sa koná v  zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Mária Gašparová,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu patologická anatómia a súdne lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „Anatómia a patoanatómia intrinzických svalov ruky, ich vzťah k stabilite zápästia"

Školiteľka: doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH
Predseda komisie:  prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.

doc. MUDr. Dušan Daniš, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           31. augusta  2021  o 12.30 h sa koná v  knižnici Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH, Limbová č. 1, Bratislava (Kramáre), obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe ortopédia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Norbert Krajcsovics,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu ortopédia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „Možnosti riešenia instability ramena u mladých ľudí."

Školiteľ: doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Oponenti:  

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.

MUDr. Marek Ozorák, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           27. augusta  2021  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Stanislava Jakubíček,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu neurológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „Liečba ischemickej cievnej mozgovej príhody s nejasným časom vzniku."

Školiteľ: Univ.Prof. MUDr. Marek Sýkora, PhD., MSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           26. augusta  2021  o 14.10 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Ľubica Janovičová,  študentka v dennej forme doktorandského  študijného programu normálna a patologická fyziológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „Causes and Consequences of Extracellular DNA Variability."

Školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Predseda komisie:  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Oponenti:  

Prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph. D.

Prof. Bálint Nagy, Ph. D., med habil., DSc.

Assoc. Prof. Maria Serena Longhi, Ph. D., M.D., 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           26. augusta  2021  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Kristína Klučková,  študentka v dennej forme doktorandského  študijného programu normálna a patologická fyziológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „Úloha nových zápalových markerov v imunopatogenéze a diagnostike gliómov."

Školiteľka: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mimoriadna profesorka
Predseda komisie:  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MPH

doc. RNDr. Monika Žilková, PhD.

 


                                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           26. augusta  2021  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Laura Slezáková,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu normálna a patologická fyziológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „Končatinovocievna artériová ischemická choroba a nevalvulárna fibrilácia predsiení"

Školiteľ: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
Predseda komisie:  prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Oponenti:  

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.

doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           26. augusta  2021  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Magdaléna Kovářová,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu normálna a patologická fyziológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „Členkovo-brachiálny index pri chronickej renálnej insuficiencii."

Školiteľka: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Oponenti:  

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA


 

                                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           25. augusta  2021  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Melinda Csongová,  študentka v dennej forme doktorandského  študijného programu normálna a patologická fyziológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: „Factors Affecting Insulin Resistance in Adolescents."

Školiteľka:      doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph. D.

doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

RNDr. Katarína Volkovová, PhD.                                                      


 

                                                                                 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           24. augusta  2021  o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Silvia Jurišová,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu onkológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: „Identifikácia biomarkerov asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri primárnom karcinóme prsníka."

Školiteľ:      prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Oponenti:  

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.                                                               


 

                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           24. augusta  2021  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Lucia Fedorková,  študentka v dennejforme doktorandského  študijného programu onkológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: „Systémová liečba nádorov krčka maternice."

Školiteľ: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph. D.

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.


 

                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           24. augusta  2021  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Štefan Harsányi, študent v externej forme doktorandského  študijného programu patologická anatómia a súdne lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: „Analýza vybraných génov v kontexte etiopatogenézy vrodených dysplázií bedrového kĺbu."

Školiteľ: doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Marián Adamkov, DrSc.

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

MUDr. Miroslav Kilian, PhD.


 

                                                                                OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           24. augusta  2021  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Tomáš Barczi,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu patologická anatómia a súdne lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: „Morfológia regeneračných a reparačných procesov v srdci."

Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Mgr. Jiří Tonar, Ph. D.

doc. MUDr. Dalibor Kolesár, PhD.

doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD., MPH


                                                                               OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           23. augusta  2021  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Peter Očko,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu patologická anatómia a súdne lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: „Analýza krvných stôp a jej využitie v súdnom lekárstve."

Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD., MPH
Predseda komisie:  prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.


                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           23. augusta  2021  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Ján Šikuta,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu patologická anatómia a súdne lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislav , na tému: „Využitie imunohistochemického vyšetrenia myokardu v diagnostike náhlej srdcovej smrti."

Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD., MPH
Predseda komisie:  prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           23. augusta  2021  o 8.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Martin Kucharík,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu normálna a patologická fyziológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV v Bratislave , na tému: „Poruchy vzpriameného postoja u pacientov s Alzheimerovou chorobou a vaskulárnou demenciou."

Školiteľ: MUDr. Marián Šaling, CSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.

 


 

 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           19. augusta  2021  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Martin Marônek,  študent v dennej forme doktorandského  študijného programu normálna a patologická fyziológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „The Role of Extracellular Nucleic Acids in the Pathogenesis of Gastrointestinal disorders.

Školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

Efi Kokkotou, MD., PD., DSc.

doc. MUDr. Jiří Hrdý, PhD.

doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

 

                                                                       


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           18. augusta  2021  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Ivan Belica,  študentka v dennej forme doktorandského  študijného programu normálna a patologická fyziológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „Adaptívne správanie pri autizme a jeho biologické koreláty."

Školiteľka: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.

prof. MUDr. Marína Mikulajová, CSc.

MUDr. Fedor Jagla,


 

                                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           18. augusta  2021  o 12.50 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Žofia Szapuová,  študentka v dennej forme doktorandského  študijného programu normálna a patologická fyziológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „Adaptívne správanie u jedincov s poruchou autistického spektra."

Školiteľka: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH

doc. MUDr. Jozef Török, CSc.

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           18. augusta  2021  o 11.20 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Tomáš Jasenovec,  študent v dennej forme doktorandského  študijného programu normálna a patologická fyziológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „Deformabilita erytrocytov a jej zmeny po podávaní antioxidantov."

Školiteľka: doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

doc. MUDr. Katarína  Šebeková, DrSc.

Ing. Štefan Zorad, CSc.

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           18. augusta  2021  o 10.10 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava,obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Lucia Petríková,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu normálna a patologická fyziológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  na tému: „Vybrané komplikácie protinádorovej liečby u onkologických pacientov."

Školiteľka: prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Oponenti:  

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD. 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           16. augusta  2021  o 13.30 h sa koná v Ladzianskeho posluchárni LF UK, Sasinkova 2 v Bratislave obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Ivana Kunochová,  študentka v dennej forme doktorandského  študijného programu gynekológia a pôrodníctvo na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Diagnostika a intrauterinná liečba vybraných fetálnych patológií."

Školiteľ: doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Robert Dankovčík, PhD.

doc.  MUDr. Kamil Biringer, PhD.

doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

link pre verejnosť

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU3MTQ3MDEtZjY5ZS00NThlLWIwNjktMjJhMzNlNmIzOTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2236dfaaa9-e8a0-488f-8b17-c36fbfb214f8%22%7d

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa           16. augusta  2021  o 12.30 h sa  koná v Ladzianskeho posluchárni LF UK, Sasinkova 2 v Bratislave  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Pavel Doležal,  študent v dennej forme doktorandského  študijného programu gynekológia a pôrodníctvo na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Normálne a patologické hodnoty postmikčného rezídua v popôrodnom období a rizikové faktory ich vzniku."

Školiteľ: prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Oponenti:  

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

doc.  MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA

doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

link pre verejnosť

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU3MTQ3MDEtZjY5ZS00NThlLWIwNjktMjJhMzNlNmIzOTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2236dfaaa9-e8a0-488f-8b17-c36fbfb214f8%22%7d

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  16. augusta  2021  o 10.30 h sa koná v Ladzianskeho posluchárni LF UK, Sasinkova 2 v Bratislave  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. 

MUDr. Mária Zemanová,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu chirurgia na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Med v terapii chronických rán."

Školiteľ: doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MHA, MPH
Predseda komisie:  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Oponenti:  

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph. D., FRCS, MBA

link pre verejnosť

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU3MTQ3MDEtZjY5ZS00NThlLWIwNjktMjJhMzNlNmIzOTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2236dfaaa9-e8a0-488f-8b17-c36fbfb214f8%22%7d

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  16. augusta  2021  o 9.30 h sa koná v Ladzianskeho posluchárni LF UK, Sasinkova 2 v Bratislave obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. 

MUDr. Tomáš Jankovič,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu chirurgia na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Laparoskopická cholecystektómia pri akútnej cholecystitíde - timing operácie."

Školiteľ: doc. MUDr. Luděk Vrtík, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Oponenti:  

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA

prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS

doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.

link pre verejnosť

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU3MTQ3MDEtZjY5ZS00NThlLWIwNjktMjJhMzNlNmIzOTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2236dfaaa9-e8a0-488f-8b17-c36fbfb214f8%22%7d


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  29. júna  2021  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Kristína Mosná,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu patologická anatómia a súdne lekárstvo na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Zmeny expresie proteínov cirkadiánneho rytmu v nádorovej transformácií hrubého čreva."

Školiteľ: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

Oponenti:  

Dr. h. c. Štefan Galbavý, DrSc.

MUDr. Andrea Černá, PhD.

MUDr. Boris Rychlý, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  29. júna  2021  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Katarína Fabišíková,  študentka v dennej forme doktorandského  študijného programu patologická anatómia a súdne lekárstvo na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Význam molekulárnych biomarkerov v diagnostike a liečbe pacientov s kolorektálnym karcinómom."

Školiteľka: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

Oponenti:  

Dr. h. c. Štefan Galbavý, DrSc.

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

RNDr. Soňa Čierniková, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  1. júna  2021  o 11.00 h sa koná online formou obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Martin Klein,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu patologická anatómia a súdne lekárstvo na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Telocyty v zdraví a v chorobe - morfologické štúdium novoobjavených intersticiálnych buniek."

Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph. D.

prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

doc. MUDr. Dušan Daniš, PhD.

verejnosť sa môže pripojiť https://www.fmed.uniba.sk/online-prenosy/

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že                 dňa  28. apríla  2021  o 14.00 h sa koná online formou obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe röntgenológia a rádiológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Michaela Jezberová,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu röntgenológia a rádiológia na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Prínos MR vyšetrenia plodu v detekcii anomálií mozgu, porovnanie efektivity a presnosti s USG nálezom, vplyv na manažment gravidity."

Školiteľ: doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph. D.

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.

MUDr. Martin Kynčl, Ph. D.

verejnosť sa môže pripojiť https://www.fmed.uniba.sk/online-prenosy/

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že                 dňa  28. apríla  2021  o 13.30h sa koná online formou obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Jana Ďurková,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu onkológia  na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Prínos biologickej liečby pre pacientky s pokročilým karcinómom ovária."

Školiteľ: prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Oponenti:  

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

MUDr. Marián Streško, PhD.

verejnosť sa môže pripojiť https://www.fmed.uniba.sk/online-prenosy/

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že                 dňa  27. apríla  2021  o 14.00 h sa koná online formou obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia  v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Jozef Szabó,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu neurológia  na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Prognostický význam  zmien autonómneho nervového systému u pacientov s cievnou mozgovou príhodou."

Školiteľ: Univ.prof. MUDr. Marek Sýkora, Ph.D., MSc
Predseda komisie:  prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO 

verejnosť sa môže pripojiť https://www.fmed.uniba.sk/online-prenosy/

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že  dňa  27. augusta  2020  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe klinická farmakológia  v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Andrea Raganová,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu klinická farmakológia  na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Hodnotenie liekového rizika v gravidite."

Školiteľ:  prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

doc. RNDr. Eduard Ujházy, CSc.

prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že  dňa  26. augusta  2020  o 14.00  h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo  v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MUDr. MDDr. Adam Stebel, MHA,   študent v externej forme doktorandského  študijného programu zubné lekárstvo  na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Využitie počítačovej tomografie (CT) v maxilofaciálnej chirurgii – diagnostika a 3D plánovanie chirurgickej liečby.

Školiteľ:  prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Neda Markovská, PhD.

Oponenti:  

Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph. D. 

MUDr. Dušan Poruban, CSc.

                  


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  26. augusta 2020  o 13.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MDDr. Soňa Pintešová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Špecifiká vývoja a erupcie zubov u pacienta s orofaciálnym rázštepom"                                                                               

Školiteľ:  prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Neda Markovská, PhD.                                                                                                       

Oponenti:   

Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH

doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.                                           

MUDr. Dušan Poruban, CSc.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  26. augusta 2020  o 11.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Pavlína Zahorjanová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Súčasné možnosti využitia ionizujúceho žiarenia v liečbe malígneho melanómu corpus ciliare a choroidey."


Školiteľ:  prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, MPH, MSc

Predseda komisie:  prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.

 

Oponenti:                  

prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK  v Bratislave Vám oznamujem, že  dňa  26. augusta  2020  o 10.00  h  sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia  v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.                                                                     

MUDr. Jela Valášková,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu oftalmológia  na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Intravitreálna liečba pre edém makuly pri uzávere žily sietnice.


Školiteľ:  doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.

 

Oponenti:       

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD.             

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  25. augusta 2020  o 15.15 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Alexander Škoda, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Miniinvazívne operácie v liečbe primárnej hyperparatyreózy."


Školiteľ:  doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MPH

Predseda komisie:  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

 

Oponenti:

prof. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.

MUDr. Lucia Kaliská, PhD., FEBNM

MUDr. Štefan Zelník, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  25. augusta 2020  o 14.15 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Martin Griger, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Endoskopické výkony v epidurálnom priestore pri liečbe chronickej bolesti."

Školiteľ:  doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

 

Oponenti:

prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, MPH, mim. prof.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  25. augusta 2020  o 13.15 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Nikola Ferančíková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Enzymatický debridement hlbokých popálenín ako alternatíva nekrektómie."


Školiteľ: prof. MUDr. Ján Koller, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

 

Oponenti:

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.

doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 25. augusta 2020 o 12.15 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Nina Šarközyová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Vplyv vybraných bioaktívnych látok na proces starnutia v modeli bunkových kultúr."

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Koller, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

 

Oponenti:

prof. MUDr. Pvel Brychta, CSc.

doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.

doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 25. augusta 2020 o 14.00 sa koná v praktikárni Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Michaela Kopčová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Imunologické monitorovanie sepsy."


Školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

prof. RNDr. Eva Kontseková, DrSc.

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 25. augusta 2020 o 13.00 sa koná v praktikárni Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Alena Černáčková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Úloha hypotalamického zápalu v etiopatogenéze vybraných somatických chorôb."


Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.

RNDr. Mojmír Mach, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 25. augusta 2020 o 11.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Mária Janubová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému: "Vplyv vybraných bioaktívnych látok na proces starnutia v modeli bunkových kultúr."


Školiteľ:  doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

RNDr. Ivo Juránek, DrSc.

Mgr. Soňa Scsuková, CSc.

 


 

 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 25. augusta 2020 o 9.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Veronika Roháriková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, na tému: "Brain processes of selection of sensory stimuli the focus on sensotimotor inhibitory mechanisms." 

Školiteľ:  MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

RNDr. Michal Dubovický, PhD.

doc. MUDr. Robert Roman, Ph. D.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 24. augusta 2020 o 12.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Boris Bajer, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Biomedicínskom centre SAV, na tému: "Vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory."


Školiteľ:  MUDr. Adela Penesová, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

doc. MUDr. Viktor Bielik, PhD.

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 24. augusta 2020 o 11.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Lucia Slobodová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Kostrový sval ako mediátor pozitívnych účinkov pravidelného cvičenia na metabolizmus a kognitívne funkcie."


Školiteľ:  doc. MUDr. Barba Ukropcová, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph. D.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 24. augusta 2020 o 10.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Uršula Altanerová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Study of Exosomes Released by Mesenchymal Stroma/Cells and their Use for human Cancer Cells Growth Inhibition."


Školiteľ:  prof.RNDr. Vanda Repiská, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

RNDr. Soňa Čierniková, PhD.

MVDr. Ján Rosocha, CSc.

 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 21. augusta 2020 o 13.30 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Jana Plavá, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, na tému: "The Impact of Tumor Stroma on Chemoresistance and Invasiveness of Tumor Cells in Breast Cancer."


Školiteľ:  RNDr. Miroslava Matušková, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

 

Oponenti:

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.

doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

doc. MUDr. Michal Masařík, Ph. D.

 


                            

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 21. augusta 2020 o 10.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Mgr. Miriam Fulová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Epidemiologické aspekty výskytu nozokomiálnych nákaz s dôrazom na legionelózy u detí hospitalizovaných v detskej fakultnej nemocnici."


Školiteľ:  doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH       

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 20. augusta 2020 o 13.30 sa koná v knižnici Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe ortopédia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Martin Trepáč, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Nové metody liečby plochej nohy u detí a adolescentov."


Školiteľ:  prof. MUDr.Milan Kokavec, PhD., MPH

Predseda komisie:  prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.

MUDr. Igor Jančík, PhD.      

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 20. augusta 2020 o 14.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Peter Michálek, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Prežívanie chorých  s implantovateľnými defibrilátormi na Slovensku."


Školiteľ:  prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FACC

Predseda komisie:  prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, PhD., FRCP

 

Oponenti:

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

MUDr. Gabriela Kaliská, PhD., FESC            

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  20. augusta 2020  o 13.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Jana Hasáková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: " Aortálna regurgitácia u pacientov s dilatáciou koreňa aorty a/alebo aneuryzmou ascendentnej aorty."


Školiteľ: prof. MUDr. Vier Štvrtinová, CSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, PhD., FRCP

 

Oponenti:

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC.

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.

MUDr. Andrej Džupina, PhD.                                        

                                                                             


                                                                                              

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  19. augusta 2020  o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe röntgenológia a rádiológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Miroslav Malík, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému:" MRA hodnotenie panvových a stehenných tepien po implantácii stentu: porovnanie s digitálnou subtrakčnou angiografiou."


Školiteľ: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE

 


 

                                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 19. augusta 2020 o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe röntgenológia a rádiológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Libor Danihel, PhD., študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Zmeny karotických artérií (intimo-mediálna hrúbka, arteriálna tuhosť) - nové markery vzniku, priebehu a prognózy cerebrálneho infarktu."


Školiteľ: doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc., mim. prof.

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph. D., MBA

 


                                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  19. augusta 2020 o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe psychiatria v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Michal Patarák, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Psychopatologické prejavy u pacientov liečených pre Parikinsonovu chorobu."

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph. D.

doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.

 MUDr. Igor Riečanský, PhD.

 


OZNÁMENIE

V zmysle vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 18. augusta 2020 o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Monika Siváková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulínovej rezistencii u pacientov so sclerosis multiplex."

 

Školiteľ: prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

doc. MUDr. Micha Minár, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. augusta 2020 o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Pavol Filippi, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Monitorovanie aktivity  ochorenia u pacientov s roztrúsenou sklerózou."


Školiteľ: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

doc. MUDr. Micha Minár, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa 17. augusta 2020 o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Martina Čulenová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Development and Complex Characterization of Biocompatible Tubular Scaffolds Intended as Potential Substitutes of Damaged Urethra."

Školiteľ: doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Marián Adamkov, DrSc.

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

doc. MUDr. Martin Boháč, PhD., MHA

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  17. augusta 2020  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Mária Lorencová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Morfológia ľudského ependýmu."

Školiteľ: prof. MUDr. Štefan Polák, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Marián Adamkov, DrSc.

Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa 24. februára 2020 o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Zuzana Vrablicová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Význam vitamínu D v liečbe nešpecifických črevných zápalových ochorení."

Školiteľ: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

 

Oponenti:

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

NDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.

MUDr. Miloš Greguš, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  13. decembra 2019   o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Helena Svobodová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Distribúcia feritínu a jeho vzťah k železu vo vybraných bunkách a tkanivách."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Martin Kopáni, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
                                 prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
                                 RNDr. Michal Cagalinec, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  2. decembra 2019   o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Alice Kušnirová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Axiálne príznaky pri Parkinsonovej chorobe."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
                                 doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
                                 doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  30. októbra 2019   o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Ladislav Jančo, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Anatomické funkčné výsledky pars plana vitrektómie pri regmatogénnom odlúpení sietnice."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
                                 prof. MUDr. Milan Izák, PhD., FEBO
                                 doc. MUDr. Petr Kolář, Ph. D.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  29. októbra 2019   o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Igor Straka, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Klinické aspekty adherencie ku farmakoterapii pri Parkinsonovej chorobe."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
                                 doc. MUDr. Kateřina Menšíková, PhD.
                                 MUDr. František Cibulčík, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  29. októbra 2019   o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Monika Dugátová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "HELLP syndróm a preeklampsia v gravidite po spontánnej koncepcii a po metódach asistovanej reprodukcie."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Predseda komisie:        doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
                                 doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD.
                                 doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2019   o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Milan Liška, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Indikačné kritériá pre liečbu mozgových aneuryziem."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
                                 prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
                                 prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D., MBA


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2019   o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Rudolf Poruban, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Funkcia chlopňových alotransplantátov a biomateriálov po implantácii u detí s vrodenými chybami srdca."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Ján Koller, CSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph. D.
                                 doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
                                 doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2019   o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Pavol Macho, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Hodnotenie pacientov po rôznych typoch operácii ráštepov sekundárneho podnebia."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
                                 MUDr. Jozef Ulianko, PhD.
                                 MUDr. Marianna Zábavníková, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2019   o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe urológia v študijnom odbore urológia.

MUDr. Marek Gojdič, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Ako môžu komplikácie po transplantácii obličky ovplyvniť funkciu a dlhodobé prežívanie transplantovanej obličky."
Školiteľ:                      Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA
Predseda komisie:        prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
                                 doc. MUDr.  Peter Baláž, PhD., FEBS, MHA
                                 doc. MUDr. Pavel Navrátil, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2019   o 9.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Barbora Piteková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Niektoré plazmatické bielkoviny ako potencionálny marker fibrogenézy v pečeni u pacientov s chronickými hepatopatiami."
Školiteľ:                      prof. MUDR. Ladislav Turecký, CSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
                                 prof. MUDr. Viera Kuppčová, CSc.
                                 doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2019   o 8.20 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Linda Grešová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Štúdium redoxných systémov a transkripčných dráh u hypertenzných modelov in vivo a in vitro."
Školiteľ:                      RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   Ing. Július Brtko, DrSc.
                                 doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
                                 doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  26. augusta 2019   o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby

MUDr. Andrea Komorníková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Efekt aplikácie hyperbarického kyslíka v liečbe diabetes mellitus 2. typu so zameraním na mikrocirkuláciu a endotelovú dysfunkciu."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
                                 doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.
                                 doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  26. augusta 2019   o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby

MUDr. Martina Mištecová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Štúdium účinku kalcitriolu v regulácii tlaku krvi."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
                                 prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.
                                 doc. MUDr. Katarína Gazdíková, CSc., mim. prof.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  26. augusta 2019   o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Veronika Polakovičová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Optimalizácia nešpecifických črevných zápalov."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
                                doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph. D.
                                doc. MUDr. Ilja Tacheci, Ph. D.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  23. augusta 2019   o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore pediatria

Mgr. Anita Vaská, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Genetické prediktory relapsu detskej akútnej lymfoblastovej leukémie."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
Oponenti:                  prof. MUDr.Vladimír Mihál, CSc.
                                prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph. D.
                                doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  23. augusta 2019   o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore pediatria

Oksana Fábri, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Význam prietokovej cytometrie v diagnostike detských pacientov so syndrómom zlyhania kostnej drene."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
Oponenti:                  prof. MUDr.Jan Starý, DrSc.
                                prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
                                doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  23. augusta 2019   o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a  súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

MUDr. Tomáš Sýkora, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Vplyv bilirubínu na organizmus."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                  Dr. h. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
                                MUDr. Csaba Biró, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  22. augusta 2019   o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore oftalmológia

MUDr. Ivajlo Popov, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Zmeny fyziologických funkcií oka po implamantácii umelej vnútroočnej šošovky so žltým filtrom."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Viktor Matejčík, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
                                 doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD.
                                 doc. MUDr. Petr Kolář, Ph. D.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  22. augusta 2019   o 10.30h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe urológia v študijnom odbore urológia

MUDr. Martin Jankovich, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Obezita a benígna hyperplázia prostaty."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
                                prof. MUDr. Ján Kliment. CSc.
                                prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD., MPH

 

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  21. augusta 2019   o 10.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Zuzana Kovaničová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "White Versus Brown: Effect of Physical Activity, Cold Hardening and Chronic Diseases on Adipose Tissue Phenotype."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
                                 prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
                                 doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  21. augusta 2019   o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

MUDr. Martin Schon, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Pohyb ako liek: mechanizmus účinkov akútneho a pravidelného cvičenia na zdravie."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.
                                 doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
                                 RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  20. augusta 2019   o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe rontgenológia a rádiológia v študijnom odbore rontgenológia a rádiológia

MUDr. Michal Liška, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Miesto ultrazvukovej diagnostiky v akútnej a intenzívnej medicíne."
Školiteľ:                     doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Predseda komisie:       doc. MUDr. Jana Poláková, Mištinová,PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Jozef Beňuška, CSc.
                                 doc. MUDr. Marek Mechl, Ph. D., MBA
                                 doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  20. augusta 2019   o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe rontgenológia a rádiológia v študijnom odbore rontgenológia a rádiológia

MUDr. Zuzana Lišková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "MR enterografia a jej využitie v klinickej praxi v diagnostike zápalových ochorení tenkého čreva."
Školiteľ:                     doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Predseda komisie:       doc. MUDr. Jana Poláková, Mištinová,PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Peter Mĺkvy, PhD.
                                 doc. MUDr. Marek Mechl, Ph. D., MBA
                                 doc. MUDr. Kamil Zeleńák, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  19. augusta 2019   o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Jozef Čonka, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Metabolic Behavioral Consequences of Intake of Cola Beverages."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
                                 doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph. D.
                                 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  19. augusta 2019   o 10.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Alexandra Padová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Úloha neuroendokrinných a imunitných faktorov v etiopatogenéze Alzheimerovej choroby"
Školiteľ:                     prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   MUDr. Vladimí r Štrbák, DrSc.
                                 doc. RNDr. Peter Filipčík, PhD.
                                 doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  19. augusta 2019   o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Hana Celušáková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Kognitívne schopnosti a deficity u detí s poruchou autistického spektra"
Školiteľ:                     prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
                                 MUDr. Fedor Jagla, CSc.
                                 doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  1. júla 2019  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

MUDr. Soňa Režnáková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Vplyv statínov na diferenciáciu a prežívanie kmeňových buniek"
Školiteľ:                     prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                   prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.
                                 doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
                                 Mgr. Lenka Dolešová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  1. júla 2019  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby

MUDr. Vanda Mlynáriková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Úloha extracelulárnej DNA v patogenéze reumatoidnej artritídy"
Školiteľ:                      doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP
Oponenti:                    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
                                  doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
                                  doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., mim. prof.

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  28. júna 2019  o 15.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia

Ing. Lucia Demková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Intracellular Signaling Mediated by Receptors of Growth Factor in Human Metastatic Melanoma Tumor Cells."
Školiteľ:                      Mgr. Lucia Kučerová, DrSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti                     prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MSc., MPH
                                  doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.
                                  RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  28. júna 2019  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia

Ing. Silvia Schmidtová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Investigation of Candidate Genes Associated with Cisplatin Chemoresistance of Testicular Germ Cell Tumors."
Školiteľ:                      Mgr. Lucia Kučerová, DrSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc
Oponenti                     prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
                                  prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
                                  doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  28. júna 2019  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia

MUDr. Iveta Simančíková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Význam tandemovej autológnej transplantácie krvotvorných buniek v liečbe mnohopočetného myelómu."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc
Oponenti                     prof. MUDr.Marta Krejčí, Ph. D.
                                  prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph. D.
                                  doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa,CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  14. júna 2019  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo

MUDr. Petra Štillová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Leukoplakia, orálny lichen planus a lichenoidná stomatitída - etiológia, diferenciálna diagnostika a terapia."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Vladimír  Javorka, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
                                   prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
                                   doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  29. marca 2019  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Mária Potočárová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Centrálny systolický tlak a orgánové zmeny kardiovaskulárneho systému u pacientov s artériovou hypertenziou."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
                                  doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.
                                  doc. MUDr. Jiřá Špác, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  26. marca 2019  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

RNDr. Renata Lukačková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Využitie molekulárno-biologických metód v prognostike mnopočetného myelómu."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Beata Mladosievičova, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.
                                   RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
                                   MUDr. Juraj Chudej, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. januára 2019  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Pavel Horažďovský, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Cirkulujicí nádorové buňky v periférní krvi u pacientu podstupijicích resekci plíc pri NSCLC v časném  stadiu - srovnání VATS a otevřeného přístupu."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Roman Benej, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
                                   prof. MUDr. Jiří Klein, Ph. D., FETCS
                                   doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  17. septembra 2018  o 9.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Jana Hlinková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Role of Iron and Other Metals in Pathologies of Colon  and Central Nervous System."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Martin Kopáni, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
                                   prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
                                   prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že    dňa  30. augusta 2018  o 9.30 h sa koná v Malej zasadacej miestnosti Jesseniovej LF UK, Malá Hora 4A, prízemie č. dv. 140 v Martine, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore neurológia.

MUDr. Zuzana Košutzká, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Posturálna instabilita pri Parkinsonovej chorobe".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
                                   doc. MUDr. Marek Baláž, PhD.
                                   Ing. František Hlavačka, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  28. augusta 2018  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MDDr. Ľuboš Vanko, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Bisfosfonátová osteonekróza čeľustných kostí".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
                                   doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., mim. prof. 
                                   doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  27. augusta 2018  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Michal Petrík, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Chirurgická liečba spasticity u detí".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Ján Trnka, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
                                   prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.   
                                   doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2018  o 8.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe rontgenológia a rádiológia v študijnom odbore rontgenológia a rádiológia.

MUDr. Magdaléna Mižičková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Prínos endovaskulárnej liečby myómov maternice".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
                                   doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. 
                                   MUDr. Andrej Klepanec, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  24. augusta 2018  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Martin Igaz, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Možnosti využitia poznatkov štatistických zistení pri prehliadkach tiel mŕtvych v súdnolekárskej praxi v Slovenskej republike a Európskej únii".
Školiteľ:                      Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Predseda komisie:       doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
                                   MUDr. Petronela Bušíková, PhD.
                                   MUDr. Rastislav Rozboril, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  24. augusta 2018  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Olia El Hassoun, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Myeloidné bunky v nádorovom mikroprostredí".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
                                   MUDr. Petronela Bušíková, PhD.

 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  24. augusta 2018  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Olia El Hassoun, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Myeloidné bunky v nádorovom mikroprostredí".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
                                   MUDr. Petronela Bušíková, PhD.

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  24. augusta 2018  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

Mgr. Andreas Nicodemou, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Analysis of Biological Properties  of Human Somatic Stem Cells With an Emphasis on Safety of Their Use in Regeneratíve Medicine".
Školiteľ:                      RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
                                   prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.
                                   prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  24. augusta 2018  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Marianna Žišková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Morfologické štúdium sliznice vajíčkovodu a jej vzťah k reprodukčným funkciám".
Školiteľ:                      doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   prof. MUDr. Václav Báča, Ph. D.
                                   MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  23. augusta 2018  o 13.45 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Marika Vereb, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Neonkologické indikácie metód nukleárnej medicíny. Lokálna liečba pomocou otvorených žiaričov. Rádiosynoviortéza akromioklavikulárnych kĺbov".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Otto Kraft, Ph. D.
                                   prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.   
                                   MUDr. Daniel Čierny, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  23. augusta 2018  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Tatiana Prigancová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Genotypová a fenotypová charakteristika hemofílie".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
                                   prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.         
                                   doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph. D.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  23. augusta 2018  o 11.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Peter Bačík, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Špecifiká kardiostimulačnej liečby u seniorov".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
                                   MUDr. Peter Hlivák, PhD.                  
                                   MUDr. Milan Luknár, PhD.


 Obhajoba je zrušená

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  22. augusta 2018  o 13.40 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Jana Hlinková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Role of iron and other metals in pathologies of colon and central nervous system".
Školiteľ:                      doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
                                   prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.                               
                                   prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  22. augusta 2018  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Lenka Pálková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Molecular-genetic identification and characterization of bacteria of human microbiome and possibilities of its modification".
Školiteľ:                      RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    Dr. Domenico Pangallo, DrSc.
                                   doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.                                
                                   doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  22. augusta 2018  o 11.20 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Emese Domonkos, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "The role of testosterone in anxiety-like behavior".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
                                   doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph. D.
                                   RNDr. Boris Bilčík, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  22. augusta 2018  o 10.10 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Alexandra Gaál Kovalčíková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Salivary markers of renal failure".
Školiteľ:                      RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
                                   doc. MUDr. Otto Kučera, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph. D.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  22. augusta 2018  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Martina Zaťková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Morfológia a funkcia neuronálnych buniek vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam".
Školiteľ:                      RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
                                   RNDr. Zuzana Poljaková Valášková, PhD.
                                   RNDr. Michal Dubovický, CSc.


 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  21. augusta 2018  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onklógia.

Mgr. Lukáš Jakl, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave, na tému : "Biomarkers for Estimation of Cancer Risks from Low-Dose Radiation".
Školiteľ:                      doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                    prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
                                   prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
                                   doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  21. augusta 2018  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Lucia Lauková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Extracellular DNA and Inflammation: a bidirectional causation".
Školiteľ:                      RNDr. Barbore Izrael, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
                                   doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  21. augusta 2018  o 11.20 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Marianna Gyurászová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Oxidative stress in animal models of renal disease".
Školiteľ:                      RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko CSc.
Oponenti:                    prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD.
                                   RNDr. Katarína Volkovová, PhD.
                                   RNDr. Michal Behuliak, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  21. augusta 2018  o 10.10 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Daniel Daniš, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave, na tému : "Identifikácia zriedkavých etiopategentických mechanizmov vybraných monogénnych ochorení pomocou sekvenovania novej generácie".
Školiteľ:                      RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko CSc.
Oponenti:                    prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.
                                   doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
                                   MUDr. Mikuláš Pura, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  21. augusta 2018  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Lenka Vokálová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Biological correlates of autism"
Školiteľ:                      prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.
                                   RNDr. Daniela Gašperiíková, DrSc.
                                   Mgr. Michal Pastorek, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  20. augusta 2018  o 13.50 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Natália Šestáková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Centre experimentálnej medicíny SAV v Bratislave, na tému : "Behaviorálne zmeny v rozvoji hypertenzie indukovanej sociálnym stresom"
Školiteľ:                      RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
                                   MUDr. Josef Zicha, DrSc.
                                   doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  20. augusta 2018  o 12.40 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Diana Filčíková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Psychofyziologické koreláty porúch autistického spektra"
Školiteľ:                      prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
                                   prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
                                   MUDr. Igor Riečanský, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  20. augusta 2018  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

MUDr. Tomáš Baka, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Protekcia hemodynamicky preťaženej cirkulácie blokátorom if kanálu - ivabradínom"
Školiteľ:                      prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
                                   prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.
                                   MUDr. Anna Vachulová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  4. júla 2018  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Úloha hypoxie v biologickom správaní karcinoidov."
Školiteľ:                      MUDr. Pavol Janega, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
                                   MUDr. Csaba Bíró, PhD.
                                   MUDr. Boris Rychlý, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  4. júla 2018  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

MUDr. Boris Ťažký, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Včasné posmrtné zmeny v kontexte stanovenia doby smrti."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.
Predseda komisie:       Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
                                   doc. MUDr. Ján Porubský, PhD.
                                   MUDr. Roman Kuruc, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  4. júla 2018  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

Mgr. Petra Priščáková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Charakterizácia genetickej variability a génovej expresie ERVW-1 v placentách preeklamptických žien."
Školiteľ:                      prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
                                   doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
                                   RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  4. júla 2018  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

Mgr. Lenka Dolešová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Etiopatogenéza a genetické príčiny hereditárneho karcinómu prsníka a vaječníkov: implementácia sekvenovania novej generácie"
Školiteľ:                      prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
                                   RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  3. júla 2018  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

MUDr. Sylvia Redechová, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vyšetrenie HPV a P16/KI-67 v diagnostike prekanceróz maternicového krčka."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.
                                   prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
                                   doc. MUDr. Igor Rusnák, PhD., mimoriadny profesor


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  3. júla 2018  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby

MUDr. Igor Šturdík, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy u Crohnovej choroby"
Školiteľ:                      prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
                                   doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.
                                   MUDr. Miloš Greguš, PhD. 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  3. júla 2018  o 10.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby

MUDr. Jana Kollerová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Hormonálne zmeny pri gastrointestinálnych chorobách"
Školiteľ:                      prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH
Predseda komisie:       prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
                                   prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
                                   doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.  


 

 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  27. júna 2018  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia

MUDr. Andrea Masaryková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vplyv 18 - PDG PET / CT na plánovanie rádioterapie u nemalobunkového karcinómu pľúc".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Pavel Šlampa, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
                                   doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.        


 

 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  25. júna 2018  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe dermatovenerológia v študijnom odbore dermatovenerológia

MUDr. Ján Baumgartner, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Laserová terapia vaskulárnych kožných lézií".
Školiteľka:                   prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA
Predseda komisie:       prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
                                   prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
                                   prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.                        


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  22. júna 2018  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo

MDDr. Katarína Sobolíková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Klasická a laserová metóda frenulektómie maxilárneho frenula".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Peter Plachý, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH
                                   doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., mim. prof.
                                   doc. MUDr. Juraj Zajko, PhD.                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  19. júna 2018  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore hygiena

RNDr. Jana Perželová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Epidemiológia a diagnostika leptospiróz - novšie prístupy".
Školiteľka:                   doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
                                   doc. MVDr. Monika Halánová, PhD., mim. prof.
                                   doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.                         

          


                                                             

                                                                 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  19. júna 2018  o 10.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore hygiena

MUDr. Etela Janeková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zmeny vybraných ukazovateľov výživného stavu a chorobnosti vo vzťahu k preventívnej starostlivosti v primárnej praxi".
Školiteľka:                   doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
                                   doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
                                   doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, PhD., mim. prof.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  19. júna 2018  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore hygiena

PhDr. Ing. Martin Samohýl, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Výživa vybraných populačných skupín a ich asociácia s kardiovaskulárnym rizikom".
Školiteľka:                   prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Mgr. Erik Dorko, PhD., MPH
                                   doc. MUDr. Jana Lipková, PhD.
                                   doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  18. júna 2018  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe urológia v študijnom odbore urológia.

MUDr. Terézia Jankovichová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Karcinóm prostaty a obezita".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Frederico F. M. Goncalves, PhD.
Predseda komisie:       Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA
Oponenti:                    prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
                                   prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
                                   doc. MUDr. František Záťura, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  30. mája 2018  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Silvia Vallová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vplyv cvičenia, karnozínu a prítomnosti metabolického ochorenia na funkčné a molekulárne charakteristiky".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
                                   doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.
                                   RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  27. marca 2018  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Ľudovít Danihel, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Význam magnetickej rezonancie pri stagingu karcinómu rkta a indikácií neoadjuvantnej terapie".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
                                   prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
                                   doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.


 

                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  13. februára 2018  o 13.00 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK a UNB, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Ladislav Urban, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Morfologická štúdia Cajalovým bunkám-podobných buniek vo vybraných orgánoch ženského pohlavného systému".
Školiteľ:                      doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. David Kachlík, Ph. D.
                                   prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
                                   doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.

 

 


 

                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                  dňa  8. decembra 2017  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Lenka Fedorová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vrodené poruchy motility trávíacej rúry v detskom veku".
Školiteľka:                   doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc.
                                   doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.
                                   doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.


 

                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že    dňa  8. decembra 2017  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Stanislav Dolák, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Chirurgická liečba a význam neoadjuvantnej rádiochemoterapie pokročilých karcinómov konečníka (T3, T4)".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
                                   prof. MUDr. Jozef Radoňák, PhD.
                                   prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD., MPH


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že    dňa  29. novembra 2017  o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Lenka Maruščáková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vybrané neskoré následky po transplantácii kmeňových krvotvorných buniek v detskom veku".
Školiteľka:                  doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
                                   doc. MUDr. František Mrázek, Ph. D.
                                   Ing. Ema Paulovičová, CSc.


                                                                OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že    dňa  29. novembra 2017  o 13.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Lucia Géczová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vybrané neskoré následky po transplantácii kmeňových krvotvorných buniek v detskom veku".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
                                   doc. MUDr. Dušan Michalík, CSc.
                                   MUDr. Renáta Formánková, Ph. D.


 

                                                    OZNÁMENIE  - ZMENA TERMÍNU 

dovoľujeme si oznámiť, že na  6. novembra 2017  zvolaná   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe urológia v študijnom odbore urológia MUDr. Michaely Levčíkovej, študentky v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Štúdium syndrómu nedostatku testosterónu u mužov nad 40 rokov s abdominálnou obezitou a jeho vplyvu na metabolický syndróm" sa nekoná.

NOVÝ TERMÍN OBHAJOBY:  30. november 2017 o 11.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Školiteľ:                      Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Jan Dvořaček, DrSc.
                                   prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
                                   prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.


                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že    dňa  29. septembra 2017  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MUDr. Kristína Halmová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "In vitro vplyv exozómov na indukciu bunkovej smrti malígnych buniek".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Predseda komisie:       doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH
                                   doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc.


 

                                                                                   OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  31. augusta 2017  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia.

RNDr. Martina Zdurienčíková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Biomedicínskom centre SAV, na tému "In vitro vplyv exozómov na indukciu bunkovej smrti malígnych buniek".
Školiteľ:                      RNDr. Ján Sedlák, DrSc.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
                                   doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
                                   doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.


 

                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  31. augusta 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia.

Mgr. Matúš Durdík, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Biomedicínskom centre SAV, na tému "Vplyv rôznych typov žiarenia a hypertermie na poškodenie DNA v ľudských lymfocytoch a hematopoetických kmeňových bunkách".
Školiteľ:                      RNDr. Eva Marková, CSc.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
                                   prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
                                   doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.


 

                                                                   OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  30. augusta 2017  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MDDr. Branislav Gális, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Chirurgická liečba zlomenín artikulačného výsledku sánky".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
Oponenti:                    Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH
                                   prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
                                   doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mimoriadna profesorka

 


 

                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  28. augusta 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Katarína Janšáková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Markers of oxidative stress in inflammatory diseases".
Školiteľ:                      RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Oponenti:                    prof. Juraj Iványi, MD., Ph. D.
                                   Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
                                   MUDr. Bohuslav Novák, PhD.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  25. augusta 2017  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Patrik Koudelka, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zmeny jednovrstvovej anastomózy v chirurgickej liečbe ochorení tráviaceho traktu".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc.
                                   doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mimoriadny profesor
                                   doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.


                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  24. augusta 2017  o 16.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Michaela Fedelešová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Steatóza pečene a metabolický syndróm" 
Školiteľ:                        prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.   
Predseda komisie:        prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                     prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
                                     prof. MUDr. Ladislav Turecký, PhD.
                                     doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.


 

                                                                         OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  24. augusta 2017  o 15.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Antónia Hatalová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zmeny hemostázy pri myeloproliferatívnych neopláziách".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
                                   prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
                                   doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

 


 

                                                                              OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  24. augusta 2017  o 14.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Denisa Jankovičová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Substitučná liečba hemofílie a využitie farmakokinetiky v jej manažmente".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
                                   prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
                                   prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

                                                   


 

                                                                         OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  24. augusta 2017  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe psychiatria v študijnom odbore psychiatria.

MUDr. Barbora Vašečková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Sexuálne nežiaduce účinky antidepresív".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Oponenti:                    prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
                                   doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
                                   PhDr. Katarína Jandová, PhD.


                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  24. augusta 2017  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe psychiatria v študijnom odbore psychiatria.

MUDr. Viktor Segeda, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Depresia suicidalita - biologické aspekty (markery)".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Klára Látalová, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
                                   MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  23. augusta 2017  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Michal Kľoc, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Hlboká mozgová stimulácia. Analýza vybraných chirurgických kmplikácií".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
                                   prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
                                   prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.


 

                                                                 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  23. augusta 2017  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Robert Chrenko, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Dekompresívna hemikraniektómia v liečbe infarktu arteria cerebri media".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
                                   prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
                                   doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, PhD., MPH, mimoriadny profesor


 

                                                                           OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  23. augusta 2017  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.

MUDr. Júlia Hederlingová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Plodová voda ako prognostický faktor stavu plodu".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
                                   prof. MUDr. Martin Procházka, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 13.00 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

RNDr. Mária Csöbönyeiová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Nanočastice a ich potenciál pre terapiu nádorových ochorení v experimentálnych podmienkach".
Školiteľ:                      RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
                                   prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.


 

                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 12.00 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

RNDr. Zuzana Varchulová Nováková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Nanočastice a ich potenciál pre terapiu nádorových ochorení v experimentálnych podmienkach".
Školiteľ:                      RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
                                   prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.
                                   doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.


 

                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 12.00 h sa koná v v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore hygiena.

Mgr. Martina Kotrbancová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Využitie polymerázovej reťazovej reakcie v diagnostike legionelových infekcií".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
                                   doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
                                   doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD.


 

                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 10.30 h sa koná v v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore hygiena.

Mgr. Alexandra Filová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Kvantifikácia expozície environmentálnemu hluku a jeho vplyv na zdravie obyvateľstve".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Oponenti:                    prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
                                   doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, PhD., mim. prof.
                                   doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.


                              

                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 10.30 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

MUDr. Martina Mravcová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Biomedicínskom centre SAV, na tému "Molekulárne mechanizmy imunitnej odpovede u pacientov s chronickými zápalovými ochoreniami".
Školiteľ:                      MUDr. Miroslav Vlček, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
                                   Ing. Lucia Račková, PhD.
                                   MUDr. Martin Žlnay, PhD.


 

                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 9.00 h sa koná v v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore hygiena.

RNDr. Katarína Hirošová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Výskyt kardiometabolických rizikových faktorov u adolescentov".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
                                   doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, PhD., mim. prof.
                                   doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH


 

                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 8.30 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

RNDr. Beáta Gajdošechová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "HMGB1, TREM-1, cytokíny a zápal pri sclerosis multiplex".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
                                   doc. MUDr. František Mrázek, Ph. D.
                                   Ing. Ema Paulovičová, CSc.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 16.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Katarína Letkovská, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Faktory apoptózy ako prognostický marker testikulárnych nádorov".
Školiteľ:                      MUDr. Pavol Janega, PhD.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD..
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   MUDr. Csaba Bíró, PhD.
                                   MUDr. Boris Rychlý, PhD.

 


 

                                                                 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 15.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Iveta Mečiarová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Svalová biopsia ako integrálna súčasť štandardnej diagnostiky neuromuskulárnych ochorení".
Školiteľ:                      doc. MUDr. František Ondriaš, CSc.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD..
Oponenti:                    prof. MUDr. Katarna Adamicová, PhD.
                                   prof. MUDr. Zdeněk Kinkor, PhD.
                                   doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Hedviga Mrázová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vplyv radiačného žiarenia na tkanivá určených na transplantáciu".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Pavel Babál, PhD.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD..
Oponenti:                    prof. MUDr. Katarna Adamicová, PhD.
                                   doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.
                                   MUDr. Andrea Černá, PhD.


 

                                                                         OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 13.00 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

RNDr. Radoslava Reháková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave av Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, na tému "Cardiovascular effects of simvastatin and coenzyme Q10 in experimental  hyperlipidemia".
Školiteľ:                      doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. Vladimir Živković, MD., PhD.
                                   MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
                                   Ing. Štefan Zorad, CSc.


                                                                      OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Eva Nevická, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zlomeniny jazylky a chrupiek hrtana ako prejav pôsobenia mechanického násilia na oblasť krku".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.  
Predseda komisie:       Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
                                   doc. MUDr. Jiřina Bauerová, CSc.
                                   doc. MUDr. Ján Porubský, PhD.


 

                                                                   OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Lucia Havrlentová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Funkčná morfológia mliečnych škvŕn omenta".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
                                   doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

           


                                                       

                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 12.00 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

Mgr. Magdaléna Vaváková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Molekulové základy patofyziológie depresívnej choroby detí a účinok omega-3 mastných kyselín".
Školiteľ:                      prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
                                   doc. RNDr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.
                                   PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.                                                                            OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Martin Zdarilek, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Úmrtia po páde (skoku) z výšky vo vzťahu k použitiu cudzorodých látok. Morfologická a toxikologická analýza".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
                                   doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.
                                   MUDr. Jan Krajsa, Ph. D.


 

                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 10.30 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

Mgr. Tatiana Sedláčková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Cirkulujúce nukleové kyseliny a ich biomedicínske využitie".
Školiteľ:                      RNDr. Gabriel Minárik, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Lukáš Plank, PhD.
                                   doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.
                                   doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.

         


                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Rastislav Rozboril, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Poranenia dospelých cestujúcich v osobných motorových vozidlách vo vzťahu k bezpečnostným prvkom vozidla".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
                                   doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.
                                   MUDr. Jan Krajsa, Ph. D.


 

                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 9.30 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

Mgr. Barbora Konečná, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Immune activation by nucleic acids: a role in pregnancy complications".
Školiteľ:                      RNDr. Barbora Izrael, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
                                   doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.
                                   RNDr. Milan Číž, Ph. D.


                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

MUDr. Iveta Gašparová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vplyv vybraných bioaktívnych molekúl na kinetiku proliferácie a expresiu gínov i vitro".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
                                   prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.
                                   RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD.


 

                                                                           OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 8.30 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

Mgr. Veronika Borbélyová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Behavioral aspects of increased maternal testosterone in animal model od autism".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH    
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
                                   prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
                                   doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph. D.


 

                                                                           OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  4. júla 2017  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore pediatria.

MUDr. Klára Frivolt, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Treatment of paediatric Crohn´s Disease: Immunomodulation and Outcome after Exclusive Enteral Nutritional herapy and Infliximab."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Ladislav Kovács, DrSc., MPH    
Predseda komisie:      doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Oponenti:                   prof. Dr. Johanna C. Escher
                                   doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
                                   MUDr. Peter Szitányi, Ph. D.


 

                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  30. júna 2017  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.

MUDr. Lucia Ďuračková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Modality inzulínovej liečby diabetu v gravidite a ich vplyv na perinatálne výsledky."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.    
Predseda komisie:      prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Martin Procházka, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
                                   doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.


 

                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  29. júna 2017  o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Filip Kohútek, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Paraneoplastické syndrómy u malígnych ochorení."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.    
Predseda komisie:      prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
                                   doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
                                   MUDr. Pavol Joppa, PhD.


 

                                                                OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  29. júna 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Milan Luknár, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Srdce a sklerodermia."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.    
Predseda komisie:      prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH
                                   prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
                                   doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., mimoriadna profesorka


 

                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  27. júna 2017  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore oftalmológia.

MUDr. Mikuláš Alexík, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zmeny vitreoretinálneho rozhrania u diabetikov."
Školiteľ:                     doc. MUDr.Marián Potocký, PhD.    
Predseda komisie:     doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
                                   doc. MUDr. Martin Černák, PhD.
                                   MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD.


 

                                                                           OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  23. júna 2017  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MDDr. Anna Nádaždyová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Virtuálne plánovanie ortodontickej liečby s využitím 3D tlače a D analýz proporcií tvárových skenov."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.    
Predseda komisie:     prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
Oponenti:                  Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD.
                                  doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mimoriadna profesorka
                                  doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc.


 

                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  23. júna 2017  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore neurológia.

MUDr. Andrej Blaho, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Baroreflex pri neurodegeneratívnych ochoreniach."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.     
Predseda komisie:     prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Oponenti:                  prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
                                  prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph. D.
                                  doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.


 

                                                                      OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  23. júna 2017  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia.

MUDr. Branislav Bystrický, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Identification of biomarkers in early breast cancer."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.     
Predseda komisie:     prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
                                  doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
                                  doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.


 

                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  20. júna 2017  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe dermatovenerológia v študijnom odbore dermatovenerológia.

MUDr. Zuzana Hrabovská, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Diferenciálna diagnostika autoimúnnych bulóznych dermatóz."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.     
Predseda komisie:     prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Oponenti:                  prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
                                  prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
                                  MUDr. Katarína Poláková, PhD.


 

                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  31. mája 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Ondrej Beňačka, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Identifikácia vysokého kardiovaskulárneho rizika u pacientov s reumatickými ochoreniami."

Školiteľ:                     doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.     
Predseda komisie:     prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
                                  doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
                                  doc. MUDr. Branislav Stančák,CSc.

 


                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  31. mája 2017  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Lucia Mistríková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Lipoproteínový profil u pacientov mladších vekových skupín po prekonanom infarkte myokardu."

Školiteľ:                     prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.     
Predseda komisie:     prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH
Oponenti:                  prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
                                  prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
                                  doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.


 

                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  3. mája 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe klinická farmakológia v študijnom odbore  klinická farmakológia.

PharmDr. Lukáš Dobiaš, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Hodnotenie účinkov farmák modulujúcich funkciu endotelu na experimentálnych modeloch."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.     
Predseda komisie:      prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Oponenti:                  prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
                                 doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.
                                 RNDr. Ružena Sotníková, PhD.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  2. mája 2017  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore  oftalmológia.

MUDr. Kristína Horkovičová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Možnosti identifikácie signálnych dráh a génových uveálnych melanómov."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH     
Predseda komisie:      prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
                                 doc. MUDr. Marián Potocký, PhD.
                                 doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH


                                                                      OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  2. mája 2017  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore  oftalmológia.

MUDr. Ivana Krčová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Syndróm suchého oka, vplyv žmurkania."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH     
Predseda komisie:      prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
                                 doc. MUDr. Marián Potocký, PhD.
                                 doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH

 


                                                                         OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  28. apríla 2017  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Štefan Pörsök, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Prognostické a prediktívne ukazovatele nádorov GIT so zameraním na kolorektálny karcinóm."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.     
Predseda komisie:      prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
                                 doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
                                 doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.


 

                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  27. marca 2017  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Mária Rečková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Špecifiká problematiky onkologických ochorení v rómskej populácii na Slovensku."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Michal Mego, PhD.     
Predseda komisie:      prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
                                 doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
                                 doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.


 

                                                                         OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  27. marca 2017  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Eva Takácsová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Reziduálna nádorová choroba a prežívanie pacientov s karcinómom štítnej žľazy."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.     
Predseda komisie:      prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
                                 doc. MUDr. Ján Lepej, CSc.
                                 doc. MUDr. Michal Mego, PhD.


 

 

                                                                                OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  27. marca 2017  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vybrané komplikáie u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.      
Predseda komisie:      prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
                                 prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
                                 MUDr. Tomáš Guman, PhD.


 

                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  17. marca 2017  o 10.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore  chirurgia.

MUDr. Juraj Payer, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zmeny parametrov metabolického syndrómu po liposukcii."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.      
Predseda komisie:      doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
                                 doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD.
                                 MUDr. Peter Bukovčan, PhD.


 

                                                                 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  15. februára 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a  súdne lekárstvo v študijnom odbore  patologická anatómia a súdne lekárstvo.

RNDr. Jana Lisyová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Mitochondriálne genetické poruchy s prevahou neuromuskulárneho postihnutia."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Daniel Bohmer, PhD.      
Predseda komisie:      prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                  prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.
                                 prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
                                 MUDr. Katarína Melišová, CSc.


 

                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  30. januára 2017  o 14.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Helena Novosadová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Prínos genetických vyšetrení v diagnostike a liečbe pľúcnych karcinómov."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.      
Predseda komisie:      prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Eva Rozborilová, PhD.
                                 doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
                                 doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.


 

                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  30. januára 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Lucia Kaliská, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Význam pozitrónovej emisnej tomografie v onkologických indikáciách: PET/CT s fluodeoxyglukózou (18F) pri karcinóme prsníka."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.      
Predseda komisie:      prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
                                 MUDr. Bibiana Vertáková Krakovská, PhD.
                                 MUDr. Pavol Povinec, CSc.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  5. decembra  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológiav študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

Ing. Alexandra Wagnerová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Nové formy terapie zápalových črevných chorôb."
Školiteľ:                     MUDr. RNDr.Roman Gardlík, PhD.      
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
                                RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
                                Mgr. Klára Klimešová, Ph. D.


                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  30. novembra  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe otorinolaryngológia      v študijnom odbore  otorinolaryngológia.                                                    

MUDr. František Kurinec, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "HPV titer ako indikátor odpovede na liečbu orofaryngického karcinómu"
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc.      
Predseda komisie:       prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.
                                doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
                                MUDr. Miroslav Tedla, PhD.


 

                                                                           OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  21. novembra  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore  chirurgia.                                                    

MUDr. Daniel Dyttert, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Duktálny karcinóm in situ prsníka a biopsia sentinelovej uzliny"
Školiteľ: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.      
Predseda komisie:     doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Oponenti:                 prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
                               doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
                               doc. MUDr. Roman Benej, PhD.


 

                                                                                OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  7. novembra  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.                                                    

MUDr. Miroslav Pernický, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Akútne formy ochorenia u chronického srdcového zlyhávania"
Školiteľ: prof. MUDr. Ján Murín, CSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.
                               doc. MUDr. Ľudoví Gašpar, CSc.
                               doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.


 

                                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  3. novembra  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore  pediatria.                                                    

MUDr. Marek Pleško, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Bakteriálne infekcie u detí s onkologickým ochorením (incidencia, predisponujúce faktory, diagnostika, manažment prevencie a liečby)"
Školiteľ: doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Oponenti:               prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph. D.
                             doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.
                             doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

 


                                                                                      OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  27. októbra  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore  gynekológia a pôrodníctvo.                                                    

MUDr. Zuzana Seresová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Špecifiká prenatálnej starostlivosti u rómskych rodičiek"
Školiteľ: prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD.
Oponenti:              prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.
                             prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
                             doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.


                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  10. októbra  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe ortopédia v študijnom odbore  ortopédia.

MUDr. Miroslav Kilian, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Konzervatívna versus operačná liečba zlomenín proximálneho konca humeru."
Školiteľ: doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Oponenti:              prof. MUDr. Jiří Látal, CSc.
                             doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
                             MUDr. Blažena Brozmanová, CSc.


 

                                                                               OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  28. septembra  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore  pediatria.

MUDr. Barbora Novotná , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Štúdium biologických  a klinických aspektov."
Školiteľ: doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Oponenti:            prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
                          doc. MUDr. Katarína Furková, PhD., mim. prof.
                          MUDr. Miriam Kolníková, PhD.


                                                                              OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  31. augusta  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Miroslav Budaj , študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Biomarkery progresie malignity z mikroprostredia nádorov."
Školiteľ: prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Oponenti:             Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                          RNDr. jozef Bizík, DrSc.
                          MUDr. Jaroslav Hrenák, PhD.


                                                                              OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  26. augusta  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Martin Kaško , študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "HDL profil u pacientov s ischemickým poškodením srdca periférnych ciev."
Školiteľ: prof. MUDr. Stanislav Oravec, PhD.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:            prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
                          doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc.
                          MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  26. augusta  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Naďa Hučková , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Permanentná fibrilácia predsiení a periférna mikrocirkulácia."
Školiteľ: doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:          doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc.
                          doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
                          doc. MUDr. Katarína Kanáliková, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  26. augusta  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Ivona Bizíková , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Multiple myeloma."
Školiteľ: doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
                          prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
                          prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  26. augusta  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Lenka Masáková , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Myelodysplastický syndróm."
Školiteľ: doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:              prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
                             prof. MUDr.Ján Staško, PhD.
                             MUDr. Hilda Šajgalíková, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  26. augusta  2016  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Anna Morongová , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Inhibítory koagulačných faktorov."
Školiteľ: doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:           prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
                          prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
                          MUDr. Eva Bubanská, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  25. augusta  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Katarína Cenkerová , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Diastolické srdcové zlyhávanie (klinické charakteristiky, priebeh a komparácia so systolickým srdcovým zlyhaním)."
Školiteľ: doc. MUDr. Oľga Jurkovičová, CSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH
Oponenti:          prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
                          doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
                          doc. MUDr. Ján Kmec, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  25. augusta  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Jan Páleš , študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Prevalencia rezistentnej artériovej hypertenzie v kardiologickej ambulancii a prediktory úspešnosti kontroly tlaku krvi v tejto skupine pacientov."
Školiteľ: doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.        
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
                          prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
                          doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  25. augusta  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Adriana Dokupilová , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Kardiovaskulárne zmeny pri primárnej hyperparatyreóze."
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH         
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
                          doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD..
                          MUDr. Peter Vaňuga, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  25. augusta  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Adriana Bednárová , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vzťah hladiny pohlavných hormónov ku kardiovaskulárnemu riziku."
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH         
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
                          prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
                          MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

      


                                                                                 

                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  24. augusta  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

Ing. Roman Bohovič, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, na tému "Využitie mezenchýmových stromálnych buniek v génovej terapii nádorov."
Školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.         
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:          prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
                          doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
                          doc. MUDr. Michal Mego, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  24. augusta  2016  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

Mgr. Pavol Košík , študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, na tému "DNA repair and preleukemic clones in cord blood stem cells."
Školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.         
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:          prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
                          doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
                          doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  24. augusta  2016  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Michaela Sojáková , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Analýza prežívania pacientov s agresívnymi non-Hodgkinovými lymfómami."
Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mimoriadny profesor          
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
                          prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
                          doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  23. augusta  2016  o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore  oftalmológia.

MUDr. Miroslava Porubanová , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vzťah morfologických a funkčných zmien u detí s chorobami sietnice"
Školiteľ: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.          
Predseda komisie: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Oponenti:          prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA
                         MUDr. Tamara Štětinová, PhD.
                         MUDr. Peter Žiak, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  23. augusta  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore  hygiena.

MUDr. Daniela Krajčová , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Analýza stresovej odpovede školských detí a rizikové faktory mentálneho zdravia v ich životnom a pracovnom prostredí."
Školiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.          
Predseda komisie: doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD. MPH
                          doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD.
                          doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  22. augusta  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe otorinolaryngológia v študijnom odbore  otorinolaryngológia.

MUDr. Andrea Jovankovičová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Diagnostika chorôb hrtana u detí."

Školiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc.          
Predseda komisie: doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
                          prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
                          doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mimoriadny profesor


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  22. augusta  2016  o 13.00 h sa koná v seminárnej miestnosti Ústavu hygieny LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore  hygiena.

RNDr. Diana Vondrová , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Determinanty telesného vývinu detí v školskom veku."
Školiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc..          
Predseda komisie: doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
                          doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
                          doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  22. augusta  2016  o 11.50 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Zuzana Matúšková , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, na tému "Porucha oxidačno-redukčnej rovnováhy a jej úloha v patofyziológii schizofrénie."
Školiteľ: RNDr. Stanislava Vranková, PhD.          
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:          MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
                          doc. RNDr. Peter Filipčík, PhD.
                          doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  22. augusta  2016  o 10.40 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

RNDr. Ivana Koborová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vzťah medzi obezitou a oxidačným statusom u adolescentov."
Školiteľ:  doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
                          MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
                          RNDr. Katarína Volkovová, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  22. augusta  2016  o 9.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Radana Gurecká, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Metabolický syndróm u bratislavských stredoškolákov."
Školiteľ:  doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph. D.
                          prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
                          doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  22. augusta  2016  o 8.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Andrea Gálusová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej endokrinológie BMC SAV, na tému "Neuroendokrinné a metabolické zmeny u kriticky chorých."
Školiteľ:MUDr. Adela Penesová, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.
                          doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA  
                          MUDr. Lucia Horňanská, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že             dňa  19. augusta  2016  o 111.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programegynekológia a pôrodníctvo  v študijnom odbore  gynekológia a pôrodníctvo.

MUDr. Barbora Spodniaková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Defekt levátorov a fasciálnych štruktúr u symptomatických pacientov s prolapsom panvového dna - MRI štúdia."
Školiteľ: doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
Oponenti:         prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
                         doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.   
                         doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. augusta  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore  patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Lenka Oravcová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vplyv kultivačných podmienok na malígnu transformáciu mezenchýmových kmeňových buniek."
Školiteľ: RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:           prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA
                           prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.   
                           Ing. Lucia Račková, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. augusta  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore  patologická anatómia a súdne lekárstvo.

Mgr. Miroslava Juríková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "CAF1 ako diagnostický marker proliferácie v nádorových bunkách prsníka."
Školiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc. MBA
                          prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.   
                          MUDr. Andrea Černá, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. augusta  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore  patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Tatiana Sláviková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Vývin črevného nervového systému a vrodené anomálie motility tráviacej rúry."
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:          prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
                          prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, DrSc.   
                          doc. MUDr. Daniel Bohmer, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. augusta  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore  patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Andrea Janegová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Vybrané fenotypové a genetické markery rabdomyosarkómov a ich prerdiktívny význam."
Školiteľ: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:          Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                          RNDr. Ján Sedlák, DrSc.   
                          MUDr. Andrea Černá, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. júla  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore  pediatria.

MUDr. Viera Illíková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Akcesórne atrioventrikulárne dráhy u detí - od výskytu po kauzálnu liečbu."
Školiteľ: prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Oponenti:        prof. MUDr. Jan Janoušek, CSc.
                       prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.   
                       doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  30. júna  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore  neurológia.

MUDr. Ján Mihalov, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Neuropsychiatrické pozadie cievnych mozgových príhod."
Školiteľ: prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Oponenti:        prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
                       doc. MUDr. Ivan Dóci, CSc.   
                       doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  28. júna  2016  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Andrej Džupina, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Lymfedém dolných končatín."
Školiteľ: prof. MUDr. Viera Štvrtinový, CSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.
                       doc. MUDr. František Žernovický, CSc.   
                       doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  28. júna  2016  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Miroslava Valentová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Črevná a hepatálna dysfunkcia asociovaná s chronickým srdcovým zlyhávaním a jej význam pre kvalitu života, morbiditu a mortalitu pacientov."
Školiteľ: prof. MUDr. Ján Murín, CSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
                       doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.   
                       doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  28. júna  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Anna Krajčovičová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Vitamín D pri etiopatogenéze a liečbe nešpecifických zápalových ochorení čriev."
Školiteľ: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Peter Mĺkvy, PhD.
                       prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.   
                       MUDr. Eduard Veselíny, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  28. júna  2016  o 10.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Juraj Letkovský, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Význam fekálneho kalprotektínu pri nešpecifických črevných zápalových ochoreniach."
Školiteľ: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Peter Mĺkvy, PhD.
                       prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.   
                       doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  28. júna  2016  o 9.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Katarína Kusendová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Korelácia infekčných hepatitíd B a C so zvýšenou hodnotou alanínaminotransferázy u darcov krvi."
Školiteľ: doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Jozef  Glasa, PhD.
                       doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc.   
                       doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  27. júna  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe dermatovenerológia v študijnom odbore  dermatovenerológia.

MUDr. Martina Part, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Súčasný pohľad na problematiku HPV infekcii v dermatológii."
Školiteľ: prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Oponenti:        prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
                       prof. MUDr. Juraj Péč, PhD.   
                       MUDr. Katarína Poláková, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  27. júna  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe dermatovenerológia v študijnom odbore  dermatovenerológia.

MUDr. Marianna Bieliková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Nežiaduce účinky cielenej onkologickej terapie na kožu."
Školiteľ: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Oponenti:        prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.
                       prof. MUDr. Juraj Péč, PhD.   
                       MUDr. Katarína Poláková, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  24. júna  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore  chirurgia.

MUDr. Róbert Donát, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Vplyv probiotických kultúr na hojenie anastomózy pri kolorektálnom karcinóme
Školiteľ: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Ján Koller, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
                       doc. MUDr. Roman Benej, PhD.   
                       doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  24. júna  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore  chirurgia.

MUDr. Andrea Gebhardtová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Význam podávania albumínu u kriticky chorých."
Školiteľ: doc. MUDr. Roman Benej, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
                       doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.   
                       doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  22. júna  2016  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

RNDr. Katarína Hlinková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Molekulárna diagnostika v oblasti personalizovanej liečby nemalobunkového karcinómu pľúc."
Školiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:        prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
                       RNDr. Ján Sedlák, DrSc.   
                       Mgr. Ján Markus, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 15.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Lucia Miková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Neurobiologický výskum nádorových chorôb."
Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:        MVDr. Štefan Bezek, DrSc.
                       MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.   
                       doc. MUDr. Ján Porubský, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Anna Pivovarčiová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "The relationship between testosterone and aggression in children with autism spectrum disorders and the possibilities of a potential anti-androgen therapy."
Školiteľ: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.
                       doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.   
                       MUDr. Igor Riečanský, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

Mgr. Erika Ďuriníková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, na tému "GThe Study of Efficiency of Gene-Directed Enzyme/Prodrug Therapy Using Mesenchymal Stromal Cells on Chemoresistant Tumor Cells"
Školiteľ: RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
                       doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.    
                       RNDr. Veronika Sačková, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

RNDr. Lenka Toro, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, na tému "Gene therapy of metastatic disease using genetically modified mesenchymal stem cells"
Školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:        doc. MUDr. RNDr. Ing. Peter Celec, DrSc.
                       doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph. D.    
                       RNDr. Dušan Blaškovič, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 10.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Katarína Ševčíková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Sekundárne hematologické malignity po liečbe karcinómu prsníka."
Školiteľ: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.            
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
                       doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mimoriadny profesor         
                       doc. MUDr. Tomáš Buchler Ph. D.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 9.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

Mgr. Svetlana Školeková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, na tému "Molecular signalling between tumor stroma and human breast cancer cells"
Školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:        prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
                       doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mimoriadny profesor         
                       Mgr. Eliška Švastová, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 8.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

Mgr. Michaela Debreová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK  a vo Virologickom ústave BMC SAV,  na tému "Hypoxia-induced carbonican hydrase IX as a component of the metastatic cascade"
Školiteľ: Mgr. Eliška Švastová, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:        prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
                       Mgr.Lucia Kučerová, PhD.          
                       doc. MUDr. Michal Mego, PhD.          

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  20. júna  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore  oftalmológia.

MUDr. Branislav Trnavec, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Topografia rohovky pri chirurgii katarakty"
Školiteľ: prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Oponenti:       prof. MUDr. Peter Strmeň, PhD.
                      doc. MUDr. Marián Potocký, PhD.          
                      MUDr. Elena Sisková, CSc.          


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že          dňa  20. júna  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore  oftalmológia.

MUDr. Zuzana Prepiaková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Neskoré očné komplikácie prematúrnych detí"
Školiteľ: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.              
Predseda komisie: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Oponenti:       prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSC., MBA
                       doc. MUDr. Marián Potocký, PhD.          
                       MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD.          

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že          dňa  16. júna  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore  oftalmológia.

Ana Sharashidze, doktor mediciny, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave,  na tému "Prínos ultrasonografie v detskej oftalmológii."
Školiteľ: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.              
Predseda komisie: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Oponenti:       prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSC., MBA
                       doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD.          
                       doc. MUDr. Martin Černák, PhD.          


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  31. mája  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislavaobhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Viktor Rosenberg, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Reziduálna nádorová choroby nádorov hlavy a krku."
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:       prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
                       prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.          
                       doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph. D.          


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že             dňa  31. mája  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Dana Holováčová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zmeny pohybového aparátu pri endokrinných ochoreniach."
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:       prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
                       prof. MUDr. Mária Tajtáková, CSc.          
                       doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD.          

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že             dňa  13. mája  2016  o 12.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore  chirurgia.

MUDr. Matúš Rajčok, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Indikácie laparoskopickej cholecystektómie pri akútnej cholecystitíde."
Školiteľ: doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
                    doc. MUDr. Roman Benej, PhD.            
                    doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.          

 


                                           

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že            dňa  18. apríla  2016  o 12.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore  chirurgia.

MUDr. Vítězslav Marek, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vaskulárne oklúzie pri resekciách pečene".
Školiteľ: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.              
Predseda komisie: doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
                    prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.            
                    doc. MUDr.Augustín Prochotský, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že            dňa  1. apríla  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Alexandra Garafová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK a v Ústave experimentálnej endokrinológie BMC SAV v Bratislave, na tému „Neuroendokrinné mechanizmy pri začínajúcom metabolickom syndróme."
Školiteľ: MUDr. Adela Penesová, PhD.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
                    doc. MUDr. Adrián Okša, PhD.            
                    MUDr. Anna Vachulová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že            dňa  1. apríla  2016  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Stanislav Budáč, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK a v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave, na tému „Neurokognitívne aspekty selektívnej pozornosti: interakcia zrakových a sluchových podnetov pri generovaní sakadických pohybov očí."
Školiteľ: MUDr. Fedor Jagla, CSc.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
                    prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.            
                    MUDr. Alena Damborská, PhD.


 

                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že            dňa  9. marca  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe otorinolaryngológia v študijnom odbore  otorinolaryngológia.

MUDr. Martin Šuchaň, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Vestibulárna kompenzácia pri neurotologických stavoch z hľadiska podmienok, dynmaik a možnosti liečebného ovplyvnenia."
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
                    doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.             
                    doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc. 


 

                                                                            OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  26. februára  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore  pediatria

MUDr. Viktor Jankó, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Klinické a genetické aspekty nekomplikovanej infekcie močových ciest u detí.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH            
Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
Oponenti:    prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
                    doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph. D.             
                    MUDr. Ing. Ján Breza, PhD.


                                                                                OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  26. februára  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore  pediatria

MUDr. Katarína Prochotská, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Primárna hypertenzia u detí.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH            
Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
Oponenti:    prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
                    MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.             
                    MUDr. Pavol Šimurka, PhD.


                                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  18. februára  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore  gynekológia a pôrodníctvo

MUDr. Eva Pálová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Hysterektómia v pôrodníctve.“ 
Školiteľ: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD.
Oponenti:    prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
                    prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.             
                    doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD., mimoriadny profesor


 

                                                                      OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  12. januára  2016  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo. 

MUDr. Svorad Trnovec, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Úloha NO v patologických procesoch v mozgu.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:    prof. MUDr. Ľudovít Galbavý, DrSc.
                    prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.             
                    MUDr. Kamil Koleják, PhD.    


 

                                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  14. decembra  2015  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia. 

MUDr. Miroslava Fuňáková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Nekrotizujúca enterokolitída v klinike a experimente.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.              
Predseda komisie:  doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
                    doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.             
                    MUDr. Roman Koreň, PhD.    


                                                                                 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  10. decembra  2015  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore 7.1.10. pediatria.

MUDr. Eszter Hegyi, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Genetické aspekty chronickej pankreatitídy.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH              
Predseda komisie:  prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
Oponenti:    prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
                    doc. MUDr. Marián Bátovský, CSc.             
                    MUDr. Renáta Szépeová, PhD.    


                                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  10. decembra  2015  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore 7.1.10. pediatria. 

Mgr. Michaela Čižmárová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Klinická a molekulovo-genetická diagnostika rasopatií.“ 
Školiteľ:  doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.             
Predseda komisie:  prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH 
Oponenti:    prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
                    doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, PhD.             
                    MUDr. Ľubica Tichá, PhD.    

         


        

                                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  30. novembra  2015  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore 7.1.15. onkológia. 

MUDr. Eva Mikušková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Neskoré následky úspešnej protinádorovej ôoečby Hodgkinovho lymfómu.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.              
Predseda komisie:  prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
                    doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.             
                    doc. MUDr. Ján Staško, PhD.    


                                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  6. novembra  2015  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore 7.1.9.gynekológia a pôrodníctvo. MUDr. Zuzana Kosibová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Klinické a ultrazvulové charakteristiky pohlavného dospievania u dievčat.“ 
Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.              
Predseda komisie:  prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
                    doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.             
                    doc. MUDr. Martin Procházka, Ph. D.         


                                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  20. októbra  2015  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore 7.1.10. pediatria. MUDr. Zuzana Venczelová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Využitie stentov pri vrodených chybách srdca.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.              
Predseda komisie:  prof. MUDr. László Kovács, DrSc. MPH.
Oponenti:    prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
                    doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.             
                    MUDr. Stanislav Juhás, PhD.
  


                                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  20. októbra  2015  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore 7.1.10. pediatria. MUDr. Petra Čamborová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Kostné zmeny u detí s celiakiou.“ 
Školiteľ:  doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.              
Predseda komisie:  prof. MUDr. László Kovács, DrSc. MPH.
Oponenti:    prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
                    prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MPH              
                    MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
   


                                                                   

                                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  12. októbra  2015  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore 7.1.15. onkológia MUDr. Michal Chovanec, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému   „Štúdium biomarkerov pre detekciu a manažment malígnych ochorení“  
Školiteľ:  doc. MUDr. Michal Mego, PhD.                
Predseda komisie:  prof. MUDr.Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:    RNDr. Ján Sedlák, DrSc.             
                    doc. MUDr. Tomáš Buchler, Ph. D.                      
                    doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph. D.


                                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  30. septembra  2015  o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo MUDr. Silvia Božíková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Včasná diagnostika karcinómu prsníka“  
Školiteľ:  doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.                
Predseda komisie:  prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Marián Adamkov, PhD.               
                    prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.                      
                    doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD., mimoriadny profesor