Oznámenie obhajob dizertačných prác

oznámenie obhajob dizertačných prác

 

 

 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že dňa  1. júna  2021  o 11.00 h sa koná online formou obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Martin Klein,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu patologická anatómia a súdne lekárstvo na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Telocyty v zdraví a v chorobe - morfologické štúdium novoobjavených intersticiálnych buniek."

Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph. D.

prof. RNDr. JVanda Repiská, PhD.

doc. MUDr. Dušan Daniš, PhD.

verejnosť sa môže pripojiť https://www.fmed.uniba.sk/online-prenosy/

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že                 dňa  28. apríla  2021  o 14.00 h sa koná online formou obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe röntgenológia a rádiológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Michaela Jezberová,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu röntgenológia a rádiológia na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Prínos MR vyšetrenia plodu v detekcii anomálií mozgu, porovnanie efektivity a presnosti s USG nálezom, vplyv na manažment gravidity."

Školiteľ: doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph. D.

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.

MUDr. Martin Kynčl, Ph. D.

verejnosť sa môže pripojiť https://www.fmed.uniba.sk/online-prenosy/

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že                 dňa  28. apríla  2021  o 13.30h sa koná online formou obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Jana Ďurková,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu onkológia  na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Prínos biologickej liečby pre pacientky s pokročilým karcinómom ovária."

Školiteľ: prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Oponenti:  

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

MUDr. Marián Streško, PhD.

verejnosť sa môže pripojiť https://www.fmed.uniba.sk/online-prenosy/

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 10/2020 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že                 dňa  27. apríla  2021  o 14.00 h sa koná online formou obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia  v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Jozef Szabó,  študent v externej forme doktorandského  študijného programu neurológia  na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Prognostický význam  zmien autonómneho nervového systému u pacientov s cievnou mozgovou príhodou."

Školiteľ: Univ.prof. MUDr. Marek Sýkora, Ph.D., MSc
Predseda komisie:  prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO 

verejnosť sa môže pripojiť https://www.fmed.uniba.sk/online-prenosy/

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem,  že  dňa  27. augusta  2020  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe klinická farmakológia  v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Andrea Raganová,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu klinická farmakológia  na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Hodnotenie liekového rizika v gravidite."

Školiteľ:  prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Oponenti:  

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

doc. RNDr. Eduard Ujházy, CSc.

prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že  dňa  26. augusta  2020  o 14.00  h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo  v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MUDr. MDDr. Adam Stebel, MHA,   študent v externej forme doktorandského  študijného programu zubné lekárstvo  na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Využitie počítačovej tomografie (CT) v maxilofaciálnej chirurgii – diagnostika a 3D plánovanie chirurgickej liečby.

Školiteľ:  prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Predseda komisie:  prof. MUDr. Neda Markovská, PhD.

Oponenti:  

Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph. D. 

MUDr. Dušan Poruban, CSc.

                  


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  26. augusta 2020  o 13.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MDDr. Soňa Pintešová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Špecifiká vývoja a erupcie zubov u pacienta s orofaciálnym rázštepom"                                                                               

Školiteľ:  prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Neda Markovská, PhD.                                                                                                       

Oponenti:   

Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH

doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.                                           

MUDr. Dušan Poruban, CSc.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  26. augusta 2020  o 11.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Pavlína Zahorjanová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Súčasné možnosti využitia ionizujúceho žiarenia v liečbe malígneho melanómu corpus ciliare a choroidey."


Školiteľ:  prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, MPH, MSc

Predseda komisie:  prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.

 

Oponenti:                  

prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK  v Bratislave Vám oznamujem, že  dňa  26. augusta  2020  o 10.00  h  sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK  obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia  v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.                                                                     

MUDr. Jela Valášková,  študentka v externej forme doktorandského  študijného programu oftalmológia  na  Lekárskej fakulte UK  v Bratislave, na tému: „Intravitreálna liečba pre edém makuly pri uzávere žily sietnice.


Školiteľ:  doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.

 

Oponenti:       

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD.             

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  25. augusta 2020  o 15.15 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Alexander Škoda, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Miniinvazívne operácie v liečbe primárnej hyperparatyreózy."


Školiteľ:  doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MPH

Predseda komisie:  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

 

Oponenti:

prof. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.

MUDr. Lucia Kaliská, PhD., FEBNM

MUDr. Štefan Zelník, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  25. augusta 2020  o 14.15 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Martin Griger, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Endoskopické výkony v epidurálnom priestore pri liečbe chronickej bolesti."

Školiteľ:  doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

 

Oponenti:

prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, MPH, mim. prof.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  25. augusta 2020  o 13.15 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Nikola Ferančíková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Enzymatický debridement hlbokých popálenín ako alternatíva nekrektómie."


Školiteľ: prof. MUDr. Ján Koller, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

 

Oponenti:

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.

doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 25. augusta 2020 o 12.15 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Nina Šarközyová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Vplyv vybraných bioaktívnych látok na proces starnutia v modeli bunkových kultúr."

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Koller, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

 

Oponenti:

prof. MUDr. Pvel Brychta, CSc.

doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.

doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 25. augusta 2020 o 14.00 sa koná v praktikárni Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Michaela Kopčová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Imunologické monitorovanie sepsy."


Školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

prof. RNDr. Eva Kontseková, DrSc.

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 25. augusta 2020 o 13.00 sa koná v praktikárni Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Alena Černáčková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Úloha hypotalamického zápalu v etiopatogenéze vybraných somatických chorôb."


Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.

RNDr. Mojmír Mach, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 25. augusta 2020 o 11.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Mária Janubová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému: "Vplyv vybraných bioaktívnych látok na proces starnutia v modeli bunkových kultúr."


Školiteľ:  doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

RNDr. Ivo Juránek, DrSc.

Mgr. Soňa Scsuková, CSc.

 


 

 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 25. augusta 2020 o 9.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Veronika Roháriková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, na tému: "Brain processes of selection of sensory stimuli the focus on sensotimotor inhibitory mechanisms." 

Školiteľ:  MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

RNDr. Michal Dubovický, PhD.

doc. MUDr. Robert Roman, Ph. D.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 24. augusta 2020 o 12.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Boris Bajer, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Biomedicínskom centre SAV, na tému: "Vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory."


Školiteľ:  MUDr. Adela Penesová, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

doc. MUDr. Viktor Bielik, PhD.

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 24. augusta 2020 o 11.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Lucia Slobodová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Kostrový sval ako mediátor pozitívnych účinkov pravidelného cvičenia na metabolizmus a kognitívne funkcie."


Školiteľ:  doc. MUDr. Barba Ukropcová, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph. D.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 24. augusta 2020 o 10.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Uršula Altanerová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Study of Exosomes Released by Mesenchymal Stroma/Cells and their Use for human Cancer Cells Growth Inhibition."


Školiteľ:  prof.RNDr. Vanda Repiská, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

RNDr. Soňa Čierniková, PhD.

MVDr. Ján Rosocha, CSc.

 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 21. augusta 2020 o 13.30 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Jana Plavá, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, na tému: "The Impact of Tumor Stroma on Chemoresistance and Invasiveness of Tumor Cells in Breast Cancer."


Školiteľ:  RNDr. Miroslava Matušková, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

 

Oponenti:

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.

doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

doc. MUDr. Michal Masařík, Ph. D.

 


                            

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 21. augusta 2020 o 10.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Mgr. Miriam Fulová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Epidemiologické aspekty výskytu nozokomiálnych nákaz s dôrazom na legionelózy u detí hospitalizovaných v detskej fakultnej nemocnici."


Školiteľ:  doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

Predseda komisie:  prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH       

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 20. augusta 2020 o 13.30 sa koná v knižnici Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe ortopédia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Martin Trepáč, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Nové metody liečby plochej nohy u detí a adolescentov."


Školiteľ:  prof. MUDr.Milan Kokavec, PhD., MPH

Predseda komisie:  prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.

MUDr. Igor Jančík, PhD.      

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 20. augusta 2020 o 14.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Peter Michálek, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Prežívanie chorých  s implantovateľnými defibrilátormi na Slovensku."


Školiteľ:  prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FACC

Predseda komisie:  prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, PhD., FRCP

 

Oponenti:

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

MUDr. Gabriela Kaliská, PhD., FESC            

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  20. augusta 2020  o 13.00 sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Jana Hasáková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: " Aortálna regurgitácia u pacientov s dilatáciou koreňa aorty a/alebo aneuryzmou ascendentnej aorty."


Školiteľ: prof. MUDr. Vier Štvrtinová, CSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, PhD., FRCP

 

Oponenti:

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC.

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.

MUDr. Andrej Džupina, PhD.                                        

                                                                             


                                                                                              

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  19. augusta 2020  o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe röntgenológia a rádiológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Miroslav Malík, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému:" MRA hodnotenie panvových a stehenných tepien po implantácii stentu: porovnanie s digitálnou subtrakčnou angiografiou."


Školiteľ: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE

 


 

                                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 19. augusta 2020 o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe röntgenológia a rádiológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Libor Danihel, PhD., študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Zmeny karotických artérií (intimo-mediálna hrúbka, arteriálna tuhosť) - nové markery vzniku, priebehu a prognózy cerebrálneho infarktu."


Školiteľ: doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc., mim. prof.

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph. D., MBA

 


                                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  19. augusta 2020 o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe psychiatria v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Michal Patarák, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Psychopatologické prejavy u pacientov liečených pre Parikinsonovu chorobu."

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Predseda komisie: prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph. D.

doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.

 MUDr. Igor Riečanský, PhD.

 


OZNÁMENIE

V zmysle vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa 18. augusta 2020 o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Monika Siváková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulínovej rezistencii u pacientov so sclerosis multiplex."

 

Školiteľ: prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

doc. MUDr. Micha Minár, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. augusta 2020 o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Pavol Filippi, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Monitorovanie aktivity  ochorenia u pacientov s roztrúsenou sklerózou."


Školiteľ: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

doc. MUDr. Micha Minár, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa 17. augusta 2020 o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Martina Čulenová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Development and Complex Characterization of Biocompatible Tubular Scaffolds Intended as Potential Substitutes of Damaged Urethra."

Školiteľ: doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Marián Adamkov, DrSc.

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

doc. MUDr. Martin Boháč, PhD., MHA

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  17. augusta 2020  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Mária Lorencová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Morfológia ľudského ependýmu."

Školiteľ: prof. MUDr. Štefan Polák, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

 

Oponenti:

prof. MUDr. Marián Adamkov, DrSc.

Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa 24. februára 2020 o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Zuzana Vrablicová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Význam vitamínu D v liečbe nešpecifických črevných zápalových ochorení."

Školiteľ: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

 

Oponenti:

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

NDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.

MUDr. Miloš Greguš, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  13. decembra 2019   o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Mgr. Helena Svobodová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Distribúcia feritínu a jeho vzťah k železu vo vybraných bunkách a tkanivách."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Martin Kopáni, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
                                 prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
                                 RNDr. Michal Cagalinec, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  2. decembra 2019   o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Alice Kušnirová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Axiálne príznaky pri Parkinsonovej chorobe."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
                                 doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
                                 doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  30. októbra 2019   o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Ladislav Jančo, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Anatomické funkčné výsledky pars plana vitrektómie pri regmatogénnom odlúpení sietnice."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
                                 prof. MUDr. Milan Izák, PhD., FEBO
                                 doc. MUDr. Petr Kolář, Ph. D.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  29. októbra 2019   o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Igor Straka, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Klinické aspekty adherencie ku farmakoterapii pri Parkinsonovej chorobe."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
                                 doc. MUDr. Kateřina Menšíková, PhD.
                                 MUDr. František Cibulčík, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  29. októbra 2019   o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Monika Dugátová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "HELLP syndróm a preeklampsia v gravidite po spontánnej koncepcii a po metódach asistovanej reprodukcie."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Predseda komisie:        doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
                                 doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD.
                                 doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2019   o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Milan Liška, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Indikačné kritériá pre liečbu mozgových aneuryziem."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
                                 prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
                                 prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D., MBA


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2019   o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Rudolf Poruban, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Funkcia chlopňových alotransplantátov a biomateriálov po implantácii u detí s vrodenými chybami srdca."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Ján Koller, CSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph. D.
                                 doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
                                 doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2019   o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Pavol Macho, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Hodnotenie pacientov po rôznych typoch operácii ráštepov sekundárneho podnebia."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
                                 MUDr. Jozef Ulianko, PhD.
                                 MUDr. Marianna Zábavníková, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2019   o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe urológia v študijnom odbore urológia.

MUDr. Marek Gojdič, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Ako môžu komplikácie po transplantácii obličky ovplyvniť funkciu a dlhodobé prežívanie transplantovanej obličky."
Školiteľ:                      Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA
Predseda komisie:        prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
                                 doc. MUDr.  Peter Baláž, PhD., FEBS, MHA
                                 doc. MUDr. Pavel Navrátil, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2019   o 9.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Barbora Piteková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Niektoré plazmatické bielkoviny ako potencionálny marker fibrogenézy v pečeni u pacientov s chronickými hepatopatiami."
Školiteľ:                      prof. MUDR. Ladislav Turecký, CSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
                                 prof. MUDr. Viera Kuppčová, CSc.
                                 doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2019   o 8.20 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Linda Grešová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Štúdium redoxných systémov a transkripčných dráh u hypertenzných modelov in vivo a in vitro."
Školiteľ:                      RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   Ing. Július Brtko, DrSc.
                                 doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
                                 doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  26. augusta 2019   o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby

MUDr. Andrea Komorníková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Efekt aplikácie hyperbarického kyslíka v liečbe diabetes mellitus 2. typu so zameraním na mikrocirkuláciu a endotelovú dysfunkciu."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
                                 doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.
                                 doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  26. augusta 2019   o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby

MUDr. Martina Mištecová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Štúdium účinku kalcitriolu v regulácii tlaku krvi."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
                                 prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.
                                 doc. MUDr. Katarína Gazdíková, CSc., mim. prof.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  26. augusta 2019   o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Veronika Polakovičová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Optimalizácia nešpecifických črevných zápalov."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
                                doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph. D.
                                doc. MUDr. Ilja Tacheci, Ph. D.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  23. augusta 2019   o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore pediatria

Mgr. Anita Vaská, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Genetické prediktory relapsu detskej akútnej lymfoblastovej leukémie."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
Oponenti:                  prof. MUDr.Vladimír Mihál, CSc.
                                prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph. D.
                                doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  23. augusta 2019   o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore pediatria

Oksana Fábri, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Význam prietokovej cytometrie v diagnostike detských pacientov so syndrómom zlyhania kostnej drene."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
Oponenti:                  prof. MUDr.Jan Starý, DrSc.
                                prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
                                doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  23. augusta 2019   o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a  súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

MUDr. Tomáš Sýkora, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Vplyv bilirubínu na organizmus."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                  Dr. h. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
                                MUDr. Csaba Biró, PhD.

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  22. augusta 2019   o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore oftalmológia

MUDr. Ivajlo Popov, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Zmeny fyziologických funkcií oka po implamantácii umelej vnútroočnej šošovky so žltým filtrom."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Viktor Matejčík, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
                                 doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD.
                                 doc. MUDr. Petr Kolář, Ph. D.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  22. augusta 2019   o 10.30h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe urológia v študijnom odbore urológia

MUDr. Martin Jankovich, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Obezita a benígna hyperplázia prostaty."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
                                prof. MUDr. Ján Kliment. CSc.
                                prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD., MPH

 

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  21. augusta 2019   o 10.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Zuzana Kovaničová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "White Versus Brown: Effect of Physical Activity, Cold Hardening and Chronic Diseases on Adipose Tissue Phenotype."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
                                 prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
                                 doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  21. augusta 2019   o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

MUDr. Martin Schon, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Pohyb ako liek: mechanizmus účinkov akútneho a pravidelného cvičenia na zdravie."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.
                                 doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
                                 RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  20. augusta 2019   o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe rontgenológia a rádiológia v študijnom odbore rontgenológia a rádiológia

MUDr. Michal Liška, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Miesto ultrazvukovej diagnostiky v akútnej a intenzívnej medicíne."
Školiteľ:                     doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Predseda komisie:       doc. MUDr. Jana Poláková, Mištinová,PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Jozef Beňuška, CSc.
                                 doc. MUDr. Marek Mechl, Ph. D., MBA
                                 doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  20. augusta 2019   o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe rontgenológia a rádiológia v študijnom odbore rontgenológia a rádiológia

MUDr. Zuzana Lišková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "MR enterografia a jej využitie v klinickej praxi v diagnostike zápalových ochorení tenkého čreva."
Školiteľ:                     doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Predseda komisie:       doc. MUDr. Jana Poláková, Mištinová,PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Peter Mĺkvy, PhD.
                                 doc. MUDr. Marek Mechl, Ph. D., MBA
                                 doc. MUDr. Kamil Zeleńák, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  19. augusta 2019   o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Jozef Čonka, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Metabolic Behavioral Consequences of Intake of Cola Beverages."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
                                 doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph. D.
                                 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  19. augusta 2019   o 10.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Alexandra Padová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Úloha neuroendokrinných a imunitných faktorov v etiopatogenéze Alzheimerovej choroby"
Školiteľ:                     prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   MUDr. Vladimí r Štrbák, DrSc.
                                 doc. RNDr. Peter Filipčík, PhD.
                                 doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  19. augusta 2019   o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Hana Celušáková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému: "Kognitívne schopnosti a deficity u detí s poruchou autistického spektra"
Školiteľ:                     prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
                                 MUDr. Fedor Jagla, CSc.
                                 doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  1. júla 2019  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

MUDr. Soňa Režnáková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Vplyv statínov na diferenciáciu a prežívanie kmeňových buniek"
Školiteľ:                     prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                   prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.
                                 doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
                                 Mgr. Lenka Dolešová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  1. júla 2019  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby

MUDr. Vanda Mlynáriková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Úloha extracelulárnej DNA v patogenéze reumatoidnej artritídy"
Školiteľ:                      doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP
Oponenti:                    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
                                  doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
                                  doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., mim. prof.

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  28. júna 2019  o 15.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia

Ing. Lucia Demková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Intracellular Signaling Mediated by Receptors of Growth Factor in Human Metastatic Melanoma Tumor Cells."
Školiteľ:                      Mgr. Lucia Kučerová, DrSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti                     prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MSc., MPH
                                  doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.
                                  RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  28. júna 2019  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia

Ing. Silvia Schmidtová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Investigation of Candidate Genes Associated with Cisplatin Chemoresistance of Testicular Germ Cell Tumors."
Školiteľ:                      Mgr. Lucia Kučerová, DrSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc
Oponenti                     prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
                                  prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
                                  doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  28. júna 2019  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia

MUDr. Iveta Simančíková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Význam tandemovej autológnej transplantácie krvotvorných buniek v liečbe mnohopočetného myelómu."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc
Oponenti                     prof. MUDr.Marta Krejčí, Ph. D.
                                  prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph. D.
                                  doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa,CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  14. júna 2019  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo

MUDr. Petra Štillová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Leukoplakia, orálny lichen planus a lichenoidná stomatitída - etiológia, diferenciálna diagnostika a terapia."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Vladimír  Javorka, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
                                   prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
                                   doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  29. marca 2019  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Mária Potočárová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Centrálny systolický tlak a orgánové zmeny kardiovaskulárneho systému u pacientov s artériovou hypertenziou."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
Predseda komisie:        prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
                                  doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.
                                  doc. MUDr. Jiřá Špác, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  26. marca 2019  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

RNDr. Renata Lukačková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Využitie molekulárno-biologických metód v prognostike mnopočetného myelómu."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Beata Mladosievičova, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.
                                   RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
                                   MUDr. Juraj Chudej, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. januára 2019  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Pavel Horažďovský, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Cirkulujicí nádorové buňky v periférní krvi u pacientu podstupijicích resekci plíc pri NSCLC v časném  stadiu - srovnání VATS a otevřeného přístupu."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Roman Benej, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
                                   prof. MUDr. Jiří Klein, Ph. D., FETCS
                                   doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  17. septembra 2018  o 9.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Jana Hlinková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Role of Iron and Other Metals in Pathologies of Colon  and Central Nervous System."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Martin Kopáni, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
                                   prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
                                   prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že    dňa  30. augusta 2018  o 9.30 h sa koná v Malej zasadacej miestnosti Jesseniovej LF UK, Malá Hora 4A, prízemie č. dv. 140 v Martine, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore neurológia.

MUDr. Zuzana Košutzká, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Posturálna instabilita pri Parkinsonovej chorobe".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
                                   doc. MUDr. Marek Baláž, PhD.
                                   Ing. František Hlavačka, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  28. augusta 2018  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MDDr. Ľuboš Vanko, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Bisfosfonátová osteonekróza čeľustných kostí".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
                                   doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., mim. prof. 
                                   doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  27. augusta 2018  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Michal Petrík, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Chirurgická liečba spasticity u detí".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Ján Trnka, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
                                   prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.   
                                   doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  27. augusta 2018  o 8.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe rontgenológia a rádiológia v študijnom odbore rontgenológia a rádiológia.

MUDr. Magdaléna Mižičková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Prínos endovaskulárnej liečby myómov maternice".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
                                   doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. 
                                   MUDr. Andrej Klepanec, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  24. augusta 2018  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Martin Igaz, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Možnosti využitia poznatkov štatistických zistení pri prehliadkach tiel mŕtvych v súdnolekárskej praxi v Slovenskej republike a Európskej únii".
Školiteľ:                      Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Predseda komisie:       doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
                                   MUDr. Petronela Bušíková, PhD.
                                   MUDr. Rastislav Rozboril, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  24. augusta 2018  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Olia El Hassoun, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Myeloidné bunky v nádorovom mikroprostredí".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
                                   MUDr. Petronela Bušíková, PhD.

 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  24. augusta 2018  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Olia El Hassoun, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Myeloidné bunky v nádorovom mikroprostredí".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
                                   MUDr. Petronela Bušíková, PhD.

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že   dňa  24. augusta 2018  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

Mgr. Andreas Nicodemou, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Analysis of Biological Properties  of Human Somatic Stem Cells With an Emphasis on Safety of Their Use in Regeneratíve Medicine".
Školiteľ:                      RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
                                   prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.
                                   prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  24. augusta 2018  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Marianna Žišková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Morfologické štúdium sliznice vajíčkovodu a jej vzťah k reprodukčným funkciám".
Školiteľ:                      doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   prof. MUDr. Václav Báča, Ph. D.
                                   MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  23. augusta 2018  o 13.45 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Marika Vereb, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Neonkologické indikácie metód nukleárnej medicíny. Lokálna liečba pomocou otvorených žiaričov. Rádiosynoviortéza akromioklavikulárnych kĺbov".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Otto Kraft, Ph. D.
                                   prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.   
                                   MUDr. Daniel Čierny, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  23. augusta 2018  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Tatiana Prigancová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Genotypová a fenotypová charakteristika hemofílie".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
                                   prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.         
                                   doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph. D.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  23. augusta 2018  o 11.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Peter Bačík, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Špecifiká kardiostimulačnej liečby u seniorov".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
                                   MUDr. Peter Hlivák, PhD.                  
                                   MUDr. Milan Luknár, PhD.


 Obhajoba je zrušená

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  22. augusta 2018  o 13.40 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Jana Hlinková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Role of iron and other metals in pathologies of colon and central nervous system".
Školiteľ:                      doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
                                   prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.                               
                                   prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  22. augusta 2018  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Lenka Pálková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Molecular-genetic identification and characterization of bacteria of human microbiome and possibilities of its modification".
Školiteľ:                      RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    Dr. Domenico Pangallo, DrSc.
                                   doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.                                
                                   doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  22. augusta 2018  o 11.20 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Emese Domonkos, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "The role of testosterone in anxiety-like behavior".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
                                   doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph. D.
                                   RNDr. Boris Bilčík, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  22. augusta 2018  o 10.10 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Alexandra Gaál Kovalčíková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Salivary markers of renal failure".
Školiteľ:                      RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
                                   doc. MUDr. Otto Kučera, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph. D.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  22. augusta 2018  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Martina Zaťková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Morfológia a funkcia neuronálnych buniek vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam".
Školiteľ:                      RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
                                   RNDr. Zuzana Poljaková Valášková, PhD.
                                   RNDr. Michal Dubovický, CSc.


 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  21. augusta 2018  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onklógia.

Mgr. Lukáš Jakl, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave, na tému : "Biomarkers for Estimation of Cancer Risks from Low-Dose Radiation".
Školiteľ:                      doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                    prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
                                   prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
                                   doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  21. augusta 2018  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Lucia Lauková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Extracellular DNA and Inflammation: a bidirectional causation".
Školiteľ:                      RNDr. Barbore Izrael, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
                                   doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  21. augusta 2018  o 11.20 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Marianna Gyurászová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Oxidative stress in animal models of renal disease".
Školiteľ:                      RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko CSc.
Oponenti:                    prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD.
                                   RNDr. Katarína Volkovová, PhD.
                                   RNDr. Michal Behuliak, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  21. augusta 2018  o 10.10 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Daniel Daniš, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave, na tému : "Identifikácia zriedkavých etiopategentických mechanizmov vybraných monogénnych ochorení pomocou sekvenovania novej generácie".
Školiteľ:                      RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko CSc.
Oponenti:                    prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.
                                   doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
                                   MUDr. Mikuláš Pura, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  21. augusta 2018  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Lenka Vokálová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Biological correlates of autism"
Školiteľ:                      prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.
                                   RNDr. Daniela Gašperiíková, DrSc.
                                   Mgr. Michal Pastorek, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  20. augusta 2018  o 13.50 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Natália Šestáková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Centre experimentálnej medicíny SAV v Bratislave, na tému : "Behaviorálne zmeny v rozvoji hypertenzie indukovanej sociálnym stresom"
Školiteľ:                      RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
                                   MUDr. Josef Zicha, DrSc.
                                   doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  20. augusta 2018  o 12.40 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

Mgr. Diana Filčíková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému : "Psychofyziologické koreláty porúch autistického spektra"
Školiteľ:                      prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
                                   prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
                                   MUDr. Igor Riečanský, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  20. augusta 2018  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia

MUDr. Tomáš Baka, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Protekcia hemodynamicky preťaženej cirkulácie blokátorom if kanálu - ivabradínom"
Školiteľ:                      prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
                                   prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.
                                   MUDr. Anna Vachulová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  4. júla 2018  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Úloha hypoxie v biologickom správaní karcinoidov."
Školiteľ:                      MUDr. Pavol Janega, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
                                   MUDr. Csaba Bíró, PhD.
                                   MUDr. Boris Rychlý, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  4. júla 2018  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

MUDr. Boris Ťažký, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Včasné posmrtné zmeny v kontexte stanovenia doby smrti."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.
Predseda komisie:       Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
                                   doc. MUDr. Ján Porubský, PhD.
                                   MUDr. Roman Kuruc, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  4. júla 2018  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

Mgr. Petra Priščáková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Charakterizácia genetickej variability a génovej expresie ERVW-1 v placentách preeklamptických žien."
Školiteľ:                      prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
                                   doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
                                   RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  4. júla 2018  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

Mgr. Lenka Dolešová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Etiopatogenéza a genetické príčiny hereditárneho karcinómu prsníka a vaječníkov: implementácia sekvenovania novej generácie"
Školiteľ:                      prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
                                   RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  3. júla 2018  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

MUDr. Sylvia Redechová, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vyšetrenie HPV a P16/KI-67 v diagnostike prekanceróz maternicového krčka."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.
                                   prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
                                   doc. MUDr. Igor Rusnák, PhD., mimoriadny profesor


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  3. júla 2018  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby

MUDr. Igor Šturdík, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy u Crohnovej choroby"
Školiteľ:                      prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
                                   doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.
                                   MUDr. Miloš Greguš, PhD. 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  3. júla 2018  o 10.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby

MUDr. Jana Kollerová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Hormonálne zmeny pri gastrointestinálnych chorobách"
Školiteľ:                      prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH
Predseda komisie:       prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
                                   prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
                                   doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.  


 

 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  27. júna 2018  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia

MUDr. Andrea Masaryková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vplyv 18 - PDG PET / CT na plánovanie rádioterapie u nemalobunkového karcinómu pľúc".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Pavel Šlampa, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
                                   doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.        


 

 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  25. júna 2018  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe dermatovenerológia v študijnom odbore dermatovenerológia

MUDr. Ján Baumgartner, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Laserová terapia vaskulárnych kožných lézií".
Školiteľka:                   prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA
Predseda komisie:       prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
                                   prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
                                   prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.                        


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  22. júna 2018  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo

MDDr. Katarína Sobolíková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Klasická a laserová metóda frenulektómie maxilárneho frenula".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Peter Plachý, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH
                                   doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., mim. prof.
                                   doc. MUDr. Juraj Zajko, PhD.                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  19. júna 2018  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore hygiena

RNDr. Jana Perželová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Epidemiológia a diagnostika leptospiróz - novšie prístupy".
Školiteľka:                   doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
                                   doc. MVDr. Monika Halánová, PhD., mim. prof.
                                   doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.                         

          


                                                             

                                                                 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  19. júna 2018  o 10.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore hygiena

MUDr. Etela Janeková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zmeny vybraných ukazovateľov výživného stavu a chorobnosti vo vzťahu k preventívnej starostlivosti v primárnej praxi".
Školiteľka:                   doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
                                   doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
                                   doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, PhD., mim. prof.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  19. júna 2018  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore hygiena

PhDr. Ing. Martin Samohýl, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Výživa vybraných populačných skupín a ich asociácia s kardiovaskulárnym rizikom".
Školiteľka:                   prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Mgr. Erik Dorko, PhD., MPH
                                   doc. MUDr. Jana Lipková, PhD.
                                   doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  18. júna 2018  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe urológia v študijnom odbore urológia.

MUDr. Terézia Jankovichová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Karcinóm prostaty a obezita".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Frederico F. M. Goncalves, PhD.
Predseda komisie:       Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA
Oponenti:                    prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
                                   prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
                                   doc. MUDr. František Záťura, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  30. mája 2018  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Silvia Vallová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vplyv cvičenia, karnozínu a prítomnosti metabolického ochorenia na funkčné a molekulárne charakteristiky".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
                                   doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.
                                   RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  27. marca 2018  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Ľudovít Danihel, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Význam magnetickej rezonancie pri stagingu karcinómu rkta a indikácií neoadjuvantnej terapie".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
                                   prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
                                   doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.


 

                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                        dňa  13. februára 2018  o 13.00 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK a UNB, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Ladislav Urban, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Morfologická štúdia Cajalovým bunkám-podobných buniek vo vybraných orgánoch ženského pohlavného systému".
Školiteľ:                      doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. David Kachlík, Ph. D.
                                   prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
                                   doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.

 

 


 

                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                  dňa  8. decembra 2017  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Lenka Fedorová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vrodené poruchy motility trávíacej rúry v detskom veku".
Školiteľka:                   doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc.
                                   doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.
                                   doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.


 

                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že    dňa  8. decembra 2017  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Stanislav Dolák, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Chirurgická liečba a význam neoadjuvantnej rádiochemoterapie pokročilých karcinómov konečníka (T3, T4)".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
                                   prof. MUDr. Jozef Radoňák, PhD.
                                   prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD., MPH


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že    dňa  29. novembra 2017  o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Lenka Maruščáková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vybrané neskoré následky po transplantácii kmeňových krvotvorných buniek v detskom veku".
Školiteľka:                  doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
                                   doc. MUDr. František Mrázek, Ph. D.
                                   Ing. Ema Paulovičová, CSc.


                                                                OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že    dňa  29. novembra 2017  o 13.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Lucia Géczová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vybrané neskoré následky po transplantácii kmeňových krvotvorných buniek v detskom veku".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
                                   doc. MUDr. Dušan Michalík, CSc.
                                   MUDr. Renáta Formánková, Ph. D.


 

                                                    OZNÁMENIE  - ZMENA TERMÍNU 

dovoľujeme si oznámiť, že na  6. novembra 2017  zvolaná   obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe urológia v študijnom odbore urológia MUDr. Michaely Levčíkovej, študentky v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Štúdium syndrómu nedostatku testosterónu u mužov nad 40 rokov s abdominálnou obezitou a jeho vplyvu na metabolický syndróm" sa nekoná.

NOVÝ TERMÍN OBHAJOBY:  30. november 2017 o 11.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Školiteľ:                      Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Jan Dvořaček, DrSc.
                                   prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
                                   prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.


                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že    dňa  29. septembra 2017  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MUDr. Kristína Halmová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "In vitro vplyv exozómov na indukciu bunkovej smrti malígnych buniek".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Predseda komisie:       doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH
                                   doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc.


 

                                                                                   OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  31. augusta 2017  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia.

RNDr. Martina Zdurienčíková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Biomedicínskom centre SAV, na tému "In vitro vplyv exozómov na indukciu bunkovej smrti malígnych buniek".
Školiteľ:                      RNDr. Ján Sedlák, DrSc.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
                                   doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
                                   doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.


 

                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  31. augusta 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia.

Mgr. Matúš Durdík, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Biomedicínskom centre SAV, na tému "Vplyv rôznych typov žiarenia a hypertermie na poškodenie DNA v ľudských lymfocytoch a hematopoetických kmeňových bunkách".
Školiteľ:                      RNDr. Eva Marková, CSc.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
                                   prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
                                   doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.


 

                                                                   OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  30. augusta 2017  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MDDr. Branislav Gális, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Chirurgická liečba zlomenín artikulačného výsledku sánky".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc.
Predseda komisie:       prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
Oponenti:                    Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH
                                   prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
                                   doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mimoriadna profesorka

 


 

                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  28. augusta 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Katarína Janšáková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Markers of oxidative stress in inflammatory diseases".
Školiteľ:                      RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Oponenti:                    prof. Juraj Iványi, MD., Ph. D.
                                   Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
                                   MUDr. Bohuslav Novák, PhD.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  25. augusta 2017  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Patrik Koudelka, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zmeny jednovrstvovej anastomózy v chirurgickej liečbe ochorení tráviaceho traktu".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc.
                                   doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mimoriadny profesor
                                   doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.


                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  24. augusta 2017  o 16.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Michaela Fedelešová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Steatóza pečene a metabolický syndróm" 
Školiteľ:                        prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.   
Predseda komisie:        prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                     prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
                                     prof. MUDr. Ladislav Turecký, PhD.
                                     doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.


 

                                                                         OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  24. augusta 2017  o 15.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Antónia Hatalová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zmeny hemostázy pri myeloproliferatívnych neopláziách".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
                                   prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
                                   doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

 


 

                                                                              OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  24. augusta 2017  o 14.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Denisa Jankovičová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Substitučná liečba hemofílie a využitie farmakokinetiky v jej manažmente".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
                                   prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
                                   prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

                                                   


 

                                                                         OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  24. augusta 2017  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe psychiatria v študijnom odbore psychiatria.

MUDr. Barbora Vašečková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Sexuálne nežiaduce účinky antidepresív".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Oponenti:                    prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
                                   doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
                                   PhDr. Katarína Jandová, PhD.


                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  24. augusta 2017  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe psychiatria v študijnom odbore psychiatria.

MUDr. Viktor Segeda, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Depresia suicidalita - biologické aspekty (markery)".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Klára Látalová, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
                                   MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  23. augusta 2017  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Michal Kľoc, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Hlboká mozgová stimulácia. Analýza vybraných chirurgických kmplikácií".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
                                   prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
                                   prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.


 

                                                                 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  23. augusta 2017  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore chirurgia.

MUDr. Robert Chrenko, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Dekompresívna hemikraniektómia v liečbe infarktu arteria cerebri media".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
                                   prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
                                   doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, PhD., MPH, mimoriadny profesor


 

                                                                           OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  23. augusta 2017  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.

MUDr. Júlia Hederlingová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Plodová voda ako prognostický faktor stavu plodu".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
                                   prof. MUDr. Martin Procházka, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 13.00 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

RNDr. Mária Csöbönyeiová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Nanočastice a ich potenciál pre terapiu nádorových ochorení v experimentálnych podmienkach".
Školiteľ:                      RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
                                   prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.


 

                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 12.00 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

RNDr. Zuzana Varchulová Nováková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Nanočastice a ich potenciál pre terapiu nádorových ochorení v experimentálnych podmienkach".
Školiteľ:                      RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
                                   prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.
                                   doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.


 

                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 12.00 h sa koná v v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore hygiena.

Mgr. Martina Kotrbancová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Využitie polymerázovej reťazovej reakcie v diagnostike legionelových infekcií".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
                                   doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
                                   doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD.


 

                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 10.30 h sa koná v v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore hygiena.

Mgr. Alexandra Filová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Kvantifikácia expozície environmentálnemu hluku a jeho vplyv na zdravie obyvateľstve".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Oponenti:                    prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
                                   doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, PhD., mim. prof.
                                   doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.


                              

                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 10.30 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

MUDr. Martina Mravcová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Biomedicínskom centre SAV, na tému "Molekulárne mechanizmy imunitnej odpovede u pacientov s chronickými zápalovými ochoreniami".
Školiteľ:                      MUDr. Miroslav Vlček, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
                                   Ing. Lucia Račková, PhD.
                                   MUDr. Martin Žlnay, PhD.


 

                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 9.00 h sa koná v v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore hygiena.

RNDr. Katarína Hirošová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Výskyt kardiometabolických rizikových faktorov u adolescentov".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
                                   doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, PhD., mim. prof.
                                   doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH


 

                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  22. augusta 2017  o 8.30 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

RNDr. Beáta Gajdošechová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "HMGB1, TREM-1, cytokíny a zápal pri sclerosis multiplex".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
                                   doc. MUDr. František Mrázek, Ph. D.
                                   Ing. Ema Paulovičová, CSc.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 16.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Katarína Letkovská, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Faktory apoptózy ako prognostický marker testikulárnych nádorov".
Školiteľ:                      MUDr. Pavol Janega, PhD.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD..
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   MUDr. Csaba Bíró, PhD.
                                   MUDr. Boris Rychlý, PhD.

 


 

                                                                 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 15.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Iveta Mečiarová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Svalová biopsia ako integrálna súčasť štandardnej diagnostiky neuromuskulárnych ochorení".
Školiteľ:                      doc. MUDr. František Ondriaš, CSc.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD..
Oponenti:                    prof. MUDr. Katarna Adamicová, PhD.
                                   prof. MUDr. Zdeněk Kinkor, PhD.
                                   doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Hedviga Mrázová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vplyv radiačného žiarenia na tkanivá určených na transplantáciu".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Pavel Babál, PhD.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD..
Oponenti:                    prof. MUDr. Katarna Adamicová, PhD.
                                   doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.
                                   MUDr. Andrea Černá, PhD.


 

                                                                         OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 13.00 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

RNDr. Radoslava Reháková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave av Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, na tému "Cardiovascular effects of simvastatin and coenzyme Q10 in experimental  hyperlipidemia".
Školiteľ:                      doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. Vladimir Živković, MD., PhD.
                                   MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
                                   Ing. Štefan Zorad, CSc.


                                                                      OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Eva Nevická, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zlomeniny jazylky a chrupiek hrtana ako prejav pôsobenia mechanického násilia na oblasť krku".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.  
Predseda komisie:       Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
                                   doc. MUDr. Jiřina Bauerová, CSc.
                                   doc. MUDr. Ján Porubský, PhD.


 

                                                                   OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Lucia Havrlentová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Funkčná morfológia mliečnych škvŕn omenta".
Školiteľ:                      prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.
Oponenti:                    Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                                   prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
                                   doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

           


                                                       

                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 12.00 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

Mgr. Magdaléna Vaváková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Molekulové základy patofyziológie depresívnej choroby detí a účinok omega-3 mastných kyselín".
Školiteľ:                      prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
                                   doc. RNDr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.
                                   PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.                                                                            OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Martin Zdarilek, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Úmrtia po páde (skoku) z výšky vo vzťahu k použitiu cudzorodých látok. Morfologická a toxikologická analýza".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
                                   doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.
                                   MUDr. Jan Krajsa, Ph. D.


 

                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 10.30 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

Mgr. Tatiana Sedláčková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Cirkulujúce nukleové kyseliny a ich biomedicínske využitie".
Školiteľ:                      RNDr. Gabriel Minárik, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Lukáš Plank, PhD.
                                   doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.
                                   doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.

         


                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Rastislav Rozboril, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Poranenia dospelých cestujúcich v osobných motorových vozidlách vo vzťahu k bezpečnostným prvkom vozidla".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
                                   doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.
                                   MUDr. Jan Krajsa, Ph. D.


 

                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 9.30 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

Mgr. Barbora Konečná, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Immune activation by nucleic acids: a role in pregnancy complications".
Školiteľ:                      RNDr. Barbora Izrael, PhD.   
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
                                   doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.
                                   RNDr. Milan Číž, Ph. D.


                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo

MUDr. Iveta Gašparová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vplyv vybraných bioaktívnych molekúl na kinetiku proliferácie a expresiu gínov i vitro".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.  
Predseda komisie:       prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                    prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
                                   prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.
                                   RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD.


 

                                                                           OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že                   dňa  21. augusta 2017  o 8.30 h sa koná v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore normálna a patologická  fyziológia.

Mgr. Veronika Borbélyová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Behavioral aspects of increased maternal testosterone in animal model od autism".
Školiteľ:                      doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH    
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                    prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
                                   prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
                                   doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph. D.


 

                                                                           OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  4. júla 2017  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore pediatria.

MUDr. Klára Frivolt, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Treatment of paediatric Crohn´s Disease: Immunomodulation and Outcome after Exclusive Enteral Nutritional herapy and Infliximab."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Ladislav Kovács, DrSc., MPH    
Predseda komisie:      doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Oponenti:                   prof. Dr. Johanna C. Escher
                                   doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
                                   MUDr. Peter Szitányi, Ph. D.


 

                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  30. júna 2017  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.

MUDr. Lucia Ďuračková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Modality inzulínovej liečby diabetu v gravidite a ich vplyv na perinatálne výsledky."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.    
Predseda komisie:      prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Martin Procházka, Ph. D.
                                   doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
                                   doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.


 

                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  29. júna 2017  o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Filip Kohútek, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Paraneoplastické syndrómy u malígnych ochorení."
Školiteľ:                      doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.    
Predseda komisie:      prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                    prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
                                   doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
                                   MUDr. Pavol Joppa, PhD.


 

                                                                OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  29. júna 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby.

MUDr. Milan Luknár, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Srdce a sklerodermia."
Školiteľ:                      prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.    
Predseda komisie:      prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH
                                   prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
                                   doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., mimoriadna profesorka


 

                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  27. júna 2017  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore oftalmológia.

MUDr. Mikuláš Alexík, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zmeny vitreoretinálneho rozhrania u diabetikov."
Školiteľ:                     doc. MUDr.Marián Potocký, PhD.    
Predseda komisie:     doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Oponenti:                   prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
                                   doc. MUDr. Martin Černák, PhD.
                                   MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD.


 

                                                                           OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  23. júna 2017  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.

MDDr. Anna Nádaždyová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Virtuálne plánovanie ortodontickej liečby s využitím 3D tlače a D analýz proporcií tvárových skenov."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.    
Predseda komisie:     prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
Oponenti:                  Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD.
                                  doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mimoriadna profesorka
                                  doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc.


 

                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  23. júna 2017  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore neurológia.

MUDr. Andrej Blaho, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Baroreflex pri neurodegeneratívnych ochoreniach."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.     
Predseda komisie:     prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Oponenti:                  prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
                                  prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph. D.
                                  doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.


 

                                                                      OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  23. júna 2017  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore onkológia.

MUDr. Branislav Bystrický, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Identification of biomarkers in early breast cancer."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.     
Predseda komisie:     prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
                                  doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
                                  doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.


 

                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  20. júna 2017  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe dermatovenerológia v študijnom odbore dermatovenerológia.

MUDr. Zuzana Hrabovská, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Diferenciálna diagnostika autoimúnnych bulóznych dermatóz."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.     
Predseda komisie:     prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Oponenti:                  prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
                                  prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
                                  MUDr. Katarína Poláková, PhD.


 

                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  31. mája 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Ondrej Beňačka, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Identifikácia vysokého kardiovaskulárneho rizika u pacientov s reumatickými ochoreniami."

Školiteľ:                     doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.     
Predseda komisie:     prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
                                  doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
                                  doc. MUDr. Branislav Stančák,CSc.

 


                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  31. mája 2017  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Lucia Mistríková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Lipoproteínový profil u pacientov mladších vekových skupín po prekonanom infarkte myokardu."

Školiteľ:                     prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.     
Predseda komisie:     prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH
Oponenti:                  prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
                                  prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
                                  doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.


 

                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  3. mája 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe klinická farmakológia v študijnom odbore  klinická farmakológia.

PharmDr. Lukáš Dobiaš, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Hodnotenie účinkov farmák modulujúcich funkciu endotelu na experimentálnych modeloch."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.     
Predseda komisie:      prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Oponenti:                  prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
                                 doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.
                                 RNDr. Ružena Sotníková, PhD.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  2. mája 2017  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore  oftalmológia.

MUDr. Kristína Horkovičová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Možnosti identifikácie signálnych dráh a génových uveálnych melanómov."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH     
Predseda komisie:      prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
                                 doc. MUDr. Marián Potocký, PhD.
                                 doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH


                                                                      OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  2. mája 2017  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore  oftalmológia.

MUDr. Ivana Krčová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Syndróm suchého oka, vplyv žmurkania."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH     
Predseda komisie:      prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
                                 doc. MUDr. Marián Potocký, PhD.
                                 doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH

 


                                                                         OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  28. apríla 2017  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Štefan Pörsök, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Prognostické a prediktívne ukazovatele nádorov GIT so zameraním na kolorektálny karcinóm."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.     
Predseda komisie:      prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
                                 doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
                                 doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.


 

                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  27. marca 2017  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Mária Rečková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Špecifiká problematiky onkologických ochorení v rómskej populácii na Slovensku."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Michal Mego, PhD.     
Predseda komisie:      prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
                                 doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
                                 doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.


 

                                                                         OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  27. marca 2017  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Eva Takácsová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Reziduálna nádorová choroba a prežívanie pacientov s karcinómom štítnej žľazy."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.     
Predseda komisie:      prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
                                 doc. MUDr. Ján Lepej, CSc.
                                 doc. MUDr. Michal Mego, PhD.


 

 

                                                                                OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  27. marca 2017  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vybrané komplikáie u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou."
Školiteľ:                     prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.      
Predseda komisie:      prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
                                 prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
                                 MUDr. Tomáš Guman, PhD.


 

                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  17. marca 2017  o 10.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore  chirurgia.

MUDr. Juraj Payer, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zmeny parametrov metabolického syndrómu po liposukcii."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.      
Predseda komisie:      doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
                                 doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD.
                                 MUDr. Peter Bukovčan, PhD.


 

                                                                 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  15. februára 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a  súdne lekárstvo v študijnom odbore  patologická anatómia a súdne lekárstvo.

RNDr. Jana Lisyová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Mitochondriálne genetické poruchy s prevahou neuromuskulárneho postihnutia."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Daniel Bohmer, PhD.      
Predseda komisie:      prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:                  prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.
                                 prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
                                 MUDr. Katarína Melišová, CSc.


 

                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  30. januára 2017  o 14.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Helena Novosadová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Prínos genetických vyšetrení v diagnostike a liečbe pľúcnych karcinómov."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.      
Predseda komisie:      prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Eva Rozborilová, PhD.
                                 doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
                                 doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.


 

                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  30. januára 2017  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Lucia Kaliská, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Význam pozitrónovej emisnej tomografie v onkologických indikáciách: PET/CT s fluodeoxyglukózou (18F) pri karcinóme prsníka."
Školiteľ:                     doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.      
Predseda komisie:      prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
                                 MUDr. Bibiana Vertáková Krakovská, PhD.
                                 MUDr. Pavol Povinec, CSc.


 

                                                                    OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  5. decembra  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológiav študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

Ing. Alexandra Wagnerová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Nové formy terapie zápalových črevných chorôb."
Školiteľ:                     MUDr. RNDr.Roman Gardlík, PhD.      
Predseda komisie:       prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:                  prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
                                RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
                                Mgr. Klára Klimešová, Ph. D.


                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  30. novembra  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe otorinolaryngológia      v študijnom odbore  otorinolaryngológia.                                                    

MUDr. František Kurinec, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "HPV titer ako indikátor odpovede na liečbu orofaryngického karcinómu"
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc.      
Predseda komisie:       prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Oponenti:                   prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.
                                doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
                                MUDr. Miroslav Tedla, PhD.


 

                                                                           OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  21. novembra  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore  chirurgia.                                                    

MUDr. Daniel Dyttert, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Duktálny karcinóm in situ prsníka a biopsia sentinelovej uzliny"
Školiteľ: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.      
Predseda komisie:     doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Oponenti:                 prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
                               doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
                               doc. MUDr. Roman Benej, PhD.


 

                                                                                OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  7. novembra  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.                                                    

MUDr. Miroslav Pernický, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Akútne formy ochorenia u chronického srdcového zlyhávania"
Školiteľ: prof. MUDr. Ján Murín, CSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:                prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.
                               doc. MUDr. Ľudoví Gašpar, CSc.
                               doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.


 

                                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  3. novembra  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore  pediatria.                                                    

MUDr. Marek Pleško, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Bakteriálne infekcie u detí s onkologickým ochorením (incidencia, predisponujúce faktory, diagnostika, manažment prevencie a liečby)"
Školiteľ: doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Oponenti:               prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph. D.
                             doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.
                             doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

 


                                                                                      OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  27. októbra  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore  gynekológia a pôrodníctvo.                                                    

MUDr. Zuzana Seresová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Špecifiká prenatálnej starostlivosti u rómskych rodičiek"
Školiteľ: prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD.
Oponenti:              prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.
                             prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
                             doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.


                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  10. októbra  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe ortopédia v študijnom odbore  ortopédia.

MUDr. Miroslav Kilian, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Konzervatívna versus operačná liečba zlomenín proximálneho konca humeru."
Školiteľ: doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Oponenti:              prof. MUDr. Jiří Látal, CSc.
                             doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
                             MUDr. Blažena Brozmanová, CSc.


 

                                                                               OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  28. septembra  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore  pediatria.

MUDr. Barbora Novotná , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Štúdium biologických  a klinických aspektov."
Školiteľ: doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Oponenti:            prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
                          doc. MUDr. Katarína Furková, PhD., mim. prof.
                          MUDr. Miriam Kolníková, PhD.


                                                                              OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že  dňa  31. augusta  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Miroslav Budaj , študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Biomarkery progresie malignity z mikroprostredia nádorov."
Školiteľ: prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Oponenti:             Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                          RNDr. jozef Bizík, DrSc.
                          MUDr. Jaroslav Hrenák, PhD.


                                                                              OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  26. augusta  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Martin Kaško , študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "HDL profil u pacientov s ischemickým poškodením srdca periférnych ciev."
Školiteľ: prof. MUDr. Stanislav Oravec, PhD.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:            prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
                          doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc.
                          MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  26. augusta  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Naďa Hučková , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Permanentná fibrilácia predsiení a periférna mikrocirkulácia."
Školiteľ: doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:          doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc.
                          doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
                          doc. MUDr. Katarína Kanáliková, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  26. augusta  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Ivona Bizíková , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Multiple myeloma."
Školiteľ: doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
                          prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
                          prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  26. augusta  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Lenka Masáková , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Myelodysplastický syndróm."
Školiteľ: doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:              prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
                             prof. MUDr.Ján Staško, PhD.
                             MUDr. Hilda Šajgalíková, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  26. augusta  2016  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Anna Morongová , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Inhibítory koagulačných faktorov."
Školiteľ: doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:           prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
                          prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
                          MUDr. Eva Bubanská, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  25. augusta  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Katarína Cenkerová , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Diastolické srdcové zlyhávanie (klinické charakteristiky, priebeh a komparácia so systolickým srdcovým zlyhaním)."
Školiteľ: doc. MUDr. Oľga Jurkovičová, CSc.      
Predseda komisie: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH
Oponenti:          prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
                          doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
                          doc. MUDr. Ján Kmec, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  25. augusta  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Jan Páleš , študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Prevalencia rezistentnej artériovej hypertenzie v kardiologickej ambulancii a prediktory úspešnosti kontroly tlaku krvi v tejto skupine pacientov."
Školiteľ: doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.        
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
                          prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
                          doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  25. augusta  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Adriana Dokupilová , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Kardiovaskulárne zmeny pri primárnej hyperparatyreóze."
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH         
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
                          doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD..
                          MUDr. Peter Vaňuga, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  25. augusta  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Adriana Bednárová , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vzťah hladiny pohlavných hormónov ku kardiovaskulárnemu riziku."
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH         
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
                          prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
                          MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

      


                                                                                 

                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  24. augusta  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

Ing. Roman Bohovič, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, na tému "Využitie mezenchýmových stromálnych buniek v génovej terapii nádorov."
Školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.         
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:          prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
                          doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
                          doc. MUDr. Michal Mego, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  24. augusta  2016  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

Mgr. Pavol Košík , študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, na tému "DNA repair and preleukemic clones in cord blood stem cells."
Školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.         
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:          prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
                          doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
                          doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  24. augusta  2016  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Michaela Sojáková , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Analýza prežívania pacientov s agresívnymi non-Hodgkinovými lymfómami."
Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mimoriadny profesor          
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
                          prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
                          doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  23. augusta  2016  o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore  oftalmológia.

MUDr. Miroslava Porubanová , študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vzťah morfologických a funkčných zmien u detí s chorobami sietnice"
Školiteľ: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.          
Predseda komisie: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Oponenti:          prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA
                         MUDr. Tamara Štětinová, PhD.
                         MUDr. Peter Žiak, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  23. augusta  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore  hygiena.

MUDr. Daniela Krajčová , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Analýza stresovej odpovede školských detí a rizikové faktory mentálneho zdravia v ich životnom a pracovnom prostredí."
Školiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.          
Predseda komisie: doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD. MPH
                          doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD.
                          doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  22. augusta  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe otorinolaryngológia v študijnom odbore  otorinolaryngológia.

MUDr. Andrea Jovankovičová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Diagnostika chorôb hrtana u detí."

Školiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc.          
Predseda komisie: doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
                          prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
                          doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mimoriadny profesor


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  22. augusta  2016  o 13.00 h sa koná v seminárnej miestnosti Ústavu hygieny LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe hygiena v študijnom odbore  hygiena.

RNDr. Diana Vondrová , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Determinanty telesného vývinu detí v školskom veku."
Školiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc..          
Predseda komisie: doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
                          doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
                          doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  22. augusta  2016  o 11.50 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Zuzana Matúšková , študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, na tému "Porucha oxidačno-redukčnej rovnováhy a jej úloha v patofyziológii schizofrénie."
Školiteľ: RNDr. Stanislava Vranková, PhD.          
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:          MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
                          doc. RNDr. Peter Filipčík, PhD.
                          doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  22. augusta  2016  o 10.40 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

RNDr. Ivana Koborová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vzťah medzi obezitou a oxidačným statusom u adolescentov."
Školiteľ:  doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
                          MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
                          RNDr. Katarína Volkovová, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  22. augusta  2016  o 9.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Radana Gurecká, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Metabolický syndróm u bratislavských stredoškolákov."
Školiteľ:  doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph. D.
                          prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
                          doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  22. augusta  2016  o 8.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Andrea Gálusová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej endokrinológie BMC SAV, na tému "Neuroendokrinné a metabolické zmeny u kriticky chorých."
Školiteľ:MUDr. Adela Penesová, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.
                          doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA  
                          MUDr. Lucia Horňanská, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že             dňa  19. augusta  2016  o 111.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programegynekológia a pôrodníctvo  v študijnom odbore  gynekológia a pôrodníctvo.

MUDr. Barbora Spodniaková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Defekt levátorov a fasciálnych štruktúr u symptomatických pacientov s prolapsom panvového dna - MRI štúdia."
Školiteľ: doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
Oponenti:         prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
                         doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.   
                         doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. augusta  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore  patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Lenka Oravcová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vplyv kultivačných podmienok na malígnu transformáciu mezenchýmových kmeňových buniek."
Školiteľ: RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:           prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA
                           prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.   
                           Ing. Lucia Račková, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. augusta  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore  patologická anatómia a súdne lekárstvo.

Mgr. Miroslava Juríková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "CAF1 ako diagnostický marker proliferácie v nádorových bunkách prsníka."
Školiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Oponenti:          prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc. MBA
                          prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.   
                          MUDr. Andrea Černá, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. augusta  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore  patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Tatiana Sláviková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Vývin črevného nervového systému a vrodené anomálie motility tráviacej rúry."
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:          prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
                          prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, DrSc.   
                          doc. MUDr. Daniel Bohmer, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. augusta  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore  patologická anatómia a súdne lekárstvo.

MUDr. Andrea Janegová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Vybrané fenotypové a genetické markery rabdomyosarkómov a ich prerdiktívny význam."
Školiteľ: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:          Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
                          RNDr. Ján Sedlák, DrSc.   
                          MUDr. Andrea Černá, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že dňa  18. júla  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore  pediatria.

MUDr. Viera Illíková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Akcesórne atrioventrikulárne dráhy u detí - od výskytu po kauzálnu liečbu."
Školiteľ: prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Oponenti:        prof. MUDr. Jan Janoušek, CSc.
                       prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.   
                       doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  30. júna  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe neurológia v študijnom odbore  neurológia.

MUDr. Ján Mihalov, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Neuropsychiatrické pozadie cievnych mozgových príhod."
Školiteľ: prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Oponenti:        prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
                       doc. MUDr. Ivan Dóci, CSc.   
                       doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  28. júna  2016  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Andrej Džupina, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Lymfedém dolných končatín."
Školiteľ: prof. MUDr. Viera Štvrtinový, CSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.
                       doc. MUDr. František Žernovický, CSc.   
                       doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  28. júna  2016  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Miroslava Valentová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Črevná a hepatálna dysfunkcia asociovaná s chronickým srdcovým zlyhávaním a jej význam pre kvalitu života, morbiditu a mortalitu pacientov."
Školiteľ: prof. MUDr. Ján Murín, CSc.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
                       doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.   
                       doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  28. júna  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Anna Krajčovičová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Vitamín D pri etiopatogenéze a liečbe nešpecifických zápalových ochorení čriev."
Školiteľ: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Peter Mĺkvy, PhD.
                       prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.   
                       MUDr. Eduard Veselíny, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  28. júna  2016  o 10.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Juraj Letkovský, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Význam fekálneho kalprotektínu pri nešpecifických črevných zápalových ochoreniach."
Školiteľ: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Peter Mĺkvy, PhD.
                       prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.   
                       doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  28. júna  2016  o 9.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Katarína Kusendová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Korelácia infekčných hepatitíd B a C so zvýšenou hodnotou alanínaminotransferázy u darcov krvi."
Školiteľ: doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Jozef  Glasa, PhD.
                       doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc.   
                       doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  27. júna  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe dermatovenerológia v študijnom odbore  dermatovenerológia.

MUDr. Martina Part, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému        "Súčasný pohľad na problematiku HPV infekcii v dermatológii."
Školiteľ: prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Oponenti:        prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
                       prof. MUDr. Juraj Péč, PhD.   
                       MUDr. Katarína Poláková, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  27. júna  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe dermatovenerológia v študijnom odbore  dermatovenerológia.

MUDr. Marianna Bieliková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Nežiaduce účinky cielenej onkologickej terapie na kožu."
Školiteľ: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Oponenti:        prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.
                       prof. MUDr. Juraj Péč, PhD.   
                       MUDr. Katarína Poláková, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  24. júna  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore  chirurgia.

MUDr. Róbert Donát, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Vplyv probiotických kultúr na hojenie anastomózy pri kolorektálnom karcinóme
Školiteľ: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Ján Koller, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
                       doc. MUDr. Roman Benej, PhD.   
                       doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  24. júna  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore  chirurgia.

MUDr. Andrea Gebhardtová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Význam podávania albumínu u kriticky chorých."
Školiteľ: doc. MUDr. Roman Benej, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
                       doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.   
                       doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  22. júna  2016  o 9.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

RNDr. Katarína Hlinková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Molekulárna diagnostika v oblasti personalizovanej liečby nemalobunkového karcinómu pľúc."
Školiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:        prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
                       RNDr. Ján Sedlák, DrSc.   
                       Mgr. Ján Markus, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 15.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Lucia Miková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Neurobiologický výskum nádorových chorôb."
Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:        MVDr. Štefan Bezek, DrSc.
                       MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.   
                       doc. MUDr. Ján Porubský, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Anna Pivovarčiová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "The relationship between testosterone and aggression in children with autism spectrum disorders and the possibilities of a potential anti-androgen therapy."
Školiteľ: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.
                       doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.   
                       MUDr. Igor Riečanský, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 12.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

Mgr. Erika Ďuriníková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, na tému "GThe Study of Efficiency of Gene-Directed Enzyme/Prodrug Therapy Using Mesenchymal Stromal Cells on Chemoresistant Tumor Cells"
Školiteľ: RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
                       doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.    
                       RNDr. Veronika Sačková, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

RNDr. Lenka Toro, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, na tému "Gene therapy of metastatic disease using genetically modified mesenchymal stem cells"
Školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:        doc. MUDr. RNDr. Ing. Peter Celec, DrSc.
                       doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph. D.    
                       RNDr. Dušan Blaškovič, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 10.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Katarína Ševčíková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , na tému "Sekundárne hematologické malignity po liečbe karcinómu prsníka."
Školiteľ: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.            
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:        prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
                       doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mimoriadny profesor         
                       doc. MUDr. Tomáš Buchler Ph. D.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 9.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

Mgr. Svetlana Školeková, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, na tému "Molecular signalling between tumor stroma and human breast cancer cells"
Školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:        prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
                       doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mimoriadny profesor         
                       Mgr. Eliška Švastová, PhD.


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že               dňa  21. júna  2016  o 8.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

Mgr. Michaela Debreová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK  a vo Virologickom ústave BMC SAV,  na tému "Hypoxia-induced carbonican hydrase IX as a component of the metastatic cascade"
Školiteľ: Mgr. Eliška Švastová, PhD.             
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:        prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
                       Mgr.Lucia Kučerová, PhD.          
                       doc. MUDr. Michal Mego, PhD.          

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že              dňa  20. júna  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore  oftalmológia.

MUDr. Branislav Trnavec, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Topografia rohovky pri chirurgii katarakty"
Školiteľ: prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Oponenti:       prof. MUDr. Peter Strmeň, PhD.
                      doc. MUDr. Marián Potocký, PhD.          
                      MUDr. Elena Sisková, CSc.          


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že          dňa  20. júna  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore  oftalmológia.

MUDr. Zuzana Prepiaková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Neskoré očné komplikácie prematúrnych detí"
Školiteľ: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.              
Predseda komisie: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Oponenti:       prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSC., MBA
                       doc. MUDr. Marián Potocký, PhD.          
                       MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD.          

 


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že          dňa  16. júna  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe oftalmológia v študijnom odbore  oftalmológia.

Ana Sharashidze, doktor mediciny, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave,  na tému "Prínos ultrasonografie v detskej oftalmológii."
Školiteľ: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.              
Predseda komisie: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Oponenti:       prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSC., MBA
                       doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD.          
                       doc. MUDr. Martin Černák, PhD.          


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že            dňa  31. mája  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislavaobhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore  onkológia.

MUDr. Viktor Rosenberg, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Reziduálna nádorová choroby nádorov hlavy a krku."
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:       prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
                       prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.          
                       doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph. D.          


OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že             dňa  31. mája  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby v študijnom odbore  vnútorné choroby.

MUDr. Dana Holováčová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Zmeny pohybového aparátu pri endokrinných ochoreniach."
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Oponenti:       prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
                       prof. MUDr. Mária Tajtáková, CSc.          
                       doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD.          

 


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujeme, že             dňa  13. mája  2016  o 12.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore  chirurgia.

MUDr. Matúš Rajčok, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Indikácie laparoskopickej cholecystektómie pri akútnej cholecystitíde."
Školiteľ: doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
                    doc. MUDr. Roman Benej, PhD.            
                    doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.          

 


                                           

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že            dňa  18. apríla  2016  o 12.15 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore  chirurgia.

MUDr. Vítězslav Marek, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému "Vaskulárne oklúzie pri resekciách pečene".
Školiteľ: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.              
Predseda komisie: doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
                    prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.            
                    doc. MUDr.Augustín Prochotský, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že            dňa  1. apríla  2016  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

MUDr. Alexandra Garafová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK a v Ústave experimentálnej endokrinológie BMC SAV v Bratislave, na tému „Neuroendokrinné mechanizmy pri začínajúcom metabolickom syndróme."
Školiteľ: MUDr. Adela Penesová, PhD.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
                    doc. MUDr. Adrián Okša, PhD.            
                    MUDr. Anna Vachulová, PhD.


 

OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že            dňa  1. apríla  2016  o 10.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore  normálna a patologická fyziológia.

Mgr. Stanislav Budáč, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK a v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave, na tému „Neurokognitívne aspekty selektívnej pozornosti: interakcia zrakových a sluchových podnetov pri generovaní sakadických pohybov očí."
Školiteľ: MUDr. Fedor Jagla, CSc.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
                    prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.            
                    MUDr. Alena Damborská, PhD.


 

                                                                          OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že            dňa  9. marca  2016  o 14.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe otorinolaryngológia v študijnom odbore  otorinolaryngológia.

MUDr. Martin Šuchaň, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Vestibulárna kompenzácia pri neurotologických stavoch z hľadiska podmienok, dynmaik a možnosti liečebného ovplyvnenia."
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
                    doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.             
                    doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc. 


 

                                                                            OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  26. februára  2016  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore  pediatria

MUDr. Viktor Jankó, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Klinické a genetické aspekty nekomplikovanej infekcie močových ciest u detí.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH            
Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
Oponenti:    prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
                    doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph. D.             
                    MUDr. Ing. Ján Breza, PhD.


                                                                                OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  26. februára  2016  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore  pediatria

MUDr. Katarína Prochotská, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Primárna hypertenzia u detí.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH            
Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
Oponenti:    prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
                    MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.             
                    MUDr. Pavol Šimurka, PhD.


                                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  18. februára  2016  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore  gynekológia a pôrodníctvo

MUDr. Eva Pálová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Hysterektómia v pôrodníctve.“ 
Školiteľ: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD.
Oponenti:    prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
                    prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.             
                    doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD., mimoriadny profesor


 

                                                                      OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  12. januára  2016  o 13.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo. 

MUDr. Svorad Trnovec, študent v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Úloha NO v patologických procesoch v mozgu.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.              
Predseda komisie: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Oponenti:    prof. MUDr. Ľudovít Galbavý, DrSc.
                    prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.             
                    MUDr. Kamil Koleják, PhD.    


 

                                                                                     OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  14. decembra  2015  o 11.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia. 

MUDr. Miroslava Fuňáková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Nekrotizujúca enterokolitída v klinike a experimente.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.              
Predseda komisie:  doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
                    doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.             
                    MUDr. Roman Koreň, PhD.    


                                                                                 OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  10. decembra  2015  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore 7.1.10. pediatria.

MUDr. Eszter Hegyi, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Genetické aspekty chronickej pankreatitídy.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH              
Predseda komisie:  prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
Oponenti:    prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
                    doc. MUDr. Marián Bátovský, CSc.             
                    MUDr. Renáta Szépeová, PhD.    


                                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  10. decembra  2015  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore 7.1.10. pediatria. 

Mgr. Michaela Čižmárová, študentka v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Klinická a molekulovo-genetická diagnostika rasopatií.“ 
Školiteľ:  doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.             
Predseda komisie:  prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH 
Oponenti:    prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
                    doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, PhD.             
                    MUDr. Ľubica Tichá, PhD.    

         


        

                                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  30. novembra  2015  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore 7.1.15. onkológia. 

MUDr. Eva Mikušková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Neskoré následky úspešnej protinádorovej ôoečby Hodgkinovho lymfómu.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.              
Predseda komisie:  prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
                    doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.             
                    doc. MUDr. Ján Staško, PhD.    


                                                                                        OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  6. novembra  2015  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore 7.1.9.gynekológia a pôrodníctvo. MUDr. Zuzana Kosibová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Klinické a ultrazvulové charakteristiky pohlavného dospievania u dievčat.“ 
Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.              
Predseda komisie:  prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
                    doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.             
                    doc. MUDr. Martin Procházka, Ph. D.         


                                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  20. októbra  2015  o 13.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore 7.1.10. pediatria. MUDr. Zuzana Venczelová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Využitie stentov pri vrodených chybách srdca.“ 
Školiteľ: prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.              
Predseda komisie:  prof. MUDr. László Kovács, DrSc. MPH.
Oponenti:    prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
                    doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.             
                    MUDr. Stanislav Juhás, PhD.
  


                                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  20. októbra  2015  o 11.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe pediatria v študijnom odbore 7.1.10. pediatria. MUDr. Petra Čamborová, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Kostné zmeny u detí s celiakiou.“ 
Školiteľ:  doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.              
Predseda komisie:  prof. MUDr. László Kovács, DrSc. MPH.
Oponenti:    prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
                    prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MPH              
                    MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
   


                                                                   

                                                                                       OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  12. októbra  2015  o 12.00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe onkológia v študijnom odbore 7.1.15. onkológia MUDr. Michal Chovanec, študent v dennej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému   „Štúdium biomarkerov pre detekciu a manažment malígnych ochorení“  
Školiteľ:  doc. MUDr. Michal Mego, PhD.                
Predseda komisie:  prof. MUDr.Dalibor Ondruš, DrSc.
Oponenti:    RNDr. Ján Sedlák, DrSc.             
                    doc. MUDr. Tomáš Buchler, Ph. D.                      
                    doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph. D.


                                                                                  OZNÁMENIE

V zmysle  vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave Vám oznamujem, že dňa  30. septembra  2015  o 14.30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava, obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo MUDr. Silvia Božíková, študentka v externej forme doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na tému „Včasná diagnostika karcinómu prsníka“  
Školiteľ:  doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.                
Predseda komisie:  prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
Oponenti:    prof. MUDr. Marián Adamkov, PhD.               
                    prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.                      
                    doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD., mimoriadny profesor