Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

Vedúci učiteľ: 

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Sasinkova 2, 811 08  Bratislava

email: ladislav.tureckyfmed.uniba.sk 

 

Učitelia profilových predmetov:

prof. RNDr. Jana Muchová, PhD.

prof. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. (jana.muchovafmed.uniba.sk; osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc., doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD., doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu:

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK ako aj iné súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“.

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD.")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický 

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma) a päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Počas doktorandského štúdia si študent v tomto študijnom programe osvojuje vedomosti z oblasti lekárskej a klinickej biochémie, zameranej na problematiku mechanizmov fyziologických a patologických procesov, ktoré prebiehajú v ľudskom tele. Študuje biochemickú podstatu chorobných procesov na úrovni organizmu a na celulárnej a subcelulárnej úrovni. V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment, využívať biologické modelové organizmy a tkanivové kultúry pri výskume, objektívne hodnotiť výsledky získané štatistickou analýzu. Hlavným cieľom týchto aktivít bude teoretické, ako aj praktické zvládnutie metód spracovania biologického materiálu pre príslušné analýzy. Schopnosti študenta po absolvovaní študijného programu budú vychádzať z rámcových tém, ktoré sú nasledovné: Metabolizmus sacharidov, lipidov, aminokyselín, nukleotidov a nukleových kyselín a iných biologicky významných látok za normálnych a patologických podmienok. Integrácia metabolizmu, biochémia tkanív a orgánov. Hormonálne regulácie a bunková signalizácia, signálne transdukčné procesy. Genomika, proteomika, metabolomika a apoptóza. Využitie vyšetrenia laboratórnych parametrov v rámci diagnostiky a monitorovania chorôb. Základné patobiochemické mechanizmy uplatňujúce sa pri vzniku poškodenia orgánov a rozvoji patologických procesov. Špecifické interakcie liečiva s organizmom, biotransformačné systémy. Enzymológia biosyntézy farmaceuticky významných metabolitov. Moderné experimentálne metódy využívané v oblasti biochémie, farmácie, klinickej biochémie a biotechnológií.

Absolventi študijného programu Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, budú ovládať zásady a metodológiu vedeckej práce a budú spôsobilí vykonávať odbornú a vedeckú činnosť v oblasti biochémie, klinickej biochémie, biomedicíny, farmácie a farmaceutického výskumu. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré získajú štúdiom, im umožnia vykonávať tiež profesiu vedeckého pracovníka v príbuzných medicínskych a farmaceutických odboroch, ako sú napr. molekulová biológia, klinická biochémia, toxikológia, veterinárne lekárstvo a farmakológia. Absolventi odboru majú schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia v uvedených odboroch.

Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je poznanie molekulových mechanizmov  podieľajúcich sa na regulácii základných procesov prebiehajúcich v bunkách tkanivách a orgánoch, ako aj ich porúch vyúsťujúcich do patologických stavov; teoretické a praktické zvládnutie metód spracovania biologického materiálu pre príslušné analýzy, najmä na úrovni molekúl, buniek a tkanív; príprava a realizácia vedeckého experimentu; objektívne hodnotenie získaných výsledkov a ich štatistická analýza; rozšírenie a modernizácia diagnostických postupov v medicíne; schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných časopisoch.

 

Uplatniteľnosť absolventov: 

Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo a biochémiu. Absolventi sú v súčasnosti žiadaní aj na pracoviskách rezortu zdravotníctva (kliniky alebo oddelenia klinickej biochémie, pracoviská reprodukčnej medicíny, pracoviská experimentálnej farmakológie, endokrinológie, onkológie, a pod.).

Absolventi študijného programu Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave budú ovládať zásady a metodológiu vedeckej práce a budú spôsobilí vykonávať odbornú a vedeckú činnosť v oblasti biochémie, klinickej biochémie, biomedicíny, farmácie a farmaceutického výskumu. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré získajú štúdiom, im umožnia vykonávať tiež profesiu vedeckého pracovníka v príbuzných medicínskych a farmaceutických odboroch, ako sú napr. molekulová biológia, klinická biochémia, toxikológia, veterinárne lekárstvo a farmakológia. Absolventi odboru budú mať schopnosť samostatne vedecky pracovať, prinášať vlastné riešenia a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania v uvedených odboroch. Budú mať predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, budú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied, a to na rôznych stupňoch výskumu.

Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávania v zdravotníckom povolaní, patria lekár – laboratórna medicína, lekár – klinická biochémia, laboratórny diagnostik - laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii a laboratórny diagnostik – laboratórna medicína.

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zriadenia nového doktorandského študijného programu so zameraním na lekársku, klinickú a farmaceutickú biochémiu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na  Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zamestnávatelia, ktorí sa pozitívne vyjadrili ku kvalite študijného programu a podporujú vznik takého nového študijného programu sú: Biomedicínske centrum SAV, Medirex, a.s., Univerzitná nemocnica Bratislava - Urologická klinika, I. a II. neurologická klinika, I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika; Národný ústav detských chorôb - Klinika detskej psychiatrie, Detská klinika.