Lekárska mikrobiológia a imunológia

Vedúci učiteľ: 

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. 

Imunologický ústav LF UK, Odborárske nám. 14, 811 08  Bratislava

email: milan.buc@fmed.uniba.sk 

 

Učitelia profilových predmetov:

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof. 

doc. et doc. MUDr. Adriana Liptáková, PhD., MPH

doc. RNDr. Vladimíra Ďurmanová, PhD.

doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu: 

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof. (maria.bucovafmed.uniba.sk; osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov: 

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof., doc. et doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH, doc. RNDr. Vladimíra Ďurfinová, PhD., doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD. 

 

Miesta uskutočňovania študijného programu:

Sídlo fakulty a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“. 

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD.")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Medzi ciele vzdelávania obsahu doktorandského študijného odboru „Lekárska mikrobiológia a imunológia“ patrí z mikrobiologickej stránky štúdium mechanizmov rezistencie na antimikrobiálne látky, rôzne terapeutické ekvivalenty ako je fágová terapia a autovakcíny. V oblasti molekulárnej genetiky mikroorganizmov je zamerané na kvantitatívne sledovanie nukleových kyselín a koreláciu s podávanými antivirotikami. Ďalším cieľom, čo sa týka oblasti imunológie, je štúdium imunogenetickej predispozície (génové polymorfizmy, cytokínové, chemokínové polymorfizmy, ....) a imunopatogenézy infekčných ale aj neinfekčných chorôb sprevádzaných chronickým zápalom, ako sú sepsa, chronické pľúcne choroby, neurodegeneratívne, kardiovaskulárne, autoimunitné, nádorové choroby, alergie a ďalšie. Pričom ďalším cieľom je štúdium prepojenia uvedených stavov s psychoneuroendokrinným systémom a črevným mikrobiómom.

Po skončení doktorandského štúdia bude mať študent končiaci v tomto študijnom programe vedomosti z oblasti lekárskej mikrobiológie, molekulovej genetiky, infektológie a imunológie zameranej na problematiku mechanizmov a patologických procesov, ktoré prebiehajú v ľudskom tele pri infekčných chorobách spôsobených baktériami alebo vírusmi ako aj pri neinfekčných chorobách s dôležitou úlohou akútneho a chronického zápalu a črevného mikrobiómu. Študent bude ovládať kultiváciu mikroorganizmov, sérologické reakcie,  PCR dôkaz mikroorganizmov, detekciu mRNA, DNA. Z hľadiska imunológie  bude ovládať imunogenetickú predispozíciu, imunopatogenézu, úlohu imunity a zápalu u študovaných chorôb, bude ovládať PCR techniky, stanovenie génových polymorfizmov, sekvenovanie, prácu s prietokovým cytometrom,  stanovenie solubilných mediátorov – cytokínov, chemokínov, moderných zápalových markerov a ďalších Elisa technikou a ďalšie.

Hlavným cieľom týchto aktivít bude teoretické, ako aj praktické zvládnutie metód spracovania biologického materiálu pre príslušné analýzy (najmä mikroskopické techniky, kultivácie, molekulovú genetiku: DNA analýzu, molekulárno-genetické testovanie na úrovni DNA a mRNA, DNA amplifikačné a hybridizačné techniky, meranie expresie génov, sekvenačné analýzy a identifikáciu produktov. Tiež imunologické metódy ako je izolácia séra, plazmy,  buniek, DNA, RNA, PCR metódy, sekvenovanie, vyšetrenie ELISA, prácu s prietokovým cytometrom, histopatologické vyšetrenia, atď.). V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment, využívať všetky dostupné metódy pri výskume, objektívne hodnotiť získané výsledky a ich štatistickú analýzu.

Absolventi študijného programu budú ovládať analýzu ľudských biologických vzoriek vo výskumnej a diagnostickej práci, diagnostické postupy infekčných chorôb, diferenciálnu diagnostiku, detekciu vzniku, klinickú manifestáciu, molekulárnu, biochemickú, mikrobiologickú podstatu infekčných chorôb aj s potenciálom vzniku nádorovej choroby v jednotlivých vekových skupinách, pri rešpektovaní etických, právnych a spoločenských noriem. Z hľadiska imunológie sa budú vyšetrovať tiež vzorky – krv, likvor, bronchoalveolárna tekutina, pleurálna tekutina, výplachy dutín, ucha, tkanivá  nádorov, kde sa budú vyšetrovať jednak bunky imunitného systému ako aj rôzne humorálne faktory a to všetko po schválení etickou komisiou a so súhlasom pacientov. Absolventi tohto odboru budú ovládať zložité diagnostické a analytické metódy, štatisticky vyhodnocovať získané výsledky, analyzovať a interpretovať ich, budú publikovať a prednášať. Keďže sa počas doktorandského štúdia budú zúčastňovať vybraných prednášok z mikrobiológie aj imunológie, budú mať širší vedecko výskumný rozhľad. Budú vedieť samostatne plánovať experimenty a po skončení doktorandského štúdia budú môcť viesť diplomantov. Výsledkami svojej tvorivej experimentálnej práce prispeje nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale umožní ich aplikáciu v rôznych odboroch medicíny, ako napríklad v laboratóriách klinickej mikrobiológie alebo imunológie v rôznych inštitúciách.

 

Uplatniteľnosť absolventov: 

  • Absolventi sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva (kliniky alebo oddelenia klinickej mikrobiológie a imunológie, pracoviská laboratórnej medicíny, a pod.)
  • Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo a biológiu s následnou možnosťou získať vedecko-pedagogickú hodnosť docenta a profesora.
  • Absolventi študijného programu Lekárska mikrobiológia a imunológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v mikrobiológii,  genetickom a molekulárno-biologickom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.
  • Po skončení PhD štúdia si môžu svoje vzdelanie rozšíriť o absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávania v zdravotníckom povolaní ako lekár – lekárska mikrobiológia a tiež lekár - klinický imunológ a alergológ. Títo poskytujú pacientom s alergickými chorobami a poruchami imunity diagnostickú a liečebnú starostlivosť.
  • Špecializačný odbor Klinická imunológia alergológia  je síce jeden odbor, ale má dve odbornosti - okrem klinickej aj laboratórnu,  a preto sa môžu uplatniť aj v laboratóriách ako vedúci pracovníci. To isté platí aj pre laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, ktorých absolvent zastáva dôležitú úlohu v  laboratórnej medicíne ako laboratórny diagnostik.

 

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zriadenia nového doktorandského študijného programu so zameraním na lekársku mikrobiológiu a imunológiu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na  Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zamestnávatelia, ktorí sa pozitívne vyjadrili ku kvalite študijného programu a podporujú vznik takého nového študijného programu sú: Medirex, s.r.o. (RNDr. Elena Tibenská, PhD., medicínska riaditeľka), Oddelenie klinickej imunológie a alergológie Univerzitnej nemocnice Martin (prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor klinickej imunológie a alerológie),Univerzitná nemocnica Bratislava – Mikrobiologický ústav (MUDr. Andrea Longauerová, primárka) a Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny Katedry biochémie a mikrobiológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD., vedúca oddelenia).