Lekárske neurovedy

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Fyziologický ústav LF UK, Sasinkova 2, Bratislava

email: daniela.ostatnikovafmed.uniba.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.

prof. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD. email: jan.bakosfmed.uniba.sk (osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD., prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD., doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, doc. MUDr. Michal Minár, PhD., doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD., prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD., doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD., doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MVDr. Katarína Ondičová, PhD., doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD., doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., doc. MUDr. Pavel Šiarnik, PhD., doc. MUDr. Marek Sýkora, PhD., prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., Mgr. Veronika Borbélyová, PhD., Mgr. Emese Renczés, PhD., MUDr. Zuzana Košutzká, PhD., doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD., doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD., doc. Aleksandra Tomová, doktor, PhD., Mgr. Katarína Janšáková PhD., MUDr. Igor Riečanský, PhD., Mgr. Martin Marko, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Lekárske neurovedy predstavujú interdisciplinárny teoreticko-klinický študijný program zameraný na skúmanie morfologických a funkčných aspektov nervového systému a to ako z hľadiska predklinických (anatómia, histológia, fyziológia a patofyziológia, farmakológia) tak aj klinických disciplín (neurológia, psychiatria, psychológia, neurochirurgia). Absolvent oboru Lekárske neurovedy je schopný samostatne sa venovať štúdiu a výskumu v oblasti neurovied a klinických neurovied a prinášať vlastné riešenia problémov v danom odbore. Má tiež schopnosti prispievať k rozvoju študijného odboru vedeckou praxou a je schopný venovať sa aj pregraduálnej výučbe neurovied. Absolvent disponuje komplexnými a špecializovanými zručnosťami a orientuje sa v najnovších poznatkoch založenými na súčasnom stave poznania v oblasti neuroanatómie, neurohistológie, neurobiológie a neurofyziológie ako aj v poznatkoch z odborov neurológie, psychiatrie a psychológie. Má osvojené, prípadne rozvíja zásady a metodológiu vedeckej práce, je schopný vedecky formulovať problém, posúdiť etickú stránky vedeckej práce, plánovať a realizovať výskum problému, vedecky spracovať získané údaje, interpretovať ich, prezentovať ich na domácich aj medzinárodných vedeckých fórach. Výsledkami tvorivej vedeckej práce prispievajú absolventi lekárskych neurovied nielen k rozvoju vedeckého poznania z pohľadu rôznych vedných disciplín, ale sú obohatením klinických odborov (napr. neurológia, psychiatria, klinická psychológia,) v rámci ktorých prispejú k aplikácii  na dôkazoch založených poznatkov do medicínskej praxe v rámci personalizovanej a precíznej medicíny.

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní na pracoviskách rezortu zdravotníctva (psychiatrické kliniky/kliniky detskej psychiatrie, neurologické kliniky/kliniky detskej neurológie, neurochirurgie, ale aj v špecializovaných vedeckých inštitúciách ako sú Slovenská akadémia vied a iné špecializované vedecké ústavy zamerané na vedeckú činnosť v oblasti neurovied.  Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo, biológiu, kognitívne vedy, biomedicínsku fyziku, bioinformatiku, biomedicínske inžinierstvo.

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní, patria lekár (psychiater/detský psychiater, neurológ/detský neurológ, neurochirurg) 

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zamestnávatelia, ktorí sa pozitívne vyjadrili ku kvalite študijného programu a podporujú vznik takého nového študijného programu sú: Ústav organické chemie a biochemie Akadémie věd České republiky v.v.i., Endokrinologický ústav v Prahe, Oddelení steroidu a proteofaktoru, Centrum experimentálnej medicíny SAV,v.v.i., Neuroimunologický ústav SAV v.v.i., AXON Neuroscience R&D Services SE,  Perbiotics, microbiome solutions, s.r.o,.