Neurológia

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

I. neurologická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

email: peter.turcanism.unb.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., email: branislavkollarmdgmail.com (osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD., doc. MUDr. Pavel Šiarnik, PhD., doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD., doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD., doc. MUDr. Michal Minár, PhD., MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Absolvent študijného odboru neurológia je spôsobilý vykonávať profesiu vedecký pracovník v neurológii. Ovláda všeobecné princípy a pravidlá vedecko-výskumnej činnosti a vedecké metódy výskumu v neurológii, ktoré tvorivo realizuje na rôznych modelových objektoch (laboratórne zvieratá, tkanivové kultúry, človek). Je schopný orientovať sa v najnovších poznatkoch odboru, identifikovať vedecký problém, naformulovať pracovnú hypotézu, zvoliť primerané metódy riešenia, štatisticky spracovať získané výsledky a ich aj interpretovať v kontexte aktuálneho stavu poznania. Má bazálne znalosti o právnych, etických a metodologických aspektoch vedeckej práce a ovláda zásady administratívneho zabezpečenia vedeckých grantov. Vie pracovať s osobným počítačom, získavať informácie z odbornej literatúry a prezentovať výsledky vedeckej práce formou publikácií a prednášok. Ovláda princípy pedagogickej práce a aktívne minimálne jeden svetový jazyk. V primeranom rozsahu ovláda klinickú diagnostiku a liečbu neurologických ochorení. Zameriava sa na získanie nových teoretických poznatkov o funkcii nervového systému, o mechanizmoch zodpovedných za vznik neurologických ochorení a možnostiach ich farmakologického ovplyvnenia od molekulárnej úrovne až po celistvý organizmus. Výsledkami svojej tvorivej práce prispieva k rozširovaniu vedeckého poznania o nervovom systéme a tiež k rozvoju klinickej neurológie.

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva – neurologické oddelenia a kliniky a tiež neurologické ambulancie (ak súčasne ukončia aj akreditovaný študijný program špecializačného štúdia v odbore neurológia). Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu a  zdravotnícke vedy.

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume  zameranom na neurovedy a neurológiu, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.