Onkológia

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Heydukova 10, Bratislava

email: dalibor.ondrusousa.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.

doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu :

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., email: dalibor.ondrusousa.sk (osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD., doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná nemocnica Milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Obsah doktorandského študijného programu je sústredený na štúdium onkológie. Počas doktorandského štúdia si študent v tomto študijnom programe osvojuje vedomosti z oblasti onkológie. V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment, využívať vedecké metódy pri výskume, objektívne hodnotiť získané výsledky a ich štatistickú analýzu. Hlavným cieľom týchto aktivít bude teoretické, ako aj praktické zvládnutie vedeckých metód. Absolventi študijného programu budú zameraní na onkológiu. Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je aj schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných a vedeckých  časopisoch. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich klinickú aplikáciu v rôznych odboroch medicíny, najmä v klinickej onkológii, radiačnej onkológii, onkológii v gynekológii, onkológii v urológii, onkológii v chirurgii, detskej onkológii a ďalších klinických odboroch. 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva (I. onkologická klinika LFUK a OÚSA v Bratislave, II. onkologická klinika LFUK a NOÚ v Bratislave, Klinika detskej hematológie a onkológie LFUK a NÚDCH v Bratislave, Onkologická klinika FN v Trnave, Onkologická klinika FN v Trenčíne, Onkologická klinika SZU a FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, oddelenia klinickej onkológie a oddelenia radiačnej onkológie Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach a ďalšie onkologické pracoviská v krajských, resp. okresných mestách v SR.. Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo a biologické vedy.

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne, farmaceutické a biologické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch SAV a to na rôznych stupňoch výskumu.

Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní, patria lekár – klinický onkológ, radiačný onkológ, detský onkológ, resp. onkológ v niektorých ďalších klinických odboroch. 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.