Otorinolaryngológia

Vedúci učiteľ : 

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave, e-mail: milanprofant1gmail.com

 

Učitelia profilových predmetov :

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

doc. MUDr. Miro Tedla, PhD., e-mail: miro.tedlagmail.com (osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Milan Profant, CSc., doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD., doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Absolvent má hlboké teoretické poznatky o súčasnom stave skúmania v otolaryngológii a príbuzných odboroch. Je spôsobilý vykonávať profesiu vedecký a klinický pracovník v otorinolaryngológii. Zameriava sa na získanie nových teoretických poznatkov o funkcii sluchovopolohového analyzátora, horných dýchacích orgánov, hltacích orgánov. Ovláda metódu klinickej práce, vedeckého výskumu, zberu dát, analýzy výsledkov a ich interpretácie. Výsledkami svojej práce prispieva k rozvoju otolaryngológie. Dokáže preniesť výsledky vedeckej práce do klinickej praxe formou klinickej aplikácie, prednášok a publikácií. Prináša vlastné originálne riešenia problémov v študijnom odbore otolaryngológia, čím zaisťuje trvalé rozvíjanie tohto klinicko-vedeckého odboru. Absolvent je odborne a eticky spôsobilý vykonávať vedeckú prácu a zastávať zodpovedné miesto na otolaryngologických pracoviskách. Teoretické vedomosti: Absolvent odboru otorinolaryngológia vedecky báda, identifikuje aktuálne problémy v oblasti otorinolaryngológie a prináša nové náhľady a originálne riešenia. 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva (ORL kliniky, audiologické pracoviská). Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo a biológiu. Absolventi nachádzajú uplatnenie v zdravotníctve ako uznávaní klinickí pracovníci, schopní zastávať vedúce funkcie, uplatnia sa aj v ambulantnej činnosti, prípadne v pozícii špecialistu v súkromných zariadeniach, či už lôžkových alebo ambulantných. Uplatnia sa aj ako nositelia klinického výskumu na univerzitných pracoviskách, vychovávatelia novej akademickej generácie

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní, patria lekár – otorinolaryngológ 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.