Online prenosy zo zadaní vedeckej rady LFUK

Habilitačné a inauguračná prednáška a zasadanie VR LF UK - 28. apríla. 2022

od 7.30 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH, MHA, odborného asistenta na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave, odbor: zubné lekárstvo. Predseda habilitačnej komisie: prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. 

od 9.00 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Jozefa Babalu, PhD., odborného asistenta - prednostu Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH v Bratislave, odbor: chirurgia. Predseda habilitačnej komisie: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA.

od 10.30 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Branislava Trebatického, PhD., odborného asistenta na Urologickej Klinike LF UK, SZU a UNB v Bratislave, odbor: urológia. Predseda habilitačnej komisie: prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.

od 13.30 hod. inauguračná prednáška doc. MUDr. Vladimíra Ferianca, PhD.., docenta na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave, odbor: gynekológia a pôrodníctvo prebehne na online zasadnutí Vedeckej rady LF UK Predseda inauguračnej komisie: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Popoludňajšie zasadnutie VR LF UK od 13.00 h bude spojené s diskusiou a hlasovaním k habilitačným prednáškam a obhajobám a k inauguračnej prednáške.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgyNzhjYTQtZWM4NS00OGYwLWE1NTYtOGQ0NWVmNzRhMzI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22b12325ae-bd41-424c-a790-c2ce96fcd728%22%7d