Online prenosy zo zasadaní vedeckej rady LFUK

OZNÁMENIE

v mene pána dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, Vás pozývame na verejné inauguračné a habilitačné  prednášky.

Prednášky sa uskutočnia:

dňa 6. 3. 2024 (streda) od 10.00 hod - habilitačná prednáška MUDr. Romana Kuruca, PhD. v miestnosti  Vedeckej rady LF UK a online na linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRmYjQxNTktNTM2OS00MWI3LThjYWQtNGIzZTEyZjE0Y2Ex%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22b12325ae-bd41-424c-a790-c2ce96fcd728%22%7d

dňa 7. 3. 2024 (štvrtok) od 9.00 hod - zasadanie Vedeckej Rady LF UK, inauguračná prednáška doc. MUDr. Dušana Hirjaka, PhD. a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Romana Kuruca, PhD., poslucháreň M6, Moskovská 2, alebo online na linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmVlOWQxMDItN2ZmMS00YzQ2LWE4NjQtYjE3NmNkODg5OWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22b12325ae-bd41-424c-a790-c2ce96fcd728%22%7d

Verejnosť má možnosť prísť na prednášky aj obhajoby fyzicky, alebo sa pripojiť online.