Online prenosy zo zadaní vedeckej rady LFUK

OZNÁMENIE

Dekan LF UK v Bratislave oznamuje, že sa uskutočnia dňa 10. novembra 2022 verejné habilitačné prednášky v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

9.00 h MUDr. Rastislav Sysák, PhD., odborný asistent na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Možnosti interdisciplinárnej spolupráce pediatra a pediatrického gynekológa.“

10.00 h MUDr. Katarína Klobučníková, PhD., odborná asistentka na I. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Primárne poruchy spánku a epilepsia.“

Na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava verejné obhajoby habilitačných prác:

13.30 h MUDr. Rastislav Sysák, PhD., na tému: „Súčasné možnosti prenatálnej diagnostiky“ (odbor habilitačného a inauguračného konania gynekológia a pôrodníctvo),

14.15 h MUDr. Katarína Klobučníková, PhD., na tému: „Spánok a epilepsia“ (odbor

habilitačného a inauguračného konania neurológia).

15.00 – 15. 15 h PRESTÁVKA

verejná inauguračná prednáška:

15.15 h doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., docentka vo Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave, na tému: „Náhľad do vzťahov medzi vlastnosťami erytrocytov, oxidačným stresom a podávaním antioxidantov“ (odbor habilitačného a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia).

LINK na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJmMDRkYWMtNmJkZi00YzFiLWI4NmEtYmE4MGRlNTMzNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22b12325ae-bd41-424c-a790-c2ce96fcd728%22%7d