Online prenosy zo zasadaní vedeckej rady LFUK

OZNÁMENIE

v mene pána dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, Vás pozývame na verejné habilitačné  prednášky a obhajoby habilitačných prác.

dňa 15. 5. 2024 (streda)

od 9.00 hod - habilitačná prednáška MUDr. Daniely Staníkovej, PhD.

od 10.00 hod - habilitačná prednáška MUDr. Gabriela Koľveka, PhD.

od 11.00 hod - habilitačná prednáška MUDr. Anety Badnářovej, PhD.

v miestnosti  Vedeckej rady LF UK a online na linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWExZDM1NmUtZmM1Yy00MDM1LWFjNWQtN2ViNGZkNjBiYTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2236dfaaa9-e8a0-488f-8b17-c36fbfb214f8%22%7d

dňa 16. 5. 2024 (štvrtok)

od 9.00 hod - verejná obhajoba habilitačnej práce MUDr. Daniely Staníkovej, PhD. - odbor habilitačného konania - pediatria.

od 10.00 hod - verejná obhajoba habilitačnej práce MUDr. Gabriela Koľveka, PhD. - odbor habilitačného konania - pediatria.

od 11.00 hod - verejná obhajoba habilitačnej práce MUDr. Anety Bednářovej, PhD. - odbor habilitačného konania -psychiatria.

na zasadutí Vedeckej Rady LF UK, poslucháreň M6, Moskovská 2, alebo online na linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWUzNzA2YTctNjE0NS00ZTNjLWJmMDctYjE3ZTljODBjYWZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2236dfaaa9-e8a0-488f-8b17-c36fbfb214f8%22%7d

Verejnosť má možnosť prísť na prednášky aj obhajoby fyzicky, alebo sa pripojiť online.