Online prenosy zo zadaní vedeckej rady LFUK

OZNÁMENIE

v mene pána dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, Vás pozývame na štyri verejné habilitačné prednášky. Prednášky sa uskutočnia dňa 17. 5. 2023 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK - dekanát, Špitálska ulica 24, Bratislava.

8.00 hod. MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD., odborný asistent na Kardiochirurgickej klinike LF UK a NÚSCH, a. s. v Bratislave, na tému: „Úloha transkatétrovej chlopňovej technológie v liečbe vysoko rizikových pacientov s komplexnou chlopňovou chorobou srdca.“ 

8.45 hod. MUDr. Mária Králová, CSc., odborná asistentka na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB, na tému: „Klinicky významné dimenzie demencií z pohľadu psychiatra.“

9.30 hod. MUDr. Žofia Rádiková, PhD., odborná asistentka v Ústave patologickej fyziológie LF SZU v Bratislave, na tému: „Oxidačný stres, inzulínová rezistencia a zápalová aktivita pri vybraných chronických zápalových ochoreniach.“

10.15 hod. MUDr. Janette Baloghová, PhD., prednostka Kliniky dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP v Košiciach, na tému: „Manažment psoriázy u detí.“

Link na pripojenie 17. 5. 2023:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWUxZmM5NWMtYjExMS00YmRjLWJhYzQtYjMxZmZkNmUwZjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22b12325ae-bd41-424c-a790-c2ce96fcd728%22%7d

 

Následne sa dňa 18. 5. 2023 sa uskutočnia verejné obhajoby habilitačných prác na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v posluchárni M6 na Moskovskej ulici v Bratislave:

8.45 hod. MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD., na tému: „New horizons in the treatment of inoperable and high risk patients with the transcatheter valve technology“ (odbor habilitačného konania chirurgia).

9.30 hod. MUDr. Mária Králová, CSc., na tému: „Dimenzie demencií“ (odbor habilitačného konania psychiatria).

10.30 hod. MUDr. Janette Baloghová, PhD., na tému: „Komorbidity a biologická liečba psoriázy.“ (odbor habilitačného konania dermatovenerológia).

11.15 hod. MUDr. Žofia Rádiková, PhD., na tému: „ Aktuálne pohľady na patogenézu sclerosis multiplex“ (odbor habilitačného konania normálna a patologická fyziológia).

Link na pripojenie 18. 5. 2023:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QxNmFjZTYtMGQ5MC00YmM2LWFkMWItNTU0MTIwOWFlNWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22b12325ae-bd41-424c-a790-c2ce96fcd728%22%7d 

Verejnosť má možnosť prísť na prednášky aj obhajoby fyzicky, alebo sa pripojiť online.