Online prenos z habilitácií a z vedeckej rady - 7. 10. 2021

Habilitačné prednášky a zasadanie VR LF UK - 7. október 2021

Program

  • 7.30 h habilitačná prednáška MUDr. Henriety  Šidlovej, PhD.,  odbornej asistentky Ústavu patologickej anatómie LF SZU  v Bratislave, na tému: „Cervikálna cytológia – zlatý štandard skríningu rakoviny krčka maternice“  a  obhajoba habilitačnej práce, na tému: „Úloha patológa v skríningu rakoviny krčka maternice“.

  • 9.00 h habilitačná prednáška MUDr. Mareka Kučeru, PhD., MPH, MHA,  odborného asistenta I. internej kliniky  LF UK  a UNB v Bratislave, na tému: „Členkovo-brachiálny index v stratifikácii kardiovaskulárneho rizika“ a obhajoba habilitačnej práce, na tému: „Význam vybraných hematologických parametrov v kontexte dyslipidémii a hodnotení kardiovaskulárneho rizika“.
  • 10.30 h  habilitačná prednáška MUDr. Ľudovíta Danihela, PhD., odborného asistenta III. chirurgickej kliniky LF UK a UNMB v Bratislave, na tému: „Súčasné možnosti liečby kolorektálneho karcinómu“ a obhajoba habilitačnej práce, na tému: „Trendy liečby metastazujúcich karcinómov rekta“.

 

Link na habilitačné prednášky (odporúčame použiť aplikáciu MS Teams):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzY5Mjk3YTUtNzg0OC00MzQ3LWE4ODctMjkyZmVlNjRhZjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2236dfaaa9-e8a0-488f-8b17-c36fbfb214f8%22%7d