Pediatria

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

email: ludmila.podrackanudch.eu 

 

Učitelia profilových predmetov :

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.

doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

doc. MUDr. Juraj Staník, PhD., email: juraj.staniknudch.eu (osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov: 

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD., prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc., doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD., doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD., doc. MUDr. Ľudmila Košľálová, CSc., doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD., doc. MUDr. Peter Olejník, PhD., doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb).

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Obsah doktorandského študijného programu je sústredený na štúdium chorôb detského veku. Počas doktorandského štúdia si študent v tomto študijnom programe osvojuje vedomosti z oblasti  všeobecnej aj špecializovanej pediatrie. V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment, využívať  inovatívne laboratórne metódy pri výskume, objektívne hodnotiť získané výsledky a ich štatistickú analýzu. Hlavným cieľom týchto aktivít bude teoretické, ako aj praktické zvládnutie metód pri riešení konkrétneho  klinického problémy z oblasti chorôb detského veku.

Absolventi študijného programu budú zameraní na   Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je aj schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných časopisoch. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich klinickú aplikáciu v rôznych odboroch medicíny, ako klinická pediatria a jednotlivé subšpecializácie pediatrie, molekulárna genetika a iné. 

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva (pracoviská a kliniky NUDCH, Detská klinika LFUK a NUDCH, Detské kardiocentrum NUSCH a.s.). Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo a biológiu.)

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní, patria lekár – pediater, detský kardiológ, detský onkológ, detský imunoalergológ, detský nefrológ, detský endokrinológ.

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na  Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.