Psychiatria

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD.

Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

email: jan.pecenaksm.unb.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., e-mail: lubomira.izakovagmail.com (osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb) 

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Obsah  doktorandského študijného programu ja zameraný na štúdium psychiatrie v kontexte bio-psycho-sociálneho modelu psychických porúch. Počas štúdia si študent v tomto študijnom programe osvojuje a rozširuje vedomosti z oblasti epidemiológie, etiológie, diagnostiky a liečby psychických porúch. V rámci epidemiológie je zameranie na prevalenciu psychických porúch a ich dopad na zdravotný stav  populácie s dôrazom na rizikové populácie a sociálno-ekonomické dôsledky. Súčasťou tejto problematiky sú teoretické a praktické otázky klasifikácie - princípy klasifikácie, otázky validity a reliability klasifikačných systémov a diagnostických prostriedkov. Štúdium etiológie zahrnuje genetické, telesné, psychoreaktívne a sociálne príčiny porúch. V diagnostike sa oboznámi s využitím diagnostických prostriedkov ako sú škály, pomocné vyšetrovacie a experimentálne vyšetrovacie postupy ako sú elektrofyziologické a zobrazovacie technológie). Bude oboznámený s liečbou psychických porúch (biologická liečba vrátane psychofarmakológie, stimulačné metódy a možnosti psychochirurgických postupov, psychoterapeutické, rehabilitačné a resocializačné metódy).   V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, správne metodicky pripraviť a exaktne realizovať vedecký experiment s využívaním osvojených poznatkov. Bude schopný spracovať a hodnotiť získané výsledky s využitím primeraných štatistických postupov. Hlavným cieľom týchto aktivít bude teoretické ako aj praktické zvládnutie postupov so zameraním na  originálne zistenia v oblasti psychiatrie s možnosťou ich uvedenia v systéme medicíny založenej na dôkazoch a s implementáciou týchto zistení v interdisciplinárnej spolupráci. Súčasťou teoretickej a praktickej prípravy v rámci študijného programu bude nácvik a rozvoj schopností zdieľať vlastné výsledky výskumu prezentačnou formou a publikovaním článkov v odborných časopisoch. Príprava je zameraná aj na sprostredkovanie vedomostí v rámci pedagogického procesu.  

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva a to na psychiatrických klinikách a oddeleniach ako konziliárni špecialisti vo všetkých typoch zariadení, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. Ich kvalifikácia ich predurčuje k zavádzaniu exaktných metód v zdravotníckej starostlivosti v spojení s medicínou založenou na dôkazoch, k vyhodnocovaniu efektivity liečebných postupov a zavádzaniu nových metód. Veľmi podstatnú časť tvorí príprava lekárov v špecializačnej príprave. Majú široké uplatnenie v pedagogickom procese v príprave zdravotných sestier, psychológov, liečebných a špeciálnych pedagógov v rôznych typoch vzdelávacích inštitúcií. Uplatnia sa v biomedicínskom výskume v celom spektre neurovied na univerzitných pracoviskách a v Slovenskej akadémii vied. 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.