Urológia

Vedúci učiteľ : 

prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.

Urologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava

email: peter.bujdakkr.unb.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

doc. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU

doc. MUDr. Branislav Trebatický, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc., email: peter.bujdakkr.unb.sk (osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD., doc. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU, doc. MUDr. Branislav Trebatický, PhD., prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., doc. MUDr. Ing. Ján Breza, PhD., 

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

  

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Absolvent ovláda poznatky na úrovni súčasného stavu vedeckého poznania v odbore urológia. Vie sa orientovať v najnovších poznatkoch odboru, vie vedecky formulovať odborný problém, posúdiť etickú stránku vedeckej práce, plánovať a realizovať vedecký výskum, štatisticky a dokumentačne spracovať získané údaje, správne ich interpretovať a prezentovať a uplatniť v klinickej praxi. Absolvent v odbore urológia má schopnosti prispievať k rozvoju svojho odboru vedeckou, pedagogickou i publikačnou činnosťou.

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolvent doktorandského štúdia je schopný na základe výsledkov vlastného výskumu prispieť k rozvoju vedeckých poznatkov v odbore urológia. Úspešne môže pôsobiť na Urologickej klinike vysokej školy Je pripravený na samostatnú vedeckú činnosť v oblasti klinického výskumu na klinických pracoviskách univerzitných nemocníc. V praxi sa môže uplatniť vo vedúcom postavení na urologických oddeleniach, predovšetkým ako pracovník vykonávajúci súčasne pedagogickú činnosť na lekárskej fakulte. Môže sa uplatniť aj ako vedecký pracovník vo výskumných ústavoch alebo na klinikách lekárskych fakúlt. Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva (Urologické kliniky, oddelenia univerzitných nemocníc, fakultných nemocníc prípadne ako lekári, primári na oddeleniach urológie v nemocniciach nižšieho stupňa). Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo a biológiu - lekárske fakulty, fakulty ošetrovateľstva, fakulty zdravotníckych disciplín. Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu. Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní, patria lekár – urológ.

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave