Zubné lekárstvo

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Heydukova 10, Bratislava

email: stanko1uniba.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD.

doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD., email: hirjak.dusangmail.com (osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Peter Stanko, PhD., doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD., doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., doc. MUDr. Juraj Zajko, PhD.,

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb) 

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Obsah doktorandského študijného programu Zubné lekárstvo je sústredený na štúdium zubného lekárstva a maxilofaciálnej chirurgie. Počas doktorandského štúdia si študent v tomto študijnom programe osvojuje vedomosti z oblasti konzervačného zubného lekárstva, parodontológie, ochorení sliznice ústnej dutiny, protetického zubného lekárstva, čeľustnej ortopédie, dentoalveolárnej a maxilofaciálnej chirurgie. V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment, využívať najmodernejšie metódy pri výskume, objektívne hodnotiť získané výsledky a ich štatistickú analýzu. Hlavným cieľom týchto aktivít bude teoretické, ako aj praktické zvládnutie metód zubného lekárstva. Absolventi študijného programu budú zameraní na niektorý z vyššie menovaných pododborov zubného lekárstva.  Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je aj schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných časopisoch. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich klinickú aplikáciu v rôznych odboroch medicíny, ako napríklad interná medicína, chirurgia, rádiológia, pediatria, gerontológia, otorinolaryngológia, oftalmológia, dermatovenerológia, neurológia, reumatológia, imunológia atď. 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva (kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie resp. kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie). Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na všeobecnú medicínu, zubné lekárstvo, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo a revízne lekárstvo.

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní, patria zubný lekár – čeľustný ortopéd, maxilofaciálny chirurg. 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na Samostatnom referáte vedecko-výskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.