Formuláre

 

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia - podáva a zasiela zamestnávateľ (navrhovateľ) alebo lekár samosprávneho kraja; zamestnanci LF UK (v ustanovenom týždennom pracovnom čase) si žiadosť podávajú cez Personálne odd. LF UK

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia - pre uchádzačov o maxilofaciálnu chirurgiu - podáva a zasiela zamestnávateľ (navrhovateľ) alebo lekár samosprávneho kraja; zamestnanci LF UK (v ustanovenom týždennom pracovnom čase) si žiadosť podávajú cez Personálne odd. LF UK

Súhlas garanta a pridelenie školiteľa konzultovať a realizovať priamo s garantom prof. MUDr. P. Stankom, PhD.

<output>

úhlas garanta CP a pridelenie školiteľa konzultovať a realizovať priamo s garantom MUDr. D. Hollým, PhD., MPH

 

MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Heydukova 10, 812 50 Bratislava

</output>

<output>

úhlas garanta CP a pridelenie školiteľa konzultovať a realizovať priamo s garantom MUDr. D. Hollým, PhD., MPH

 

MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Heydukova 10, 812 50 Bratislava

</output>

 

Čestné vyhlásenie k žiadosti o zaradenie

Žiadosť o vydanie dokladov (index a záznamník)

Žiadosť o zmenu zaradenia do špecializačného odboru - zaradení do 30.6.2013

Žiadosť o zmenu zaradenia do špecializačného odboru - zaradení od 1.7.2013

Žiadosť o prerušenie špecializačného štúdia

Žiadosť o vyradenie z evidencie špecializačného štúdia

Žiadosť o uznanie časti štúdia - 111/2013

Žiadosť o uznanie časti štúdia - 379/2015

Prihláška na špecializačnú skúšku

Prihláška na kurz pred špecializačnou skúškou

Prihláška na kurz po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

Prihláška na kurz - sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Žiadosť o stáž - doktorand

Žiadosť o stáž - zamestnanec

Zadanie záverečnej práce

Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Povinnosti účastníka špecializačného štúdia

  Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania, zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Skutočnosti uvedené v predchádzajúcej vete je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS LF UK – Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.