Formuláre

Všetky doklady ohľadom špecializačného štúdia prosíme zasielať poštou na adresu Oddelenia špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy alebo doručiť do podateľne LF UK.

ZARADENIE

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia  - prvotné zaradenie - priebežne počas roka (zamestnanie v zdravotníckom zariadení v SR a realizácia celého špecializačného štúdia iba v zdravotníckych zariadeniach v SR)

Žiadosť o zaradenie do evidencie špecializačného štúdia - zmena vzdelávacej ustanovizne (prestup v rámci SR, zo zahraničia) (zamestnanie v zdravotníckom zariadení v SR a realizácia celého špecializačného štúdia iba v zdravotníckych zariadeniach v SR)

Čestné vyhlásenie k žiadosti o zaradenie

Žiadosť o vydanie dokladov (index a záznamník)

Poučenie o Vašich právach a informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov

 

-žiadosť o zaradenie si, v zmysle legislatívy účinnej od 1.1.2023, podáva zdravotnícky pracovník; napriek uvedenému sú v žiadosti naďalej ako dobrovoľné ponechané súhlasy zamestnávateľa a nadriadeného

 

PO DORUČENÍ ŽIADOSTI O ZARADENIE VÁS BUDEME KONTAKTOVAŤ ELEKTRONICKY NA E-MAIL, KTORÝ BUDE UVEDENÝ V ŽIADOSTI - výzva na doplnenie chýbajúcich príloh, zaslanie zmluvy, iné.

 

Uchádzači o špecializačné štúdium v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia, pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár - súhlas odborného garanta a pridelenie školiteľa konzultovať a realizovať priamo s odborným garantom doc. MUDr. Dušanom Hirjakom, PhD.

 

Uchádzači o špecializačné štúdium v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia, pre zdravotnícke povolanie zubný lekár - konzultácia ohľadom realizácie špecializačného štúdia s odborným garantom doc. MUDr. Andrejom Thurzom, PhD., MPH, MHA -

Sekretariát Kliniky ortodoncie, regeneratívnej a forenznej stomatológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Sangre Azul (KORFS)

Katarína Schwanzer -  korfs3dent.sk /0908 329 836

<output>

úhlas garanta CP a pridelenie školiteľa konzultovať a realizovať priamo s garantom MUDr. D. Hollým, PhD., MPH

 

MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Heydukova 10, 812 50 Bratislava

</output>

<output>

úhlas garanta CP a pridelenie školiteľa konzultovať a realizovať priamo s garantom MUDr. D. Hollým, PhD., MPH

 

MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Heydukova 10, 812 50 Bratislava

</output>

Prijímanie nových žiadostí o zaradenie do špecializačného štúdia v ŠŠP v ŠO čeľustná ortopédia - z dôvodu naplnenia kapacity pozastavené

 

 

 

PRIEBEH ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA

Žiadosť o zmenu špecializačného odboru - priebeh špecializačného štúdia musí byť evidovaný a potvrdený v indexe odbornosti a výkony evidované a potvrdené v záznamníku zdravotných výkonov - za obdobie od zaradenia do špecializačného štúdia do ukončenia PP na príslušnom pracovisku (t. z. počas trvania výkonu zdravotníckeho povolania v danom špecializačnom odbore)

Žiadosť o prerušenie špecializačného štúdia - obdobie prerušenia sa do špecializačného štúdia nezapočítava a za dané obdobie sa neuhrádza ročný poplatok

Žiadosť o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia - paragraf 71 a 71a nariadenia 296/2010

Žiadosť o započítanie praxe a výkonov - realizovaných v SR pred zaradením do špecializačného štúdia - možné pre zaradenie od 1.4.2022

Žiadosť o započítanie praxe a výkonov - realizovaných v cudzine pred zaradením do špecializačného štúdia - možné pre zaradenie od 1.4.2022

Žiadosť o stáž - doktorand - kompletnú žiadosť je nutné doručiť na Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia LF UK - vybavuje p. JUDr. Csémyová, p. Šulanová najneskôr mesiac pred nástupom na prax

Žiadosť o stáž - zamestnanec - kompletnú žiadosť je nutné doručiť na Personálne oddelenie  LF UK najneskôr mesiac pred nástupom na prax

 

VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠPECIALIZAČNÁ SKÚŠKA

Prihláška na  overenie vedomostí po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

Prihláška na kurz a overenie vedomostí po absolvovaní spoločného chirurgického kmeňa

Prihláška na kurz - sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Zadanie záverečnej práce - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku; zadanie/schválenie témy odborným garantom najneskôr na začiatku posledného roku špecializačného štúdia

 

Prihláška na špecializačnú skúšku - prihlásenie podľa pokynov 

Prihláška na kurz pred špecializačnou skúškou

Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku; práca sa do AIS-u nenahráva

 

VYRADENIE

Žiadosť o zmenu vzdelávacej ustanovizne - vyradenie z evidencie špecializačného štúdia - priebeh špecializačného štúdia musí byť evidovaný a potvrdený v indexe odbornosti a výkony evidované a potvrdené v záznamníku zdravotných výkonov - za obdobie od zaradenia do špecializačného štúdia do podania žiadosti o vyradenie

 

Žiadosť o vyradenie - zrušenia zaradenia z dôvodu nepokračovania vo vzdelávaní v špecializačnom štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni

 

Povinnosti účastníka špecializačného štúdia

Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Tiež zmeny osobných údajov (zmena rodinného stavu a priezviska, zmena trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailového kontaktu).

Všetky uvedené skutočnosti je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Oddelenia špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.

Prerušenie špecializačného štúdia - žiadosť

Pokračovanie v špecializačnom štúdiu - oznámenie

Zmena zamestnávateľa - oznámenie