Formuláre

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia  - prvotné zaradenie 

- podáva a zasiela navrhovateľ = zamestnávateľ alebo lekár samosprávneho kraja, najskôr po uplynutí skúšobnej doby 

- zamestnanci LF UK (v ustanovenom týždennom pracovnom čase) si žiadosť podávajú cez Personálne odd. LF UK

Uchádzači o špecializačné štúdium v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia, pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár - súhlas odborného garanta a pridelenie školiteľa konzultovať a realizovať priamo s odborným garantom doc. MUDr. Dušanom Hirjakom, PhD.

Žiadosť o zaradenie do evidencie špecializačného štúdia - zmena vzdelávacej ustanovizne (prestup v rámci SR, zo zahraničia) 

<output>

úhlas garanta CP a pridelenie školiteľa konzultovať a realizovať priamo s garantom MUDr. D. Hollým, PhD., MPH

 

MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Heydukova 10, 812 50 Bratislava

</output>

<output>

úhlas garanta CP a pridelenie školiteľa konzultovať a realizovať priamo s garantom MUDr. D. Hollým, PhD., MPH

 

MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Heydukova 10, 812 50 Bratislava

</output>

Čestné vyhlásenie k žiadosti o zaradenie

Žiadosť o vydanie dokladov (index a záznamník)

 

Poučenie o Vašich právach a informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov

 

Žiadosť o zmenu špecializačného odboru - priebeh špecializačného štúdia musí byť evidovaný a potvrdený v indexe odbornosti a výkony evidované a potvrdené v záznamníku zdravotných výkonov - za obdobie od zaradenia do špecializačného štúdia do ukončenia PP na príslušnom pracovisku (t. z. počas trvania výkonu zdravotníckeho povolania v danom špecializačnom odbore)

Žiadosť o prerušenie špecializačného štúdia - obdobie prerušenia sa do špecializačného štúdia nezapočítava a za dané obdobie sa neuhrádza ročný poplatok

Žiadosť o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia - paragraf 71 a 71a nariadenia 296/2010

Žiadosť o započítanie praxe a výkonov - realizovaných v SR pred zaradením do špecializačného štúdia - zaradenie od 1.4.2022

Žiadosť o započítanie praxe a výkonov - realizovaných v cudzine pred zaradením do špecializačného štúdia - zaradenie od 1.4.2022

Žiadosť o stáž - doktorand - kompletnú žiadosť je nutné doručiť na Samostatný referát VVČ, DŠ a ZS - vybavuje p. JUDr. Csémyová, p. Šulanová najneskôr mesiac pred nástupom na prax

Žiadosť o stáž - zamestnanec - kompletnú žiadosť je nutné doručiť na Personálne odd. LF UK najneskôr mesiac pred nástupom na prax

 

Žiadosť o zmenu vzdelávacej ustanovizne - vyradenie z evidencie špecializačného štúdia - priebeh špecializačného štúdia musí byť evidovaný a potvrdený v indexe odbornosti a výkony evidované a potvrdené v záznamníku zdravotných výkonov - za obdobie od zaradenia do špecializačného štúdia do podania žiadosti o vyradenie

 

Žiadosť o vyradenie - zrušenia zaradenia z dôvodu nepokračovania vo vzdelávaní v špecializačnom štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni

 

Prihláška na kurz a overenie vedomostí po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

Prihláška na kurz - sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Zadanie záverečnej práce - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku

 

Prihláška na špecializačnú skúšku - prihlásenie podľa pokynov 

Prihláška na kurz pred špecializačnou skúškou

Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku; práca sa do AIS-u nenahráva

 

 

Povinnosti účastníka špecializačného štúdia

Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Tiež zmeny osobných údajov (zmena rodinného stavu a priezviska, zmena trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailového kontaktu).

Všetky uvedené skutočnosti je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS LF UK – Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.

Prerušenie špecializačného štúdia - žiadosť

Pokračovanie v špecializačnom štúdiu - oznámenie

Zmena zamestnávateľa - oznámenie