Predpisy

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

 

Zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Študijný poriadok pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu

 

Vnútorný predpis č. 21/2022 - smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu (účinnosť dňom 13.10.2022) 

Vnútorný predpis č. 2/2018 - smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu (účinnosť dňom 20.2.2018)

Vnútorný predpis č. 10/2016 - smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu (účinnosť dňom 1.10.2016)

Vnútorný predpis č. 11/2015 - smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu (účinnosť dňom 1.10.2015)

Vnútorný predpis č. 1/2014 - dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 10/2009 - rozhodnutie dekana - úhrada za špecializačné štúdium

 

Vnútorný predpis č. 7/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

 

<output>Vnútorný predpis č. 12/2013 - smernica rektora UK - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave</output>