Zaradenie a priebeh špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium - zaradenie do 31.3.2022

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.

Špecializačné štúdium - zaradenie od 1.4.2022 do 31.12.2022

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie (nariadenie vlády č. 296/2010).

Zdravotnícky pracovník, ktorý je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, môže po uplynutí skúšobnej doby požiadať zamestnávateľa o podanie žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy. Zamestnávateľ po vzájomnej dohode so zdravotníckym pracovníkom podá žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy vzdelávacej ustanovizni najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zdravotníckeho pracovníka.

LF UK zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia najneskôr do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti.

Špecializačné štúdium začína dňom zaradenia zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia.

Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje. Zdravotná starostlivosť poskytovaná ako súčasť špecializačného štúdia zahŕňa pracovné činnosti príslušného pracoviska potrebné na získanie praktických zručností podľa akreditovaného špecializačného študijného programu (§ 72 ods. 2 nariadenia 296/2010).

Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo po 10.2.2018, sa môže uskutočniť len jedenkrát.

Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo po 1.4.2022, sa môže uskutočniť najviac dvakrát.

Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia, môže požiadať vzdelávaciu ustanovizeň o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v Slovenskej republike pred zaradením do špecializačného štúdia pod vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie, potvrdený pečiatkou a podpisom vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia.

Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia, môže požiadať vzdelávaciu ustanovizeň o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v cudzine. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov a odbornej praxe je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie vystavený kompetentným orgánom príslušného štátu, v ktorom sa zdravotné výkony absolvovali; doklad sa predloží spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia započíta zdravotníckemu pracovníkovi zdravotné výkony a odbornú prax podľa odseku 6 alebo 7, ak obsahom a rozsahom zodpovedajú akreditovanému špecializačnému študijnému programu v špecializačnom odbore, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený.

Do špecializačného štúdia môže vzdelávacia ustanovizeň započítať aj zdravotné výkony, ktoré zdravotnícky pracovník vykonal v rámci odbornej praxe pri vykonávaní špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, ak obsahom a rozsahom zodpovedajú akreditovanému špecializačnému študijnému programu v špecializačnom odbore, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený. Započítaním zdravotných výkonov podľa prvej vety sa dĺžka špecializačného štúdia neskracuje.

Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie prerušenia z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa. V prípade iných dôvodov hodných osobitného zreteľa je prerušenie možné sumárne najviac v dĺžke štyri roky.

Zo špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň zdravotníckeho pracovníka vyradí, ak si neplní povinnosti vyplývajúce zo študijného plánu akreditovaného špecializačného študijného programu alebo študijného poriadku vzdelávacej ustanovizne alebo ak o vyradenie požiada zdravotnícky pracovník.

Špecializačné štúdium - zaradenie od 1.1.2023

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie (nariadenie vlády č. 296/2010).

Zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia zaraďuje vzdelávacia ustanovizeň, ktorej MZ SR vydalo osvedčenie o akreditácii. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia podáva zdravotnícky pracovník.

LF UK zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia najneskôr do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti.

Špecializačné štúdium začína dňom zaradenia zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia.

Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje. Zdravotná starostlivosť poskytovaná ako súčasť špecializačného štúdia zahŕňa pracovné činnosti príslušného pracoviska potrebné na získanie praktických zručností podľa akreditovaného špecializačného študijného programu (§ 72 ods. 2 nariadenia 296/2010).

Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo po 10.2.2018, sa môže uskutočniť len jedenkrát.

Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo po 1.4.2022, sa môže uskutočniť najviac dvakrát.

Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia, môže požiadať vzdelávaciu ustanovizeň o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v Slovenskej republike pred zaradením do špecializačného štúdia pod vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie, potvrdený pečiatkou a podpisom vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia.

Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia, môže požiadať vzdelávaciu ustanovizeň o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v cudzine. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov a odbornej praxe je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie vystavený kompetentným orgánom príslušného štátu, v ktorom sa zdravotné výkony absolvovali; doklad sa predloží spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia započíta zdravotníckemu pracovníkovi zdravotné výkony a odbornú prax podľa odseku 6 alebo 7, ak obsahom a rozsahom zodpovedajú akreditovanému špecializačnému študijnému programu v špecializačnom odbore, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený.

Do špecializačného štúdia môže vzdelávacia ustanovizeň započítať aj zdravotné výkony, ktoré zdravotnícky pracovník vykonal v rámci odbornej praxe pri vykonávaní špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, ak obsahom a rozsahom zodpovedajú akreditovanému špecializačnému študijnému programu v špecializačnom odbore, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený. Započítaním zdravotných výkonov podľa prvej vety sa dĺžka špecializačného štúdia neskracuje.

Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie prerušenia z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa. V prípade iných dôvodov hodných osobitného zreteľa je prerušenie možné sumárne najviac v dĺžke štyri roky.

Zo špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň zdravotníckeho pracovníka vyradí, ak si neplní povinnosti vyplývajúce zo študijného plánu akreditovaného špecializačného študijného programu alebo študijného poriadku vzdelávacej ustanovizne alebo ak o vyradenie požiada zdravotnícky pracovník.

Špecializačné štúdium - zaradenie od 7.3.2024

V zmysle zákona č. 578/2004 vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia dňom doručenia kompletnej žiadosti.

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podáva zdravotnícky pracovník.

Ak žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia neobsahuje všetky náležitosti, vzdelávacia ustanovizeň vyzve v lehote 30 dní zdravotníckeho pracovníka na doplnenie žiadosti s upozornením, že ak zdravotnícky pracovník nedoplní žiadosť v stanovenej lehote, vzdelávacia ustanovizeň nezaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia.

Povinnosti účastníka špecializačného štúdia

Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Tiež zmeny osobných údajov (zmena rodinného stavu a priezviska, zmena trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailového kontaktu).

Všetky uvedené skutočnosti je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Oddelenia špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.

Prerušenie špecializačného štúdia - žiadosť

Pokračovanie špecializačného štúdia - oznámenie

Zmena zamestnávateľa - oznámenie