Zaradenie a priebeh špecializačného štúdia

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie.

Zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia zaraďuje vzdelávacia ustanovizeň, ktorej MZ SR vydalo osvedčenie o akreditácii. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere,  podáva zamestnávateľ, po uplynutí skúšobnej doby, na základe jeho žiadosti.

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, podáva lekár samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja alebo farmaceut samosprávneho kraja podľa príslušného špecializačného odboru na základe jeho žiadosti.

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch určených na riadenie a organizáciu zdravotníctva môže podať zdravotnícky pracovník aj sám.

LF UK zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia najneskôr do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti.

Špecializačné štúdium začína dňom zaradenia zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia.

Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje. Zdravotná starostlivosť poskytovaná ako súčasť špecializačného štúdia zahŕňa pracovné činnosti príslušného pracoviska potrebné na získanie praktických zručností podľa akreditovaného špecializačného študijného programu (§ 72 ods. 2 uvedeného nariadenia).

Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo po 10.2.2018, sa môže uskutočniť len jedenkrát.

Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo po 1.4.2022, sa môže uskutočniť najviac dvakrát.