In Vitra

 

Operačný program: 305000 - Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko / Kooperationsprogramm:305000 - Interreg V-A Slowakei - Österreich

 

Názov projektu/ Projektname: Integrovaná cezhraničná lekárska výučba virtuálnej a tradičnej anatómie  DE: Integrierte virtuelle und traditionelle Anatomie – Exzellenz in der grenzüberschreitenden medizinischen Ausbildung

Projekt č./ Projekt Nr.: 305011Z666

Partneri projektu/Projekt Partner: Hlavný partner/Hauptpartner: Univerzita Komenského v Bratislave

Partner 1: Medizinische Universität Wien

 

Stručný popis projektu/Kurze Beschreibung des Projekts:

SK:Cieľom projektu je spolupráca kľúčových aktérov regionálneho vzdelávacieho a inovačného systému západného Slovenska / východného Rakúska s cieľomoptimalizovať prenos vedomostí lekárom a študentom zdravotníckych povolaní, vybudovať pre to potrebnú infraštruktúru a adekvátne vzdelať vyučujúcich. Najmävo veku digitalizácie sa má vytvoriť funkčné prepojenie medzi tradičnou a virtuálnou anatómiou v rámci inovatívnych cezhraničných anatomických kurzoch avzdelávacích konceptoch.Pedagógom a študentom, ktorí pracujú na Lekárskej fakulte Viedeň (MedUni Wien) odovzdajú know-how a praktické skúsenosti ohľadne využívania virtuálnychanatomických učebných pomôcok a zavedenia koordinovaných anatomických seminárov zamestnanci LFUK v Bratislave. Know-how o tom, ako zapojiť tútorov(inštruktorov) do teoretických a praktických lekcií malých skupín študentov, ktoré sa uskutočňujú na anatomických suchých a mokrých preparátoch vo veľkýchskupinách študujúcich prenesie MedUni Wien do LFUK Bratislava. Dôraz sa bude klásť na kontrolu znalostí v prostredí zmiešaného vzdelávania, ako aj nakoncepty výučby a ďalšieho vzdelávania a motivácie študentských inštruktorov. Spoločne sa vytvoria digitálne podporované kurzy, ktoré integrujú tradičné amoderné vyučovacie a učebné metódy a koncepcie. Tieto budú poskytnuté študentom všeobecného a zubného lekárstva a na základe spolupráce univerzít sregionálnymi univerzitami aplikovaných vied, akadémií a zdravotníckych škôl (regióny Bratislava, Viedeň, Dolné Rakúsko) budú mať z tu zriadených študijnýchprogramov prospech aj študenti týchto škôl. Tento projekt je katalyzátorom dlhodobej cezhraničnej spolupráce medzi LFUK a MedUni Wien a bude mať vplyv nazdravotnú prevenciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo v tomto regióne.

DE: Ziel des Projektes ist die Zusammenarbeit der Schlüsselakteure im regionalen Ausbildungs- und Innovationssystem von West-Slowakei bzw. Ost-Österreich, umden Wissenstransfer in der Ausbildung von Ärzten und medizinischen Gesundheitsberufen zu optimieren, die dazu notwendige Infrastruktur aufzubauen und dieLehrenden adäquat auszubilden. Insbesondere soll im Zeitalter der Digitalisierung eine funktionelle Integration von traditioneller und virtueller Anatomie ininnovativen, grenzüberschreitenden anatomischen Lehrveranstaltungen und Ausbildungskonzepten etabliert werden.Know-how und praktische Erfahrung mit dem Einsatz virtueller anatomischer Lehrmittel und der Implementierung darauf abgestimmter anatomischerLehrveranstaltungen werden von der Medizinischen Fakultät der Comenius Universität (LFUK) in Bratislava an die studentischen und akademischen Lehrendender Medizinischen Universität Wien (MedUni Wien) transferiert. Know-how in der Einbeziehung studentischer Mitarbeiter/innen im theoretischen und praktischenKleingruppenunterricht an anatomischen Trocken- und Feuchtpräparaten in großen Kohorten, wird von der MedUni Wien an die LFUK Bratislava transferiert.Schwerpunkte werden dabei die Wissenskontrolle in einem blended learning setting, sowie Konzepte zur Aus- und Weiterbildung und Motivation vonstudentischen Lehrenden sein. Gemeinsam werden digital unterstützte Lehrveranstaltungen entwickelt, die traditionelle und moderne Lehr- und Lernmethoden und-konzepte integrieren. Sie werden Studierenden der Human- und Zahnmedizin und, aufgrund der Zusammenarbeit der Universitäten mit regionalenFachhochschulen, Akademien und Schulen für medizinische Gesundheitsberufe (Regionen Bratislava, Wien, Niederösterreich), Studierenden der dort etabliertenStudiengängen zugutekommen. Das Projekt begründet eine langfristige, grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der LFUK und der MedUni Wien undwird Einfluss auf die Gesundheitsvorsorge und -versorgung der regionalen Bevölkerung haben.

 

 

web stránka programu www.sk-at.eu