In Vitra

 

Operačný program: 305000 - Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko / Kooperationsprogramm:305000 - Interreg V-A Slowakei - Österreich

Názov projektu/ Projektname: Integrovaná cezhraničná lekárska výučba virtuálnej a tradičnej anatómie  DE: Integrierte virtuelle und traditionelle Anatomie – Exzellenz in der grenzüberschreitenden medizinischen Ausbildung

Projekt č./ Projekt Nr.: 305011Z666

Partneri projektu/Projekt Partner: Hlavný partner/Hauptpartner: Univerzita Komenského v Bratislave

Zodpovedný riešiteľ za SR: doc. doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

Partner 1: Medizinische Universität Wien web stránka projektu InVitra u partnera projektu (v nemeckom jazyku)

 

Stručný popis projektu/Kurze Beschreibung des Projekts:

SK:Cieľom projektu je spolupráca kľúčových aktérov regionálneho vzdelávacieho a inovačného systému západného Slovenska / východného Rakúska s cieľomoptimalizovať prenos vedomostí lekárom a študentom zdravotníckych povolaní, vybudovať pre to potrebnú infraštruktúru a adekvátne vzdelať vyučujúcich. Najmävo veku digitalizácie sa má vytvoriť funkčné prepojenie medzi tradičnou a virtuálnou anatómiou v rámci inovatívnych cezhraničných anatomických kurzoch avzdelávacích konceptoch.Pedagógom a študentom, ktorí pracujú na Lekárskej fakulte Viedeň (MedUni Wien) odovzdajú know-how a praktické skúsenosti ohľadne využívania virtuálnychanatomických učebných pomôcok a zavedenia koordinovaných anatomických seminárov zamestnanci LFUK v Bratislave. Know-how o tom, ako zapojiť tútorov(inštruktorov) do teoretických a praktických lekcií malých skupín študentov, ktoré sa uskutočňujú na anatomických suchých a mokrých preparátoch vo veľkýchskupinách študujúcich prenesie MedUni Wien do LFUK Bratislava. Dôraz sa bude klásť na kontrolu znalostí v prostredí zmiešaného vzdelávania, ako aj nakoncepty výučby a ďalšieho vzdelávania a motivácie študentských inštruktorov. Spoločne sa vytvoria digitálne podporované kurzy, ktoré integrujú tradičné amoderné vyučovacie a učebné metódy a koncepcie. Tieto budú poskytnuté študentom všeobecného a zubného lekárstva a na základe spolupráce univerzít sregionálnymi univerzitami aplikovaných vied, akadémií a zdravotníckych škôl (regióny Bratislava, Viedeň, Dolné Rakúsko) budú mať z tu zriadených študijnýchprogramov prospech aj študenti týchto škôl. Tento projekt je katalyzátorom dlhodobej cezhraničnej spolupráce medzi LFUK a MedUni Wien a bude mať vplyv nazdravotnú prevenciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo v tomto regióne.

DE: Ziel des Projektes ist die Zusammenarbeit der Schlüsselakteure im regionalen Ausbildungs- und Innovationssystem von West-Slowakei bzw. Ost-Österreich, umden Wissenstransfer in der Ausbildung von Ärzten und medizinischen Gesundheitsberufen zu optimieren, die dazu notwendige Infrastruktur aufzubauen und dieLehrenden adäquat auszubilden. Insbesondere soll im Zeitalter der Digitalisierung eine funktionelle Integration von traditioneller und virtueller Anatomie ininnovativen, grenzüberschreitenden anatomischen Lehrveranstaltungen und Ausbildungskonzepten etabliert werden.Know-how und praktische Erfahrung mit dem Einsatz virtueller anatomischer Lehrmittel und der Implementierung darauf abgestimmter anatomischerLehrveranstaltungen werden von der Medizinischen Fakultät der Comenius Universität (LFUK) in Bratislava an die studentischen und akademischen Lehrendender Medizinischen Universität Wien (MedUni Wien) transferiert. Know-how in der Einbeziehung studentischer Mitarbeiter/innen im theoretischen und praktischenKleingruppenunterricht an anatomischen Trocken- und Feuchtpräparaten in großen Kohorten, wird von der MedUni Wien an die LFUK Bratislava transferiert.Schwerpunkte werden dabei die Wissenskontrolle in einem blended learning setting, sowie Konzepte zur Aus- und Weiterbildung und Motivation vonstudentischen Lehrenden sein. Gemeinsam werden digital unterstützte Lehrveranstaltungen entwickelt, die traditionelle und moderne Lehr- und Lernmethoden und-konzepte integrieren. Sie werden Studierenden der Human- und Zahnmedizin und, aufgrund der Zusammenarbeit der Universitäten mit regionalenFachhochschulen, Akademien und Schulen für medizinische Gesundheitsberufe (Regionen Bratislava, Wien, Niederösterreich), Studierenden der dort etabliertenStudiengängen zugutekommen. Das Projekt begründet eine langfristige, grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der LFUK und der MedUni Wien undwird Einfluss auf die Gesundheitsvorsorge und -versorgung der regionalen Bevölkerung haben.

Aktuálny stav: zahájila sa koordinácia požiadaviek na technické zabezpečenie projektu, odborný a administratívny pracovníci začali svoju činnosť podľa popisu v projekte (selektovanie najvhodnejších oblastí výučby anatómie na výučbu pomocou vituálnej reality. / Aktueller Stand: Abstimmung der Anforderungen an die technische Betreuung des Projektes hat begonnen, Fach- und Verwaltungspersonal hat ihre im Projekt beschriebene Tätigkeit aufgenommen (Auswahl der am besten geeigneten Bereiche der Anatomielehre für den Unterricht mittels Virtual Reality.

Pripravili sa podklady na verejné obstarávanie, ktoré je aktuálne v procese vyhlásenia a čakania na predloženie cenových ponúk od potenciálnych uchádzačov. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432004 resp. výzva https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14068/summary / Die Unterlagen für die öffentliche Auftragsvergabe wurden vorbereitet, die derzeit bekannt gegeben wird und auf die Abgabe von Preisangeboten potenzieller Bieter wartet. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432004 oder rufen Sie https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14068/summary an.

4.8.2021 bolo osobné stretnutie riešiteľov projektu na pôde Medical Univerzity vo Viedni. / Am 4. August 2021 fand ein persönliches Treffen der Projektentwickler an der Medizinischen Universität Wien statt.

24.9.2021 stretnutie riešiteľov projektu v Bratislave- inštalácia prvých zariadení VR s demo verziou SW (dočasné riešenie do ukončenia verejného obstarávania) + prestavenie spoločného plagátu projektu od autorky doc. MUDr. Elišky Kubíkovej, PhD. / 24.09.2021 Treffen der Projektleiter in Bratislava - Installation der ersten VR-Geräte mit einer Demoversion der SW (Zwischenlösung bis zum Ende der öffentlichen Ausschreibung) + Neugestaltung des gemeinsamen Projektplakats durch den Autor doc. MUDr. Eliška Kubiková, PhD.

27.7.2022 stretnutie riešiteľov projektu v Bratislave- prezentácia spoločnosti EXE a.s.- pracovné prostredie na virtuálnu anatómiu / 27.07.2022 Treffen der Projektleiter in Bratislava - Präsentation von EXE a.s. - Arbeitsumgebung für virtuelle Anatomie

29.9.2022 plánované stretnutie v Bratislave s odovzdaním prvej časti HW ako aj testovacej verzie SW./ 29.9.2022 geplantes Treffen in Bratislava mit Übergabe des ersten Teils der HW sowie der Testversion der SW.

25.10.2022 a 21.11.2022 preberanie HW a SW k virtuálnej anatómii v Bratislave. / 25.10.2022 und 21.11.2022 Übergabe von HW und SW an virtual anatomy in Bratislava.

21.12.2022 plánované stretnutie vo Viedni, zhodnotenie progresu projektu pred ukončením hlavnej aktivity. /21.12.2022 geplantes Treffen in Wien, Bewertung des Projektfortschritts vor Abschluss der Hauptaktivität.

3. a 16. 2.2023 prebehli exkurzie stredných škôl s využitím digitálnych učebných pomôcok anatómie. / Am 3. und 16. Februar 2023 fanden Oberstufenexkursionen mit digitalen Anatomie-Lehrmitteln statt.

 

24.2.2023 prebehlo stretnutie oboch projektových tímov za účasti zástupcov Interreg SK-AT za obe krajiny. Boli odprezentované všetky výstupy projektu vrátane spätnej väzby od zapojených účastníkov. / Am 24. Februar 2023 fand ein Treffen beider Projektteams unter Beteiligung von Interreg SK-AT-Vertretern beider Länder statt. Alle Projektergebnisse wurden vorgestellt, einschließlich des Feedbacks der beteiligten Teilnehmer.

 

Publikácie a prezentácie, ktoré vznikli v rámci projektu prístupné pre verejnosť: časopis MedUnique people, článok na strane 27 a poster/abstrakt z konferencie 116th Annual Meeting Anatomische Gesellschaft / Im Rahmen des Projekts entstandene Veröffentlichungen und Vorträge für die Öffentlichkeit zugänglich: MedUnique People Magazin, Artikel auf Seite 27 und Poster/Abstract der Tagung 116. Jahrestagung der Anatomischen Gesellschaft

 

web stránka programu www.sk-at.eu / Website des Programms www.sk-at.eu