Prijímacie konanie

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa priebehu on-line prijímacích skúšok na LF UK v Bratislave v roku 2021

Aké otázky bude on-line test obsahovať?

V teste budú náhodne vybrané otázky, ktoré sa nachádzajú v aktuálnych Podkladoch na prijímacie skúšky z chémie a Podkladoch na prijímacie skúšky z biológie, ktoré boli vydané v roku 2021, príp. v roku 2019, ktoré sa od najnovších líšia len minimálne.

Používanie papiera a kalkulačky

Počas skúšky nie je povolené používať žiaden papier (ani čistý) a ani kalkulačku, nakoľko otázky, ktoré vyžadujú výpočty, sa nebudú v teste nachádzať.

Ktoré otázky budú z testu vyradené?

Vyradené otázky sa nebudú špecifikovať, odporúčame preto pripraviť sa zodpovedať každú z otázok, ktorá sa nachádza v aktuálnych Podkladoch na prijímacie skúšky z chémie a Podkladoch na prijímacie skúšky z biológie, ktoré boli vydané v roku 2021, príp. v roku 2019, ktoré sa od najnovších líšia len minimálne.

Bude sa v aplikácii zobrazovať čas?

Áno, počas testu bude na obrazovke zobrazený aktuálny čas zostávajúci do ukončenie testovania. Upozorňujeme, že čas vyhradený na testovanie bude plynúť aj v prípade opustenia miestnosti za účelom návštevy WC.

Je povolené pripojiť k notebooku myš, externú kameru alebo mikrofón?

Áno, k notebooku je povolené pripojiť myš, externú kameru a mikrofón. Pri skenovaní pracovného stolu musí byť jednoznačne zrejmé, že ide iba o tieto povolené zariadenia.

Kedy prebehne cvičné testovanie a oboznámenie sa uchádzačov s prostredím, v ktorom sa uskutočnia on-line prijímacie skúšky?

Cvičný test, tzv. onboarding, bude sprístupnený vždy 8 dní pred skúškou. Uchádzači majú povinnosť najneskôr 5 dní pred skúškou nahlásiť technické problémy so vstupom do systému. Pokiaľ uchádzač neabsolvuje onboarding najneskôr štvrtý deň pred termínom testovania, nebude mu už zaistená technická podpora počas cvičného testu (onboardingu). Počas dní, kedy budú prebiehať on-line prijímacie skúšky (7., 8. a 14. 6. 2021) pravdaže technická podpora bude zabezpečená pre všetkých uchádzačov.

Termín prijímacieho testu                 Termíny pre onbording:
  7. 6. 2021                                           30. 5. – 3. 6. 2021
  8. 6. 2021                                           31. 5. – 4. 6. 2021
14. 6. 2021                                           6. 6. – 10. 6. 2021

 

 

Aktualizované informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2021/2022

Akademický senát LF UK schválil dňa 30.3.2021 Vnútorný predpis č. 12/2021 Dodatok č. 1 k VP č. 15/2020 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov v pregraduálnej výučbe uskutočňovaných na LF UK pre akademický rok 2021/2022.

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu prijímacie skúšky pre akademický rok 2021/2022 sa budú konať on-line, v nasledujúcich termínoch:

7. jún 2021 - všeobecné lekárstvo

8. jún 2021 - zubné lekárstvo

14. júna 2021 (náhradný termín).

Podrobnejšie informácie o priebehu prijímacích skúšok dostane každý uchádzač o štúdium e-mailom na adresu, ktorú uviedol v prihláške najneskôr do konca apríla 2021.

Požiadavky na technické podmienky potrebné pre absolvovanie on-line testu uvádzame vopred, aby ste sa mohli dôkladne pripraviť.
Minimálne požiadavky na hardware a software: testovacie rozhranie je optimalizované pre zariadenia štandardných parametrov. Konkrétne požiadavky na zariadenie, z ktorého bude prebiehať Testovanie: Operačný systém Windows 7 alebo novší, resp. MacOS Sierra 10.12 alebo novší s nainštalovaným internetovým prehliadačom (Chrome 70+ alebo Firefox 69+) a povoleným využitím JavaScript, HTML5 a cookies tretej strany, dual-core procesor s rýchlosťou 2,4 GHz alebo výkonnejší, 2GB RAM, web-kamera s rozlíšením 800x600 alebo vyššie a mikrofón (interný alebo externý); funkčné pripojenie k internetu (min. 300KBs upload, min 300KBs download), minimálne 4GB voľného miesta na pevnom disku pre nahranie a spracovanie záznamu, rozlíšenie obrazovky minimálne 1024 x 768px.

Informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2021/2022

Upozornenie:  Vzhľadom na danú epidemiologickú situáciu kontaktujte Ing. Magdolenovú výlučne e-mailom. Ďakujeme za porozumenie.

             Vzhľadom na danú epidemiologickú situáciu v SR Lekárska fakulta  UK v Bratislave akceptuje  potvrdenia prihlášky strednou školou nasledovnými spôsobmi:
1. uchádzač  si potvrdenie o návšteve školy vytlačí z aplikácie Edupage
2. uchádzač o vydanie potvrdenia požiada elektronicky strednú školu, ktorú navštevuje
            Zároveň fakulta pri potvrdení lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium akceptuje okrem vyznačenia spôsobilosti priamo v prihláške na 3. strane, časť Prílohy k prihláške aj potvrdenie, ktoré vydá lekár formou napr. výmenného lístka, lekárskej správy, resp. na tlačive, ktoré používa lekár (LFUK nemá špeciálny formulár na uvedené lekárske potvrdenie).
          Ostatné podmienky podávania prihlášky na štúdium v AR 2021/2022 zostávajú naďalej v platnosti.

Akreditované študijné programy:

Študijný programForma výučbyZískaný titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých - slovenská výučbaPlánovaný počet prijatých - anglická výučba
všeobecné lekárstvodennáMUDr.6 rokov330275
zubné lekárstvodennáMDDr.6 rokov4035


Pre akademický rok 2021/2022  plánovaný počet prijatých uchádzačov o štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskej výučbe je 330 uchádzačov a ostatní uchádzači s rovnakým počtom bodov ako uchádzač na 330-tom mieste. V prípade, že dostatočný počet uchádzačov nepotvrdí nástup na štúdium, komisia pozve na zápis ďalších uchádzačov podľa úspešnosti do plánovaného počtu prijatých uchádzačov. Tento postup sa bude realizovať vo všetkých študijných programoch v slovenskom aj anglickom jazyku.

Elektronická prihláška - návod na vyplnenie

Elektronická prihláška - registrácia a vyplnenie prihlášky

Uloženú elektronickú prihlášku uchádzač vytlačí a podpísanú spolu s prílohami zašle  na adresu fakulty.  Fakulta akceptuje  aj prihlášku zaslanú na predpísanom tlačive.

This Electronic Application form is only for Study programme in Slovak. If you want to study in Study programme in English please use this link and read carefully instructions/conditions.

Termín zaslania prihlášky do 28.2.2021 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Termín konania prijímacích skúšok

 

Náhradný termín pre obidva študijné programy

7.6.2021 - 15.6.2021 - všeobecné lekárstvo
16.6.2021 - 17.6.2021 - zubné lekárstvo
konkrétny termín prijímacej skúšky určí fakulta uchádzačovi podľa abecedy

18.6.2021

Prílohy - doklad o zaplatení poplatku
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium (lekár môže dať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti priamo v prihláške na 3. strane, časť Prílohy k prihláške)

Poplatok za prijímacie konanie

80,- Eur za každý študijný program

Názov banky:
Číslo účtu:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:
Štátna pokladnica
SK65 8180 0000 0070 0013 5249
0308
20212

BIC swiftový kód pri platbe zo zahraničia

SPSRSKBA

Spôsob úhrady

bankový prevod, poštová poukážka, internetbanking

Podmienky zaradenia do prijímacieho
konania

zaslanie riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na každý študijný program na adresu fakulty

Podmienky absolvovania prijímacej
skúšky

- predloženie úradne overenej kópie maturitného vysvedčenia priamo v deň prijímacej skúšky (vyžaduje sa overenie prednej a zadnej strany u notára, na matrike), nie overenie strednou školou
- uchádzači, ktorí nadobudli stredné vzdelanie na zahraničnej strednej škole, predložia "Roz-hodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní" vydaný okresným úradom v sídle kraja v SR

Forma a obsah prijímacej skúšky

- písomný test z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva. Uchádzač môže získať maximálne 800 bodov, test trvá 3 hodiny.
- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok jednej prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný program

Podmienky prijatia na štúdium v slovenskom jazyku

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
- podmienky prijatia študentov SR a zahraničných študentov okrem štipendistov vlády sú rovnaké - podľa úspešnosti na prijímacej skúške
Podmienky prijatia štipendistov vlády SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium v slovenskom jazyku na základe medzivládnych dohôd so SR 

- minimálna úspešnosť na prijímacej skúške 600 bodov

Spôsob vyhodnocovania a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky

- vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje anonymne skenovaním vyplnených odpoveďo-vých hárkov na základe čiarových kódov
- výsledky sú zverejňované podľa študijných programov a čiarových kódov v deň konania prijímacej skúšky na webovom sídle fakulty www.fmed.uniba.sk a na výveske LF UK v Bratislave, Sasinkova 4.

Ďalšie informácie

- uloženú elektronickú prihlášku uchádzač vytlačí a podpísanú spolu s prílohami zašle  do 28.2.2021 na adresu fakulty.  Fakulta akceptuje  aj prihlášku zaslanú na predpísanom tlačive  - Prihláška na vysokoškolské štúdium – spojený I. a II. stupeň štúdia. 

- prílohy: pripevní uchádzač na 3. stranu prihlášky.  V prípade platby internetbankingom priloží potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte. Uchádzač s prihláškou neposiela vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.

 - uchádzač si môže podať prihlášku na každý študijný program a to ako na štúdium v slovenskom jazyku, tak aj na štúdium v anglickom jazyku. Zmeny študijných programov v zaevidovaných prihláškach na štúdium v slovenskom jazyku sú po 28. 02. 2021 neprípustné.

- potvrdenie prihlášky strednou školou sa vyžaduje len od tohtoročných maturantov, fakulta nevyžaduje uvedenie prospechu zo štúdia na strednej škole.

- náhradný termín prijímacej skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na LF UK alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte UK, resp. na inej vysokej škole v SR. Zdokladovanú žiadosť o náhradný termín zašle uchádzač na adresu fakulty až po doručení pozvánky na prijímaciu skúšku. 

- pomernú časť poplatku vo výške 70 € vráti fakulta uchádzačovi iba v prípade písomného zrušenia prihlášky najneskôr do 28. februára 2021. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky fakulta poplatok nevráti.

- Lekárska fakulta ponúka uchádzačom o štúdium Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie. Podklady je možné zakúpiť do vypredania zásob  v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, kontakt +421 2 90119 445, e-mail: predajnafmed.uniba.sk.

 - uchádzač so špecifickými potrebami posiela spolu s prihláškou na štúdium žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou ako aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Po vyhodnotení špecifických potrieb sa určí prijímacia skúška v zmysle Vnútorného predpisu č. 23/2014- Smernica rektora UK v Bratislave. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami je prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., tel. 02/57290737.