Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2022/2023

Akreditované študijné programy:

Študijný programForma výučbyZískaný titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých - slovenská výučbaPlánovaný počet prijatých - anglická výučba
všeobecné lekárstvodennáMUDr.6 rokov360240
zubné lekárstvodennáMDDr.6 rokov4035

Pre akademický rok 2022/2023  je maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov o štúdium:
· v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskej výučbe 360 uchádzačov,
· v študijnom programe zubné lekárstvo v slovenskej výučbe 40 uchádzačov,
· v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickej výučbe 240 uchádzačov,
· v študijnom programe zubné lekárstvo v anglickej výučbe 35 uchádzačov.

Elektronická prihláška - návod na vyplnenie

Elektronická prihláška - registrácia a vyplnenie prihlášky

Uloženú elektronickú prihlášku uchádzač vytlačí a podpísanú spolu s prílohami zašle  na adresu fakulty.  Fakulta akceptuje  aj prihlášku zaslanú na predpísanom tlačive.

This Electronic Application form is only for Study programme in Slovak. If you want to study in Study programme in English please use this link and read carefully instructions/conditions.

Termín zaslania prihlášky

do 28.2.2022 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

 

Termín konania prijímacích skúšok

jún 2022 - všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
(presný termín a náhradný termín prijímacej skúšky bude stanovený dekanom  dodatočne)

Poplatok za prijímacie konanie

80,00 Eur za každý študijný program

Názov banky:
Číslo účtu:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

Štátna pokladnica
SK65 8180 0000 0070 0013 5249
0308
20222

BIC swiftový kód pri platbe zo zahraničia

SPSRSKBA

Spôsob úhrady

bankový prevod, poštová poukážka, internetbanking

Podmienky zaradenia do prijímacieho konania

zaslanie riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na každý študijný program na adresu fakulty

 

Prílohy

- doklad o zaplatení poplatku
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôso-bilosti na štúdium (lekár môže dať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti priamo v prihláške na 3. strane, časť Prílohy k prihláške)

 

 

Podmienky absolvovania prijímacej skúšky

- zaslanie úradne overenej kópie matu-ritného vysvedčenia najneskôr do 31.5.2022 (vyžaduje sa overenie prednej a zadnej strany u notára alebo  na matrike, nie overenie strednou školou)
- uchádzači, ktorí nadobudli stredné vzdelanie na zahraničnej strednej škole, predložia „Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní“ vydaný okresným úradom v sídle kraja v SR

 

 

 

Forma a obsah prijímacej skúšky

 

 

 

- písomný test je z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva; uchádzač môže získať maximálne 800 bodov,
- pri prezenčnej forme prijímacej skúšky test trvá 3 hodiny, v prípade nepriaz-nivej epidemickej situácie bude prijí-macia skúška formou online,  pri ktorej test bude trvať 2 hodiny,
- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok jednej prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný program

Podmienky prijatia na štúdium v sloven- skom jazyku

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
- podľa úspešnosti na prijímacej skúške

 

 

 

Spôsob vyhodnocovania a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky

 

 

 

- pri prezenčnej forme prijímacej skúšky sa vyhodnocovanie testov uskutočňuje anonymne skenovaním vyplnených od-poveďových hárkov na základe čiaro-vých kódov,
- pri online forme prijímacej skúšky  vyhodnocovanie testov uskutoční firma zabezpečujúca online testovanie ano-nymne,
-výsledky sú zverejňované podľa štu-dijných programov a kódov na webovom sídle fakulty www.fmed.uniba.sk a to:
- v prípade prezenčnej formy  v deň ko-nania prijímacej skúšky,
- v prípade online formy najneskôr do 5 pracovných dní od posledného dňa ko-nania prijímacích skúšok

Ďalšie informácie

- uchádzač o štúdium si môže prihlášku zaregistrovať elektronicky cez systém AIS2, ktorú vytlačí podpísanú zašle do 28. 02. 2022 na adresu fakulty. Fakulta akceptuje aj prihlášku zaslanú na predpísanom tlačive  - Prihláška na vysokoškolské štúdium – spojený I. a II. stupeň štúdia.

- uchádzač si môže podať prihlášku na každý študijný program a to ako na štúdium v slovenskom jazyku, tak aj na štúdium v anglickom jazyku. Zmeny študijných programov  v zaevidovaných prihláškach na štúdium v slovenskom jazyku sú po 28. 02. 2022 neprípustné.

- potvrdenie prihlášky strednou školou sa vyžaduje len od tohtoročných maturantov, fakulta nevyžaduje uvedenie prospechu  zo štúdia na strednej škole.

- prílohy: pripevní uchádzač na 3. stranu prihlášky.  V prípade platby internetbankingom priloží potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte. Uchádzač s prihláškou neposiela vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.

- náhradný termín prijímacej skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na LFUK alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte UK Bratislava alebo na inej vysokej škole.

- pomernú časť poplatku vo výške 70,00 Eur vráti fakulta uchádzačovi iba v prípade písomného zrušenia prihlášky najneskôr do 28. februára 2022. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky fakulta poplatok nevráti.

- Lekárska fakulta ponúka uchádzačom o štúdium Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie. Podklady je možné zakúpiť do vypredania zásob v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, kontakt +421 2 90119445, e-mail: predajnafmed.uniba.sk.

- uchádzač so špecifickými potrebami posiela spolu s prihláškou na štúdium žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou ako aj  súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Po vyhodnotení špecifických potrieb sa určí prijímacia skúška v zmysle  Vnútorného predpisu č. 23/2014 – Smernica rektora UK v Bratislave. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami je prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., tel. 02/57290737.