Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2018/2019

Akreditované študijné programy:

Študijný programForma výučbyZískaný titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých - slovenská výučbaPlánovaný počet prijatých - anglická výučba
všeobecné lekárstvodennáMUDr.6 rokov320200
zubné lekárstvodennáMDDr.6 rokov4035

     Pre akademický rok 2018/2019  plánovaný počet prijatých uchádzačov o štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskej výučbe je 320 uchádzačov a ostatní uchádzači s rovnakým počtom bodov ako uchádzač na 320-tom mieste. V prípade, že dostatočný počet uchádzačov nepotvrdí nástup na štúdium, komisia pozve na zápis ďalších uchádzačov podľa úspešnosti do plánovaného počtu prijatých uchádzačov. Tento postup sa bude realizovať vo všetkých študijných programoch v slovenskom aj anglickom jazyku.

 

Podklady na prijímacie skúšky budú z technických príčin k dispozícii v predajni skrípt prvý februárový týždeň!!

 

Elektronická prihláška - návod na vyplnenie
Elektronická prihláška -
registrácia a vyplnenie prihlášky

This Electronic Application form is only for Study programme in Slovak. If you want to study in Study programme in English please use this link and read carefully instructions/conditions.

Termín podania prihlášky

do 28. 2. 2018

Termín konania prijímacích skúšok 11.6.2018 - 18.6.2018 - všeobecné lekárstvo
19.6.2018 - 20.6.2018 - zubné lekárstvo
- konkrétny termín prijímacej skúšky určí fakulta uchádzačovi podľa abecedy

Náhradný termín pre obidva študijné programy

21.6. 2018

Poplatok za prijímacie konanie

80,- Eur

Názov banky:
Číslo účtu:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:
Štátna pokladnica
SK65 8180 0000 0070 0013 5249
0308
20182

BIC swiftový kód pri platbe zo zahraničia

SPSRSKBA

Spôsob úhrady

bankový prevod, poštová poukážka, internetbanking

Povinné prílohy

- doklad o zaplatení poplatku
- potvrdenie lekára o zdravotnom stave

Podmienky zaradenia do prijímacieho
konania

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s prílohami na každý študijný program samostatne
- zaplatenie poplatku 80 € za každý študijný program

Podmienky absolvovania prijímacej
skúšky

- predloženie úradne overenej kópie maturitného vysvedčenia (vyžaduje sa overenie prednej a zadnej strany u notára, na matrike), nie overenie strednou školou
- uchádzači, ktorí nadobudli stredné vzdelanie na zahraničnej strednej škole, predložia doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou školou

Forma a obsah prijímacej skúšky

- písomný test z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva. Uchádzač môže získať maximálne 800 bodov.
- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok jednej prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný program

Podmienky prijatia na štúdium v slovenskom jazyku

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
- podmienky prijatia študentov SR a zahraničných študentov okrem štipendistov vlády sú rovnaké – podľa úspešnosti na prijímacej skúške
- podmienky prijatia štipendistov vlády SR – minimálna úspešnosť na prijímacej skúške - 600 bodov

Spôsob vyhodnocovania a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky

- vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje anonymne skenovaním vyplnených odpoveďových hárkov na základe čiarových kódov
- výsledky sú zverejňované podľa študijných programov a čiarových kódov v deň konania prijímacej skúšky na webovom sídle fakulty www.fmed.uniba.sk a na výveske LF UK v Bratislave, Sasinkova 4.

Ďalšie informácie

- uchádzač o štúdium si môže prihlášku zaregistrovať elektronicky cez systém AIS2, ktorú vytlačí a podpísanú zašle do 28.2.2018 na adresu fakulty.  Fakulta akceptuje  aj prihlášku zaslanú na predpísanom tlačive  - Prihláška na vysokoškolské štúdium – spojený I. a II. stupeň štúdia. Aktuálny formulár prihlášky je zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - predpísané tlačivo

 - na každý študijný program si uchádzač môže podať iba 1 prihlášku buď na štúdium v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku. Zmeny študijných programov v zaevidovaných prihláškach na štúdium sú po 28.02.2018 neprípustné.

- potvrdenie prihlášky strednou školou sa vyžaduje len od tohtoročných maturantov, fakulta nevyžaduje uvedenie prospechu zo štúdia na strednej škole.

- prílohy: doklad o zaplatení poplatkupotvrdenie lekára o zdravotnom stave pripevní uchádzač na 3. stranu prihlášky.  V prípade platby internetbankingom priloží potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte. S prihláškou neposielajte vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.

- náhradný termín prijímacej skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na LFUK alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte UK. Zdokladovanú žiadosť o náhradný termín zašle uchádzač na adresu fakulty až po doručení pozvánky na prijímaciu skúšku.  Náhradný termín nie je možné povoliť z dôvodu kolízie termínov na inej vysokej škole, univerzite v SR, resp. v zahraničí. 

- pomernú časť poplatku vo výške 70 € vráti fakulta uchádzačovi iba v prípade písomného zrušenia prihlášky najneskôr do 28. februára 2018. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky fakulta poplatok nevráti.

- Lekárska fakulta ponúka uchádzačom o štúdium Podklady na prijímacie skúšky z biológie a chémie. Podklady je možné zakúpiť do vypredania zásob  v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, kontakt 02/59357445, e-mail: predajnafmed.uniba.sk.

- uchádzač so špecifickými potrebami môže k prihláške na štúdium pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa po vyhodnotení jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania - žiadosť. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami je prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., tel. 02/57290737.