Prijímacie konanie

Vážený uchádzač, vážená uchádzačka,

pozvánku na prijímaciu skúšku sme Vám zaslali na mailovú adresu.

Termíny prijímacej skúšky :

Všeobecné lekárstvo : 12.06. – 20.06.2023

Harmonogram (priezvisko) :

12.06. :  A - C 

13.06. :  Č - G

14.06. :  H - Ki

15.06. :  Kl - Mak

16.06. :  Mal - Pe

19.06. :  Ph - S

20.06. :  Š - Ž

Zubné lekárstvo : 21.06. – 22.06.2023

Harmonogram  (priezvisko) :

21.06. :  A - K

22.06. :  L - Ž

Náhradný termín : 23.06. 2023 (pre obidva študijné programy)

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť riadneho termínu prijímacej skúšky, pošlite zdokladovanú žiadosť o náhradný termín mailom kontaktným osobám za prijímacie konanie :

·  Lucia Magdolenová, email: lucia.magdolenovafmed.uniba.sk

·  Michaela Jašicová Reismüllerová, email: michaela.reismullerovafmed.uniba.sk

Prijímacia skúška bude prebiehať prezenčne, písomný test je z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva.

Informácia k odpovediam: Každá otázka má 4 odpovede. Za správnu odpoveď je 1 bod plus za nesprávnu odpoveď je 1 bod mínus. Uchádzač môže získať maximálne 800 bodov, čas vypracovania testu sú 3 hodiny, predpokladaný koniec písania testu je cca 13,00 hod.

Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok jednej prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný program.

Ak ste si podali prihlášku na obidva študijné programy a nemôžete sa zúčastniť ani jedného stanoveného termínu, v žiadosti o náhradný termín uveďte, v ktorom študijnom programe budete robiť prijímaciu skúšku.

Manipulačný poplatok v prípade neúčasti na prijímacej skúške fakulta späť nevráti.

Povolené predmety : doklad totožnosti, kalkulačka a pero, ktoré Vám zapožičia fakulta, malé občerstvenie, fľašu s vodou

Nepovolené predmety : vlastné kalkulačky, zápisníky, papiere, mobil, hodinky, slúchadlá

Rodičom a sprevádzajúcim osobám bude vstup do priestorov budovy zakázaný. Svoje osobné veci, vrátane mobilného telefónu, si pred registráciou odložte v šatni.

Ak dozor počas písania testu zistí, že odpisujete, oslovujete suseda, máte pri sebe nepovolené predmety alebo pri vypracovaní testu postupujete iným nedovoleným spôsobom, budete z prijímacích skúšok vylúčený.

K zaisteniu férovosti budú platiť striktné pravidlá, s ktorými budete oboznámený/á pred písaním testu.

Prajeme veľa šťastia

Informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2023/2024

Aktuálne informácie:
Prijímacie konanie pre akademický rok 2023/2024 sa bude konať v nasledovných termínoch:

    12. - 20. jún 2023 - študijný program všeobecné lekárstvo
    21. - 22. jún 2023 - študijný program zubné lekárstvo
    23. jún 2023 - náhradný termín pre oba študijné programy

Akreditované študijné programy:

Študijný programForma výučbyZískaný titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých - slovenská výučbaPlánovaný počet prijatých - anglická výučba
všeobecné lekárstvodennáMUDr.6 rokov330240
zubné lekárstvodennáMDDr.6 rokov4035

Pre akademický rok 2023/2024  je maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov o štúdium:
· v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskej výučbe 330 uchádzačov,
· v študijnom programe zubné lekárstvo v slovenskej výučbe 40 uchádzačov,
· v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickej výučbe 240 uchádzačov,
· v študijnom programe zubné lekárstvo v anglickej výučbe 35 uchádzačov.

Elektronická prihláška - návod na vyplnenie

Elektronická prihláška - prihlásenie   

Tlačivo na potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Uloženú elektronickú prihlášku uchádzač vytlačí a podpísanú spolu s prílohami zašle  na adresu fakulty.  Fakulta akceptuje  aj prihlášku zaslanú na predpísanom tlačive.

This Electronic Application form is only for Study programme in Slovak. If you want to study in Study programme in English please use this link and read carefully instructions/conditions.

Termín zaslania prihlášky

do 28.2.2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

 

Termín konania prijímacích skúšok

12.-20. jún 2023 -všeobecné lekárstvo
21.-22. jún 2023 -zubné lekárstvo
23. jún 2023 - náhradný termín pre obidva študijné programy
- konkrétny termín prijímacej skúšky určí fakulta uchádzačovi podľa abecedy

Poplatok za prijímacie konanie

80,00 Eur za každý študijný program

Názov banky:
Číslo účtu:

Špecifický symbol:

 

Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
SK65 8180 0000 0070 0013 5249

získate po uložení prihlášky kliknutím na "Príkaz na úhradu" na portáli "eprihlas" 

20232
0308

BIC swiftový kód pri platbe zo zahraničia

SPSRSKBA

Spôsob úhrady

bankový prevod, poštová poukážka, internetbanking

Podmienky zaradenia do prijímacieho konania

zaslanie riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na každý študijný program na adresu fakulty

 

Prílohy

- doklad o zaplatení poplatku
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium (lekár môže dať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti priamo v prihláške na 3. strane, časť Prílohy k prihláške)

 

 

Podmienky absolvovania prijímacej skúšky

- predloženie úradne overenej kópie maturitného vysvedčenia (vyžaduje sa overenie prednej a zadnej strany u notára alebo  na matrike, nie overenie strednou školou)
- uchádzači, ktorí nadobudli stredné vzdelanie na zahraničnej strednej škole, predložia „Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní“ vydaný Regionálnym úradom školskej správy v SR

 

 

Forma a obsah prijímacej skúšky

 

 

- písomný test je z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva;
- uchádzač môže získať maximálne 800 bodov, test trvá 3 hodiny,
- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok jednej prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný program

 

Podmienky prijatia na štúdium
v slovenskom jazyku

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
- podmienky prijatia študentov SR, zahraničných študentov, vrátane štipendistov vlády sú rovnaké
- podľa úspešnosti na prijímacej skúške

 

 

Spôsob vyhodnocovania a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky

 

- vyhodnocovanie testov uskutočňuje anonymne skenovaním vyplnených odpoveďových hárkov na základe čiarových kódov;
- výsledky sú zverejňované podľa študijných programov a čiarových kódov v deň konania prijímacej skúšky na webovom sídle fakulty www.fmed.uniba.sk

Ďalšie informácie

- uchádzač o štúdium si môže prihlášku zaregistrovať elektronicky cez systém AIS2, ktorú vytlačí podpísanú zašle do 28. 02. 2023 na adresu fakulty. Fakulta akceptuje aj prihlášku zaslanú na predpísanom tlačive  - Prihláška na vysokoškolské štúdium – spojený I. a II. stupeň štúdia.

- uchádzač si môže podať prihlášku na každý študijný program a to ako na štúdium v slovenskom jazyku, tak aj na štúdium v anglickom jazyku. Zmeny študijných programov  v zaevidovaných prihláškach na štúdium v slovenskom jazyku sú po 28. 02. 2023 neprípustné.

- potvrdenie prihlášky strednou školou sa vyžaduje len od tohtoročných maturantov, fakulta nevyžaduje uvedenie prospechu  zo štúdia na strednej škole.

- prílohy: pripevní uchádzač na 3. stranu prihlášky.  V prípade platby internetbankingom priloží potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte. Uchádzač s prihláškou neposiela ročníkové vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.

- náhradný termín prijímacej skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na LFUK alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte UK Bratislava alebo na inej vysokej škole.

- pomernú časť poplatku vo výške 70,00 Eur vráti fakulta uchádzačovi iba v prípade písomného zrušenia prihlášky najneskôr do 28. februára 2023. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky fakulta poplatok nevráti.

- Lekárska fakulta ponúka uchádzačom o štúdium Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie. Podklady je možné zakúpiť do vypredania zásob v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, kontakt +421 2 90119445, e-mail: predajnafmed.uniba.sk.

- uchádzač so špecifickými potrebami posiela spolu s prihláškou na štúdium žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou ako aj  súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Po vyhodnotení špecifických potrieb sa určí prijímacia skúška v zmysle  Vnútorného predpisu č. 23/2014 – Smernica rektora UK v Bratislave. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami je prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., tel. 02/57290737.