Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2024/2025

Akreditované študijné programy

Študijný programForma výučbyZískaný titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých - slovenská výučbaPlánovaný počet prijatých - anglická výučba
všeobecné lekárstvodennáMUDr.6 rokov375240
zubné lekárstvodennáMDDr.6 rokov4035

 Informácie pre uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku: For Applicants
Information for applicants to study in English, programme General Medicine and Dentistry: For Applicants

Termín zaregistrovania prihlášky

od 1.12.2023 do 29.2.2024

Termín konania prijímacích skúšok

Prezenčne: v termíne
15. júna 2024 - všeobecné lekárstvo
16. júna 2024 - zubné lekárstvo
Alebo
Online: v termíne
15. júna 2024 - všeobecné lekárstvo
16. júna 2024 - zubné lekárstvo

Náhradný termín
: v termíne
19. júna 2024 - pre obidva študijné programy online aj prezenčne

Poplatok za prijímacie konanie

95,00 Eur za každý študijný program

Názov banky
Názov účtu
Číslo účtu

Špecifický symbol

 

Variabilný symbol
Konštantný symbol

Štátna pokladnica
Lekárska fakulta UK v Bratislave
SK65 8180 0000 0070 0013 5249

získate po uložení prihlášky kliknutím na "Príkaz na úhradu" na portáli "eprihlas" 

20242
0308

BIC swiftový kód pri platbe zo zahraničia

SPSRSKBA

Spôsob úhrady

bankový prevod, poštový peňažný poukaz "RI", internetbanking

LFUK si vyhradzuje právo na doplnenie informácií.

    Elektronická prihláška - návod na vyplnenie 
    Elektronická prihláška - Prihlásenie

Prihlášku neposielať poštou!

<output>Fakulta vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým lekárom ako prílohu elektronickej prihlášky na štúdium (tlačivo). </output>

Termíny prijímacieho konania

 1. Termín podania prihlášky na štúdium: 1.12.2023 - 29.2.2024
 2. Termín na vloženie príloh k prihláške: do 29.2.2024, iba uchádzači, ktorí ukončia stredoškolské vzdelanie v akad. roku 2023/2024 musia ihneď po získaní maturitného vysvedčenia ho vložiť, najneskôr do 10.6.2024 - predĺžené do 30.6.2024.
 3. Termín na úhradu prijímacieho konania: po uložení prihlášky, do 29.2.2024
 4. Termín prijímacej skúšky: 15. júna 2024 - všeobecné lekárstvo
                                                 16. júna 2024 - zubné lekárstvo
                                                 19. júna 2024 - náhradný termín pre obidva študijné programy
 5. Termín zasadnutia prijímacej komisie dekana: 27.6.2024
 6. Termín na zverejnenie informácií uchádzačom o výsledku prijímacieho konania: 7 dní od konania prijímacej skúšky
 7. Termín zápisu na štúdium: 2.9.2024

Vnútorné predpisy

 • Vnútorný predpis LFUK - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov v pregraduálnej výučbe uskutočňovaných na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v slovenskom jazyku pre akademický rok 2024/2025
 • Vnútorný predpis UK č. 30/2023 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave

Podmienky pre zaradenie do prijímacieho konania a absolvovanie prijímacej skúšky

 • podanie prihlášky v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu použitím informačného systému https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home
  - uchádzač si môže podať prihlášku na každý študijný program a to ako na štúdium v slovenskom jazyku, tak aj na štúdium v anglickom jazyku. Zmeny študijných programov v zaevidovaných prihláškach sú po 29. 02. 2024 neprípustné.
  - pomernú časť poplatku vo výške 80,00 Eur vráti fakulta uchádzačovi iba v prípade písomného zrušenia prihlášky najneskôr do 29. februára 2024. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky fakulta poplatok nevráti.
 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým lekárom ako prílohu elektronickej prihlášky na štúdium Potvrdenie

Súčasťou elektronickej prihlášky sú prílohy, skeny požadovaných dokumentov:
- doklad totožnosti (OP, resp. cestovný pas) - povinná
- doklad o zaplatení poplatku - povinná po uložení prihlášky
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium - povinná
- úradne overená kópia maturitného vysvedčenia - povinná (vyžaduje sa overenie prednej a zadnej strany u notára resp. na matrike, nie overenie strednou školou). Uchádzači, ktorí ukončia stredoškolské štúdium v aktuálnom školskom roku 2023/2024, sú povinní  nahrať sken maturitného vysvedčenia ihneď po jeho získaní.
- uchádzači, ktorí nadobudli stredné vzdelanie na zahraničnej strednej škole predložia „Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní“ (tzv. Nostrifikáciu) vydané Regionálnym úradom školskej správy v SR odkaz
- uchádzač so špecifickými potrebami nahrá žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou

Bez požadovaných dokumentov je prihláška na štúdium neplatná.

Forma a obsah prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa skladá z:

1.   VŠP – test všeobecných študijných predpokladov, je zameraný na základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na VŠ. Prebieha prezenčne aj online, formou testu v spolupráci so zmluvným partnerom  SCIO, s. r.  o. www.scio.sk

- verbálna časť - 35minút, 33 úloh
  analytická časť – 50 minút, 33úloh
- uchádzač sa prihlasuje na VŠP individuálne
   https://www.scio.sk/detail-fakulty?facultyId=260

- poplatok za test VŠP si uchádzač o štúdium hradí sám
- test je možné opakovať
- výsledok testu bude zaslaný uchádzačovi na email
- firma Scio, s. r. o. zašle LF UK najlepší dosiahnutý výsledok
- termíny: 9.12.2023, 16.1.2024, 3. 2. 2024, 2. 3. 2024, 23. 3. 2024, 1. 5. 2024, 25. 5. 2024

2.      Test prírodných vied v rozsahu stredoškolského učiva
- v apríli bude uchádzačovi zaslaná pozvánka na prijímaciu skúšku, kde bude uvedený link na prihlásenie sa na test prírodných vied, online/ prezenčne-rôzne mestá
- biológia (100 otázok)
- chémia (100 otázok)
- pri prezenčnej aj pri online forme prijímacej skúšky test trvá 3 hodiny
- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program:
 15. 6. 2024 všeobecné lekárstvo: online, prezenčne v mestách: Bratislava, Nitra, Žilina, Košice, Prešov  
 16. 6. 2024 zubné lekárstvo: online, prezenčne v mestách: Bratislava, Žilina, Košice
 19. 6. 2024 náhradný termín: online, prezenčne v Bratislave

- Výsledok prijímacej skúšky z jedného študijného programu nemožno akceptovať pre druhý študijný program

Prijímacia skúška je úspešná iba v prípade absolvovania obidvoch testov ( VŠP, prírodne vedy).  V opačnom prípade je prijímacia skúška neplatná.

Online testovanie, je možné absolvovať na zariadení spĺňajúcom tieto minimálne technické požiadavky:
 - Operačný systém Windows 10/ MacOS Sierra 10.12 alebo novšie (iba 64bitová verzia).
    Pripojenie k internetu download aspoň 5 Mbps (upload 1 Mbps).
 - Procesor aspoň dual-core 2.0.GHz a 4GB RAM.
 - Internetový prehliadač Google Chrome aktualizovaný na najnovšiu verziu, povolené využitie JavaScript, Cookies, HTML 5.
 - Rozlíšenie displeja najmenej 1024x768px.
 - Webová kamera v rozlíšení aspoň 480x360px, mikrofón. Oboje môže byť vstavané aj externé. Kamera musí umožňovať takú manipuláciu, aby bolo možné natočiť 360° pohľad do miestnosti.
 - Aspoň 8GB voľného priestoru na disku pre záznam a ukladanie dát v priebehu testu.

Podmienky prijatia na štúdium v slovenskom jazyku

Podmienkou prijatia na štúdium je získanie celkového bodového hodnotenia z prijímacej skúšky a bonifikácie, na základe ktorého sa uchádzač zaradí medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Celkové bodové hodnotenie predstavuje súčet bodov:
- test všeobecných študijných predpokladov  max. 152 bodov
- test prírodných vied                                          max. 800 bodov
- bonifikácia                                                          max. 7 bodov

Bonifikácia za stredoškolské olympiády/súťaže, úroveň znalosti angličtiny C1/C2:

Účasť v medzinárodnom kole:                                               7 bodov
Umiestnenie do 10.miesta (vrátane) v celoštátnom kole:  5 bodov
Umiestnenie do 3.miesta vrátane v krajskom kole:            3 body
Úroveň znalosti angličtiny C1/C2:                                          3 body

Predmetové olympiády/súťaže: Biologická, Chemická, Fyzikálna, Matematická, Informatická, Turnaj mladých fyzikov, Medzinárodná olympiáda mladých vedcov (ak uchádzač uspel vo viacerých súťažiach, berie sa do úvahy len jedno umiestnenie, a to bodovo najvyššie).

Získané certifikáty/diplomy je možné nahrať do prílohy k prihláške.

Percentuálne zastúpenie váhy jednotlivých testov

test Všeob. študijných predpokladov (SCIO) 16%
Biológia 42%
Chémia 42%

Termín zverejnenia výsledkov prijímacieho konania na základe zmluvy so zmluvným partnerom SCIO s.r.o.:

predbežné výsledky: 21.6.
konečné výsledky:    28.6.

Ďalšie informácie

- náhradný termín prijímacej skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne do 12.06.2024. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na LFUK alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte UK Bratislava alebo na inej vysokej škole

- LFUK ponúka uchádzačom o štúdium Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie za poplatok 10 Eur/1 kniha. Podklady je možné zakúpiť do vypredania zásob v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, kontakt +421 2 90 119 445, e-mail: predajnafmed.uniba.sk

- pre uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva LFUK organizuje online prípravný kurz z predmetov biológia a chémia vždy v  sobotu od 13.01. 2024 – 04.05. 2024

- uchádzač so špecifickými potrebami posiela spolu s prihláškou na štúdium žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou ako aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Po vyhodnotení špecifických potrieb sa určí prijímacia skúška v zmysle  Vnútorného predpisu č. 23/2014 – Smernica rektora UK v Bratislave. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami je prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., tel. 02/57290737.