Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2020/2021

 

Upozornenie

Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR sa termín konania internej časti maturitnej skúšky presúva, následne bude presunutý aj termín prijímacej skúšky. Presný termín konania prijímacej skúšky dostanete v pozvánke.

 

Akreditované študijné programy:

Študijný programForma výučbyZískaný titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých - slovenská výučbaPlánovaný počet prijatých - anglická výučba
všeobecné lekárstvodennáMUDr.6 rokov330+100*230
zubné lekárstvodennáMDDr.6 rokov4035

* navýšenie počtu uchádzačov na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva zdravotníctva SR

Pre akademický rok 2020/2021  plánovaný počet prijatých uchádzačov o štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskej výučbe je 330 uchádzačov a ostatní uchádzači s rovnakým počtom bodov ako uchádzač na 330-tom mieste. V prípade, že dostatočný počet uchádzačov nepotvrdí nástup na štúdium, komisia pozve na zápis ďalších uchádzačov podľa úspešnosti do plánovaného počtu prijatých uchádzačov. Tento postup sa bude realizovať vo všetkých študijných programoch v slovenskom aj anglickom jazyku.

Elektronická prihláška - návod na vyplnenie

Elektronická prihláška - registrácia a vyplnenie prihlášky

This Electronic Application form is only for Study programme in Slovak. If you want to study in Study programme in English please use this link and read carefully instructions/conditions.

Termín zaslania prihlášky do 29.2.2020 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Termín konania prijímacích skúšok

 

Náhradný termín pre obidva študijné programy

8.6.2020 - 16.6.2020 - všeobecné lekárstvo
17.6.2020 - 18.6.2020 - zubné lekárstvo
konkrétny termín prijímacej skúšky určí fakulta uchádzačovi podľa abecedy

19.6.2020

Poplatok za prijímacie konanie

80,- Eur za každý študijný program

Názov banky:
Číslo účtu:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:
Štátna pokladnica
SK65 8180 0000 0070 0013 5249
0308
20202

BIC swiftový kód pri platbe zo zahraničia

SPSRSKBA

Spôsob úhrady

bankový prevod, poštová poukážka, internetbanking

Podmienky zaradenia do prijímacieho
konania

zaslanie riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na každý študijný program na adresu fakulty

Prílohy - doklad o zaplatení poplatku
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium (lekár môže dať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti priamo v prihláške na 3. strane, časť Prílohy k prihláške)

Podmienky absolvovania prijímacej
skúšky

- predloženie úradne overenej kópie maturitného vysvedčenia priamo v deň prijímacej skúšky (vyžaduje sa overenie prednej a zadnej strany u notára, na matrike), nie overenie strednou školou
- uchádzači, ktorí nadobudli stredné vzdelanie na zahraničnej strednej škole, predložia doklad o uznaní dokladu o vzdelaní vydaný okresným úradom v sídle kraja v SR

Forma a obsah prijímacej skúšky

- písomný test z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva. Uchádzač môže získať maximálne 800 bodov, test trvá 3 hodiny.
- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok jednej prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný program

Podmienky prijatia na štúdium v slovenskom jazyku

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
- podmienky prijatia študentov SR a zahraničných študentov okrem štipendistov vlády sú rovnaké - podľa úspešnosti na prijímacej skúške
- podmienky prijatia štipendistov vlády SR - minimálna úspešnosť na prijímacej skúške - 600 bodov

Spôsob vyhodnocovania a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky

- vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje anonymne skenovaním vyplnených odpoveďových hárkov na základe čiarových kódov
- výsledky sú zverejňované podľa študijných programov a čiarových kódov v deň konania prijímacej skúšky na webovom sídle fakulty www.fmed.uniba.sk a na výveske LF UK v Bratislave, Sasinkova 4.

Ďalšie informácie

- uchádzač o štúdium si môže prihlášku zaregistrovať elektronicky cez systém AIS2, ktorú vytlačí a podpísanú zašle poštou do 29.2.2020 na adresu fakulty.  Fakulta akceptuje  aj prihlášku zaslanú na predpísanom tlačive  - Prihláška na vysokoškolské štúdium – spojený I. a II. stupeň štúdia. 

 - na každý študijný program si uchádzač môže podať iba 1 prihlášku buď na štúdium v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku. Zmeny študijných programov v zaevidovaných prihláškach na štúdium sú po 29.02.2020 neprípustné.

- potvrdenie prihlášky strednou školou sa vyžaduje len od tohtoročných maturantov, fakulta nevyžaduje uvedenie prospechu zo štúdia na strednej škole.

- prílohy: pripevní uchádzač na 3. stranu prihlášky.  V prípade platby internetbankingom priloží potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte. Uchádzač s prihláškou neposiela vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.

- náhradný termín prijímacej skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na LFUK alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte UK, resp. na inej vysokej škole. Zdokladovanú žiadosť o náhradný termín zašle uchádzač na adresu fakulty až po doručení pozvánky na prijímaciu skúšku. 

- pomernú časť poplatku vo výške 70 € vráti fakulta uchádzačovi iba v prípade písomného zrušenia prihlášky najneskôr do 29.2 2020. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky fakulta poplatok nevráti.

- Lekárska fakulta ponúka uchádzačom o štúdium Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie. Podklady je možné zakúpiť do vypredania zásob  v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, kontakt 02/90119 445, e-mail: predajnafmed.uniba.sk.

 - uchádzač so špecifickými potrebami posiela spolu s prihláškou na štúdium žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou ako aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Po vyhodnotení špecifických potrieb sa určí prijímacia skúška v zmysle Vnútorného predpisu č. 23/2014- Smernica rektora UK v Bratislave. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami je prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., tel. 02/57290737.

- fakulta  organizuje pre ľahšiu a kvalitnejšiu prípravu uchádzačov o štúdium Prípravný kurz z biológie a lekárskej chémie pre štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva. Informácie o prípravnom kurze sú zverejnené na webovom sídle fakulty. Kapacita prípravného kurzu je naplnená.