Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2024/2025

Akreditované študijné programy:

Študijný programForma výučbyZískaný titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých - slovenská výučbaPlánovaný počet prijatých - anglická výučba
všeobecné lekárstvodennáMUDr.6 rokov340240
zubné lekárstvodennáMDDr.6 rokov4035

Termín zaregistrovania prihlášky

od 1.12.2023 do 29.2.2024

Termín konania prijímacích skúšok

Prezenčne: v termíne
15. júna 2024 - všeobecné lekárstvo
16. júna 2024 - zubné lekárstvo
Alebo
Online: v termíne
15. júna 2024 - všeobecné lekárstvo
16. júna 2024 - zubné lekárstvo

Náhradný termín
: v termíne
19. júna 2024 - pre obidva študijné programy online aj prezenčne

Poplatok za prijímacie konanie

95,00 Eur za každý študijný program

Názov banky
Názov účtu
Číslo účtu

Špecifický symbol

 

Variabilný symbol
Konštantný symbol

Štátna pokladnica
Lekárska fakulta UK v Bratislave
SK65 8180 0000 0070 0013 5249

získate po uložení prihlášky kliknutím na "Príkaz na úhradu" na portáli "eprihlas" 

20242
0308

BIC swiftový kód pri platbe zo zahraničia

SPSRSKBA

Spôsob úhrady

bankový prevod, poštový peňažný poukaz "RI", internetbanking

LFUK si vyhradzuje právo na doplnenie informácií.

    Elektronická prihláška - návod na vyplnenie 
    Elektronická prihláška - Prihlásenie

 

Podmienky pre zaradenie do prijímacieho konania a absolvovanie prijímacej skúšky:

 • podanie prihlášky v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu použitím informačného systému https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home
  - uchádzač si môže podať prihlášku na každý študijný program a to ako na štúdium v slovenskom jazyku, tak aj na štúdium v anglickom jazyku. Zmeny študijných programov v zaevidovaných prihláškach sú po 29. 02. 2024 neprípustné.
  - pomernú časť poplatku vo výške 80,00 Eur vráti fakulta uchádzačovi iba v prípade písomného zrušenia prihlášky najneskôr do 29. februára 2024. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky fakulta poplatok nevráti.
 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým lekárom ako prílohu elektronickej prihlášky na štúdium Potvrdenie

Súčasťou elektronickej prihlášky sú skeny požadovaných dokumentov:
- doklad totožnosti (OP, resp. cestovný pas)
- doklad o zaplatení poplatku
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium
- úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (vyžaduje sa overenie prednej a zadnej strany u notára resp. na matrike, nie overenie strednou školou). Uchádzači, ktorí ukončia stredoškolské štúdium v aktuálnom školskom roku 2023/2024, sú povinní  nahrať sken maturitného vysvedčenia ihneď po jeho získaní.
- uchádzači, ktorí nadobudli stredné vzdelanie na zahraničnej strednej škole predložia „Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní“ (tzv. Nostrifikáciu) vydané Regionálnym úradom školskej správy v SR odkaz
- uchádzač so špecifickými potrebami nahrá žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou

Bez požadovaných dokumentov je prihláška na štúdium neplatná.

Forma a obsah prijímacej skúšky:

prezenčne aj online, formou testu v spolupráci so zmluvným partnerom  SCIO, s.r.o. www.scio.sk 

 • test všeobecných študijných predpokladov, zameraný na základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na VŠ:
  - verbálna časť - 35minút, 33 úloh
  - analytická časť – 50 minút, 33úloh

Poplatok  vo výške 27€/test, si uchádzač o štúdium hradí sám (test môže byť použitý aj pre prijímacie skúšky na iné vysoké školy). Firme Scio bude zo strany LF UK zaslaná databáza  uchádzačov. Test je možné opakovať. Firma Scio, s.r.o. zašle LF UK najlepší dosiahnutý výsledok.

 • test prírodných vied v rozsahu stredoškolského učiva z predmetov:
  - biológia (100 otázok) 
  - chémia (100 otázok)

Pri prezenčnej forme prijímacej skúšky test trvá 3 hodiny, pri online forme test trvá 2,5 hodiny.
Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program. Výsledok prijímacej skúšky z jedného študijného programu nemožno akceptovať pre druhý študijný program.

Podmienky prijatia na štúdium v slovenskom jazyku:

získanie celkového bodového hodnotenia z prijímacej skúšky a bonifikácie, na základe ktorého sa uchádzač zaradí medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Celkové bodové hodnotenie predstavuje súčet bodov:
- test všeobecných študijných predpokladov
- test prírodných vied
- bonifikácia

Bonifikácia za stredoškolské olympiády/súťaže (ak uchádzač uspel vo viacerých súťažiach, berie sa do úvahy len jedno umiestnenie, a to bodovo najvyššie):

Účasť v medzinárodnom kole:                                               7 bodov
Umiestnenie do 10.miesta (vrátane) v celoštátnom kole:  5 bodov
Umiestnenie do 3.miesta vrátane v krajskom kole:            3 body

Jedná sa o nasledovné Predmetové olympiády/súťaže: Biologická, Chemická, Fyzikálna, Matematická, Informatická, Turnaj mladých fyzikov, Medzinárodná olympiáda mladých vedcov 

Úroveň znalosti angličtiny C1/C2 

Bodové hodnotenie:     3 body

Získané certifikáty/diplomy je možné nahrať do prílohy k prihláške.

Bodové hodnotenie – percentuálne zastúpenie váhy jednotlivých testov

test Všeob. študijných predpokladov (SCIO) 16%
Biológia 42%
Chémia 42%

Ďalšie informácie

- náhradný termín prijímacej skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na LFUK alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte UK Bratislava alebo na inej vysokej škole

- LFUK ponúka uchádzačom o štúdium Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie za poplatok 10 Eur/1 kniha. Podklady je možné zakúpiť do vypredania zásob v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, kontakt +421 2 90 119 445, e-mail: predajnafmed.uniba.sk

- pre uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva LFUK organizuje online prípravný kurz z predmetov biológia a chémia vždy v  sobotu od 13.01. 2024 – 04.05. 2024

- uchádzač so špecifickými potrebami posiela spolu s prihláškou na štúdium žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou ako aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Po vyhodnotení špecifických potrieb sa určí prijímacia skúška v zmysle  Vnútorného predpisu č. 23/2014 – Smernica rektora UK v Bratislave. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami je prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., tel. 02/57290737.

 

<output>Fakulta vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým lekárom ako prílohu elektronickej prihlášky na štúdium (tlačivo). </output>