Prodekan pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu, pre kvalitu a informačné

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM
email: peter.jackuliakfmed.uniba.sk

Narodil sa v roku 1981 v Bratislave. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo,  absolvoval v roku 2006. Od skončenia vysokoškolského štúdia pracuje na V. internej klinike LF UK a UN v Bratislave, najprv ako sekundárny lekár a od roku 2010 ako vysokoškolský učiteľ LFUK. Akademický titul PhD. obhájil v roku 2012 na JLF UK v Martine. Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 2017 habilitoval v odbore vnútorné choroby. Má špecializáciu z diabetológie, porúch výživy a látkového metabolizmu, z vnútorného lekárstva a z endokrinológie, taktiež má špecializáciu odborník v riadení verejného zdravotníctva „Master of Public Health“. Je členom komisie pre obhajoby diplomových prác z vnútorného lekárstva na LF UK, členom komisie pre štátne skúšky z internej medicíny. Je členom lektorského zboru pre špecializačné štúdium v odbore endokrinológia a odbore vnútorné lekárstvo na LF UK v Bratislave. Taktiež je osoba zodpovedná za študijný program doktorandského štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študijnom programe vnútorné choroby na LF UK v Bratislave. Pôsobí vo výboroch viacerých odborných spoločnostiach, je vedeckým sekretárom Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS, člen výboru Slovenskej internistickej spoločnosti SLS, člen výboru a predseda pracovnej skupiny pre diabetológiu, lipidológiu a obezitológiu Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS, člen výboru Spoločnosť pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu. Je členom viacerých odborných spoločností – Slovenská diabetologická spoločnosť, Slovenská diabetologická asociácia, Slovenská obezitologická asociácia, Slovenská asociácia aterosklerózy, Európska endokrinologická  spoločnosť (ESE)  a Európska spoločnosti pre štúdium diabetu (EASD) a taktiež Fellow of the European Federation of Internal Medicine. Je podpredseda Komisie MZ SR pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy a podpredseda Komisie MZ SR postupov pre výkon prevencie. Taktiež je člen Kategorizačnej komisie MZ SR pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a člen Kategorizačnej rady MZ SR pre zdravotnícke pomôcky. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií v domácich a zahraničných periodikách, ktoré majú aj početné citačné ohlasy. Pôsobí ako riešiteľ alebo spoluriešiteľ viacerých klinických štúdiu v oboroch endokrinológie, osteológia, interná medicína a diabetológia, je člen riešiteľských tímov vedecko-výskumného zamerania  na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Taktiež je členom redakčných rád viacerých časopisov (Clinical Osteology, Vnitřní Lékařství, MEDICUS News). V období 2019 – 2023 pôsobil ako prodekan LF UK pre kvalitu, rozvoj a inováciu štúdia a predseda Rady pre kvalitu LF UK.