Vedenie LF UK

Dekan LF UK v Bratislave prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

prof. MUDr. Juraj  Šteňo, DrSc.

dekan LF UK

Úradné hodiny - STREDA - 11:30 - 13:30 - miestnosť dekana

tel.: 02/59357 466 - sekretariát dekana na LF
tel.: 02/5954 25 32 - sekretariát Neurochirurgickej kliniky
e-mail: dekanfmed.uniba.sk

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 1. až 3. ročník
v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku
a pre kvalitu a modernizáciu výučby

Úradné hodiny - STREDA - 13:00 - 14:00 - Študijné oddelenie

tel.: 02/90119 390, 02/90119 346 (sekretariát)
e-mail: eliska.kubikovafmed.uniba.sk

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 4. až 6. ročník
v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku

Úradné hodiny - STREDA - 13.30 - 14.30 - Študijné oddelenie

tel.: 02/57290 144 (sekretariát)
e-mail: viera.stvrtinovafmed.uniba.sk

doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 1.až 3. ročník
v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku

Úradné hodiny - STREDA - 13.30 - 14.30 - Referát pre zahraničných študentov

tel.: 02/90119 527
e-mail: boris.mravecfmed.uniba.sk

<output&

doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 4. až 6. ročník
v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku

Úradné hodiny - STREDA - 13.30 - 14.30 - Referát pre zahraničných študentov

tel.: 02/59371 833
e-mail: ingrid.brucknerovafmed.uniba.sk, ingrid.brucknerovadfnsp.sk

MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 1. až 6. ročník v študijnom
programe zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a pre IIKS

Úradné hodiny - STREDA - 13.00 - 14.30 - Študijné oddelenie

tel.: 02/32249 766
e-mail: bohuslav.novakfmed.uniba.sk, bohuslav.novakousa.sk

doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

prodekan pre vedu a výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a ŠVOČ

Úradné hodiny - STREDA - 13.30 - 14.30 - Samostatný referát VVČ

tel.: +421 2 59542 392
e-mail: peter.valkovicfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Juraj  Payer, PhD., FRCP.

prof. MUDr. Juraj  Payer, PhD., FRCP.

prodekan pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami,
zdravotnú starostlivosť, špecializačné štúdium a pre zastupovanie dekana

Úradné hodiny - STREDA - 12:00 - 13:30 - Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu

tel.: 02/48234 138
e-mail: payerru.unb.sk

Tajomníčka fakulty:

Ing. Adela Kubíniová

Predseda Akademického Senátu LF UK:

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Vedúca personálneho oddelenia:

Mgr. Eva Bieliková

Zástupca študentov zvolený senátom

Dávid Toma