Vedenie LF UK

Prodekani LF UK

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. - prvý prodekan pre zastupovanie dekana a prodekan pre grantovú problematiku

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH - prodekan pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami a pre zdravotnú starostlivosť

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FRCP, FEFIM- prodekan pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu, pre kvalitu a informačné technológie

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. - prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc. - prodekan pre majetok a investície

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD. - prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH - prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku pre 1. – 3. ročník a pre rozvoj  teoretických ústavov

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH - prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku pre 4. – 6. ročník a pre sociálnu starostlivosť o študentov

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. - prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA - prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku

Tajomníčka fakulty:

Ing. Adela Kubíniová

Predseda Akademického Senátu LF UK:

Dr.h.c.  prof. MUDr. Štefan Durdík, Phd., MPH, MHA.

Vedúca personálneho oddelenia:

JUDr. Žaneta Krasulová

Zástupca študentov zvolený senátom

MUDr. Ivan Fuljer, MPH