Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

email: ivan.vargafmed.uniba.sk

Narodil sa v roku 1981 v Komárne. Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, vedný odbor antropológia absolvoval v roku 2004. Tituly PhD. z antropológie (PRiF UK) a z patologickej anatómie a súdneho lekárstva (LF UK) získal v rokoch 2008 a 2010. V roku 2018 bol vymenovaný za profesora v odbore Anatómia, histológia a embryológia na Univerzite Karlovej v Prahe. Od roku 2005 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Ústave histológie a embryológie LF UK v Bratislave, od roku 2022 je prednostom tohto pracoviska. V rokoch 2010 – 2013 pôsobil aj na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK v Bratislave ako klinický embryológ a v rokoch 2019 – 2023 zastával funkciu prodekana LF UK pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy. Vo svojej vedeckej práci sa venuje štúdiu variačnej anatómie človeka, mikroskopickej stavby a vývinu lymfatických orgánov so zameraním na týmus a ženské pohlavné orgány človeka, ako aj ultraštruktúre kmeňových buniek a novo objavených buniek väziva, tzv. telocytov. Aktívne sa podieľa na inovácii medzinárodnej histologickej terminológie, pričom zastáva pozíciu koordinátora expertnej skupiny pre histológiu v rámci The Federative International Programme for Anatomical Terminology. Je autorom alebo spoluautorom 12 učebníc a učebných textov, 3 vedeckých monografií a viac ako 150 vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch indexovaných v databázach Web of Science alebo Scopus (z nich je vyše 90 publikácií karentovaných), na ktoré eviduje vyše 1500 citácií. Výška jeho Hirschovho indexu má hodnotu 18. Bol členom medzinárodného poradného zboru pre 7. a 8. vydanie Netterovho atlasu anatómie človeka. Za svoje úspechy v oblasti vedy bol profesor Varga laureátom ceny ESET Science Award v kategórii „Výnimočný vysokoškolský pedagóg“ (2020), laureátom Jesseniovej ceny Slovenskej lekárskej spoločnosti (2021) a laureátom „Ceny Jaroslava Jirsu“ Univerzity Karlovej v Prahe za najlepšiu učebnicu v lekárskych vedách za rok 2016. Na podklade svojej bohatej medzinárodnej vedeckej spolupráce sa stal čestným členom Argentínskej asociácie klinickej anatómie, hosťujúcim profesorom na Litovskej univerzite zdravotníckych vied v Kaunase, Litovská republika a je delegátom za Slovenskú republiku v rámci International Committee of Symposia on Morphological Sciences. Je členom redakčných rád zahraničných indexovaných časopisov Clinical Anatomy, Medicina, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology a Morfologičeskie vedomosti - Morphological Newsletter. V rámci Slovenska je profesor Varga členom Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave, členom Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a členom Rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu. Je hlavnou zodpovednou osobou za študijný program doktorandského štúdia Anatómia, histológia a embryológia na LF UK v Bratislave. V súčasnosti je zodpovedným riešiteľom grantov VEGA, KEGA aj APVV. Doteraz bol školiteľom 5 úspešne skončených doktorandov a viedol vyše 60 diplomantov.