Dekanát

Adresa: Špitálska 24, 813 72 Bratislava, tel.: +421 2 9011 9111

Tajomníčka fakulty

Ing. Adela Kubíniová
tel.  +421 2 9011 9214, č. dverí 2
e-mail: tajomnikfmed.uniba.sk

Sekretárka dekana a tajomníčky fakulty:

Mgr. Barbora Skalníková
tel. +421 2 9011 9466, č. dverí 1
e-mail: dekan.sekretariatfmed.uniba.sk
e-mail: tajomnik.sekretariatfmed.uniba.sk

Oddelenie personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov

Vedúca:

JUDr. Žaneta Krasulová
tel. +421 2 90119 406 č. dverí 8
e-mail: zaneta.krasulovafmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Dana Braciníková, Mária Madrová
tel. +421 2 9011 9404, +421 2 9011 9405, č. dverí 9
e-mail: personalne.infofmed.uniba.sk

Oľga Kročková,
tel. +421 2 9011 9222, č. dverí 7
e-mail: olga.krockovafmed.uniba.sk

Bc. Katarína Kačníková
tel. +421 2 9011 9401, č. dverí 7
e-mail: katarina.kacnikovafmed.uniba.sk

Študijné oddelenie

Vedúca:

PhDr. Jana Palenčárová
tel. +421 2 9011 9471,
č. dverí 23
e-mail: studijne.veducifmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Mgr. Veronika Važanová, e-mail: veronika.vazanovafmed.uniba.sk
tel. +421 2 9011 9695, č. dverí 19a

Michaela Jašicová Reismüllerová, tel. +421 2 9011 9865, č. dverí 19b
Ing. Lucia Magdolenová, tel. +421 2 9011 9677, č. dverí 19b
e-mail: michaela.reismullerovafmed.uniba.sk, lucia.magdolenovafmed.uniba.sk

Zamestnanci pre študentov s výučbou v slovenskom jazyku:

Mgr. Mária Kianičková, tel. +421 2 90119460, maria.kianickova@fmed.uniba.sk č. dverí 23
PhDr. Romana Culková, tel. +421 2 9011 9469, romana.culkovafmed.uniba.sk, č. dverí 23
Mária Petríková, tel. +421 2 9011 9864, maria.petrikovafmed.uniba.sk, č. dverí 23

Zamestnanci pre študentov s výučbou v anglickom jazyku:

Mgr. Katarína Mazancová
tel. +421 2 9011 9462, č. dverí 4
e-mail: studijne.infofmed.uniba.sk

Bc. Jana Společníková, tel. +421 2 9011 9862, č. dverí 4
Silvia Zemková, tel. +421 2 9011 9225, č. dverí 4
Mgr. Timea Zubáková, tel. +421 2 9011 9863, č. dverí 4

Referát sociálnej starostlivosti o študentov:

Mgr. Mária Goliašová
tel.: +421 2 9011 9499, č. dverí 13
e-mail: maria.goliasovafmed.uniba.sk

Úradné hodiny

Pondelok            -               13:00 - 14:30

Utorok        7:00 - 8:00      13:00 - 14:30

Streda        7:00 - 8:00      13:00 - 14:30

Štvrtok       7:00 - 8:00      13:00 - 14:30

Piatok                 -

Júl a August

Pondelok    9:00 - 11:00

Utorok        9:00 - 11:00

Streda         9:00 - 11:00

Štvrtok        9:00 - 11:00

Piatok                  -

Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov

Vedúca:

JUDr. Helena Csémyová
tel. +421 2 9011 9495, č. dverí 25/I.poschodie
e-mail: helena.csemyfmed.uniba.sk

Referát doktorandského štúdia:

Jana Šulanová
tel. +421 2 9011 9277, č. dverí 25/I. poschodie
e-mail: jana.sulanovafmed.uniba.sk

Referát zahraničných stykov:

Eva Bebjaková,
tel. +421 2 9011 9615, č. dverí 12
e-mail: eva.bebjakovafmed.uniba.sk

Bc. Petra Šikulová, tel. +421 2 9011 9690, č. dverí 12,
RNDr. Zuzana Huršanová, tel. +421 2 9011 9867, č. dverí 12,
e-mail: petra.sikulovafmed.uniba.sk, zuzana.hursanovafmed.uniba.sk,
med_edufmed.uniba.sk

Referát špecializačného štúdia:

Mgr. Eva Petrušová Chudá, PhD.,
tel. tel. +421 2 9011 9403, č. dverí 3
e-mail: eva.petrusovafmed.uniba.sk

Mgr. Kristína Domonkošová Tibenská, PhD.
tel. tel. +421 2 9011 9402, č. dverí 3
e-mail: kristina.tibenskafmed.uniba.sk

Mgr. Katarína Bucholcerová
tel. tel. +421 2 9011 9402, č. dverí 3
e-mail: katarina.bucholcerovafmed.uniba.sk

Samostatný referát ekonomiky práce

Vedúci:

Marián Režný
tel. +421 2 90119 483, č. dverí 21
e-mail: marian.reznyfmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Ing. Vladimír Depeš
tel. +421 2 90119 301,  483 č. dverí 21,
e-mail: vladimir.depesfmed.uniba.sk

Ekonomické oddelenie

Vedúca:

Ing. Mária Kulichová
tel. +421 2 90119 482, č. dverí 6
e-mail: maria.kulichovafmed.uniba.sk

 

Referát materiálno-technického zabezpečenia a skladového hospodárstva

Zamestnanci:

Jarmila Görcsová
tel. +421 2 90119 407, č. dverí 9,
e-mail: jarmila.gorcsovafmed.uniba.sk

Marcela Kravčíková
tel. +421 2 90119 868, č. dverí 9,
e-mail: marcela.kravcikovafmed.uniba.sk

Jaromír Jambrich
tel. +421 2 90119 599, sklad č.1
      +421 2 90119 307, sklad č.2
e-mail: jaromir.jambrichfmed.uniba.sk

 

Referát všeobecnej učtárne

Vedúca:

Bc. Maria Bielčíková
tel. +421 2 90119 410, č. dverí 31
e-mail: maria.bielcikovafmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Zuzana Hanušová
tel. +421 2 90119 925, č. dverí 31
e-mail: zuzana.hanusovafmed.uniba.sk

Denisa Balážová
tel. +421 2 90119 497, č. dverí 31
e-mail: denisa.balazovafmed.uniba.sk

Mária Bojnanská
tel. +421 2 90119 285, č. dverí 31
e-mail: maria.bojnanskafmed.uniba.sk

Stránkové dni a úradné hodiny:

Pondelok

8:00 – 10:00

Utorok

8:00 – 10:00

Streda

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Štvrtok

8:00 – 10:00

Piatok

8:00 – 10:00

 -

Stránkové hodiny prosíme dodržiavať aj v prípade otázok / osobne či telefonicky /!!!

 

Pokladňa

Mária Olerínyová
tel. +421 2 90119 472,  č. dverí 33
e-mail: maria.olerinyovafmed.uniba.sk

Stránkové dni a úradné hodiny:

Z dôvodu epidemiologických opatrení prevádzka pokladne LF UK od septembra 2020 do odvolania bude od 09,00 – 12,00 hod.

Pondelok

9:00 – 12:00

Utorok

9:00 – 12:00

Streda

9:00 – 12:00

Štvrtok

9:00 – 12:00

Piatok

9:00 – 12:00

 

Referát mzdovej učtárne

Vedúca:

Andrea Tothová
tel. +421 2 90119 399, č. dverí 29
e-mail: andrea.tothovafmed.uniba.sk, mzdova.uctarenfmed.uniba.sk 

Zamestnanci:

Alžbeta Csibová
tel. +421 2 90119 309, č. dverí 29
e-mail: alzbeta.csibovafmed.uniba.sk

Zuzana Takácsová
tel. +421 2 90119 689, č. dverí 29
e-mail: zuzana.takacsovafmed.uniba.sk

Stránkové dni a úradné hodiny:

Pondelok

8:00 – 11:00

Utorok

8:00 – 11:00

Streda

8:00 – 11:00

13:00 – 15:00

Štvrtok

8:00 – 11:00

Piatok

8:00 – 11:00

 -

Stránkové hodiny prosíme dodržiavať aj v prípade otázok / osobne či telefonicky /!!!

Samostatný referát organizačno-právny

Mgr. Viliam Aľušik

tel. +421 2 90119 473, č. dverí 15
e-mail: pravny.referat(at)fmed.uniba.sk, viliam.alusik(at)fmed.uniba.sk

Samostatný referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a referát civilnej obrany a ochrany fakulty

doc. Ing. Ladislav Magdolen, CSc.

tel. +421 2 90119 478, prístavba vo dvore /pri šport. areáli/
e-mail: magdo2@stonline.sk, ladislav.magdolenfmed.uniba.sk

Oddelenie prevádzky a správy majetku (OPSM)

Vedúci:

Ing. Miloš Makýš
tel. +421 2 90119 381,  Sasinkova 2, (vo dvore II. poschodie)
e-mail: opsm.veducifmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Ing. Eva Zradulová,
tel. +421 2 90119 302, Sasinkova 2 (vo dvore II. poschodie)
e-mail: eva.zradulovafmed.uniba.sk,

Viera Polláková
tel. +421 2 90119 382, Sasinkova 2 (vo dvore II. poschodie)
e-mail: viera.pollakovafmed.uniba.sk

Veronika Prváková
tel. +421 2 90119 459, 59357 675, Sasinkova 4 (suterén)
e-mail: veronika.prvakovafmed.uniba.sk

Úsek opráv a údržby

tel. +421 2 90119 306, +421 2 90119 459, Sasinkova 4 (suterén)

Referát evidencie a správy majetku

Miluša Luknárová, Mgr. Laura Ižáková
tel. +421 2 90119 461, +421 2 90119 355,  Špitálska 24, č. dverí 19d
milusa.luknarovafmed.uniba.sk; laura.izakovafmed.uniba.sk

Referát spisovej služby

Martina Baďurová, Zuzana Strnátková
tel. +421 2 90119 498, Špitálska 24, č. dverí 19

Archív Registratúrne stredisko

Zuzana Pallová
tel. +421 2 90119 355; 933; 934 Špitálska 24, č. dverí 19d
zuzana.pallovafmed.uniba.sk

Telefónna centrála

Margita Karabová
tel. +421 2 90119 111, Sasinkova 4 (vrátnica)

Akademický senát LFUK

Predseda senátu:

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
tel. +421 2 90119 203
e-mail: as.predsedafmed.uniba.sk

Sekretárka senátu:

Jarmila Görcsová
tel. +421 2 90119 407, Špitálska 24, č. dverí 9
e-mail: as.sekretariatfmed.uniba.sk

Základná organizácia slovenského odborového zväzu PŠaV pri LFUK

Predseda

MUDr. Alexander Kurtanský
tel. +421 2 90119 319, Sasinkova 4 (prízemie)
e-mail: odboryfmed.uniba.sk