Dekanát

Adresa: Špitálska 24, 813 72 Bratislava, tel.: +421 2 59357 111

Tajomníčka fakulty

Ing. Adela Kubíniová
tel.  +421 2 9011 9214, č. dverí 2
e-mail: tajomnikfmed.uniba.sk

Sekretárka dekana a tajomníčky fakulty:

Mgr. Barbora Skalníková
tel. +421 2 9011 9466, č. dverí 1
e-mail: dekan.sekretariatfmed.uniba.sk
e-mail: tajomnik.sekretariatfmed.uniba.sk

Oddelenie personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov

Vedúca:

Mgr. Eva Bieliková
tel. +421 2 9011 9406, č. dverí 6
e-mail: personalne.veducifmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Dana Braciníková, Mária Madrová
tel. +421 2 9011 9404, +421 2 9011 9405, č. dverí 7
e-mail: personalne.infofmed.uniba.sk

Oľga Kročková,
tel. +421 2 9011 9222, č. dverí 8
e-mail: olga.krockovafmed.uniba.sk

Študijné oddelenie

Vedúca:

PhDr. Jana Palenčárová
tel. +421 2 9011 9471,
č. dverí 23
e-mail: studijne.veducifmed.uniba.sk

Zamestnanci:

RNDr. Magdaléna Horváthová
tel. +421 2 9011 9695, č. dverí 19a
e-mail: magdalena.horvathovafmed.uniba.sk

Marta Sýkorová, tel. +421 2 9011 9865, č. dverí 19b
Ing. Lucia Magdolenová, tel. +421 2 9011 9677, č. dverí 19b
e-mail: marta.sykorovafmed.uniba.sk, lucia.magdolenovafmed.uniba.sk

Zamestnanci pre študentov s výučbou v slovenskom jazyku:

Mgr. Mária Trubačová, tel. +421 2 9011 9469, č. dverí 23
Eva Poživencová, tel. +421 2 9011 9460, č. dverí 23
Mária Petríková, tel. +421 2 9011 9864, č. dverí 23
e-mail: maria.petrikovafmed.uniba.sk, maria.trubacovafmed.uniba.sk

eva.pozivencovafmed.uniba.sk,

Zamestnanci pre študentov s výučbou v anglickom jazyku:

Mgr. Katarína Mazancová
tel. +421 2 9011 9462, č. dverí 4
e-mail: studijne.infofmed.uniba.sk

Bc. Jana Společníková, tel. +421 2 9011 9862, č. dverí 4
Mgr. Michaela Gašparová, tel. +421 2 9011 9225, č. dverí 4
Mgr. Timea Zubáková, tel. +421 2 9011 9863, č. dverí 4

Referát sociálnej starostlivosti o študentov:

Mgr. Mária Goliašová
tel.: +421 2 9011 9499, č. dverí 13
e-mail: maria.goliasovafmed.uniba.sk

Úradné hodiny

Pondelok            -               13:00 - 14:30

Utorok        7:00 - 8:00      13:00 - 14:30

Streda        7:00 - 8:00      13:00 - 14:30

Štvrtok       7:00 - 8:00      13:00 - 14:30

Piatok                 -

Júl a August

Pondelok    9:00 - 11:00

Utorok        9:00 - 11:00

Streda         9:00 - 11:00

Štvrtok        9:00 - 11:00

Piatok                  -

Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov

Vedúca:

JUDr. Helena Csémyová
tel. +421 2 9011 9495, č. dverí 25/I.poschodie
e-mail: helena.csemyfmed.uniba.sk

Referát doktorandského štúdia:

Jana Šulanová
tel. +421 2 9011 9277, č. dverí 25/I. poschodie
e-mail: jana.sulanovafmed.uniba.sk

Referát zahraničných stykov:

Eva Bebjaková,
tel. +421 2 9011 9615, č. dverí 12
e-mail: eva.bebjakovafmed.uniba.sk

Mgr. Jakub Šikula, tel. +421 2 9011 9690, č. dverí 12,
RNDr. Zuzana Huršanová, tel. +421 2 9011 9867, č. dverí 12,
e-mail: jakub.sikulafmed.uniba.sk, zuzana.hursanovafmed.uniba.sk, med_edufmed.uniba.sk

Referát špecializačného štúdia:

Mgr. Eva Petrušová Chudá, PhD.,
tel. tel. +421 2 9011 9403, č. dverí 3
e-mail: eva.petrusovafmed.uniba.sk

Mgr. Kristína Domonkošová Tibenská, PhD.
tel. tel. +421 2 9011 9403, č. dverí 3
e-mail: kristina.tibenskafmed.uniba.sk

Mgr. Katarína Bucholcerová (MD)
e-mail: katarina.bucholcerovafmed.uniba.sk

Samostatný referát ekonomiky práce

Vedúci:

Marián Režný
tel. 59357483, č. dverí 21
e-mail: marian.reznyfmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Ing. Vladimír Depeš
tel. 59357 301,  483 č. dverí 21,
e-mail: vladimir.depesfmed.uniba.sk

Mgr. Žaneta Krasulová
tel. 59357 483, č. dverí 21
e-mail: zaneta.krasulovafmed.uniba.sk

Ekonomické oddelenie

Vedúca:

Ing. Mária Kulichová
tel. 59357 482, č. dverí 5
e-mail: maria.kulichovafmed.uniba.sk

Referát materiálno-technického zabezpečenia a skladového hospodárstva

Zamestnanci:

Ľudmila Valovičová, Jarmila Görcsová
tel. 59357 407, č. dverí 9,
e-mail: ludmila.valovicovafmed.uniba.sk, jarmila.gorcsovafmed.uniba.sk

Jaromír Jambrich
tel. 59357 599, sklad č.1
       59357 307, sklad č.2

Referát všeobecnej učtárne

Vedúca:

Maria Bielčíková
tel. 59357 410, č. dverí 20
e-mail: maria.bielcikovafmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Mária Bojnanská, Mária Dittlerová, Emília Jurišová
tel. 59357 410, 59357 285, č. dverí 20

Pokladňa

Mária Olerínyová
tel. 59357 472,  č. dverí 22
e-mail: maria.olerinyovafmed.uniba.sk

Referát mzdovej učtárne

Vedúca:

Andrea Tothová
tel. 59357 399, 59357 684, č. dverí 19c
e-mail: mzdova.uctarenfmed.uniba.sk 

Zamestnanci:

Alžbeta Csibová, Zuzana Takácsová
tel. 59357 309, č. dverí 19c

Samostatný referát organizačno-právny

Mgr. Viliam Aľušik

tel. 59357 473, č. dverí 15
e-mail: pravny.referat(at)fmed.uniba.sk, viliam.alusik(at)fmed.uniba.sk

Samostatný referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a referát civilnej obrany a ochrany fakulty

doc. Ing. Ladislav Magdolen, CSc.

tel. 59357 478, prístavba vo dvore /pri šport. areáli/
e-mail: magdo2@stonline.sk, ladislav.magdolenfmed.uniba.sk

Oddelenie prevádzky a správy majetku (OPSM)

Vedúci:

Ing. Miloš Makýš
tel. 59357 381,  Sasinkova 2, (vo dvore II. poschodie)
e-mail: opsm.veducifmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Ing. Eva Zradulová,
tel. 59357 381, Sasinkova 2 (vo dvore II. poschodie)
e-mail: eva.zradulovafmed.uniba.sk,

Viera Polláková
tel. 59357 382, Sasinkova 2 (vo dvore II. poschodie)
e-mail: viera.pollakovafmed.uniba.sk

Veronika Prváková
tel. 59357 459, 59357 675, Sasinkova 4 (suterén)
e-mail: veronika.prvakovafmed.uniba.sk

Úsek opráv a údržby

tel. 59357 306, 59357 459, Sasinkova 4 (suterén)

Referát evidencie a správy majetku

Miluša Luknárová, Mgr. Laura Ižáková
tel. 59357 461, 59357 355,  Špitálska 24, č. dverí 19d
milusa.luknarovafmed.uniba.sk; laura.izakovafmed.uniba.sk

Referát spisovej služby

Martina Baďurová, Zuzana Strnátková
tel. 59357 498, Špitálska 24, č. dverí 19
fax 59357 693

Archív

Zuzana Pallová
tel. 59357 407, Špitálska 24, č. dverí 10
zuzana.pallovafmed.uniba.sk

Telefónna centrála

Margita Karabová
tel. 59357 111, Sasinkova 4 (vrátnica)

Akademický senát LFUK

Predseda senátu:

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
tel. 59357 203
e-mail: as.predsedafmed.uniba.sk

Sekretárka senátu:

Jarmila Görcsová
tel. 59357 466 , Špitálska 24, č. dverí 1
e-mail: as.sekretariatfmed.uniba.sk

Základná organizácia slovenského odborového zväzu PŠaV pri LFUK

Predseda

MUDr. Alexander Kurtanský
tel. 59357 319, Sasinkova 4 (prízemie)
e-mail: odboryfmed.uniba.sk