Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Dekanát

Adresa: Špitálska 24, 813 72 Bratislava, tel.: 59357 111

Tajomníčka fakulty

Ing. Adela Kubíniová
tel.  59357 214, č. dverí 2
fax. 59357 201
e-mail: tajomnikfmed.uniba.sk

Sekretárka dekana a tajomníčky fakulty:

Mgr. Barbora Skalníková
tel. 59357 466, č. dverí 1
fax 59357 201
e-mail: dekan.sekretariatfmed.uniba.sk
e-mail: tajomnik.sekretariatfmed.uniba.sk

Oddelenie personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov

Vedúca:

Mgr. Eva Bieliková
tel. 59357 406, č. dverí 6
e-mail: personalne.veducifmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Dana Braciníková, Mária Madrová
tel. 59357 404, 59357 405, č. dverí 7
e-mail: personalne.infofmed.uniba.sk

Oľga Kročková,
tel. 59357 222, č. dverí 8
e-mail: olga.krockovafmed.uniba.sk

Študijné oddelenie

Vedúca:

PhDr. Jana Palenčárová
tel. 59357 471,
č. dverí 23 fax: 59357 678,
e-mail: studijne.veducifmed.uniba.sk

Zamestnanci:

RNDr. Magdaléna Horváthová
tel. 59357 695, č. dverí 19a
e-mail: magdalena.horvathovafmed.uniba.sk

Marta Sýkorová, Ing. Lucia Magdolenová
tel. 59357 677, č. dverí 19b
e-mail: marta.sykorovafmed.uniba.sk, lucia.magdolenovafmed.uniba.sk

Zamestnanci pre študentov s výučbou v slovenskom jazyku:

Mgr. Mária Kianičková , Eva Poživencová, Mária Petríková
tel. 59357 469, 59357 460, č. dverí 23
e-mail: maria.petrikovafmed.uniba.sk, maria.kianickovafmed.uniba.sk,
eva.pozivencovafmed.uniba.sk,

Zamestnanci pre študentov s výučbou v anglickom jazyku:

Mgr. Katarína Mazancová
tel. 59357 462, č. dverí 4
e-mail: studijne.infofmed.uniba.sk

Jana Společníková, Mgr. Anna Bilčíková, Mgr. Timea Zubáková
tel. 59357 225, č. dverí 4

Referát sociálnej starostlivosti o študentov:

Mária Goliašová
tel.: 59357 499, č. dverí 13
e-mail: maria.goliasovafmed.uniba.sk

 

 

Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov

Vedúca:

JUDr. Helena Csémyová
tel. 59357 495, č. dverí 25/I.poschodie
fax 59357 680
e-mail: helena.csemyfmed.uniba.sk

Referát doktorandského štúdia:

Jana Šulanová
tel. 59357 277, č. dverí 25/I. poschodie
e-mail: jana.sulanovafmed.uniba.sk

Referát zahraničných stykov:

Eva Bebjaková,
tel. 59357 615, č. dverí 12
e-mail: eva.bebjakovafmed.uniba.sk

Mgr. Jakub Šikula, RNDr. Zuzana Huršanová
tel. 59357 690, č. dverí 12,
fax. 59357 270
e-mail: jakub.sikulafmed.uniba.sk, zuzana.hursanovafmed.uniba.sk, med_edufmed.uniba.sk

Referát špecializačného štúdia:

Mgr. Eva Petrušová Chudá, PhD.,
tel. 59357 403, č. dverí 3
e-mail: eva.petrusovafmed.uniba.sk

Mgr. Kristína Domonkošová Tibenská, PhD.
tel. 59357 403, č. dverí 3
e-mail: kristina.tibenskafmed.uniba.sk

Mgr. Katarína Bucholcerová (MD)
e-mail: katarina.bucholcerovafmed.uniba.sk

Samostatný referát ekonomiky práce

Vedúci:

Marián Režný
tel. 59357483, č. dverí 21
e-mail: marian.reznyfmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Ing. Vladimír Depeš
tel. 59357 301,  483 č. dverí 21,
e-mail: vladimir.depesfmed.uniba.sk

Mgr. Žaneta Krasulová
tel. 59357 483, č. dverí 21
e-mail: zaneta.krasulovafmed.uniba.sk

Ekonomické oddelenie

Vedúca:

Ing. Mária Kulichová
tel. 59357 482, č. dverí 5
e-mail: maria.kulichovafmed.uniba.sk

Referát materiálno-technického zabezpečenia a skladového hospodárstva

Zamestnanci:

Ľudmila Valovičová, Jarmila Görcsová
tel. 59357 407, č. dverí 9,
e-mail: ludmila.valovicovafmed.uniba.sk, jarmila.gorcsovafmed.uniba.sk

Jaromír Jambrich
tel. 59357 599, sklad č.1
       59357 307, sklad č.2

Referát všeobecnej učtárne

Vedúca:

Maria Bielčíková
tel. 59357 410, č. dverí 20
e-mail: maria.bielcikovafmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Mária Bojnanská, Mária Dittlerová, Emília Jurišová
tel. 59357 410, 59357 285, č. dverí 20

Pokladňa

Mária Olerínyová
tel. 59357 472,  č. dverí 22
e-mail: maria.olerinyovafmed.uniba.sk

Referát mzdovej učtárne

Vedúca:

Andrea Tothová
tel. 59357 399, 59357 684, č. dverí 19c
e-mail: mzdova.uctarenfmed.uniba.sk 

Zamestnanci:

Alžbeta Csibová, Zuzana Takácsová
tel. 59357 309, č. dverí 19c

Samostatný referát organizačno-právny

Mgr. Viliam Aľušik

tel. 59357 473, č. dverí 15
e-mail: pravny.referat(at)fmed.uniba.sk, viliam.alusik(at)fmed.uniba.sk

Samostatný referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a referát civilnej obrany a ochrany fakulty

doc. Ing. Ladislav Magdolen, CSc.

tel. 59357 478, prístavba vo dvore /pri šport. areáli/
e-mail: magdo2@stonline.sk, ladislav.magdolenfmed.uniba.sk

Oddelenie prevádzky a správy majetku (OPSM)

Vedúci:

Ing. Miloš Makýš
tel. 59357 381,  Sasinkova 2, (vo dvore II. poschodie)
e-mail: opsm.veducifmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Ing. Eva Zradulová,
tel. 59357 381, Sasinkova 2 (vo dvore II. poschodie)
e-mail: eva.zradulovafmed.uniba.sk,

Viera Polláková
tel. 59357 382, Sasinkova 2 (vo dvore II. poschodie)
e-mail: viera.pollakovafmed.uniba.sk

Veronika Prváková
tel. 59357 459, 59357 675, Sasinkova 4 (suterén)
e-mail: veronika.prvakovafmed.uniba.sk

Úsek opráv a údržby

tel. 59357 306, 59357 459, Sasinkova 4 (suterén)

Referát evidencie a správy majetku

Miluša Luknárová, Mgr. Laura Ižáková
tel. 59357 461, 59357 355,  Špitálska 24, č. dverí 19d
milusa.luknarovafmed.uniba.sk; laura.izakovafmed.uniba.sk

Referát spisovej služby

Martina Baďurová, Zuzana Strnátková
tel. 59357 498, Špitálska 24, č. dverí 19
fax 59357 693

Archív

Zuzana Pallová
tel. 59357 407, Špitálska 24, č. dverí 10
zuzana.pallovafmed.uniba.sk

Telefónna centrála

Margita Karabová
tel. 59357 111, Sasinkova 4 (vrátnica)

Akademický senát LFUK

Predseda senátu:

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
tel. 59357 203
e-mail: as.predsedafmed.uniba.sk

Sekretárka senátu:

Jarmila Görcsová
tel. 59357 466 , Špitálska 24, č. dverí 1
e-mail: as.sekretariatfmed.uniba.sk

Základná organizácia slovenského odborového zväzu PŠaV pri LFUK

Predseda

MUDr. Alexander Kurtanský
tel. 59357 319, Sasinkova 4 (prízemie)
e-mail: odboryfmed.uniba.sk