Predajňa kníh a skrípt

Online predaj funguje, literatúru zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty.
Kontakt: predajnafmed.uniba.sk, Info na  tel. č. 02/90119 445

Ponúka najnovšie tituly kníh a skrípt s biomedicínskym zameraním z vydavateľstiev, ako napr.: Univerzita Komenského, SAP, Herba, Osveta, Veda, Data Solution, Balneotherma, ProLitera, Slovart-G.T.G. 

Predajňa ponúka záujemcom o štúdium na LF UK Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie.

PONUKA VYDAVATEĽSTVA UK

A u t o r N á z o v rok cena
Bábelová, J., Friedová, L. New english for medical students 2020 8,60
Bábelová, J., Hromadová, K. Video in english for medical students 2020 14,-
Bábelová, J., Hromadová, K., Jurišová, E. Advanced english for medical students 2021 12,-
Bábelová, J.: Hromadová, K. Slovenský jazyk 1 2023 20,-
Bábelová, J.: Hromadová, K. Slovenský jazyk 2 2023 20,-
Bábelová, J.: Hromadová, K. Slovenský jazyk 4 2023 20,-
Bábelová, J.: Hromadová, K. Slovenský jazyk 5 2023 15,-
Bakoss, Pavol Epidemiológia 2013 12,98
Balažovjech, Ivan a kol. Interná medicína pre stomatológov II. 1997 0,50
Balková, Danuša a kol. Odborná slovenčina v medicínskej praxi - kazuistiky 2018 2,60
Bálint, O., Rothová, J. Základy infektológie pre študentov ošetrovateľstva 2008 2,19
Bazovská, Sylvia a kol. Špeciálna epidemiológia 2017 12,-
Bazovská, Sylvia a kol. Epidemiológia pre študentov zubného lekárstva 2016 8,-
Bazovská, Sylvia a kol. Epidemiológia pre študentov ošetrovateľstva 2008 3,32
Béder, Igor Lymfatický systém človeka 1998 0,50
Béder, Igor a kol. Výživa a dietetika 2005 5,01
Bencová, Viera Biopsychosociálne aspekty onkológie 2024 7,-
Benedeková, Marta a kol. Pediatria hrou 2003 1,73
Beňuška, Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie II. 2007 5,31
Beňuška, Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie III. 2009 8,73
Beňuška, Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie IV. 2010 8,03
Beňuška, Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie V. 2008 8,10
Breza, Ján a kol. Všeobecná a špeciálna urológia 2007 7,04
Brucknerová, Ingrid Neonatology simple & easy Part 1 2019 6,-
Brucknerová, Ingrid Neonatology simple & easy Part 2 2021 6,-
Brucknerová, Ingrid Neonatology simple & easy Part 3 2019 6,-
Brucknerová, Ingrid Neonatology simple & easy Part 4 2018 6,-
Buc, Milan Basic and clinical immunology 2020 16,-
Buc, Milan Základná a klinická imunológia pre študentov zub. lekárstva 2010 17,70
Buc, Milan, Javor, Juraj Basic and clinical immunology for dentistry students 2017 14,-
Buchvald, Jozef a kol. Dermatovenerológia pre stomatológov 1997 0,50
Bujalková, M., Šimon, F. Terminologia medica latina 2022 12,-
Bujalková, M., Jurečková, A. Greco-latin medical terminology 2020 12,-
Červeňová, Oľga a kol. Vybrané kapitoly z pediatrie pre študentov zubného lekárstva 2012 7,10
Ďurajka, R., Jamrichová, V. Slovenčina pre študentov medicíny A1-B2 2022 16,-
Džuganová, Božena a kol. Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pre zahraničných študentov 2015 5,40
Džuganová, Božena a kol. Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov 2018 8,10
Fačkovcová, D., Kriška, M. Príručka racionálnej preskripcie liekov 1998 0,50
Farkaš, Firas Acute myeloid leukemia & related neoplasms 2021 7,-
Fillo, Juraj, Breza, Ján Všeobecná urológia pre medikov 2015 8,70
Foltinová, J., Polák, Š. Histológia pre poslucháčov biomedicínskej fyziky 2012 7,57
Gašpar, Ľudovít Transkutánna oxymetria v klinickej praxi 2016 10,-
Gavorník, Peter Ateroskleróza a iné choroby tepien 1999 0,50
Gavorník, Peter Otravy hubami 2000 0,50
Gavorník, Peter Všeobecná angiológia 2001 1,80
Gavorník, P., Gavorník, P. Očný ischemický syndróm a iné vaskulárne choroby oka 2008 5,31
Gavorník, Peter Najčastejšie choroby vénového cievneho systému 2014 7,30
Haláková, M., Kšiňanová, M. Slovenčina ako cvičenie 2021 20,-
Holzerová, Johana Modelovanie chorôb a chorobných stavov + CD 2012 6,-
Ivanová, Alena Deutsch fűr Krankenhauspersonal 2008 3,25
Ivanová, A., Hromadová, K. Deutsch fűr medizinische Berufe 2013 7,10
Jurkovičová, Jana a kol. Praktické cvičenia z hygieny 2005 5,97
Jurkovičová, Jana a kol. Praktické cvičenia z hygieny 2010 9,30
Jurkovičová, Jana a kol. Hygiena 2020 16,-
Kissová, Viera Základy klinickej výživy 2016 4,-
Kollár, Branislav Epilepsia 2014 2,80
Kolibáš, E., Novotný, V. Alkohol Drogy Závislosti 2007 6,90
Kováč, Ján Základy endodoncie 2016 6,-
Kováč, Ján Textbook of endodontology 2015 8,50
Krčméry, Silvester a kol. Antiinfekčná chemoterapia pre prax 2011 18,-
Kristová, V., Wawruch, M., Tisoňová, J. Kardiovaskulárne liečivá 2019 8,-
Kubíková, E., El Falogy, H. a kol. Klinická anatómia 2020 16,-
Liptáková, Adriána with co-autors Microbiological diagnostics for students of medicine 2022 12,-
Marček, T. a kol. Telovýchovné lekárstvo – praktikum 1996 0,50
Mikušová, R., Polák, Š. Introduction to histology and embryology 2017 7,-
Mikušová, R., Polák, Š. Úvod do histológie a embryológie 1 2022 12,-
Oláh, Z., Gerinec, A. Vyšetrovacie metódy v oftalmológii 1998 0,50
Ondruš Dalibor a kol. Urologická onkológia 2020 10,-
Ostatníková, Daniela a kol. Základy lekárskej fyziológie 2019 7,-
Ostatníková, Daniela a kol. Základy lekárskej fyziológie 2022 10,-
Ostatníková, D., Babinská, K., Važan, R. Fyziologické praktikum 2021 8,-
Ostatníková, Daniela et al. Basics of medical physiology 2021 11,30
Ostatníková, Daniela et al. Laboratory guide to medical physiology 2018 6,-
Profant, Milan (Ed.) Otorinolaryngológia Vol. 1: Otológia 2021 8,-
Redhammer, Rafael a kol. Tuberkulóza 2000 0,50
Repiská, Vanda et al. Medical biology and molecular genetics 2020 12,-
Rollerová, A., Ricziová, B. a kol. Terminologia medica graeco-latina 2021 12,-
Rollerová, A., Vasiľová, L. et al. Graeco-latin terminology of clinical dentistry 2019 12,-
Stanko, P., Javorka, V., Sedláčková, E. História výučby stomatológie na LF UK 1919 – 2009 2009 4,20
Stanko, P., Poruban, D., Novotňáková, D., Hollý, D. Dentoalveolar and maxillofacial surgery 2020 20,-
Ševčíková, Ľudmila et al. Hygiene environmental medicine 2011 16,30
Šimaljaková, Mária a kol. Dermatovenerológia pre ošetrovateľov 2007 6,17
Špánik, Stanislav et al. Introduction to clinical oncology 2021 18,-
Šuška, Pavel a kol. Vybrané kapitoly z gynekológie 2017 8,-
Šuška, Pavel a kol. Základy onkogynekológie 2019 7,-
Švecová, Danka Textbook of dermatology 2017 24,-
Švecová, Danka Handbook of dermatovenerology for practical lessons 2018 9,50
Švecová, Danka Dermatology for dentistry 2019 15,-
Tedla, M., Pavlovčinová, G., Chakrabarti, S. Basic otorhinolaryngology 2017 16,-
Trizuljaková, Jana a kol. Medicínska etika 2016 9,-
Turecký, Ladislav a kol. Lekárska biochémia I Intermediárny metabolizmus 2023 12,-
Vodrážka, Ján a kol. Stomatitídy 2017 6,-
Wawruch, M., Laššánová, M., Tisoňová, J. Kapitoly z klinickej farmakológie 2014 8,20
Zajko, Juraj Temporomandibulárny kĺb 2020 8,-
Nákup cez internet

Vybrané publikácie UK je možné zakúpiť na stránke Vydavateľstva UK.

Vybrané publikácie UPJŠ je možné zakúpiť cez e-shop na www.unibook.upjs.sk/sk/83-lekarska-fakulta.