SLUŽBY

ODDELENIE DOPLŇOVANIA A SPRACOVANIA FONDOV

 • realizuje akvizíciu domácich a zahraničných dokumentov v rámci profilácie študijných programov a výskumu na LF UK
 • zabezpečuje menné a vecné spracovanie získanej literatúry v súlade s platnými normatívnymi predpismi
 • podieľa sa na budovaní Súborného online katalógu fakultných knižníc UK
 • realizuje retrokonverziu fondu
 • zabezpečuje medzinárodnú výmenu publikácií, zahraničným partnerom posiela na výmenu fakultný časopis Bratislavské lekárske listy
 • participuje na tvorbe Súborného katalógu periodík SR

ODDELENIE KNIŽNIČNÝCH SLUŽIEB

 • buduje databázu používateľov
 • realizuje výpožičné služby podľa Výpožičného poriadku AK LF UK
 • poskytuje konzultačné služby pri vyhľadávaní v elektronických informačných zdrojoch
 • zabezpečuje pasívnu a aktívnu medziknižničnú výpožičnú službu (MVS)
 • sprostredkúva plné texty dokumentov z časopiseckých článkov (Document Delivery Services)
 • zabezpečuje prevádzku študovne periodík
 • zabezpečuje ochranu knižničného fondu
 • poskytuje reprografickú službu z vlastného knižničného fondu pre registrovaných používateľov
 • ponúka bezdrôtové pripojenie notebooku do počítačovej siete fakulty

ODDELENIE BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÉ

  • poskytuje poradenské služby pri spracovaní tematických rešerší, vyhľadávaní citácií v odborných databázach a pod.
  • ponúka rôzne formy informačného vzdelávania
  • zodpovedá za aktualizáciu webovej stránky knižnice
  • sprístupňuje publikácie Svetovej zdravotníckej organizácie

   ODDELENIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

   • na základe dodaných podkladov spracúva bibliografické záznamy o publikovaných dokumentoch a zapisuje ohlasy
   • archivuje podklady publikačnej činnosti tak, aby boli prístupné k nahliadnutiu a overeniu správnosti údajov, pre potreby následnej kontroly a pod.
   • spracúva prehľady publikačnej činnosti a poskytuje štatistické údaje na hodnotiace a analytické účely
   • poskytuje poradenstvo pri vykazovaní publikačnej činnosti

   PREDAJŇA KNÍH A SKRÍPT LF UK

   • ponúka v predajni kníh a skrípt najnovšie tituly s biomedicínskym zameraním z vydavateľstiev ako napr.: Univerzita Komenského, SAP, Herba, Veda, Data Solution, Balneotherma.