Pedagogika

Fyziologický ústav zabezpečuje výučbu povinne volitešných predmetov:

• Fyziológia pre študijné programy všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a biomedicínska fyzika

• Základy fyziologickej a klinicke výživy (voliteľný predmet, 1 semester/24 hod)

Princípy vzdelávania v medicíne (povinne voliteľný predmet, zimný semester/24 kontaktných hodín, 26 samoštúdium, max 20 študentov)

• Mozog - základ zmyslových a poznávacích schopností (voliteľný predmet,  1 semester/24 hod, min 20 študentov)