Veda a výskum

Fyziologický ústav patrí historicky k najstarším ústavom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho prvoradým zameraním je pedagogická činnosť súvisiaca so vzdelávaním študentov. Nemenej dôležitá je vedecko-výskumná práca pedagógov, pričom v rámci výskumných projektov sa na ústave vedecky vzdelávajú diplomanti a doktorandi. Výsledky výskumu sa publikujú v odborných periodikách a prezentujú na odborných domácich a zahraničných konferenciách.

Tematické zameranie ústavu v súčasnosti zahŕňa hlavne výskum účinkov testosterónu a iných steroidných hormónov na priestorové a kognitívne schopnosti ľudí, experimentálne sledovanie behaviorálnych charakteristík na zvieracích modeloch rôznych ochorení, napr. sociálna interakcia na modeli autizmu potkana, či kompletný behaviorálny profil vo vzťahu k chronickému ochoreniu obličiek. Novým tematickým zameraním ostatných rokov je interdisciplinárny výskum autizmu, ktorý zastrešuje Akademické centrum výskumu autizmu, založené na Fyziologickom ústave  v roku 2013. Výskum sa sústreďuje na etiológiu a patogenézu tohto ochorenia – úlohu pohlavných hormónov, črevnej mikrobioty, zápalových a výživových faktorov. Výskum sa zameriava aj na využívanie moderných diagnostických postupov, na behaviorálne aspekty, ale aj na možnosti zlepšenia kvality života osôb s autizmom - ovplyvňovaním ich nutričného statusu alebo edukáciou rodín, pedagógov, lekárov či širokej verejnosti.

V spolupráci s inými výskumnými ústavmi, najmä Slovenskej akadémie vied, sa zaoberáme aj výskumom srdca, ciev a deformabilitou erytrocytov spolu s faktormi, ktoré ju ovplyvňujú. Spolupráca zahŕňa sledovanie účinkov flavonoidov na srdce vystavené rôznym stresovým situáciam (ischémia-reperfúzia, nežiadúce následky onko-terapie), ako aj výskum molekulárnych mechanizmov zapojených do odpovedí srdca na akútne a chronické stresové situácie. Venujeme sa tiež štúdiu efektov melatonínu, problematike hypertenzie a niektorých aspektov výživy a zdravia človeka. Okrem toho skúmame interakcie medzi nervovým systémom a nádorovým tkanivom, ako aj faktory podieľajúce sa na neurodegeneratívnych procesoch.

Z technického zabezpečenia, disponuje Fyziologický ústav prístupom k behaviorálnemu trackovaciemu softvéru, ktorý je schopný automaticky a samostatne vyhodnocovať údaje z experimentálnych údajov, ďalej má prístup k prístrojom určeným na moderný molekulárno-biologický výskum (PCR, Real-time PCR, elektroporátor, vybavenie na elektroforézu, Western-blot, atď) a morfologický výskum (svetelné mikroskopy, fluorescenčné a inverzné mikroskopy, i-BOX na in vivo zobrazovanie). Vo vybavení ústavu je set na uskutočňovanie diagnostického testu ADOS 2.

Sme ústav, ktorý každoročne ponúka nové možnosti interdisciplinárnej spolupráce a je otvorený novým, možno aj Vaším nápadom v zmysle akademickej slobody. 

 

prof. MUDr. Daniela Ostatníkova, PhD.