O nás

Z histórie Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave.

Konštituovanie a začiatky činnosti ústavu spadajú do obdobia rokov 1922-1924, kedy v rámci budovania teoretických ústavov LF UK vznikol Ústav pre lekársku chémiu. Prvým prednostom ústavu sa stal prof. MUDr. Jan Buchtala (v r. 1922-1938), absolvent LF Univerzity v Štajerskom Hradci (dnešný Graz). Po promócii pôsobil ako asistent u prof. G. Hofmanna na Ústave pre lučbu lekársku LF tejto univerzity, kde spolupracoval s neskorším laureátom Nobelovej ceny za chémiu s F. Preglom. Uplatnením nových mikrometód získal originálne výsledky analýzy ľudskej žlče a aminokyselinového zloženia viacerých proteínov. Neskôr, ako súkromný docent sa stal vedúcim oddelenia súdnej chémie ústavu. Počas pôsobenia na LF UK v Bratislave sa zameral na súdnu chémiu a toxikológiu, a na analýzu liečivých minerálnych prameňov na Slovensku. Objasnil mechanizmus periodickej eruptívnej činnosti gejzíru v Herľanoch. V rokoch 1933-1934 zastávala funkciu dekana a prodekana LF, a v r. 1935-1938 funkciu predsedu Odbočky Čsl. Spoločnosti chemickej v Bratislave.

V rokoch 1939-1947 funkciu prednostu ústavu vykonával prof. Ing. Dr. techn. František Valentin, absolvent ČVUT v Prahe, spolupracovník prof. E. Votočka na tejto vysokej škole, kde prácami o konštitúcii sacharidov si získal medzinárodné uznanie. Na ústav nastúpil po svojom návrate zo študijného pobytu na Istitut de Biologie Physico-chimique Sorbonskej univerzity v Paríži. Počas pôsobenia na LF SU (súčasne aj na Prírodovedeckej fakulte SU a Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave) pokračoval vo výskume sacharidov a tiež vitamínu C. Bol zakladateľom Slovenskej akadémie vied a umení, a stal sa predstaviteľom prírodovedno-technického vysokého školstva a vedy na Slovensku. V rokoch 1943-1944 zastával funkciu rektora Slovenskej univerzity.

V ďalšom období (1948-1976) funkciu prednostu ústavu (neskôr katedry chémie) vykonával prof. RNDr. Ján Kubis, absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe. Po krátkom pôsobení na Katedre všeobecnej a anorganickej chémie tejto fakulty u prof. J. Křepelku, pôsobil ako vedúci analytického laboratória firmy Baťa v Zlíne, neskôr ako riaditeľ Výskumného ústavu agrochemickej technológie n.p. Dynamit Nobel v Bratislave. Počas pôsobenia na LF UK svoju odbornú činnosť zameral na polarografiu a na problematiku analýzy toxických látok vo vzorkách biologického materiálu. V rokoch 1977-1982 funkciu vedúceho katedry zastával prof. Ing. Ľudovít Bergendi, DrSc. Výskumná činnosť sa postupne koncentrovala na štúdium jednak voľných radikálov a ich patobiochemického významu, a jednak na neenzýmovú glykáciu proteínov vo vzťahu k diabetes mellitus. Pracovisko nadviazalo spoluprácu s viacerými klinikami a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí.

V roku 1949 bolo vytvorené Oddelenie biochémie v rámci Ústavu pre lekársku chémiu (vedúcim sa stal MUDr. Rudolf Korec), z ktorého v roku 1952 vznikol samostatný Ústav pre všeobecnú a klinickú biochémiu LF UK. Zakladateľom a prvým prednostom sa stal prof. T. R. Niederland, DrSc. ktorý v pedagogickej a výskumnej činnosti nového ústavu uplatnil poznatky a skúsenosti získane počas študijného pobytu na Washingtonovej univerzite v Saint Louis, v biochemicko-farmakologickom laboratóriu manželov C. F. Coriho a G. Coriovej, neskorších laureátov Nobeleovej ceny. Tento ústav ako prvý začal vedľa výučby biochémie aj výučbu klinickej biochémie, v rámci bývalého Československa. Prof. Niederland vytvoril významnú vedeckú biochemickú školu na Slovensku. Od roku 1996 sa udeľuje čestná Cena akademika Niederlanda, ako najvyššie vedecké vyznamenanie Slovenskej lekárskej spoločnosti.

V roku 1957 prešiel prof. Niederland s časťou svojich spolupracovníkov na novo vzniknutú III. internú kliniku FN, kde vybudoval niekoľko oddelení spojených s laboratóriami, ktoré zabezpečovali prepojenie klinickej a experimentálnej práce, s uplatnením klinicko-biochemických prístupov významných v rozvoji internej medicíny. Vedúcim teoretického pracoviska - vtedy Katedry biochémie LF UK - sa stal prof. MUDr. T. Turský, CSc. (asistent prof. Niederlanda), po svojom návrate z ašpirantského študijného pobytu v Prahe na Ústave organickej chémie ČSAV u prof. F. Šorma. Odbornú činnosť katedry zameral na neurochémiu, kde vytvoril vedeckú školu, ktorá svojimi aktivitami prispela k vytvoreniu Neurobiochemickej sekcie Slovenskej biochemickej spoločnosti. Prof. Turský bol spoluzakladateľom Biochemického ústavu UK, ako základne pre rozvoj biochémie na Slovensku, tiež iniciátorom a predsedom pôvodne Pobočky Československej spoločnosti biochemickej na Slovensku, z ktorej neskôr vznikla Slovenská biochemická spoločnosť pri SAV (od r. 1993 Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulovú biológiu pri SAV).

V r. 1983 došlo k spojeniu katedry chémie a katedry biochémie, pod názvom Katedra chémie a biochémie LF UK (vedúci prof. MUDr. Ján Križko, CSc., neskôr prof. Ing. Ľudovít Bergendi, DrSc.)

V r. 1991 sa zmenil názov katedry na Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK (prednostovia: prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc., doc. MUDr. Branislav Líška, CSc., prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD). Súčasným prednostom je prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

 

Súčasné zameranie ústavu

Vedeckovýskumná špecializácia pracoviska

Štúdium voľných radikálov, prírodných a syntetických antioxidantov a oxidačného stresu  v patogenéze niektorých ochorení (diabetes mellitus, Downov syndróm,  Alzheimerova choroba, psychiatrické ochorenia, osteoartróza, poškodenia - CNS, pečene, obličiek a kardiovaskulárneho systému a iné). Štúdium glykácie proteínov (tvorby AGE-produktov) pri diabetes mellitus a možnosti jej ovplyvnenia.

Nadštandardné vybavenie

HPLC systémy s rôznymi detektormi (UV, fluorescenčný, coulochemický -ESA), Elisa, dvojlúčový spektrofotometer, fluorescenčný spektrofotometer, fluorescenčný mikroskop, fotochemiluminometer, elektroforetické systémy na stanovenie produktov oxidačne poškodenej DNA

Unikátne metódy

Pri riešení grantových úloh využíva pracovisko unikátne a na Slovensku ojedinelé metódy: fotochemiluminoscenčné stanovenie látok s antioxidačnými  vlastnosťami, metódy molekulovej biológie (jednobunková elektroforéza – kométova metóda s fluorescenčným mikroskopom) na stanovenie markerov oxidačného poškodenia DNA, špičkové chromatografické metódy (HPLC), napr. s použitím coulochemického detektora na stanovenie 8-oxo-G a 8-oxo-dG, a iných detektorov na stanovenie produktov oxidačného poškodenia lipidov a proteínov. Imunochemické metódy (ELISA) na stanovenie modifikovaných proteínov. Špeciálne metódy na sledovanie produktov metabolizmu NO. Stanovujú sa vlastnosti krvných doštičiek agregometricky. Vyšetrujú sa produkty pokročilej fázy glykácie proteínov (AGE-produktov).

Najvýznamnejšie výsledky

V rámci projektu EU sa pracovisko zapojilo do siete 28 európskych laboratórií zaoberajúcich sa validizáciou a štandardizáciou metód na stanovenie oxidačného poškodenia DNA (ESCODD: Free Rad Res, 2002). Pracovisko zaviedlo školu monitorovania oxidačného stresu a jeho účasti na patológii viacerých ochorení (napr. diabetes mellitus - Muchová et al., 1999, Down syndróm – Muchová et al., 2001, Garaiová et al., 2004, Žitňanová et al., 2004, erektilná dysfunkcia - Ďuračková et al: Nutr Res, 2003, ADHD – Trebatická et al.: Europ Child Adol Psych, 2006). Pracovisko prispieva v spolupráci s inými ústavmi k poznaniu antioxidačných a iných významných biologických vlastností prírodných látok (Križková et al.: Mut Res, 2001, 2006, Kogan et al.: Toxicol Appl. Pharmacol, 2004) a pripravuje nové látky typu Schiffových zásad a ich chelátov s iónmi prechodných kovov, stanovuje ich chemické a biologické účinky  (Jakuš et al.: Life Sci, 1999, Waczulíková et al.: GPB, 2000, Bioelectrochem, 2002).

Ocenenia

Prémia Literárneho fondu v súťaži o najlepšiu vedeckú a odbornú publikáciu za r. 2000 a Čestné uznanie " Grand Prix" za odbornú literárnu prácu - monografických publikácií: Ďuračková Z. "Voľné radikály a antioxidanty v medicíne (I.)” a Ďuračková Z., Bergendi Ľ., Čársky J.(Eds.) "Voľné radikály a antioxidanty v medicíne (II)”.

Prémia Slovenského literárneho fondu za rok 2000 za publikáciu Ferenčík M., Škárka B., Novák M., Turecký L.:”Biochémia”.

Školiaca činnosť

Ústav je personálnym garantom a školiacim pracoviskom doktorandského štúdia v odbore č. 14-10-9 „Biochémia“, č. 4-1-22 „Biochémia“a školiacim pracoviskom diplomantov PRiF UK, FAF UK, FMFI UK a CHTF STU.