Vedecko-výskumná činnosť

Riešené grantové projekty

Zahraničné granty:

Smart Technology Exploitation Programme Angl/SR (Zodp. riešiteľ za anglickú stranu: Ing. I. Garaiová, PhD., za slov. stranu: Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD.) „The influence of omega fatty acids (CardioWise) on lipid profile of moderately hypercholesterolemic children“ (2008-2009)

Projekt cezhraničnej spolupráce SR-AT  č. NOOO39 (Zodp. riešiteľ za slov. stranu: Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD.) “Einfluss von pflanzlichen Lebensmittels auf Folgeerkrankungen von Typ 2 Diabetikern/Vplyv prírodných potravinových produktov na následné komplikácie diabetes mellitus 2. typu - DIAPLANT”. (2009-2012) - Anotácia projektu

 

Projekty VEGA

zodp. riešiteľ z ústavu:

Projekt VEGA č. 1/4268/07 (Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. L. Turecký, CSc.) „Vyšetrovanie niektorých markerov oxidačného stresu a antioxidačných faktorov a možnosť využitia ich stanovenia u pacientov s diabetes mellitus a chronickými hepatopatiami“. (2007-2009)

Projekt VEGA č. 1/4310/07 (Zodp. riešiteľ: RNDr. Z. Paduchová, PhD.) „Oxidačný stres a jeho účasť v patogenéze vybraných voľnoradikálových ochorení /Crohnova choroba, ADHD/ a možnosti jeho ovplyvnenia prírodnými polyfenolovými látkami“. (2007-2009)

Projekt VEGA č. 1/4306/07 (Zodp. riešiteľ: RNDr. J. Muchová, PhD.) „Oxidačný stres u diabetes mellitus a jeho vplyv na funkciu endotelu. Možnosti jeho ovplyvnenia prírodnými a syntetickými látkami“. (2007-2009)

Grant VEGA č. 1/0224/08 (Zodp. riešiteľ: Prof. Z. Ďuračková, PhD.) „Využitie genomiky a proteomiky v štúdiu uplatnenia oxidačného stresu vo fyziológii a patológii niektorých ochorení“ (2008-2010)

Grant VEGA č. 1/0307/08 (Zodp. riešiteľ: Doc. Ing. L. Halčák, CSc.) “Salivárne markery oxidačného stresu a ich klinické aplikácie“. (2008-2010)

Grant VEGA č. 1/0375/09 (Zodp. riešiteľ: PharmDr. V. Jakuš, CSc.): „Štúdium skorej a neskorej glykácie u pacientov s diabetes mellitus 2. typu vo vzťahu ku zmenám v metabolickom profile“. (2009-2011)

 

spoluriešiteľ z ústavu:

Projekt VEGA č. 1/4309/07 (Zodp. riešiteľ: Doc. MUDr. F. M. F. Goncalves, PhD., zástupca Prof. Z. Ďuračková, a kol.) „Erektilná dysfunkcia a oxidačný stres u pacientov a diabetes mellitus“. (2007-2009)

Projekt VEGA č. 1/4277/07 „Využitie neštandardných biochemických a imunologických testov pri chronických ochoreniach zažívacieho systému. (Zodp. riešiteľ: Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc., zástupca vedúceho: Prof. MUDr. L. Turecký, CSc.) (2007-2009)

Grant VEGA č. 1/0338/08 (Zodp. riešiteľ: Doc. MUDr. V. Mojto, PhD., spoluriešiteľ: PharmDr. V. Jakuš, CSc.) „Sledovanie markerov progresie diabetickej nefropatie a stanovenie účinku pyridoxaminu v prevencii znižovania funkcie  obličiek, inhibíciou  tvorby  koncových porduktov  glykácie  u pacientov s diabetes mellitus 2. typu“. (2008-2010)

 

Projekty AV

zodp. riešiteľ z ústavu:

Projekt AV č. 4/2028/08 (Zodp. riešiteľ: Prof. Z. Ďuračková, PhD.): „Kalprotektín, nový neinvazívny marker zápalového ochorenia“. (2008-2010)

 

spoluriešiteľ z ústavu:

Projekt AV č. 4/2032/08 (Zodp. riešiteľ: Prof. M. Buc, DrSc., spoluriešiteľ: PharmDr. V. Jakuš, CSc.): „Zápalové choroby čreva a ich imunogenetická determinácia“. (2008-2010)

Projekt AV č. 4/0002 09 (Zodp. riešiteľ: Prof. MUDr. D. Dobrota,CSc., spoluriešiteľ: Doc. MUDr. B. Líška, CSc., RNDr. M. Brechtlová, RNDr. M. Ďurfinová, PhD., Mgr. Ľ. Kuračka, RNDr. D. Maceková) „Využitie progresívnych metodík magnetickej rezonancie a molekulovej biológie pre personalizovanú diagnostiku neurologických a psychiatrických ochorení“. (2009)


Projekt MZ

zodp. riešiteľ z ústavu:

Projekt MZ č. 2007-16-UK-01 (Zodp. riešiteľ: Prof. Z. Ďuračková, PhD.): „Crohnova choroba u detí – význam imunologických a redoxných mechanizmov, Crohnped“. (2008-2010)

Projekt MZ SR č. 2012/2-UKBA-2 (zodpovedný riešiteľ: RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.): „ Biochemické aspekty hypoperfúzie mozgu u sklerózy multiplex. BIOSM.“ (2013-2015)

 

Projekt APVV

Spoluriešiteľ z ústavu:

Projekt APVV - 0404 - 11 (Zodp. riešiteľ: Mgr. Soňa Ščuková, CSc., zástupca Doc. Ingrid Žitňanová, PhD.) „Bezpečnosť terapeuticky a komerčne používaných nanočastíc: vplyv na reprodukčný a imunitný systém, oxidačný status a prevencia možného rizika“ (2012-2015)

Spoluriešiteľ z ústavu:

Projekt APVV - 0523 - 10 (Zodp. riešiteľ: RNDr. Iveta Bernátová, DrSc., zástupca Prof.  Zdeňka Ďuračková, PhD. a kol.) „Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii“. (2011-2014)

 

Iné:

Zmluva č. III/44/06 uzatvorená medzi LF UK v Bratislave a Rozum a Zdravie, občianskym združením dňa 4.11.2004, Dodatok č. 1 z 26.02.2009 (Zodp. zástupca: Prof. Z. Ďuračková) „Biologicky účinné prírodné flavonoidy a ich uplatnenie v medicíne“. (2004-2009)

Publikačná činnosť ústavu

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2008-2009

Ferenčík, M., Bartůňková, J., Buc, M., Bucová, M., Čársky, J., Filipčík, P., Hulín, I., Jakubovský, J., Kontseková, E., Mravec, B., Novák, M., Rovenský, J., Šedivá, A., Štvrtinová, V., Žilka, N.: Zápal - fundamentálny princíp vzniku chorôb. 1. vyd. Bratislava : Balneotherma, 2009. 357 s.  ISBN 978-80-970156-1-9

 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 2008-2009

Országhová, Z., Žitňanová, I., Bergendi, Ľ., Čársky, J., Ďuračková, Z., Hrnčiarová, M., Chovanová, Z., Jakuš, V., Liptáková, A., Muchová, J.: Medical Chemistry. Vydavateľstvo UK, Bratislava, 2008, 272 s. ISBN 978-80-223-2426-7

Turecký, L.: Lekárska biochémia II. 3. uprav. a rozšír. vyd. Bratislava : Asklepios, 2008. 216 s.  ISBN: 978-80-7167-123-7

Turecký, L., Rendeková, V., Czirfusz, A.: Lekárska biochémia pre poslucháčov nelekárskych smerov. 2. čiast. uprav. Bratislava : Asklepios, 2008. 86 s. ISBN: 978-80-7167-127-5

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2008-2009

Ďuračková, Z.: Oxidants, antioxidants and oxidative stress. In: Gvozdjáková, A. (Ed.):  Mitochondrial medicine. Mitochondrial metabolism, diseases, diagnosis and therapy. Amsterdam : Springer, 2008. S. 19-49  ISBN 978-4020-6713-6

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 2008-2009

Ďuračková, Z.: Oxidačný stres, oxidanty a antioxidanty. In: Ďuračková, Z. (Ed.): Príroda a zdravie človeka (prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení). Bratislava : SAP, 2008. S. 13-45 ISBN 978-80-8095-032-3

Liptáková, A.: Ateroskleróza a kardiovaskulárne ochorenia – môžu nás prírodné látky proti nim chrániť? In: Ďuračková, Z. (Ed.):Príroda a zdravie človeka (prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení). Bratislava : SAP, 2008. S. 47-76 ISBN 978-80-8095-032-3

Országhová, Z.: Diabetes mellitus a možnosti jeho liečby. In: Ďuračková, Z. (Ed.): Príroda a zdravie človeka (prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení). Bratislava : SAP, 2008. S. 77-98  ISBN 978-80-8095-032-3

Trebatická, J., Viktorínová, A.: Psychické poruchy (ADHD) a ich ovplyvnenie prírodnými látkami. In: Ďuračková, Z. (Ed.): Príroda a zdravie človeka (prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení). Bratislava : SAP, 2008. S. 99-118   ISBN 978-80-8095-032-3

Paduchová-Chovanová, Z., Muchová, J.: Zápal a zápalové ochorenia – je možné ich ovplyvniť prírodnými flavonoidmi? In:Ďuračková, Z. (Ed.): Príroda a zdravie človeka (prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení). Bratislava : SAP, 2008. S. 137-160  ISBN 978-80-8095-032-3

Trebatický B., Muchová, J.: Mužská potencia – ako ju ovplyvniť? In: Ďuračková, Z. (Ed.): Príroda a zdravie človeka (prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení). Bratislava : SAP, 2008. S. 161-183  ISBN 978-80-8095-032-3

 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 2008-2009

Cisár, P., Jány, R., Waczulíková, I., Sumegová, K., Muchová, J., Vojtaššák, J., Ďuračková, Z., Lisý, M., Rohdewald, P.: Effect of pine bark extract (Pycnogenol®) on symptoms of knee osteoarthritis. Phytother. Res., 22, 2008, 8, 1087-92

Dobaczewski, M., Nocun, M., Zavodnik, I., Uličná, O., Lapshina, E., Zavodnik, L., Golanski, J., Kazmierczak, P., Ďuračková, Z., Kostka, B., Markuszewski, L., Watala, C.: Targeting the urine and plasma determinants of thromboxane A2 metabolism in detection of aspirin effectiveness. Blood Coagul. Fibrinolysis, 19, 2008, 5, 421-428

Križková, L., Chovanová, Z., Ďuračková, Z., Krajčovič, J.: Antimutagenic In Vitro Activity of Plant Polyphenols: Pycnogenol and Ginkgo biloba Extract (EGb 761). Phytother. Res., 22, 2008, 3, 384-388

Nocun, M., Uličná, O., Muchová, J., Ďuračková, Z., Watala, C.: French maritime pine bark extracts (Pycnogenol R) reduces thromboxane generation in blood from diabetic male rats. Biomed. Pharmacother.,  62, 2008, 3, 168-172

Perjési, P., Kubálková, J., Chovanová, Z., Mareková, M., Rozmer, Z., Fodor, K., Chavková, Z., Tomečková, V., Guzy, J.:  Comparison of effects of some cyclic chalcone analogues on selected mitochondrial functions. Pharmazie, 63, 2008 , 12, 899-903

Sivoňová, M., Kaplán, P., Ďuračková, Z., Dobrota, D., Drgová, A., Tatarková, Z., Pavlíková, M., Halašová, E., Lehotský, J.: Time course of peripheral oxidative stress as consequence of global ischaemic brain injury in rats. Cell. Mol. Neurobiol., 28, 2008, 3, 431-441

Ďurfinová, M., Brechtlová, M., Líška, B., Barošková, Ž.: K(+)-p-nitrophenylphosphatase activity in rat brain and liver. Physiol Res., 58, 2009, 1, 121-126

Kostolanská, J., Jakuš, V., Barák, Ľ.: HbA1c and serum levels of advanced glycation and oxidation proteins products in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. J. Ped. Endocrinol. Metab., 22, 2009, 5, 433-442

Kostolanská, J., Jakuš, V., Barák, Ľ.: Monitoring of early and advanced glycation in relation to the occurrence of microvascular complications in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Physiol. Res., 58, 2009, 4, 553-561

Kostolanská, J., Jakuš, V., Barák, Ľ.: Glycation and Lipid Peroxidation in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus with and without Diabetic Complications. J. Pediat. Endocrinol. Metabol., 22, 2009, 7, 635-643

Labieniec, M., Przygodzki, T., Čársky, J., Malinska, D., Rysz, J., Watala, C.: Effects of resorcylidene aminoguanidine (RAG) on selected parameters of isolated rat liver mitochondriaChemico-Biological Interactions, 179, 2009, 2-3, 280-287

Viktorínová, A., Tošerová, E., Križko, M., Ďuračková, Z.: Altered metabolism of copper, zinc, and magnesium is associated with increased levels of glycated hemoglobin in patients with diabetes mellitus. Metabolism - Clinical and Experimental, 58, 2009, 1477-1482

Watala, C., Dobaczewski, M., Kazmierczak, P., Gebicki, J., Nocun, M., Žitňanová, I., Ulicna, O., Ďuračková, Z., Waczulíková, I.,Čársky, J., Chlopicki, S.: Resorcylidene aminoguanidine induces antithrombotic action that is not dependent on its anti-glycation activity. Vascular Pharmacol., 51, 2009, 275-283

 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 2008-2009

Maceková, D., Kováč, G., Hinšt, J.,  Illek, B.,  Perečková, J.,  Barošková, Ž.,  Líška, B.: Lipid peroxidation and biochemical parameters in umbilical cord blood of well-adapted term newborns. Biológia, 64, 2009, 2, 409-413

Štrosová, M., Karlovská, J., Spickett, C.M., Grune, T., Országhová, Z., Horáková, Ľ.: Oxidative injury induced by hypochlorous acid to Ca-ATPase from sarcoplasmic reticulum of skeletal muscle and protective effect of trolox. Gen. Physiol. Byiophys., 28, 2009, 2, 195-209

 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 2008-2009

Vojtaššák, J., Blaško Sr., M., Danišovič, L., Čársky, J., Ďuríková, M., Repiská, V., Waczulíkova, I., Böhmer, D.: In vitro evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of resorcylidene aminoguanidine in human diploid cells B-HNF-1. Folia Biologica (Prague), 54, 2008, 4, 109-114

Behuliak, M., Pálffy, R., Gardlík, R., Hodosy, J., Halčák, L., Celec, P.: Variability of thiobarbituric acid reacting substances in saliva. Dis. Markers, 26, 2009, 2, 49-53

Kupčová, V., Turecký, L., Plank, K.: Intrahepatálna cholestáza gravidných a liečba kyselinou ursodeoxycholovou - predbežné výsledky. Praktická gynekologie, 13, 2009, 2, 1-7

Watała, C., Kaźmierczak, P., Dobaczewski, M., Przygodzki, T., Bartuś, M., Łomnicka, M., Słomińska, E.M., Ďuračková, Z., Chłopicki, S.: Anti-diabetic effects of 1-methylnicotinamide (MNA) in streptozocin-induced diabetes in rats. Pharmacol. Rep., 61, 2009, 1, 86-98

 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 2008-2009

Bernadič, M., Valent, M., Bernadičová, H., Štefanovič, J., Turecký, L.: Vzdelávanie ako cesta k efektívnej realizácii praktickej zdravotníckej starostlivosti. Prakt. Gynekol., 15, 2008, 4, 161-164

Čársky, J., Zálešáková, J.: About water... (I). History, physically-chemical properties... [O vode... (I.) História, fyzikálno-chemické vlastnosti..]. Rehabilitácia, 45, 2008, 3, 139-143

Turecký, L., Kupčová, V.: Akútne stukovanie pečene v gravidite. Prakt. Gynekol., 15, 2008, 4, 195-199

Turecký, L., Kupčová, V.: Choroby pečene v gravidite. Prakt. Gynekol., 15, 2008, 4, 165-175

Turecký, L., Ondrejčák, M., Hinšt, J., Melišová, K., Tarina, P. Uhlíková, E.: Acetylcholínsteráza a jej izoenzýmy v prenatálnej diagnostike rázštepov neurálnej trubice. Praktická gynekológia, 15, 2008, 3, 109-113

Uhlíková, E., Kupčová, V., Szántová, M., Turecký, L.: Plasma copper and ceruloplasmin in patients with alcoholic liver steatosis. Bratisl. Lek. Listy, 109, 2008, 10, 431-433

Laššánová, M., Laššánová, M.: Neuroprotektívny účinok glutatiónu na oxidačný stres. Lek. Obzor, 58, 2009, 9, 396-401

Žitňanová, I.: Alternatívna liečba príznakov klimaktéria.  Lek. Obzor, 58, 2009, 7-8, 337-344

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2008-2009

Andrezálová, L.: Beta-glukány ako výživový doplnok. In: Ďuračková, Z. (Ed.): Príroda a zdravie človeka (prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení). Bratislava : SAP, 2008. S. 235-249   ISBN 978-80-8095-032-3

Ďuračková, Z.: Ako byť krajšou a príťažlivejšou/príťažlivejším? (prírodné polyfenolové látky a starostlivosť o pokožku). In: Ďuračková, Z. (Ed.): Príroda a zdravie človeka (prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení). Bratislava : SAP, 2008. S. 195-201 ISBN 978-80-8095-032-3

Garaiová, I., Muchová, J.: Význam probiotík vo výžive a ich pozitívny vplyv na zdravie človeka. In: Ďuračková, Z. (Ed.): Príroda a zdravie človeka (prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení). Bratislava : SAP, 2008. S. 219-233   ISBN 978-80-8095-032-3

Žitňanová, I.: Klimaktérium a alternatívne možnosti zmiernenia jeho prejavov. In: Ďuračková, Z. (Ed.): Príroda a zdravie človeka (prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení). Bratislava : SAP, 2008. S. 119-136  ISBN 978-80-8095-032-3

 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 2008-2009

Turecký, L., Kupčová, V., Divéky, L., Uhlíková, E., Guráňová, O., Bašová, L.: Vyšetrenie izoenzýmov alkalickej fosfatázy v diagnostike intrahepatálnej cholestázy gravidných. Laboratórna diagnostika, XIII, 2008, 1-2, 107-108 (VIII. zjazd Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie. Bratislava, 1.-3. jún 2008 

Uhlíková, E., Kupčová, V., Szántová, M , Vozár, I., Petrakovičová, M., Turecký, L.: Meď a ceruloplazmín v sére pacientov s alkoholovou steatózou pečene. Laboratórna diagnostika, XIII, 2008, 1-2, 110-111 (VIII. zjazd Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie. Bratislava, 1.-3. jún 2008)

 

Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 2008-2009

Turecký, L.: Obezita a metabolický syndróm ako dôsledok chybného metabolického naprogramovania dieťaťa počas gravidity spôsobeného nerovnováhou kyseliny listovej a vitamínom B12? Prakt. Gynekol., 15, 2008, 1, 3-4

Turecký, L.: Biochémia a patobiochémia etanolu. Lekársky obzor, 57, 2008, 6, 251-254

Števko, M., Bálintová, T., Turecký, L.: Interessanter Neufund Kermesit und Valentinit von Chyzne–Herichová bei Revúca, Slowakei. Lapis, 34, 2009, 9, 37-39

 

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2008-2009

Ostatníková, D., Braxatorisová, T., Ďuríková, M., Pagáčová, E., Brechtlová, M., Čársky, J.Ďuračková, Z., Hrnčiarová, M., Liptáková, A., Turecký, L., Uhlíková, E. (prekladateľ), Böhmer, D. (prekladateľ),  Danišovič, Ľ. (prekladateľ),  Uličná, M. (prekladateľ),  Rendeková, V. (prekladateľ): Biology and chemistry revision booklet. 1. vyd. Bratislava : Comenius University Faculty of Medicine, 2008. 153 s.  ISBN 978-80-7167-121-3

 

Redakčné a zostavovateľské práce 2008-2009

Ďuračková, Z. (Ed.): Príroda a zdravie človeka (prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení). Bratislava : SAP, 2008. 288 s.   ISBN 978-80-8095-032-3

Ďuračková, Z., Muchová, J., Micksche, M., Knasmüller, S. (Eds.): Book of abstracts from the conference “Oxidative Stress in Diseases”. Bratislava : Mind and Health, civil association 2008. 95 s.  ISBN 978-80-969919-7-6