Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK

811 08 Bratislava, Sasinkova 2, II. posch., tel. 02/90119 415, 02/90119 557, VoIP 31415 

Prednosta

prof. MUDr. Ladislav  T U R E C K Ý, CSc.

tel.02/90119 416, VoIP 31416, e-mail: chemia.prednostafmed.uniba.sk

Zástupca prednostu: prof. RNDr. Jana M u c h o v á, PhD.

tel. 02/90119 411, VoIP 31411, e-mail: jana.muchovafmed.uniba.sk

Tajomníčka ústavu: RNDr. Zuzana O r s z á g h o v á, PhD.

tel. 02/90119 412, VoIP 31412, e-mail: zuzana.orszaghovafmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu: Miriam E b r i n g e r o v á

tel. 02/90119 415, 02/90119 557, VoIP 31415, e-mail: chemia.sekretariatfmed.uniba.sk, miriam.ebringerova@fmed.uniba.sk

 

 

Telefonovať na 02/90119+klapka
alebo VoIP 31+klapka:

Profesori

prof. Ing. Zdeňka Ď u r a č k o v á , PhD. odbor Biochémia (kl. 564)

prof. RNDr. Jana M u c h o v á, PhD. odbor Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia (kl. 411)

prof. MUDr. Ladislav T u r e c k ý, CSc. odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy (kl. 416, 415, 283, 295)

prof. Ing. Ingrid Ž i t ň a n o v á, PhD. odbor Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia (kl. 559)

prof. RNDr. Jozef Č á r s k y, CSc. odbor Lekárska chémia a biochémia, emeritný profesor (kl. 565)

Docenti

doc. RNDr. Monika Ď u r f i n o v á, PhD. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 575, 291)

doc. Ing. Mária C h o m o v á, PhD. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 851)

doc. PharmDr. Vladimír J a k u š, CSc. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 558)

doc. MUDr. Branislav L í š k a , CSc. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 560, 291)

doc. MUDr. Viera R e n d e k o v á , CSc. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 572, 282)

doc. RNDr. Eva U h l í k o v á, PhD. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 573, 295)

Odborní asistenti

RNDr. Lucia A n d r e z á l o v á, PhD. (kl. 412) 

Mgr. Monika D v o ř á k o v á, PhD. (kl. 855)

Mgr. Martina H o r v á t h o v á, PhD. (kl. 566)

Mgr. Mária J a n u b o v á, PhD. (kl. 290)

Ing. Miriama  J e ž o v i č o v á, PhD. (kl. 413)

Mgr. Marián K o l á č e k, PhD. (kl. 324) - externý zamestnanec

Ing. Katarína K o ň a r i k o v á, PhD. (kl. 568)

Mgr. Ľubomír  K u r a č k a, PhD.  (kl. 567, 286)

RNDr. Milada L a š š á n o v á, CSc. (kl. 293, 574)

Ing. Lucia  L a u b e r t o v á, PhD. (kl. 563) 

RNDr. Zuzana O r s z á g h o v á, PhD. (kl. 412)

RNDr. Zuzana P a d u ch o v á, PhD. (kl. 417, 411)

Mgr. Zuzana S z e n t e s i o v á, PhD. (kl. 324, 414)

Asistenti

Mgr. Lenka H r o b á r o v á (kl. 556) - externý doktorand

Mgr. Lenka N e m c o v á (kl. 562, 291) - externý doktorand

Mgr. Katarína O r e š a n s k á (kl. 562, 291)

MUDr. Martin P r i e v a l s k ý (kl. 561)

Vedeckí a odborní pracovníci

Mgr. Zuzana  B y s t r i c k á, PhD. (kl. 853)

Ing. Barbora K a t r e n č í k o v á (kl. 414, 850)

RNDr. Alena  V i k t o r í n o v á, PhD. (kl. 574, 282)

Mgr. Marcel R e p i s k ý (kl. 856, 286) - externý doktorand

Ostatní zamestnanci

Ing. Mária BRATHOVÁ, CSc. (kl. 354), Miriam EBRINGEROVÁ (kl. 557, 415), Alžbeta HARŠÁNYOVÁ (kl. 282), Rozália CHMELOVÁ (kl. 282), Ľubica KUDRYOVÁ (kl. 854),  Daniela OPÁLENÁ (kl. 850, 353), Gabriela ŠUTTOVÁ (kl. 353), Viera UJLAKYOVÁ (kl. 282, 316)

Doktorandi

Mgr. Lucia PASTVOVÁ,  interná, školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. (kl. 414, 324)

Mgr. Lívia GAJDOŠOVÁ,  interná, školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. (kl. 414, 324)