Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK

811 08 Bratislava, Sasinkova 2, II. posch., tel. 59357 415, 59357 557, VoIP 31415 

Prednosta

prof. MUDr. Ladislav  T U R E C K Ý, CSc.

tel.59357 416, VoIP 31416, e-mail: chemia.prednostafmed.uniba.sk

Zástupca prednostu: doc. RNDr. Jana M u c h o v á, PhD.

tel. 59357 411, VoIP 31411, e-mail: jana.muchovafmed.uniba.sk

Tajomníčka ústavu: RNDr. Zuzana O r s z á g h o v á, PhD.

tel. 59357 412, VoIP 31412, e-mail: zuzana.orszaghovafmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu: Mária C h r a p p o v á

tel. 59357 415, 59357 557, VoIP 31415, e-mail: chemia.sekretariatfmed.uniba.sk, maria.chrappovafmed.uniba.sk

Fotka ústavu

Telefonovať na 02/59357+klapka
alebo VoIP 31+klapka:

Profesori

prof. Ing. Zdeňka Ď u r a č k o v á , PhD. odbor Biochémia (kl. 564, 415)

prof. MUDr. Ladislav T u r e c k ý, CSc. odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy (kl. 416, 415, 283, 295)

prof. RNDr. Jozef Č á r s k y, CSc. odbor Lekárska chémia a biochémia, emeritný profesor (kl. 565)

Docenti

doc. PharmDr. Vladimír J a k u š, CSc. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 558)

doc. MUDr. Branislav L í š k a , CSc. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 560, 291)

doc. RNDr. Jana M u c h o v á, PhD. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 411)

doc. MUDr. Viera R e n d e k o v á , CSc. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 572, 282)

doc. RNDr. Eva U h l í k o v á, PhD. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 573, 295)

doc. Ing. Ingrid Ž i t ň a n o v á, PhD. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 559, 290)

Odborní asistenti

RNDr. Lucia A n d r e z á l o v á, PhD. (kl. 412) 

Mgr. Monika D v o ř á k o v á, PhD. (kl. 559, 290)

RNDr. Monika Ď u r f i n o v á, PhD. (kl. 575, 291)

Mgr. Martina H o r v á t h o v á, PhD. (kl. 413)

Ing. Mária C h o m o v á, PhD. (kl. 413)

Ing. Miriama  J e ž o v i č o v á, PhD. (kl. 413)

Mgr. Marián K o l á č e k, PhD. (kl. 324)

RNDr. Milada L a š š á n o v á, CSc. (kl. 293, 574)

Ing. Lucia  L a u b e r t o v á, PhD. (kl. 563, 290) 

RNDr. Zuzana O r s z á g h o v á, PhD. (kl. 412)

RNDr. Zuzana P a d u ch o v á, PhD. (kl. 411)

Asistenti

RNDr. Želmíra B a r o š k o v á (kl. 562, 291)

Mgr. Katarína O r e š a n s k á (kl. 291, 562)

MUDr. Peter Š č i g u l i n s k ý (kl. 568, 286)

Vedeckí a odborní pracovníci

Mgr. Zuzana  B y s t r i c k á, PhD. (kl. 293)

Ing. Katarína  K o ň a r i k o v á, PhD. (kl. 290)

Mgr. Ľubomír  K u r a č k a, PhD.  (kl. 567, 286)

RNDr. Alena  V i k t o r í n o v á, PhD.  (kl. 574, 282)

Ostatní zamestnanci

Miriam EBRINGEROVÁ (415), Alžbeta HARŠÁNYOVÁ (415), Eva HEDEROVÁ (295), Ľubica CHANDOGOVÁ (414, 353), Rozália CHMELOVÁ (415), Ľubica KUDRYOVÁ (293), Lýdia MÍKOVÁ (354), Daniela OPÁLENÁ (414, 353), Gabriela ŠUTTOVÁ (353), Viera UJLAKYOVÁ (282, 316)

Doktorandi na ústave

Mgr. Mária JANUBOVÁ, interná, školiteľ: doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD. (kl. 290)

MUDr. Barbora PITEKOVÁ, interná, školiteľ: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc. (kl. 566, 295)

Mgr. Jarmila RODAKOVÁ, interná, školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. (kl. 414, 324)

Mgr. Zuzana SZENTESIOVÁ, interná, školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. (kl. 414, 324)

MUDr. Peter ŠČIGULINSKÝ, externý, školiteľ: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc. (kl. 568, 286)

Mgr. Magdaléna VAVÁKOVÁ, interná, školiteľ: prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD. (kl. 414)