Základné informácie

Pracovisko realizuje výučbu patologickej anatómie študentov III. ročníka všeobecného lekárstva, II. a III. ročníka zubného lekárstva a študentov nelekárskych smerov, realizuje výučbu klinickej patológie a zúčastňuje sa postgraduálnej výučby v študijnom odbore Patologická anatómia.

V bežnej prevádzke sa podieľa na bioptickej a cytologickej diagnostickej činnosti so zameraním na gynekologickú, gastrointestinálnu, detskú, kožnú, urologickú, očnú, hematologickú patológiu a komplexnú diagnostiku ochorení kostrového svalu. Ústav je súčasťou Centra pre trofoblastovú chorobu SR – vedúci odd. histopatologickej diagnostiky je prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD. Podľa potrieb pracovísk sa vykonávajú konzultačné vyšetrenia pre celú SR.

Na základe dohody medzi LFUK a Úradom pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou je realizovaná nekroptická činnosť vrátane kompletného hodnotenia nekroptického materiálu. Pracovisko pravidelne organizuje klinicko-patologické konferencie a odborné semináre.

Hlavné zameranie ústavu:

  • Centrum pre trofoblastovú chorobu v Slovenskej republike (zodpovedný prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.)
  • Laboratórium molekulárnej medicíny (zodpovedný prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.)
  • Rozvoj imunohistochemických metód