PVP Úvod do medicínskeho práva

Výučba povinne voliteľného predmetu Úvod do medicínskeho práva prebieha pre študentov 4.ročníka všeobecného lekárstva v letnom semestri formou dvojhodinových seminárov v celkovom rozsahu 24h.

Cieľom predmetu je zvýšenie profesijného právneho vedomia poslucháčov medicíny.

Po absolvovaní predmetu študenti nadobudnú základnú orientáciu v regulácii právnych vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane zodpovednostných vzťahov. Študenti poznajú základné pojmy a princípy medicínskeho práva a zásady právneho posúdenia postupov non lege artis.

Osnova predmetu

Právo ako systém, základná orientácia v právnych predpisoch, vyhľadávanie právnych informácií na internete. Pojem, predmet a pramene medicínskeho práva. Subjekty medicínskeho práva. Orgány verejnej správy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti, ich postavenie, právomoci a pôsobnosť. Zdravotná starostlivosť (pojem, formy), poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (pojem, formy), zdravotnícke povolanie (spôsobilosť na výkon), zdravotnícky pracovník. Zdravotná dokumentácia. Ochrana osobných údajov. Právne vzťahy v zdravotnej starostlivosti. Poučenie a informovaný súhlas (aj v špecifických prípadoch), poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez informovaného súhlasu. Právne aspekty vybraných etických problémov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (výhrada vo svedomí, regulácia pôrodnosti, biomedicínsky výskum, transplantácie). Správne delikty, priestupky, vybrané skutkové podstaty trestných činov (korupcia a pod.). Právna zodpovednosť v medicíne (trestnoprávna zodpovednosť lekára, občianskoprávna zodpovednosť lekára, administratívnoprávna zodpovednosť lekára, pracovnoprávna zodpovednosť lekára). Zásada rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pri výkone zdravotníckeho povolania. Práva a povinnosti pacienta, osobnostné práva pacientov. Právna ochrana lekára. Právna regulácia finančných tokov v zdravotníctve. Ľudské práva a medicína.

Záverečné hodnotenie predmetu, skúška

Podmienky na absolvovanie predmetu:

90% účasť na cvičeniach

Záverečná skúška:

  • absolvovať písomný test (minimálne na 60%)
  • ústna skúška - 1 otázka

Študijná literatúra, študijné materiály

Povinná literatúra:

(1) Právne predpisy odporúčané v priebehu kurzu, dostupné z: www.slov-lex.sk

(2) BARANCOVÁ, H. a kol. Medicínske právo. Bratislava: Veda, 2008. ISBN 978-80-8082-178-4.

(3) CAPÍKOVÁ, S. : Právne súvislosti zdravotnej starostlivosti o pacienta s postihnutím sluchu. s. 90-170 In: Beňo, P., Tarcsiová, D., Capíková, S.: Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. 2. rozšírené a preprac.vyd., Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. ISBN 978-80-8082-786-1.

(4) KRAJČOVIČ, J.: Vybrané medicínsko-právne kapitoly v súdnom lekárstve. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online], 2013, Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=205>. ISSN 1337-7396.

Odporúčaná literatura:

OZOROVSKÝ, V. a kol.:  Zdravotnícky manažment a financovanie. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2016. 344 s. ISBN 978-80-8168-522-4 (brož.) ISBN 978- 80-8168-523-1 (e-book).

Študijné materiály ku skúške