Sociálne lekárstvo

Výučba predmetu Sociálne lekárstvo pre študentov programu Všeobecné lekárstvo prebieha vo 4.ročníku v letnom semestri (12 h prednášok, 24h seminárov) a pre študentov programu Zubné lekárstvo v 5.ročníku v letnom semestri (6h prednášok, 12h seminárov).

Cieľom predmetu je naučiť študentov chápať človeka v jednote s prostredím, v ktorom sociálno-ekonomické faktory determinujú kvalitu a úroveň zdravia ľudí a formy zdravotnej starostlivosti.

Informácie pre študentov o organizácií výučby a podmienok získania kreditov sa nachádzajú v zóne pre študentov

Syllabus predmetu

Osnova predmetu:

Sociálne lekárstvo - vznik a vývoj, postavenie v sústave lekárskych vied, obsah. Etapy rozvoja starostlivosti o zdravie, postavenie lekára v spoločnosti. Základy medicínskeho práva a zdravotnícka legislatíva. Právna zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravie a choroba: koncepty, modely, determinanty, klasifikačné systémy. Sociálne determinanty a nerovnosť v zdraví. Systémy, koncepcie a stratégie zdravotnej starostlivosti vo svete.  Štúdium zdravotného stavu obyvateľstva: zdroje informácií, informačné systémy, ukazovatele, metódy. Zdravotná výchova, význam, metódy. Zdravotná politika, riadenie,  organizácia a financovanie zdravotníctva v SR. Zdravotná politika  a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v  EÚ.  Stavovské organizácie v zdravotníctve. Systém sociálneho zabezpečenia SR a v EÚ. Lekárska posudková činnosť. Svetová zdravotnícka organizácia, ciele, úlohy, programy. Národný program podpory zdravia. Vzťah spoločnosti k zdravotne postihnutým.  Komunikácia lekár - pacient, mediálna komunikácia, sociálny marketing.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:

Po úspešnom absolvovaní predmetu by študent mal:

 • poznať obsah, poslanie,  zameranie sociálneho lekárstva, jednotlivé historické etapy starostlivosti o zdravie,
 • poznať metódy hodnotenia zdravotného stavu obyvateľstva,
 • poznať modely a teórie zdravia a choroby, ich determinanty,
 • rozumieť základným princípom zdravotnej a sociálnej politiky,
 • poznať systém organizácie a financovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti  v národnom a medzinárodnom kontexte,
 • poznať základné právne povinnosti lekára a  základné zdravotnícke zákony,
  poznať špecifiká zdravotnej starostlivosti o zraniteľné skupiny obyvateľstva (osoby so zdravotným postihnutím, deti, starí ľudia, utečenci, etnické minoritné skupiny obyvateľstva),
 • poznať definície, princípy, metódy zdravotnej výchovy   a zásady efektívnej komunikácie.
Zručnosti

Po úspešnom absolvovaní predmetu by študent mal vedieť:

 • hodnotiť úroveň zdravotného stavu obyvateľstva  a interpretovať rozdiely v zdraví vo vzťahu k sociálnym  determinantom,
 • posúdiť význam a úlohy zdravotnej politiky pre zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti a zdravia obyvateľstva,
 • aplikovať a interpretovať právne predpisy vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti,
 • identifikovať základné organizácie a dokumenty na medzinárodnej a národnej úrovni  týkajúce sa rozvoja, podpory a starostlivosti o zdravie,
 • aplikovať princípy a metódy zdravotnej výchovy a zásady efektívnej komunikácie pri výkone lekárskeho povolania,
 • uplatňovať princíp rovnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s prihliadnutím na  špecifické potreby zraniteľných skupín obyvateľstva.