PVP Úvod k dejinám medicíny

Cieľom povinne voliteľného predmetu Úvod k dejinám medicíny je poskytnúť poslucháčom medicíny komplexný pohľad na vývoj lekárskeho povolania a históriu odboru, ktorému sa budú v budúcnosti s najväčšou pravdepodobnosťou venovať. Na základe relevantných informácií z historických prameňov sa študenti oboznámia s bežnými lekárskymi postupmi danej doby. Konfrontovať ich budú i s nevšednými, resp. bizarnými a experimentálnymi metódami v rôznych obdobiach vývoja ľudskej spoločnosti od najstarších čias až do 20. storočia.

Na jednotlivých hodinách odznejú informácie o základných myšlienkových prúdoch, ktoré medicínu ovplyvňovali a sami študenti sa na predmete budú aktívne – recipročne zúčastňovať otázkami, vlastnými názormi a pohľadmi na tému. Získajú tak meritórny prehľad nielen v oblasti histórie, filozofie a lekárskej vedy.

Celý predmet je poňatý transdisciplinárne s dôrazom na metodológiou vedeckej práce. Informácie získané na PVP môžu byť ďalej využité napríklad pri písaní diplomových, resp. iných prác.

Osnova predmetu

1. Úvod do predmetu. Interpretácia historických prameňov alebo: „Pamäť je prikrátka a záznamy sa dajú ľahko zmeniť.“ (G. Orwell)

2. Praveká medicína očami paleopatológie. Výdobytky/nevýhody neolitickej revolúcie

3. Papyrus ako základný historický prameň k poznaniu egyptskej medicíny. Najčastejšie i nevšedné lekárske postupy. Medicína v Mezopotámii

4. Tradícia čínskej a indickej medicíny. Minulosť – súčasnosť – budúcnosť. Stredo- a juhoamerická medicína do príchodu európskych conquistadorov

5. Staroveké Grécko – kolíska vedeckej medicíny? Hippokrates a jeho nasledovníci

6. Staroveký Rím očami lekárskej praxe. Galén a jeho nasledovníci

7. Xenodóchiá vs. špitály. Byzantský a západoeurópsky systém starostlivosti o pacienta. Paralely a rozdiely. Kláštorná medicína. Kresťanstvo ako sociálne náboženstvo

8. Stredoveká arabská medicína. Islam ako sociálne náboženstvo

9. Schola Medica Salernitana a Septem artes liberales alebo Prvé európske univerzity a ich predchodcovia. Najznámejšie lekárske fakulty vo svete. Lekárska prax – najčastejšie i nevšedné lekárske postupy

10. Renesancia a osvietenstvo nielen v medicíne. Prierez pohľadov na anatómiu človeka od najstarších čias po dnešok

11. Vedecká medicína 19. storočia. Duša a telo. Ženy a medicína. Slovenské lekárky a slovenskí lekári v zahraničí

12. Otázky a odpovede, alebo o čom to celé bolo

Záverečné hodnotenie predmetu

Hodnotenie pozostáva z účasti na prednáškach (povolené sú dve absencie bez ospravedlnenia) a záverečného kolokvia, resp. spoločného stretnutia s otázkami a odpoveďami.

Študijná literatúra

BÍLEK, Vilibald – NIKLÍČEK, Ladislav. Úvod do studia dějin zdravotnictví a sociálního lékařství. Praha 1981.

ECKART, Wolfgang E. Geschichte der Medizin. Heidelberg 2005.

FALISOVÁ, Anna – LENGYELOVÁ, Tünde. Bioterapia optikou histórie. Bratislava 2013.

GONZÁLEZ-CRUSSI, Francisco. Medicína. Stručné dejiny. Bratislava  2008.

JUNAS, Ján. Prehľad dejín lekárstva. Bratislava 1975.

JUNAS, Ján. Průkopníci medicíny. Praha 1977. 

JUNAS, Ján – BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny medicíny a zdravotníctva. Martin 1985.

PAVLÍKOVÁ, Ľudmila. Dejiny medicíny a zdravotníctva ako vedný odbor a učebný predmet na lekárskych fakultách. In MARSINA, Richard (ed.). Studia historica Tyrnaviensia II. Trnava 2002, s. 63 – 67.

PORTER, Roy. Dějiny medicíny. Od starověku po současnost. Praha 2013.

PRIORESCHI, Plinio. A History of Medicine, vol. I: Primitive and Ancient Medicine. Omaha 1996.

PRIORESCHI, Plinio. A History of Medicine, vol. IV: Byzantine and Islamic Medicine. Omaha 2001.

PRIORESCHI, Plinio. A History of Medicine, vol. V: Medieval Medicine. Omaha 2003.

ŘÍHOVÁ, Milada et al. Kapitoly z dějin lékařství. Praha 2005.

SCHOTT, Heinz et al. Kronika medicíny. Bratislava 1994.

SIRAISI, Nancy G. Medieval and Early Renaissance Medicine: An Introduction to Knowledge and Practice.  Chicago 2009.