Dermatovenerológia

Vedúci učiteľ : 

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava

Email: maria.simaljakovafmed.uniba.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

 

prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.

doc. MUDr. Martin Boháč, PhD., MPH, MHA, FEBOPRAS

 

Študijný poradca študijného programu : 

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD. (dusan.buchvaldfmed.uniba.sk osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prof. MUDr. Danka Švecová, PhD., doc. MUDr. Martin Boháč, PhD., MPH, MHA, FEBOPRAS, doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu : 

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Obsah doktorandského študijného programu je sústredený na štúdium dermatovenerológie. Počas doktorandského štúdia si študent v tomto študijnom programe osvojuje vedomosti z oblasti dermatovenerológie. V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment, využívať nové  metódy pri výskume, objektívne hodnotiť získané výsledky a ich štatistickú analýzu. Hlavným cieľom týchto aktivít bude teoretické, ako aj praktické zvládnutie metód výskumu. Absolventi študijného programu budú zameraní na zvládnutie  nových metód výskumu a uplatnenia jeho záverov v praxi.  Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je aj schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných časopisoch. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich klinickú aplikáciu v rôznych odboroch medicíny, ako napríklad v dermatovenerológii pri nových možnostiach aplikácie lokálnej liečby.

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva  na dermatovenerologických pracoviskách lôžkových aj ambulantných, v ÚVZ. Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo, biológiu a farmáciu.

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní, patria lekár – dermatovenerológ.

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.