Gynekológia a pôrodníctvo

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07  Bratislava

email: zahumensky@ru.unb.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. 

prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. (borovskype.unb.sk, 02 6867 2361,osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., prof. MUDr. JOzef Záhumenský, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD., doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD., doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., doc. MUDr. Peter Štencl, CSc., doc. MUDr. Martin Šimko, CSc., doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., doc. MUDr. Miluláš Redecha, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“(Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Absolvent má poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ovláda vedecké metódy výskumu ľudského tela, pozná regulačné mechanizmy a mechanizmy vzniku a rozvoja chorôb matky a plodu. Tieto schopnosti nadobudol štúdiom, vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v odbore podľa individuálneho študijného plánu pod vedením  školiteľa. Absolvent štúdia daného odboru má osvojené zásady – metodológiu vedeckej práce, a to od schopnosti orientácie v najnovších poznatkoch odboru, cez vedecké formulovanie problému, posúdenie etickej stránky vedeckej práce, plánovania a realizácie vedeckého výskumu problému, správneho štatistického a dokumentačného spracovania získaných údajov, ich interpretáciu a prezentáciu a na ich prípadný návrh na aplikáciu do praxe. Absolvent študijného odboru gynekológia a pôrodníctvo má schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v danom odbore. Má schopnosť prispievať k rozvoju študijného odboru vedeckou, pedagogickou, publikačnou a vedecko-populárnou prácou.

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolvent doktorandského štúdia je schopný na základe výsledkov vlastného výskumu prispieť k rozvoju vedeckých poznatkov v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Je pripravený na samostatnú vedeckú činnosť v oblasti klinického výskumu. V praxi sa môže uplatniť vo vedúcom postavení na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach, predovšetkým ako pracovník vykonávajúci súčasne pedagogickú činnosť na lekárskej fakulte. Môže sa uplatniť aj ako vedecký pracovník vo výskumných ústavoch alebo na klinikách lekárskych fakúlt.

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na  Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.