Klinická farmakológia

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

email: martin.wawruchfmed.uniba.sk   

 

Učitelia profilových predmetov :

doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.,  e-mail: martin.wawruchfmed.uniba.sk (konzultácie po dohode e-mailom) 

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD., doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, RNDr. Silvia Líšková, PhD. 

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Obsah doktorandského študijného programu je sústredený na štúdium Klinickej farmakoloógie z aspektu uplatnenia poznatkov základnej farmakológie do klinickej praxe. Počas doktorandského štúdia si študent v tomto študijnom programe osvojuje vedomosti z oblasti farmakológie a klinickej farmakológie a poznatky o metódach farmakodynamického a toxikologického skríningu (Safety pharmacology) a predregistračného klinického hodnotenia liečiv. V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment, využívať laboratórne a farmakoepidemiologické metódy pri výskume, objektívne hodnotiť získané výsledky a ich štatistickú analýzu. Hlavným cieľom týchto aktivít bude teoretické ako aj praktické zvládnutie metód výskumu utilizácie liekov. Tieto metódy využíva doktorand v rámci manažmentu kvality farmakoterapie a pri farmakoterapeutickom audite. Absolventi študijného programu budú zameraní na nasledujúce oblasti Klinickej farmakológie: farmakodynamika, farmakokinetika, toxikológia liečiv, imunofarmakológia, farmakogenetika, interakcie liečiv, ich nežiaduce účinky,  molekulová farmakológia u ľudí, farmakoekonomika a farmakovigilancia. Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je aj schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných časopisoch. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich klinickú aplikáciu v rôznych odboroch medicíny, ako napríklad interná medicína, pediatria, geriatria, neurológia, psychiatria, onkológia a ďalšie klinické disciplíny, v ktorých farmakoterapia predstavuje kľúčovú terapeutickú modalitu.

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva (oddelenia klinickej farmakológie, kliniky internej medicíny a geriatrie). Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo a biológiu.

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume (napr. laboratórne metódy stanovenia plazmatickej koncentrácie liečiv, metódy farmakoepidemiológie a výskumu utilizácie liečiv), ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní, patria: lekár – klinický farmakológ.


Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na  Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.