Normálna a patologická fyziológia

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Ústav patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

email: fedor.simkofmed.uniba.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

prof. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

doc. MUDr. Tomáš Baka, PhD.

 

 

Študijný poradca študijného programu : 

prof. MUDr. Beáta Mladosievičová, PhD., email: beata.mladosievicovafmed.uniba.sk (konzultácie po predchádzajúcom dohovore v popoludňajších hodinách resp. formou e-mailovej komunikácie) 

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., doc. MUDr. Tomáš Baka, PhD., MUDr. Mgr. Ľudovít Paulis, PhD., doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., doc. PharmDr. Vladimír Jakuš, CSc., doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD., prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof., prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc., prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD., doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD., prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD., doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD., doc. RND. Ľubomíra Tóthová, PhD., doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., doc. RNDr. Monika Barteková, PhD., doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., doc. RNDr. Vladimíra Ďurmanová, PhD., doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD., prof. MUDr. Peter Boor, PhD., Mgr. Michal Pastorek, PhD., doc. Dr. Aleksandra Sashova Tomova, PhD., Mgr. Katarína Janšáková, PhD., Mgr. Veronika Borbélyová, PhD., Mgr. Emese Renczés, PhD., Mgr. Barbora Konečná, PhD., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD., doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.,  prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., 

Školitelia - EVI (SAV)

RNDr. Iveta Bernátová, DrSc., doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., RNDr. Soňa Čačanyiová, PhD., doc. RNDr. Monika Barteková, PhD., MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., FIACS, MUDr. Igor Riečanský, PhD., RNDr. Martina Cebová, PhD., RNDr. Narcisa Tribulová, DrSc., MUDr. Ima Dovinová, PhD., RNDr. Ivo Juránek, PhD., prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., doc. MUDr. Juraj Staník, PhD., MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., Ing. Alexandra Záhradníková, PhD., RNDr. Michal Cagalinec, PhD., RNDr. Alexandra Záhradníková, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Obsah doktorandského študijného programu je sústredený na štúdium fyziologických a patologickým procesom alterovaných funkcií jednotlivých orgánov a systémov ľudského organizmu. Počas doktorandského štúdia si študent v tomto študijnom programe osvojuje vedomosti z oblasti fyziológie, patologickej fyziológie, biochémie behaviorálnych prejavov a vyšetrovacích metód z viacerých predklinických  klinických oblastí, ktoré prispievajú k ozrejmeniu funkčného stavu jednotlivých tkanivových a orgánových systémov. V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment, využívať laboratórne a klinické neinvazívne, semiinvazívne a invazívne metodické postupy pri výskume, objektívne hodnotiť získané výsledky a realizovať pre získané výsledky adekvátnu štatistickú analýzu. Hlavným cieľom týchto aktivít bude teoretické, ako aj praktické zvládnutie metód, ktoré sa štandardne využívajú v experimentálnom a klinickom výskume funkčných porúch. Absolventi študijného programu budú zameraní nielen na detekovanie funkčných porúch v konkrétnych fyziologických a patologických podmienkach, ale cieľom ich výchovy je získať schopnosť kritickej analýzy a syntézy dosiahnutých meraní s možnosťou ich terapeutického ovplyvnenia na základe detailného poznania ich patofyziologickej podstaty.   Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je aj schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných časopisoch. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich klinickú aplikáciu v rôznych odboroch medicíny, predovšetkým v oblasti vnútorného a detského lekárstva, neurológie a chirurgických disciplín.

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia v predkladanom študijnom programe sa zameriava na užšiu špecializáciu a prehĺbenie teoretických a vedeckých poznatkov profesionálnej prípravy odborníka v oblasti poznávania a modifikácie fyziologických prejavov a patofyziologických alterácií jednotlivých orgánov a systémov. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na všetkých univerzitách, na ktorých sa vyučuje humánna a živočíšna fyziológia a patofyziológia, biochémia, farmakológia, psychológia. a to buď ako vysokoškolskí pedagógovia alebo ako vedecko-výskumní pracovníci. Vďaka oboznámeniu sa so širokým spektrom vedomostí a praktických laboratórnych / klinických zručností nachádza absolvent uplatnenie na pracoviskách rezortu zdravotníctva ako sú kliniky internej medicíny, detského lekárstva, neurológie, fyziatrie, anestéziológie, psychiatrie a klinickej psychológie a výskumné zariadenia týchto klinických pracovísk). V súkromnom sektore sa môžu uplatniť ako výskumní, vývojoví a odborní pracovníci aj vo farmaceutickom a biochemickom priemysle.

Ak absolvent doktorandského štúdia má zároveň aj potrebnú kvalifikáciu v rámci akreditačného špecializačného vzdelávania (napríklad v akreditovaných špecializačných odboroch špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár – vnútorné lekárstva, detské lekárstvo, neurológia, psychiatria, balneológia, anestéziológia a resuscitácia, klinická farmakológia, môže sa podieľať pri výchove budúcich špecialistov a pri ich príprave na regulované povolanie (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, zdravotnícke odbory, farmácia).

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.