Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Vedúci učiteľ : 

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Sasinkova 4, Bratislava, email: babal1@uniba.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

prof. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.

doc. MUDr. Pavol Janega, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., email: babal1@uniba.sk  (osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., prof. MUDr. Jozef Šidlo, PhD., MUDr. Pavol Janega, PhD., prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD., 

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb) 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Absolvent študijného odboru ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti patologickej anatómie a súdneho lekárstva s orientáciou:

-          na poznanie patogenézy, etiológie, morfologických zmien patologických procesov a ich súvislostí, prejavov ochorení z odboru na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, ich priebehu, vrátane hojenia a odpovede na liečbu, ako aj predikcie ich prognózy

-          na teoretické a praktické zvládnutie metód spracovania biologického materiálu pre morfologickú analýzu vrátane farbiacich postupov, imunohistochémie a enzýmovej histochémie, in situ bybridizácie, elektrónovej mikroskopie a morfometrie.

-          na poznanie morfologickej podstaty chorobných procesov na úrovni celulárnej, subcelulárnej a génovej.

-          osvojenie si zásad samostatnej a tímovej vedeckej práce, etickej a spoločenskej stránky práce

-          aplikáciu nadobudnutých poznatkov v praxi, rozvíjanie vlastnej vednej disciplíny

-          na organizáciu vedeckého experimentu na pokusnom zvierati, prípadne v tkanivových kultúrach

-          na správne hodnotenie morfologických aj biochemických nálezov, ich interpretáciu a štatistické spracovanie

-          na zlepšenie diagnostických postupov

Naviac pre súdne lekárstvo

-          na poznanie účinkov násilia na ľudský organizmus, jeho vonkajších aj vnútorných prejavov, vrátane predikcie prognózy násilia u živých osôb

-          na poznanie účinkov jedov, psychoaktívnych látok a iných xenobiotík na ľudský organizmus 

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného študijného programu patologická anatómia a súdne lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní, patria lekár – patológ alebo súdny lekár. 

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na  Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.