Vnútorné choroby

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.

V. interná klinika LF UK a UNB, Ružinovská 6, Bratislava

email: payerru.unb.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM, e-mail: peter.jackuliakfmed.uniba.sk (osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD., doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc., doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD., doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD., doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD., doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD., doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc., doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc., doc. MUDr. Martin Kužma, PhD., doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD., doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., doc. MUDr. Viliam Mojto, PhD., prof. MUDr. Ján Murín, CSc., doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD., doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD., doc. MUDr. Mária Szántová, PhD., doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD.")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Absolvent doktorandského študijného odboru Vnútorné choroby ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja  v študijnom odbore vnútorné choroby (interná medicína) a/alebo v jeho pododboroch a príbuzných odboroch vrátane kardiológie, angiológie, gastroenterológie, hepatológie, nefrológie, endokrinológie, diabetológie a porúch metabolizmu a výživy,  pneumológie, reumatológie,  hematológie a transfuziológie, infektológie, klinickej imunológie, alergológie, klinickej onkológie, pracovného lekárstva, telovýchovného lekárstva a geriatrie a gerontológie v rozsahu potrebnom na riešenie zadaného vedeckého problému. Je schopný samostatnej tvorivej vedeckej činnosti v príslušnom odbore. V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment, využívať zobrazovacie a laboratórne metódy pri výskume, objektívne hodnotiť získané výsledky a ich štatistickú analýzu. Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je aj schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných časopisoch. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich klinickú aplikáciu v rôznych odboroch internej medicíny.

Profil absolventa doktorandského študijného odboru Vnútorné choroby je daný profilom internistu, ktorý musí ovládať základy všeobecnej internej medicíny. Absolvent má teoreticky i prakticky ovládať všetky základné propedeutické vyšetrovacie metódy a vhodným spôsobom ich vedieť využiť pri tvorbe diagnózy. Teoreticky musí ovládať možnosti diagnostiky, liečby a prevencie základných chorobných jednotiek vo všetkých odboroch internej medicíny (v kardiológii, angiológii, pneumoftizeológii, gastroenterológii, nefrológii, hematológii, reumatológii, endokrinológii, diabetológii, lipidológii, infektológii, klinickej toxikológii a v pracovnom lekárstve). Pozná zvláštnosti chorobných prejavov vo vyššom veku. Musí vedieť diferencovať urgentné stavy a poskytnúť pri nich prvú lekársku pomoc. Ovláda zásady resuscitácie. Vie posúdiť indikácie k operačnému výkonu, operačné riziko a  predoperačnú prípravu. Nadobudol praktické schopnosti a zručnosti pre základné vyšetrovacie metódy a liečebné výkony.

Doktorandským štúdiom absolvent získava také teoretické a metodologické  vedomosti, že môže navrhnúť a vie uplatniť riešenie vedeckého problému na úrovni daného výskumu  v oblasti internej medicíny. Osvojí si zásady  samostatnej a tímovej vedeckej práce, formulovania problémov a ich riešenie na vysokej etickej úrovni. Ovláda metódy štatistickej analýzy výsledkov. Pozná právne aspekty experimentálneho a klinického výskumu.

Absolvent má hlboké teoretické poznatky o súčasnom stave skúmania v odbore Vnútorné choroby a jeho pododboroch. Mal by mať vybudovaný vlastný systém tvorivého vedeckého myslenia. Ovláda metodológiu vedeckej práce. Vie analyzovať nové vedecké poznatky, spracovať a hodnotiť výsledky laboratórnych a prístrojových vyšetrovacích metód.  Výsledkami svojej práce prispieva k rozvoju odboru. 

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva (oddelenia vnútorného lekárstva  a jeho odborov). Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo.

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume v odboroch internej medicíny, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní, patria lekár  (vnútorné lekárstvo, kardiológia, angiológia, endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej premeny a metabolizmu, gastroenterológia, hepatológia, nefrológia, imunológia a alergológia, pneumoftizeológia, infektológia, hematológia a transfuziológia, onkológia, geriatria, pracovné lekárstvo, fyziatria a balneológia.

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na  Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.